одобрен

Регистър за достъп до обществена информация в Общинска администрация - Брацигово

Уникален идентификатор:  eadf330e-bd2c-4376-9778-15e986ded9a6

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 14:42:17
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2019-06-13 14:42:17

Регистър за достъп до обществена информация в Общинска администрация - Брацигово

Приложение № 2
Регистрация на заявлението Производство по разглеждане на заявлението Фактическо предоставяне на информацията
Дата/ № Заявител- име, презиме, фамилия Предмет на заявлението /искана информация Удължаване на срока/ основание/ дата Писма по чл. 31, ал. 2 от ЗДОИ/ дата Съгласие/ несъгласие на третото лице/ дата Решение на Кмета на общината/ дата Приемо-предавателен протокол №/ дата
1. 30-1955-1 "Автомагистрали"ЕАД Предоставяне на достъп до протоколите от заседанията изрично пис- №30-1955-1-1/01.02.2019
30.01. гр.София, бул"Цар БорисIII"№215 на съвета на директорите на "Автомагистрали"ЕАД мено несъгласие
2019 г. ет.4 с изх № 30-
1955-1/30.01.19
2. 38-20-1 Фондация"Програма за достъп до Предоставяне на информация за отчет на постъпилите Решение № РДР- №38-20-1-1/
22.02. информация" бул."Васил левски"№76 заявления за достъп до обществена информация от общ. 6/25.02.2019 26.02.2019 г.
2019 Г. ет.3 гр. София сектор в общината за 2018 година
3 94Ю-53-1 Юлиан Дацев Предоставяне на информация за издадени заповеди за Решение № РДР- №94Ю-53-1-1/
2019/03/25 гр.София календарните 2018 и 2019 год. издадени на основание чл. 8/25.03.2019 28.03.2019 г.
63, ал.2 от ЗМДТ
4. 91-210-1 СНЦ "Български правозащитен Предоставяне на информация за последните 4 години Решение № РДР- № 91-210-3/
2019/03/28 алианс" гр. Пловдив от 2015 до 2018 вкл. Общината плащала ли е на Национал- 9/10.04.2019 г. 10.04.2019 г.
ната асоциация на председателите на общински съвети
в РБ дължимия членски внос към тази асоциация
5. 33-50-1 Институт за пазарна икономика Заявление за достъп до обществена информация, касаещ Решение № РДР- №33-50-1-1/
2019/04/10 гр. София размера на местните данъци и такси в общината. 10/16.04.2019 г. 16.04.2019 г.
6. 38-05-3 Камара на архитектите в България Заповед за назначаване на настоящия състав на общински/ Решение № РДР- № 38-05-3-1/
2019/04/19 гр. София районен експертен съвет по устройство на територията, за- 11/23.04.2019 24.04.2019 г.
повед за изменение/ допълнениена заповедта на заповед
та за назначаване на ОБСУТ и Наредба за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги
предоставяне от общината или Тарифа / ценоразпис на
услугите, предоставяни от общината на основоние ЗУТ.