одобрен

Списък на издадените общи административни актове към 31.12.2019 г.

Уникален идентификатор:  e9f15ce8-e10d-42d7-a1d7-2898cd4cb83e

Описание:

Списък на издадените общи административни актове към 31.12.2019 г.

административни актове кмет списък Вълчедръм

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-09 08:53:17
  • Създаден от: daniela_stefanova_minkova
  • Последна промяна: 2020-01-09 08:53:17

Заповед №

Изададен на:

Относно:

14 09.01.2017 г. Приемане и предаване на регистри за раждане, граждански брак и смърт за 2016 г.
40 16.01.2017 г. Откриване процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание за обект "Доставка на хранителни.продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм"
44 18.01.2017 г. Сключване на едногодишни договори за стопанската 2016-2017 г. със земеделски производители за наем на имоти или части от тях с начин на трайно ползване "полски път"
57 20.01.2017 г. Сформиране на комисия за разпределяне на средствата, предвидени по държавния и общинския бюджет за читалищна дейност
69 25.01.2017 г. Определяне на длъжностни лица за извършване на проверка по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа" на МОН за 2016 г.
73 27.01.2017 г. Определяне на екип за осъществяване на организационно-техническата подготовка за произвеждане на изборите за Народно събрание на 26.03.2017 г.
76 27.01.2017 г. Определяне на работно време на търговски обект - Кафе-сладкарница "Крис-93"
84 02.02.2017 г. Образуване на избирателни секции на територията на община Вълчедръм
87 02.02.2017 г. Въвеждане на режим на водоподаване в с. Златия
92 06.02.2017 г. Откриване на процедура за обществена поръчка с обект "Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление и отчитане на проекти на Община Вълчедръм
95 06.02.2017 г. Определяне на комисия за предаване на имот общинска собственост
96 06.02.2017 г. Въвеждане на режим на водоподаване в с. Мокреш и с. Ботево
102 07.02.2017 г. Определяне местата за обявяване на избирателните списъци за прозвеждане на изборите за народни представители на 26.03.2017 г.
103 08.02.2017 г. Назначаване на комисия за провеждане на открита процедура за възлагане на ОП "Доставка на хранителни.продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм"
107 08.02.2017 г. Учередяване на безвъзмездно право на прокарване на въздушен захранващ ел. проводник
117 14.02.2017 г. Одобряване на протокол на комисия, назначена със Заповед № 4/05.01.2016 г.
123 16.02.2017 г. Отриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез обява с предмет "Доставка чрез покупка на един брой нов, неупотребяван автомобил за нуждите на Община Вълчедръм"
137 20.02.2017 г. Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот - публична общинска собственост в с. Мокреш в изпълнение на Решение № 153, протокол № 18/21.12.2017 г. на Общински съвет
153 21.02.2017 г. Определяне на комисия от длъжностни лица за отваряне на метална клетка, в която се съхраняват изборни книжа и материали от произведените през 2011 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката
171 23.02.2017 г. Определяне местата за поставане на агитационни материали по повод предизборната кампания в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.
179 27.02.2017 г. Определяне на помещения за съхраняване на бюлетините и изборните книжа и материали до предаването им на СИК
180 27.02.2017 г. Създаване на комисия по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс
181 27.02.2017 г. Определяне на помещение за съхраняване на торбите с бюлетините и пликовете с екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали от изборите за народни представители на 26.03.2017 г.
182 27.02.2017 г. Утвърждаване на формула за разпределение на средсвата по единните разходни стандарти за делегираната от държавата дейност "Неспециализирани училища биз професионални гимназии"
183 27.02.2017 г. Утвърждаване на формула за разпределение на средсвата по единните разходни стандарти на делегираната от държавата дейност "Детски градини"
192 02.03.2017 г. Опеделане на състав и задачи на комисия за извършване годишна проверка за 2016 г. на регистратура по реда на чл.134, ал.1, ал.2 от ППЗЗКИ
196 06.03.2017 г. Обявяване класирането на участниците в открита процедура за възлагане на ОП с предмет "Доставка на хранителни.продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм"
200 07.03.2017 г. Назначаване на комисия за провеждане на открита процедура за възлагане на ОП по реда на Глава 26 с предмет "Доставка чрез покупка на един брой нов, неупотребяван автомобил за нуждите на Община Вълчедръм"
202 07.03.2017 г. Обявяване на класирането на участниците в открита процедура за възлагане на ОП по реда на Глава 26 с предмет "Доставка чрез покупка на един брой нов, неупотребяван автомобил за нуждите на Община Вълчедръм"
216 10.03.2017 г. Допълване на националния класификатор на настоящите и постоянните адреси
236 15.03.2017 г. Одобряване на Протокол от 14.03.2017 г. на Комисия, назначена със Заповед № 4 от 05.01.2017 г.
244 16.03.2017 г. Отриване на процедура за провеждане на пазарни консултации чрез събиране на оферти за закупуване, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на ДГ "Калинка " - с. Мокреш
252 17.03.2017 г. Осъществяване на организационно-техническа подготовка на изборите за НС на 26.03.2017 г.
257 20.03.2017 г. Определяне на транспортни средства за извозване на изборни книжа и материали в изборния ден и след приключването му
272 21.03.2017 г. Оказване съдействие на СИК за привеждане на изборното помещение във вид удобен за работа на СИК и за нормално протичане на изборния ден
273 22.03.2017 г. Назначаване на комисия за контрол на техническото състояние на язовирните стени
277 22.03.2017 г. Осъществяване на организационно-техническа подготовка на изборите за НС на 26.03.2017 г.
278 22.03.2017 г. Осъществяване на организационно-техническа подготовка на изборите за НС на 26.03.2017 г.
279 22.03.2017 г. Опазване на оществения ред и осигураване на нормални условия за провеждане на изборите на 26.03.2017 г.
293 28.03.2017 г. Създаване на екип за изготвяне на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Вълчедръм
323 31.03.2017 г. Създаване на екип за извършване на предварителна оценка на въздейсвието на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на жбщина Вълчедръм
325 03.04.2017 г. Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка във връзка с ремонт на улична и пътна мрежа на територията на гр. Вълчедръм
354 10.04.2017 г. Създаване на екип за извършване на предварителна оценка на въздейсвието на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за условията и реда за съставяне,приемане и отчитане на бюджета на Община Вълчедръм
355 10.04.2016г. Създаване на екип за извършване на предварителна оценка на въздейсвието на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за определяне на местните данъци на територията на на Община Вълчедръм
356 10.04.2017 г. Насрочване на търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя
366 18.04.2017 г. Опеделяне на длъжностни лица, отговорни за осъществяване на дейностите по управление на околната среда и контрол по управление на отпадъците
374 19.04.2017 г. Определяне на мерки за пожароопасен сезон за 2017 г.
402 26.04.2017 г. Създаване на комисия за провеждане на процедура по реда на Глава 26 от ЗОП за обект "Ремонт на транспортната инфраструктура на община Вълчедръм"
406 27.04.2017 г. Обявяване класирането на участниците в открита процедура за възлагане на ОП по реда на глава 26 от ЗОП с предмет "Ремонт на транспортната инфраструктура на община Вълчедръм"
425 02.05.2017 г. Обявяване на класирането на допуснатите участници в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП "нива" и "лозе" за срок от 5 години
432 03.05.2017 г. Комисия за ежегодно преразглеждане на създадената класифицирана информация в Община Вълчедръм
455 09.05.2017 г. Отписване от актовите книги за общинска собственост на имот - публична общинска собственост, поради делба, и изготвяне на актове за публична общинска собственост на новообразуваните имоти
457 11.05.2017 г. Откриване на процедура за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП за обект "Изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности на обекти общинска собственост на Община Вълчедръм"
476 12.05.2017 г. Назначаване на комисия във връзка с постъпили сигнали за разораване на земеделски земи с начин на трайно ползване "пасище, мера"
477 12.05.2017 г. Определяне на състав и задачи на комисия по чл.210 от ЗУТ за определяне размера на обещетяването на собствениците/ползвателите за нанесени повреди, причинени при извършването на ремонтни дейности
523 29,05.2017 г. Откриване на процедура за обществена поръчка на основание Глава 26 от ЗОП с предмет "Извършване на дезинсекция против комари на територията на община Вълчедръм"
529 30.05.2017 г. Създаване на комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП за обект "Изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности на обекти общинска собственост на Община Вълчедръм"
535 31.05.2017 г. Създаване на екип за организация и управление на проект "Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в Община Вълчедръм"
536 31.06.2017 г. Допълване на Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси
541 01.06.2017 г. Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП за обект "Доставка чрез покупка на един брой сметосъбирачна машина и на един брой колесен трактор - втора употреба/рециклирани за нуждите на Община Вълчедръм"
551 05.06.2017 г. Насрочване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи - публична общинска собственост с начин на трайно ползване "пасище, мера"
552 06.06.2017 г. Забрана за къпане и плуване във всички водни площи на територията на община Вълчедръм
589 13.06.2017 г. Откриване на процедура за избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект "Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в Община Вълчедръм"
590 14.06.2017 г. Откриване на процедура по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет "Извършване на дезинсекция против комари на територията на община Вълчедръм"
599 14.06.2017 г. Създаване на комисия за приемане на пликовете с избирателни списъци и други книжа и поставянето им за съхранение в архивното помещение
608 15.06.2017 г. Обявяване класирането на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет "Извършване на дезинсекция против комари на територията на община Вълчедръм"
619 21.06.2017 г. Откриване на процедура за по реда на Глава 26 от ЗОП за обект "Доставка чрез покупка на един брой сметосъбирачна машина и на един брой колесен трактор - втора употреба/рециклирани за нуждите на Община Вълчедръм"
625 22.06.2017 г. Обявяване класирането на участниците в открита процедура за възлагане на ОП с предмет "Доставка чрез покупка на един брой сметосъбирачна машина и на един брой колесен трактор - втора употреба/рециклирани за нуждите на Община Вълчедръм"
645 28.06.2017 г. Обявяване класирането на допуснатите участници в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП "пасище, мера" в землището на с. Септемврийци
646 28.06.2017 г. Обявяване класирането на допуснатите участници в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от общински имот помещение в сграда, находяща се в УПИ VІІ-623 в кв. 81 по плана на с. Разград
647 28.06.2017 г. Обявяване класирането на допуснатите участници в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от общински имот УПИ ІХ-262 в кв. 13 по плана на с. Долни Цибър
658 30.06.2017 г. Допълване на разрешение за строеж № 5/03.07.2015 г. на главния архитект на Община Вълчедръм
682 06.07.2017 г. Насрочване на търг с тайно наддаване за продажба на урегулирани поземлени имоти - частна общинска собственост
706 14.07.2017 г. Извършване на експертиза на изборните книжа от произведените през 2014 г. избори за народни представители и предаване на подлежащите на постоянно запазване документи на Отдел "Държавен архив" - Монтана и съставяне на акт за унищожаване на неценни документи
707 14.07.2017 г. Назначаване на експертен съвет по устройство на територията на Община Вълчедръм и определяне на неговите задачи
708 14.07.2017 г. Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез обява с предмет "Доставка на въглища и дърва за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм"
711 17.07.2017 г. Преустановяване работата на детските градини на територията на община Вълчедръм за периода от 01.08.2017 г. до 31.08.2017 г. включително
723 18.07.2017 г. Определяне на постоянно действаща комисия във връзка с молби на граждани за отписвани на сгради от ЗРП на населените места при община Вълчедръм
737 20.07.2017 г. Определяне на участника, класиран на второ място, за изпълнител по ОП с предмет "Изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности на обекти общинска собственост на Община Вълчедръм"
746 24.07.2017 г. Обявяване класирането на допуснатите участници в търг с тайно наддаване за продажба на УПИ І-169 в кв. 5 по плана с. Игнатово
747 24.07.2017 г. Обявяване класирането на допуснатите участници в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП "пасище, мера" за срок от 1 година
776 01.08.2017 г. Назначаване на комисия за провеждане на ОП с предмет "Доставка на въглища и дърва за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм"
777 31.07.2017 г. Допълване на Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси
787 03.08.2017 г. Обявяване на класирането на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 26 с предмет "Доставка на въглища и дърва за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм"
797 04.08.2017 г. Определяне на комисия по проект "Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в Община Вълчедръм"
821 14.08.2017 г. Допълване на Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси
837 23.08.2017 г. Организиране и повеждане на преглед на готовността за използване на техника - запас, водеща се на военен отчет.
857 29.08.2017 г. Назначаване на комисия за проверка на всички дървета на територията на община Вълчедръм
869 07.09.2017 г. Определяне на комисия във връзка с уточняване на маршрутните разстояния от населеното място, в което няма детска градина или училище, до детска градина или училище в най-близкото населено място на територията на общината
875 08.09.2017 г. Забранявам движението на хора, МПС и превозни средства с животинска тяга от 20.00 часа до 06.00 часа извън населеното място, в района на земеделските земи от издаването на настоящата заповед до прибирането на реколтата.
878 12.09.2017 г. Разформиране групата в с.Разград, функционираща като филиал на Детска градина"Мечо Пух" в с.Златия, община Вълчедрвъм, като се слива с групата в Детска градина"Мечо Пух"в с.Златия, считано от 15.09.2017 г.
880 12.09.2017 г. Определяне на маршрут до края на учебната 2016/2017 година маршрут на училищен автобус с рег.№ М * ВХ с водач Росен * Никифоров
881 12.09.2017 г. Определяне на маршрут до края на учебната 2016/2017 година маршрут на училищен автобус с рег.№ М * ВХ с водач Виктор * Захариев
882 12.09.2017 г. Определяне на маршрут до края на учебната 2016/2017 година маршрут на училищен автобус с рег.№ М * ВК с водач Асен * Томов
894 15.09.2017 г. Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез обява с предмет "Реконструкция на водопроводна мрежа по ул."Клокотница" гр. Вълчедръм"
903 20.09.2017 г. Определяне на работно време на търговски обект -Заложна къща "В и В 2012" гр.Вълчедръм
914 25.09.2017 г. Насрочване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на сграда-павилион с.Разград,част от имот-публична общинска собственост с.Долни Цибър с предназначение "лекарски кабинети",част от сграда с.Бъзовец с предназначение "лекарски кабинети",недвижими имоти с.Септемврийци
919 27.09.2017 г. Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез обява на обект: "Зимно поддържане и снегопочистване на общинска и републиканска пътна мрежа-община Вълчедръм".
1042 10.10.2017г. Назначаване на комисия със задача да разгледа, оцени и класира офертите, подадени за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка "Реконструкция на водопроводна мрежа по ул."Клокотница" гр.Вълчедръм"
1058 12.10.2017 Назначаване на комисия със задача да разгледа, оцени и класира офертите, подадени за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка "Зимно поддържане и сенгопочистване на общинска и републиканска пътна мрежа-община Вълчедръм"
1061 13.10.2017 Обявяване на класирането на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка "Зимно поддържане и снегопочистване на общинска и републиканска пътна мрежа-община Вълчедръм"на I-во място ЕТ"Катерина-Георги Евденов"-Вълчедръм
1066 14.10.2017 Предписание относно комплексен проект за инвестиционна инициатива на съществуващи сгради с цел преустройство "Кафе-аператив" по плана на с.Долни Цибър
1072 13.10.2017г. Одобряване на проект за Подбробен устройствен план -ПУП-ПРЗ на гр.Вълчедръм за изменение на действащия план на Вълчедръм за УПИ-VIII, в кв.34 с цел разделяне на имота и урегулиране на два нови УПИ
1073 16.10.2017 г. Одобряване на проект за Подбробен устройствен план - ПУП-ПРЗ за изменение на действащия план на с.Септемврийци-, община Вълчедръм за УПИ-XII,урегулиран в имот №68 и УПИ-XIII урегулиран в имот № 67,в кв.10 по плана на с.Септемврийци с цел обединяване.
1074 16.10.2017 г. Одобряване на проект за ПУП-ПП за удължаване на трасе на поземен ел.провод за захранвяне на обекти в ПИ 019074,019073,019072 и 019065 в землището на гр.Вълчедръм
1075 16.10.2017 г. Одобряване на проект за ПУП-ПП за удължаване на трасе на Противопожаренводопровод в ПИ 019074, 019073, 019072, 019065, 019064, 019063 и 019062 в землището нагр.Вълчедръм.
1091 16.10.2017 г. Назначаване на експертен технически съвет за приемане на анализите за техническото състояние на хидрообектите на територията на Община Вълчедръм.
1099 18.10.2017 г. Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание на обект:"Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм".
1100 18.10.2017 г. Обявяване на класирането на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 26 с предмет "Реконструкция на водопроводна мрежа по ул."Клокотница" гр.Вълчедръм
1101 18.10.2017 г. Обявяване класирането на допуснатите участници в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост по плана на с.Долни Цибър с предназначение "Лекарски кабинет"за срок от 10 години -ЕТ"АИПМН-д-р Любомир Киров"
1102 18.10.2017 г. Обявяване класирането на допуснатите участници в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от масивна едноетажна сграда по плана на с.Бъзовец с предназначение "Лекарски кабинет"за срок от 5 години -"Д-р Цветанов-АИПМН-ИП".
1103 18.10.2017 г. Обявяване на класирането на допуснатите участници в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 6 броя урегулирани поземлени имоти в с.Септемврийци
1104 18.10.2017 г. Отдаване под наем без тръжна процедура Павилион № 6 в Общински пазар с предназначение "за услуги" за срок от 3 години.
1108 18.10.2017 г. Отдаване под наем без тръжна процедура на Борис Милчев* Асенов земеделска земя-общинска собственост,в землището на с.Ботево.
1109 18.10.2017 г. Отдаване под наем без тръжна процедура на Асен Любенов Палански земеделска земя-общинска собственост,в землището на гр.Вълчедръм.
1131 23.10.2017 г. Във връзка с натсъпването на есенно-зимния период да се идвърши проверка по пожаробезопасно използване на отоплителни, нагревателни и други електрически уреди
1147 27.10.2017 г. Предприсание относно: коплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ с цел преустройствона съществуващ гараж във "фризьорски салон с офис" в имот кад.№ 1782,в кв.2 по плана на гр.Вълчедръм.
1173 03.11.2017г. Назначаване на комисия със задача да извърши проверка на обект "Магазин за хранителни и нехранителни стоки" и "Преместваем обект за търговски и обслужващи дейности" находящ се в гр.Вълчедръм, ул."България"№51б на 03.11.2017 г.във връзка със спазването на Наредба № 1 приета от Общински съвет-Вълчедръм
1184 07.11.2017г. Назначаване на комисия , която да извършжи проверка на заявление вх.№ РД-02-06-1189/03.11.2017 г. от "Рапонски 2011"ООД, относно: неправомерно навлизанев прилежаща площ на язовир"Под селото" в землището на с.Септемврийци
1185 07.11.2017г. Утвърждаване на Правилник за организацията и дейността на Общинската експертна комисия по категорпизация на туристически обекти по чл.128 от Закона за туризма на територията на община Вълчедръм
1192 09.11.2017г. Насрочване на търг с тайно наддаване под наем на час от общински имот-частна общинска собственост,находящ се в УПИ IIа-1223 в кв.114 по плана на гр.Вълчедръм и част от сграда-частна общинска собственост, само площ от 57.00 кв.м. на ходящ се в УПИ II-559, който ще се проведена 24.11.2017 г. в сградата на община Вълчедръм.
1195 10.11.2017 г. Назначаване на комисия със задача да разгледа оцени и класира офертите подадени за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка "Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения"на територията на община Вълчедръм, открита с Решение № 1099/18.10.2017 г.
1204 13.11.2017 г Определяне работно време на търговски обект - Смесен магазин с външен бар, гр.Вълчедръм,ул."Бенковски"№14, стопанисван от Натали-Н-2015"ЕООД
1218 15.11.2017 г Назначаване на комисия със задача да разгледа и класира офертите,за избор на представител пред софийската стокова борса за избор на изпълнител на обществени поръчки с предмет "Доставка течни горива и смазочни материали за моторните превозни средства на бюджетна издръжка на община Вълчедръм" .
1221 17.11.2017 г Обявяване на класираните участници в проведената процедура с предмет: "Избор на борсов посредник за обществени поръчки по реда на чл.79,ал.1,т.7 от ЗОП" определен за изпълнител е: "Мерикал"ЕООД гр.София
1230 21.11.2017 г Определяне на комисии за извършване на годишна инвентаризация на дълготрайните активи, краткотрайните активи,разчетите, чуждите дълготрайни активи и чуждите материални запаси в община Вълчедръм по поделения към общинския бъджет
1257 27.11.2017 г Решение за откриване на процедура - доставка на гориво за оторление/газьол/ за нуждите на социални,административни и учебни заведения и гориво-смазочни материали за моторните превозни средства на община Вълчедръм.
1262 28.11.2017 г Обявяване класирането на допуснатите участници в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост по плана на гр.Вълчедръм с предназначение "търговска дейност"-"Табак Маркет"АД гр.София
1263 28.11.20.17г. Обявяване класирането на допуснатите участници в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот по плана на с.Септемврийци с предназначение "складова дейност" - Иван * Благоев от с.Септемврийци
1346 07.12.20.17г. Обявяване класирането на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм на I-во място класиран участник - "Цанков 71-Комерс" ЕООД-гр.Лом
1408 07.12.20.17г. Определяне работно време на търговски обект - Смесен магазин с.Златия, ул."Георги Димитров"№47, стопанисван от "Дария-ЛА"ЕООД
1508 19.12.2017 г Определяне на д-р Йордан * Таранчоков -общински съветник и завеждащ филиал на спешна медицинска помощ - Вълчедръм за представител на Община Вълчедръм за представител на Община Вълчедръм в комисията за изработване на областна здравна карта.
1510 20.12.2017 г Извършване продажба без тръжна процедура на "Енд Инвестмънт Сервисис" ЕООД на придаваем терен с площ 229.00 кв.м. по плана на гр.Вълчедръм с отреждане "за производство и складова дейност"
1511 20.12.2017 г Извършване продажба без тръжна процедура на Валери Найденов Торнин на придаваем терен с площ 1576.00 кв.м. по плана на гр.Вълчедръм с отреждане "за производство и складова дейност"
1512 20.12.2017 г Извършване продажба без тръжна процедура на "Солар Вълчедръм" на придаваем терен с площ 1842.00 кв.м. по плана на гр.Вълчедръм с отреждане "за фотоволтаична електроцентрала"
1513 20.12.2017 г Извършване продажба без тръжна процедура на Лиляна Викторова Горанова по плана гр.Вълчедръм с площ 325.49 кв.м. по плана на гр.Вълчедръм с отреждане "за фотоволтаична електроцентрала"
1549 29.12.2017 г Актуализиране на заповед № 882/12.09.2017 г.относно промяна на маршрут от 03.01.2018 г. до края на учебната година на училищен автобус с рег.№ М* ВК с водач Асен * Томов
1551 29.12.2017 г Утвърждаване на актуалния Информационен справочник за предоставяните административни услуги в Община Вълчедръм
1566 29.12.2017 г Извършване на оценяване на изпълнението на служителите в администрацията на кметствата в община Вълчедръм за 2017 г.
1567 29.12.2017 г Извършване на оценяване на изпълнението на служителите в общинска администрация Вълчедръм за 2017 г.
1568 29.12.2017 г Определяне на длъжностно лице,което да съставя актове за установяване на нарушения на чл.347,ал.1,т2,3 и 4 от Закона за предучилищно и училищно образование.
1569 29.12.2017 г Промяна на членовете на комисията назначена със заповед № 1627/ 31.12.2015 г. във връзка с установяване състоянието на потенциално опасни сгради на територията на на населените места в община Вълчедръм
7 02.01.2018 г. Възлагане на управителя на специализирана институция за предоставяне на социална услуга в гр.Вълчедръм да предприеме необходимите правни и фактически действия,относно:промяна наименованието на услугата от "Дом за възрастни хора със сетивни увруждания" на "Дом за възрастни хора със сетивни нарушения"
12 03.01.2018 г. Определяне на работно време на търговски обект-Кафе аператив "Хасан Бей" с.Долни Цибър
16 03.01.2018 г. Промяна на ползвана площ по договор от 01.03.2018 г.с "Доктор Кирови" ООД считано от 01.01.2018 г. наемателят ще ползва площ на общински имот само 9.10 кв.м.
54 12.01.2018 г. Допускане изработване и комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ с цел изграждане на иновативно предприятие за производство на протеиново брашно в с.Игнатово
64 17.01.2018 г. Определяне на комисия, която да извърши проверка по т.6.3.8 от модул "Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини, ученическите общежития и регионалните центрове за подкрепа на приобщаващото образование" от Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа"
76 23.01.2018 г. Прекратяване на договора за наем с "РБК 37" ЕООД с.Септемврийци, считано от 01.01.2018 г.
80 24.01.2018 г. Корегиране с 2.8 % Тарифа I към Наредба № 3 на Общински съвет Вълчедръм, считано от 01.01.2018 година.
88 26.01.2018 г. Одобряване на Подробен устройствен план - план за изменение на ПРЗ на гр.Вълчедръм за УПИ-XV по плана на гр.Вълчедръм.
89 26.01.2018 г. Одобряване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за разделяне на имот в УПИ-I по регулационния план на с.Септемврийци с цел образуване на три нови УПИ.
92 29.01.2018 г. Утвърждаване на система от правила за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Вълчедръм.
101 30.01.2018 г. Сформиране на комисия за разпределение на средствата, предвидени по държавния и общински бюджет на читалищата на територията на община Вълчедръм
122 05.02.2018 г. Преустановяване учебните занятия за детските градини на територията на Община Вълчедръм за периода 06.02.-09.02.2018 г.
124 06.02.2018 г. Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание на обект:"Изпълнение на СМР по проект: "Благоустрояване на уличната мрежа в град Вълчедръм и село Долни Цибър, община Вълчедръм"по 2 обособени позиции"
171 14.02.2018 г. Насрочване на търг с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот XXIII-383 по плана на с.Разград.,насрочване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на идеална част от общински имот-публична общинска собственост представляващо УПИ VII-1064 с.Мокреш, част от сграда -публична общинска собственост- помещение с площ от 12.00 кв.м. по плана на с.Златия, идеална част от УПИ II в кв.175 по плана на гр.Вълчедръм, поземлен имот кад.№ 7 в кв.133 по плана на гр.Вълчедръм
173 15.02.2018 г. Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез обява на обект: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: "Благоустрояване на уличната мрежа в град Вълчедръм и село Долни Цибър, община Вълчедръм"
191 21.02.2018 г. Отркриване на процедура за възлаганена обществена поръчка чрез обява на обект: "Услуги, свързани с подготовка на проектно предложение за кандидатстване по процедура за подбор на проекти "BG16M1OЗ002-2.005 - Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци" в рамките на Оперативна програма"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020".
210 26.02.2018 г. Назначаване на комисия със задача да разгледа, оцени и класира офертите, подадени за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка Упражняване на строителен календар при изпълнение на СМР по проект:"Благоустрояване на уличната мрежа в град Вълчедръм и село Долни Цибър,община Вълчедръм", открита с Решение № 173 от 15.02.2018 г.на кмет на община Вълчедръм
225 06.03.2018 г. Назначаване на комисия със задача да разгледа, оцени и класира офертите, подадени за участиие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка: "Услуги, свързани с подготовка на проектно предложение за кандидатстване по процедура за подбор на проекти "BG16М10Р002-2.005-Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци"в рамките на оперативна програма "Околна среда 2014-2020",открита с Решение № 191 от 21.02.2018 г.
227 07.03.2018 г. Определяне работно време на търговски обект-магазин електро материали "Жоро", гр.Вълчедръм,гр.Вълчедръм,ул."Хр.Ботев"№ 28, община Вълчедръм стопанисван от "Жоро-Мариана Петрова"ЕООД
228 07.03.2018 г. Обявяване класирането на допуснатите участници в търг с тайно наддаване за продажба на застроен урегулиран поземлен имот /УПИ/XXIII-383 в кв.56 с площ 240.00 кв.м.,по плана на с.Разград/АОС№1199/24.08.2015 год./. Обявявяне Георги * Ефремов с адрес с.Разград за спечелил търга с тайно наддаване за продажба на застроенен урегулиран поземлен имот.
229 07.03.2018 г. Обявяване класирането на допуснатите участници в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот-публична общинска собственост, с площ 3200.00 кв.м. представляваща УПИ VII-1064 в кв.62 по плана на с.Мокреш, целия с площ 3837.00 кв.м.с предназначение "за стопанска дейност-отглеждане на охлюви"/АОС №850/07.05.2009 г./за срок от 6/шест/ години. Обявявяне "ВЕНСОМИ"ЕООД с адрес на управление гр.С*, ул.Л*"№ *, вх.*,ап.* за спечелил търга с тайно наддаване.
236 09.03.2018 г. Назначаване на комисия със задача да разгледа, оцени и класира офертите, подадени за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка "Изпълнение на СМР по проект:"Благоустрояване на уличната мрежа в гр.Вълчедръм и село Долни Цибър,община Вълчедръм"открита с Решение №124/06.02.2018 г.
255 14.03.2018 г. Обявяване на класиране но допуснатите участници в повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем - общинска собственост, представляващ идеалната част от УПИ II в кв.175 по плана на гр.Вълчедръм с площ 7396,00 кв.м., с предназначение "за стопанска дейност-отглеждане на фиданки"АОС № 1215/18.10.2017 г./за срок от 10 години/- Обявяване"БИО СТОПАНСТВО ЛОПЯНКО"ООД, със седалище и адрес на управление гр.С**, ул."***" № *, ап.** за спечелил повторен търг с тайно наддаване.
256 14.03.2018 г. Обявяване класирането на допуснатите участници в повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот-общинска собственост, представляващ поземлен имот кад.№7 в кв.133 по плана на гр.Вълчедръм с площ 17500,00 кв.м.,с предназначение "за стопанска дейност-отглеждане на фиданки"за срок от 10 години-Обявяване "БИО СТОПАНСТВО ЛОПЯНКО"ООД, със седалище и адрес на управление гр.С*, ул."П***" № *,ап.* за спечелил повторен търг.
258 14.03.2018 г. Обявяване класирането на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 26 с предмет "Услуги, свързани с подготовка на проектно предложение за кандидатстване по процедура за подбор на проекти"BG16M10P002-2.005-Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци"В рамките на оперативна програма "Околна среда 2014-2020"- на I място класиран "Агронт"ЕООД-гр.София
261 15.03.2018 г. Нанасяне на действащата кадастрална карта на гр.Вълчедръм имот пл.№ 1198 в кв.101 а от стария/недействащ план на гр.Вълчедръм във връзка с изпълнение на решение по дело № 345 от 1994 година на Окръжен съд Монтана за възстановяване собствеността на наследници на Генади *** Генински, бивш жител на гр.Вълчедръм
274 16.03.2018 г. Обяваване класирането на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 26 с предмет : Упражняване на стоителен надзор при изпълнение на СМР по проект: "Благоустрояване на уличната мрежа в град Вълчедръм и село Долни Цибър, община Вълчедръм"- класира на I-во място -"Ведипема"ЕООД гр.София.
287 23.03.2018 г. Изработване на проект за подробен устройствен план -ПУП-ПРЗ за изменение на действащия план за регулация и застрояване и промяна предназначение на УПИ I кв.145 по плана на гр.Вълчедръм с цел разделянето му и урегулиране на 2 нови урегулирани поземлени имота, както и решаване на отреждането им - "Детско заведение", и "За паркове и градини"
297 27.03.2018 г. Откриване процедура за възлагане на обществена поръчка чрез обява с предмет: Избор на изпълнител за строителство на обект:"Реконструкция ВВМ по ул."Васил Левски", ул."Битоля" и ул."Петко Рачов Славейков", гр.Вълчедръм".
311 30.03.2018 г. Откриване процедура за възлагане на обществена поръчка чрез обява на обект: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: "Реконструкция ВВМ по ул."Васил Левски", ул."Битоля" и ул."Петко Рачов Славейков", гр.Вълчедръм".
313 30.03.2018 г. Изработване на проект за подробен устройствен план -(ПУП-ПРЗ) за изменение на действащия план за регулация и застрояване за кв.114 по плана на гр.Вълчедръм, с цел урегулиране на нов поземлен имот в рамките на УПИ XIX и XXIC предназначение за "Жилищно строителство" и обединяване на отсатъка от УПИ XIX и УПИ LIX с предназначение "За озеленяване".
317 30.03.2018 г. Откриване процедура за възлагане на обществена поръчка чрез обява на обект : Консултантски услуги за отчитане и управление на проект: "Благоустрояване на уличната мрежа в град Вълчедръм и село Долни Цибър, община Вълчедръм".
325 02.04.2018 г. Забраняване къпането и плуването във всички водни площи на територията на община Вълчедръм-язовири, реки, открити канали, водоеми, изкуствени езера, създадени при изкопаване на инертни материали и участъци на р.Дунав на територията на общината.
336 04.04.2018 г. Прекратяване възлагането на поръката с предмет: Консултантски услуги за отчитане и управление на проект: "Благоустрояване на уличната мрежа в град Вълчедръм и село Долни Цибър, община Вълчедръм.
337 04.04.2018 г. Определяне работно време на търговски обект-Кафе аператив "Нико", с.Черни връх,ул."Първа" 21, община Вълчедръм стопанисван от "Нико 9212" ЕООД
365 16.04.2018 г. Определяне състав на Комисия за детето с консултативни и координационни функции към община Вълчедръм.
381 18.04.2018 г. Определяне на срокове и декларации за подаване във връзка с разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
382 18.04.2018 г. Утвърждаване на образци на декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ
383 18.04.2018 г. Утвърждаване на Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ
384 18.04.2018 г. Създаване комисия за осъществяване на контрол и проверки по § 2 от ДР на ЗПКОНПИ, която да изпълнява функциите на инспекторат.
385 18.04.2018 г. Прекратяване възлагането на поръчката с предмет : Консултантски услуги за отчитане и управление на проект" "Благоустрояване на уличната мрежа в град Вълчедръм и село Долни Цибър,община Вълчедръм".
388 19.04.2018 г. Назначаване на комисия със задача да разгледа, оцени и класира офертите, подадени за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка - Избор на изпълнител за строителство на обект: "Реконструкция ВВМ по ул."Васил Левски",ул."Битоля" и ул."Петко Рачов Славейков" гр.Вълчедръм, открита с Решение № 297 от 27.03.2018 г.
391 20.04.2018 г. Назначаване на комисия със задача да разгледа, оцени и класира офертите, подадени за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка - Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: "Реконструкция ВВМ по ул."Васил Левски",ул."Битоля" и ул."Петко Рачов Славейков" гр.Вълчедръм, открита с Решение № 311 от 30.03.2018 г.
393 20.04.2018 г. Да се опише от актовите книги за общинска собственост, поради изработване на ПУП-ПРЗ на застроен урегулиран поземлен имот, представляващ УПИ I в кв.36 по плана на с.Септемврийци с площ 3150,00.ПУП-ПРЗ е одобрен със Заповед № 89/26.01.2018 г. на Кмета на община Вълчедръм и е влязъл в сила от 09.02.2018 г.
423 26.04.2018 г. Насрочване на търг с тайно наддаване за продажба на: 1.Урегулиран поземлен имот IX-3039 в кв.139 по плана на гр.Вълчедръм, с площ 2730.59 кв.м., с отреждане "за производствени и складови дейности" (АОС № 1221/08.01.2018 год.)-частна общинска собственост. 2.Урегулиран поземлен имот I в кв.36 по плана на с.Септемврийци , с площ 586,00 кв.м., застроен с масивна сграда със застроена площ 72,00 кв.м. с отреждане "за магазин" (АОС № 1222/22.02.2018 год.) - частна общинска собственост. 3.Насрочен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи-частна общинска собственост, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ с начин на трайно ползване - "нива","лозе" и "зеленчукова култура", който ще се проведе на 11.05.2018 г. от 14.00 часа в сградата на общинска администрация-Вълчедръм.
435 30.04.2018 г. Обявяване класирането на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 26 с предмет Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект:"Реконструкция ВВМ по ул."В.Левски", ул."Битоля" и ул."Петко Рачов Славейков", гр.Вълчедръм - на I-во място класиран: "Видипема"ЕООД , гр.София.
438 30.04.2018 г. Актуализиране на списъка на длъжностните лица по чл.37 от ЗЗКИ
449 03.05.2018 г. Откриване процедура за възлагане на обществена поръчка чрез обява на обект: "Извършване на дезинсекция против комари на територията на община Вълчедръм,обл.Монтана"
456 04.05.2018 г. Одобряване подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/за изменение на действащия план на с.Разград, общ.Вълчедръм за УПИ VIII и УПИ VII, урегулирани в имоти кад.№ 833 и кад № 834,в кв.103 по плана на с.Разград, с цел обединяване на УПИ VIII и УПИ VII в един УПИ XI и промяна на предназначението от "За жилищно строителство" в "За животновъден обект" и работен устройствен план/РУП/ за УПИ XI,УПИ II "УПИ III,УПИ V и УПИ VI с цел предвиждане и свързано застрояване между парцелите.Проектът се одобрява по графичната и текстова част и е неразделна част от Заповедта.
457 04.05.2018 г. Одобряване подробен устройствен план - план за изменение на действащия план на гр.Вълчедръм, за УПИ XIX, УПИ XXI и УПИ LIX в кв.114 по плана на гр.Вълчедръм,общ.Вълчедръм с цел урегулиране на нов УПИ в рамките на УПИ XIX и XXI с предназначение "За жилищно строителство" обединяване на остатъка от УПИ XIX и УПИ LIX с предназначение "За озеленяване", и урегулиране на остатъка от УПИ XXI в нов УПИ с предназначение "За административна сграда".Проектът се одобрява по графичната и текстова част и е неразделна част от Заповедта.
458 04.05.2018 г. Одобряване подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за изменение на действащия план за регулация и застрояване и промяна предназначението та УПИ I кв.145 по плана на гр.Вълчедръм с цел разделянето му и урегулиране на два нови урегулирани поземлени имота както и решаване на отреждането им-"Детско заведение", и "За паркове и градини".Проектът се одобрява по графичната и текстова част и е неразделна част от Заповедта.
464 08.05.2018 г. Назначаване на комисия със задача да разгледа, оцени и класира офертите, подадени за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка Консултантски услуги за отчитане и управление на проект:"Благоустрояване на уличната мрежа в град Вълчедръм и село Долни Цибър,община Вълчедръм".
473 09.05.2018 г. Откриване процедура за възлагане на обществена поръчка чрез обява с предмет: "Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр.Вълчедръм : Подобект 1: УПИ II в кв.145 по плана на гр.Вълчедръм ; Подобект 2:УПИ LIX в кв.114 по плана на гр.Вълчедръм".
484 10.05.2018 г. Обявяване класираните участници по отделните обособени позиции за провеждане на процедура"Публично състезание" по реда на Закона за обществените поръчки: Обособена позиция № 1:Изпълнение на СМР на улица"В.Левски", улица "П.Славейков" и улица "Битоля", гр.Вълчедръм.Първо място: Участник № 1- "Каро Трейдинг" ООД гр.София - 100 точки.Обособена поизиция № 2: Изпълнение на СМР на улица 15, с.Долни Цибър.Първо място : Участник № 3- "Пътинженеринг-М" АД, гр.Монтана- 100 точки.
508 16.05.2018 г. Обявяване класирането на допуснатите участници в търг с тайно наддаване за продажба на УПИ I в кв.36 по плана на с.Сетемврийци , с площ 586.00 кв.м., застроен с масивна сграда със застроена площ 72.00 кв.м., с отреждане "за магазин" /АОС № 1222/22.02.2018 г.Обявяване - "РБК 37" ЕООД, със седалище и адрес на управление с.Септемврийци , ул."Александър Стамболийски" №85 за спечелил търга с тайно наддаване.
509 16.05.2018 г. Обявяване класирането на допуснатите участници в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи-частна общинска собственост, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, с начин на трайно полване "нива", "лозе" и "зеленчукова култура" и земеделски земи, възстановени като земи на училища и училищен фонд за срок от 5/пет/ години с предназначение "за производство на селскостопанска продукция"
510 16.05.2018 г. Одобряване обявлението за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание на обект: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ДГ"Калинка",ведно с прилежащото дворно пространство в с.Септемврийци, община Вълчедръм.
514 16.05.2018 г. Уведомяване населението на селищата Ботево, Разград и Златия, че в момента водата от централното водоснабдяване е негодна за питейни цели и приготвяне на храна.
521 16.05.2018 г. Създаване на комисия за класиране на кандидат-потребители по предоставяне на социалната слуга "Обществена трапезария"- топъл обяд в община Вълчедръм.
526 17.05.2018 г. Назначаване комисия със задача да разгледа, оцени и класира офертите, подадени за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка "Извършване на дезинсекция против комари на територията на община Вълчедръм, област Монтана", открита с Решение № 449 от 03.05.2018 година.
555 22.05.2018 г. Назначаване на комисия със задача да разгледа, оцени и класира офертите, подадени за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка : "Благоустрояване на зелени пространства на територията на община Вълчедръм: Подобект 1 : УПИ II в кв.145 по плана на гр.Вълчедръм; Подобект 2: УПИ LIX в кв.114 по плана на гр.Вълчедръм, открита с Решение № 473 от 09.05.2018 г.
570 23.05.2018 г. Обявяване класирането на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с предмет на поръчка:"Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр.Вълчедръм " : Подобект 1 : УПИ II в кв.145 по плана на гр.Вълчедръм; Подобект 2 : УПИ LIX в кв.114 по плана гр.Вълчедръм.Класиран на I място "Новиза"ЕООД , гр.София с получени 100 т.
578 28.05.2018 г. Назначаване на комисия за разглеждане на постъпилите кандидатури и извършване на подбор за членове на Съвета на децата в Община Вълчедръм
603 31.05.2018 г. Обявяване класирането на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 26 с предмет "Извършване на дезинсекция против комари на територията на община Вълчедръм, обл.Монтана".На първо място класиран-ДДД-1 ООД гр.София с получени 100 точки.
613 04.06.2018 г. Назначаване комисия за провеждане на 72-часовите изпитания на строеж "Реконструкция на второстепенен клон на вътрешна водопроводна мрежа гр.Вълчедръм по ул."Васил Левски" от ОТ 328 до ОТ 336 и от ОТ 350 до ОТ 373, ул.Битоля от ОТ 329 до ОТ 328 и ул."Петко Р.Славейков" от ОТ 329 до ОТ 320"
619 05.06.2018 г. Обявяване класирането но допуснатите участниците в търг с тайно наддаване на продажби на УПИ IX-3039 в кв.139 по плана на гр.Вълчедръм,с площ 2730,59 кв.м.,с отреждане "за производствени и складови дейности"/ АОС № 1221/08.01.2018 год./,- "Зора Агро" ООД гр.Вълчедръм, ул."Раковски" № 12
628 06.06.2018 г. Насрочване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи-публична общинска собственост с начин на трайно ползване "пасище,мера" за срок от 1(една) година, който да се проведе на 29.06.2018 г.
645 12.06.2018 г. Обявяване настъпването на етап "Восъчна зрялост" на зърнено-житните масиви. Кметовете и кметските наместници на населените места в община Вълчедръм да предприемат адекватни мерки за недопускане на открит огън в местата за общо ползване и границите на населените места и извън населените места.
662 12.06.2018 г. Определяне поименен състав на Звеното за мониторинг и оценка /ЗМО/ за проследяване напредъка в изпълнението на общинската Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Вълчедръм.
679 14.06.2018 г. Поради отказ да сключи договор за наем ,класирания на първо място "Видин Агро" ЕООД , със седалище и адрес на управление гр.В*, ул."*" № * в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земедлски земи - частна общинска собственост , обявявам за спечелил търга втория в класирането "Златия Агро" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.В*, ул."*" № *.
680 14.06.2018 г. Поради отказ да сключи договор за наем,класирания на първо място "Златия Агро" ЕООД , със седалище и адрес на управление гр.В*, ул."*" №* в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земедлски земи - частна общинска собственост , обявявам за спечелил търга втория в класирането "Видин Агро" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.*,ул."*" № *.
705 18.06.2018 г. Назначаване комисия със задача да разгледа, оцени и класира офертите, подадени за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка: Упражняване на строителен надзор по проект Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ДГ "Калинка", ведно с прилежащото дворно пространство в с.Септемврийци, община Вълчедръм".
721 21.06.2018 г. Назначаване на комисия със задача да разгледа, оцени и класира офертите, подадени за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка: "Закупуване, доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на ДГ "Калинка" с.Септемврийци, общ.Вълчедръм.
730 21.06.2018 г. Да се отпише от актовите книги за общинската собственост, поради продажба, УПИ (урегулиран поземлен имот) I-общ. в кв.36 по плана на с.Септемврийци
734 22.06.2018 г. Актуализиране на заповед № 381/18.04.2018 г. относно изпълнение разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)
767 27.06.2018 г. Уведомяване на населението на с.Ботево, че в момента водата на централното водоснабдяване е годна за питейни цели и приготвяне на храна.
795 02.07.2018 г. Откриване процедура за провеждане на пазарни консултации, чрез събиране на оферти за Извършване на строително-монтажни работи и доставка на растителност и оборудване за обект"Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр.Вълчедръм",със следните подообекти - 1.УПИ II в кв.145 по плана на гр.Вълчедръм и 2.УПИ LIX в кв.114 по плана на гр.Вълчедръм.
799 03.07.2018 г. Назначаване комисия със задача да разгледа, оцени и класира офертите подадени за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка: Консултантски услуги, свързани с изготвяне на формуляр за кандидатстване, приложенията и документите към него за проект "Благоустрояване на зелени пространствана територията на гр.Вълчедръм"
801 03.07.2018 г. Обявяване класирането в обществена поръчка за избор на изпълнител чрез публично състезание с предмет:"Изпълнение на строително-монтажни работи по проект"Реуконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ДГ"Калинка", ведно с прилежащото дворно пространство в с.Септемврийци,община Вълчедръм".
806 04.07.2018 г. Обявяване класирането на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 26 с предмет Консултански услуги, свързани с изготвяне на формуляр за кандидатстване, приложенията и документите към него за проект "Благоустрояване на зелени простанства на територията на гр.Вълчедръм: Подообект 1:УПИ II в кв.145 по плана на гр.Вълчедръм и Подобект 2 :УПИ LIX в кв.114 по плана на гр.Вълчедръм"
822 04.07.2018 г. Насрочване търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи - публична общинска собственост с начин на тройно ползване "пасища,мера" за срок от 1 година.
928 09.07.2018 г. Преустановена работата на детските градини на територията на община Вълчедръм за времето от 01.08.2018 г. до 31.12.2018 г.
930 09.07.2018 г. Обявяване класирането на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 26 с предмет "Упражняване на строителен надзор по проект "Реконструкция,ремонт и благоустрояване на сградата на ДГ"Калинка" ведно с прилежащото дворно пространство в с.Септемврийци, община Вълчедръм - Първо място:"Стройнорм"ЕООД -гр.София
931 09.07.2018 г. Определяне на длъжностни лица в административния център на Общинска администрация . Вълчедръм,които да съхраняват и полагат печатите и документите, които се подпечатват с тях.
938 10.07.2018 г. Обявявяне класирането на подадените оферти за финансиране на проект - "Благоустрояване на зелени простанства на територията на гр.Вълчедръм",със следните подобекти-1.УПИ II в кв.145 по плана на гр.Вълчедръм и Подобект 2 :УПИ LIX в кв.114 по плана на гр.Вълчедръм"
943 11.07.2018 г. Обявяване класирането на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 26 с предмет "Закупуване, доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на ДГ"Калинка"с.Септемврийци, общ.Вълчедръм"
963 16.07.2018 г. Във връзка с епизоотичната обстановка по отношение на Африканска чума по свинете /АЧС/ в Европа, включваме в състава на Общинска епизоотична комисия д-р Георги Великов - регистриран ветеринарен лекар - член на областна колегия на Български ветеринарен съюз.
985 20.07.2018 г. Обявяване класирането на допуснатите участници в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Павилион № 2 с площ 9.90 кв.м.в Общински пазар, находящ се в УПИ IX в кв.74 по плана на гр.Вълчедръм, /АОС № 614/11.08.2006 г./ с отреждане "за услуги" за срок от 3 години
986 20.07.2018 г. Обявяване класирането на допуснатите участници в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване "пасище,мера" в землищата от община вълчедръм, за срок от 1 година
1002 24.07.2018 г. Допълване на Националния класификатор на настоящите и постоянни адреси на новооткрит адрес на територията на община Вълчедръм за с.Златия
1020 27.07.2018 г. Назначаване комисия със задача да разгледа, оцени и класира офертите, подадени за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка "Ремонт на транспортна инфраструктура на община Вълчедръм, обл.Монтана"
1029 30.07.2018 г. Обявяване класирането на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 26 с предмет "Ремонт на транспортната инфраструктура на община Вълчедръм, обл.Монтана на I-во място класиран "Пътища М" ЕООД гр.Монтана.
1074 03.08.2018 г. Одобряване подробен устройствен план - ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 917006 в землището на гр.Вълчедръм от "Друга селищна територия" в "За площадка за компостиране на биоразградими/зелени отпадъци.
1150 09.08.2018 г. Поради отказ да сключи договор за наем на първо място Диляна * Величкова от с.Черни връх в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Павиолион № 2 с площ 9,90 кв.м. с предназначение "за услуги". Обявявам за спечелил търга втория "Румина Стефани"ЕООД
1166 14.08.2018 г. Определяне комисия, която да проучи по представената скица, по документите за собственост и по съхраняваните в общинската администрация данни обстоятелства: искане за учредяване на право на прокарване на отклонение от мрежи и съоръжения и наличието на условията по чл.193 от ЗУТ за установяване на право на прокарване.Да изготви оценки на учреденото право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура за прокарване на траси на кабел 20 kv от въздушен ел.провод "Жира" 20 kv в ПИ 32295.501.9523 до трафопост в УПИ I кв.5 по плана на с.Игнатово, собственост на "Био стопанство Лопянко"ЕООД".
1167 14.08.2018 г. Определяне комисия, която да проучи по представената скица, по документите за собственост и по съхраняваните в общинската администрация данни обстоятелства: искане за учредяване на право на прокарване на отклонение от мрежи и съоръжения и наличието на условия по чл.193 от ЗУТ за установяване на право на прокарване.Да изготви оценки на учреденото право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура за прокарване на кабелно ел.захранване 20 киловолта и БКТП-20/4 kv за "Бетонов възел" находящ се в поземлен имот ПИ 918021 от ЖР стълб находящ се в ПИ 110511 в землището на гр.Вълчедръм.
1273 16.08.2018 г. Откриване процедура за възлагане на обществена поръчка чрез обява с предмет : Доставка на въглища и дърва за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм
1439 4.9.2018 Назначаване комисия със задача да разгледа, оцени и класира офертите, подадени за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка "Доставка на въглища и дърва за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм" открита с Решение 1273 от 16.08.2018 г.
1440 4.9.2018 Определяне длъжностни лица, които да извършат проверка на финансово-счетоводните документи за периода от 01.01.2018 г. до 31.08.2018 г. в ПГ"Димитър Маринов" гр.Вълчедръм
1443 5.9.2018 Обявяване класирането на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 26 с предмет поръчка "Доставка на въглища и дърва за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм" - I-во място - "ХЕНА"ООД ГР.ВИДИН
1458 11.9.2018 Организиране и провеждане на преглед на готовността за предоставяне на техника - запас с мобилизационно назначение, водеща се на военен отчет в община Вълчедръм.
1474 14.9.2018 Актуализиране на списъка на длъжностните лица по чл.37 от ЗЗКИ
1475 14.9.2018 Одобряване проект за подробен устройствен план за застрояване и промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на поземлен имот с идентификатор 12543.19.66 по КККР на гр.Вълчедръм,община Вълчедръм с цел изграждане на производствено-складова база
1481 17.9.2018 Изграждане на щаб за изпълнение на общински план за действия при бедствия
1485 18.9.2018 Насрочване търг с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот I в кв.130 по плана на гр.Вълчедръм,имот XIX в кв.130 по плана на гр.Вълчедръм, търг с тайно наддаване зя отдаване под наем на павилион № 3, павилион № 4 , и терен-публична общинска собственост в кв.114,кв.119 по плана на гр.Вълчедръм и поземлен имот кад.№ 327 в кв.55 по плана на с.Разград на 05.10.2018 г.в сградата на общинска администрация Вълчедръм.
1489 20.9.2018 Назначаване комисия със задача да разгледа,оцени и класира офертите, подадени за участие във вътрешния конкурентен избор въз основа на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка : "Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор/и на балансираща група за нуждите на общини" открита с Решение № И-210/31.01.2018 г.
1503 25.9.2018 Определяне комисия за извършване на извънредна и пълна инвентаризация на дълготрайните активи, краткотрайните активи,разчетите,чуждите дълготрайни активи и чуждите материални запаси в кметство с.Разград по повод смяна на МОЛ.
1507 26.9.2018 Определяне терен за загробване на животни , при евентуална поява и развитие на болестта"Африканска чума по свинете" и повишена смъртност при животните, за всички населени места в община Вълчедръм.
1508 26.9.2018 Изменяне и допълване Правилника за вътрешншия трудов ред в община Вълчедръм.
1515 27.9.2018 Определяне работно време на търговски обект - "КАФЕ-АПЕРАТИВ", с.Разград
1540 4.10.2018 Обявяване класирането на участниците във вътрешен избор за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка за нетна електрическа енергия и избор на координатор/и на балансираща група за нуждите на общини" - I-во място - "Гранд енержи дистрибюшън"ЕООД - гр.София
1545 5.10.2018 Назначаване комисия със задача да разгледа, оцени и класира офертите, подадени за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка "Ремонт и асфалтиране на ул.Съединение, гр.Вълчедръм, общ.Вълчедръм" открита с Решение 1460 от 12.09.2018 г.
1556 9.10.2018 Обявяване класирането на допуснатите участници в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен - публична общинска собственост, за монтиране на собствен павилион с площ 20.00 кв.м. с предназначение "продажба на кафе, безалкохолни, алкохолни напитки и закуски" находящ се в с.Разград - ЕТ "Васи-Бисер Георгиев".
1561 10.10.2018 Обявяване класирането на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 26 с предмет ЗОП: "Ремонт и асфолтиране на ул.Съединение, гр.Вълчедръм, общ.Вълчедръм " - I-во място ЕТ"Инфракънстракшън" ЕАД София
1577 12.10.2018 Изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на действащия план на гр.Вълчедръм,общ.Вълчедръм за УПИ XIX урегулирани в имот № 2186, части от имоти № 2185, 1705, 1704, 1703 и 1690, в кв.6 по плана на гр.Вълчедръм с цел прилагане на дворищно регулиционните линии по имотните граници.
1613 16.10.2018 Откриване процедура за възлагане на обществена поръчка чрез обява на обект: "Зимно поддържане и снегопочистване на общинска и ре