одобрен

Регистър Публична държавна собственост

Уникален идентификатор:  eb6a8fc7-66a4-47bd-bd47-31bff0f97a0e

Описание:

Регистър Публична държавна собственост, водещ се в Областна администрация Видин.

държавна имоти регистър собственост

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-07-08 13:15:13
  • Създаден от: yuliyan_dionisov
  • Последна промяна: 2019-10-01 17:23:47
  • Последно променил: yuliyan_dionisov

Номер и дата на съставяне на акта за държавна собственост

Номер на преписката (досие)

Местонахождение на имота

Вид и описание на имота

Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта

Предоставени права за управление

Договор за концесия

Актове,по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде държавна собственост

Заповед за отписване на акта за държавна собственост

Забележки

№ 2203 / 27.12.2004 2203 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин, Северна промишлена зона кв. УПИ: ПИ 5996 с площ 366,20 кв.м. ПИ 5997 с площ 1200,07 кв.м. ПИ 5998 с площ 4873,38 кв.м. ...(...) Приобретател: Областен управитетел на област Видин
№ 2205 / 20.01.2005 2205 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин ПИ 175, к-с"Гео Милев" ул."Гео Милев"№2А кв. УПИ: -Терен с площ 1462,136 кв.м. -Сграда №10А -едноетажен гараж / метален/-с площ 25,687кв.м., постр.1982г. -Сграда №11-склад и гаражни клетки-едноетажна, масивна с площ 361,62 кв.м., опстр.1991г. ...(...) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА"
№ 2206 / 20.01.2005 2206 Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: землище гр. Дунавци, общ. Видин, Имот №223037, м."Курвин град" ЕКАТТЕ 24061 кв. УПИ: терен с площ 7 527 кв.м., помпена станция - едноетажна, сглобяема сграда с площ 43 кв.м., постр.1976г. ...(...)
№ 2211 / 07.02.2005 2211 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин, Южна промишлена зона ПИ 5053 кв. УПИ: 5/пет/ броя работни помещения от 1-ви етаж на масивен, двуетажен корпус №1/производствени лаборатории/,заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, от правото на строеж и от дворното място.Помещенията са разпределени, както следва: -помещение №1 с площ 47 кв.м. -помещение №2 с площ 47 кв.м. -помещение №3 с площ 47 кв.м. -помещение №4 с площ 12 кв.м. -помещение №5 с площ 17 кв.м. ...(...) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ, Национална служба по зърното и фуражите регионален център - Видин
№ 2464 / 14.05.2007 2464 Видин / Видин / с.Антимово / Адрес: местност "Мъгура баби" в землището на с.Антимово кв. УПИ: Имот №082098 с площ 10.937 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен)мост над р.Дунав, Република България и Калафат, Румъния" ...(...) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2471 / 03.07.2007 2471 Видин / Видин / с.Синаговци / Адрес: кв. УПИ: Имот №000265 с площ 19293 кв.м., ведно с построената в него сграда: Надземна част - част от триетажна, масивна сграда и тераса със застроена площ 325 кв.м. Подземна част със застроена площ 496 кв.м. ...(...) Приобретател: Областен управител на Област Видин
№ 2472 / 03.07.2007 2472 Видин / Видин / с.Ивановци / Адрес: кв. УПИ: Имот, извън регулационния план с площ 14000 кв.м., ведно с построената в него сграда: Надземна част от масивна сграда със застроена площ 250 кв.м. Подземна част със застроена площ 300 кв.м. ...(...) Приобретател: Областен управител на Област Видин
№ 2473 / 06.07.2007 2473 Видин / Видин / с.Антимово / Адрес: кв. УПИ: Имот №000903 с площ 26339 кв.м., предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран /пътен и железопътен/ мост над р.Дунав, Република България и Калафат, Румъния" 2038.64(Две хиляди тридесет и осем лв.) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2474 / 06.07.2007 2474 Видин / Видин / с.Антимово / Адрес: кв. УПИ: Имот №000904 с площ 47876 кв.м., предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран /пътен и железопътен/ мост над р.Дунав, Република България и Калафат, Румъния" 2326.77(Две хиляди триста двадесет и ш) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2475 / 06.07.2007 2475 Видин / Видин / с.Антимово / Адрес: кв. УПИ: Имот №092122 с площ 3838 кв.м., предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран /пътен и железопътен/ мост над р.Дунав, Република България и Калафат, Румъния" 186.53(Сто осемдесет и шест лв. и 53 ) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2481 / 23.07.2007 2481 Видин / Грамада / гр.Грамада / Адрес: кв. УПИ: Имот пл.№367 с площ 32777 кв.м., ведно с построените в него сгради: Склад ГСМ - 1 ет., масивен - 52 кв.м.; Магазия склад - 1 ет., масивен - 349 кв.м.; Гараж и работилница - 1 ет., масивен - 106 кв.м.; Агрегатно - 1 ет., масивно - 43 кв.м.; Команден пункт - 2 ет. и 3 ет., масивен - 433 кв.м.; Склад - 1 ет., масивен - 44 кв.м.; КПП - 1 ет., масивен - 30 кв.м.; Административна сграда - 2 ет., масивна - 424 кв.м.; Външна тоалетна - паянтова сграда - 22 кв.м.; Акумулаторно помещение - 1 ет., масивно - 514 кв.м. ...(...) Приобретател: Министерство на земеделието и горите Изпълнителна агенция "Борба с градушките" Регионална дирекция "Борба с градушките"
№ 2484 / 15.12.2007 2484 Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: с.Покрайна, общ.Видин, обл.Видин кв. УПИ: Имот №068090 с площ 0,387дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран /пътен и железопътен/мост над р.Дунав между Видин, Република България и Калафат - Румъния 349(триста четиредесет и девет лев) Правно основание:Министерство на транпорта
№ 2486 / 15.12.2007 2486 Видин / Видин / с.Капитановци / Адрес: , местност "Водна кула" кв. УПИ: имот №032002 с площ 4,641дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран /пътен и железопътен/ мост над р.Дунав между Видин Република България и Калафат Румъния 5049(пет хиляди и четиредесет и дев) Правно основание:Министерство на транспорта
№ 2485 / 15.12.2007 2485 Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: местност "Блато" кв. УПИ: имот №068112 с площ 29,074 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран /пътен и железопътен/ мост над р.Дунав между Видин, Република България и Калафат Румъния 26270(двадесет и шест и двеста и се) Правно основание:Министерство на транспорта
№ 2487 / 18.12.2007 2487 Видин / Видин / с.Капитановци / Адрес: кв. УПИ: имот №034017 с площ 4,143 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран /пътен и железопътен/ мост над р.Дунав между Видин, Република България и Калафат, Румъния" 4486(четири хиляди четиристотин осе) Правно основание:Министерство на транспорта
№ 2488 / 18.12.2007 2488 Видин / Видин / с.Капитановци / Адрес: землището на с.Капитановци, местността "Водна кула" кв. УПИ: имот №035048 с площ 27,383дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран /пътен и железопътен/ мост над р.Дунав между Видин, Република България и Калафат, Румъния 14487(четиринадесет хиляди четиристо) Правно основание:Министерство на транспорта
№ 2489 / 15.01.2008 2489 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: к-с"Гео Милев", ул."Гео Милев" № 2А кв. 101 УПИ: III 175 Терен с площ 1464,7кв.м. Сграда - склад и гаражни клетки - едноетажен, масивен със застроена площ 347,1кв.м., построен 1991г. 53359.9(петдесет и три хиляди триста п) Правно основание:Министерство на държавната политика при бедствия и аварии
№ 2492 / 20.02.2008 2492 Видин / Ново село / с.Ново село / Адрес: Имот пл.№279 кв. 69 УПИ: ІХ Втори етаж, представляващ: - 3 /три/ стаи и сервизно помещение с обща площ 76 кв.м. от двуетажна масивна сграда, построена 1966 г. 5214.3(пет хиляди двеста и четиринаде) Приобретател: Министерство на земеделието и продоволствието, Областна дирекция "Земеделие и гори" - гр.Видин
№ 2493 / 26.02.2008 2493 Видин / Видин / с.Антимово / Адрес: землище на с.Антимово, местност "Гриндури" кв. УПИ: имот №093148 с площ 44,138дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран /пътен и железопътен/ мост над р.Дунав, Република България и Калафат, Румъния 3985.66(три хиляди деветстотин осемдес) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2494 / 27.02.2008 2494 Видин / Видин / с.Антимово / Адрес: землище на с.Антимово, местност "Гробище" кв. УПИ: имот № 077010 с площ 4,955дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран(пътен и железопътен)мост над р.Дунав, Република България и Калафат, Румъния 509.87(петстотин и девет лева и осемд) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2495 / 27.02.2008 2495 Видин / Видин / с.Антимово / Адрес: ЕКАТТЕ 00919, землище на с.Антимово, местност "Гробище" кв. УПИ: имот № 076053 с площ 14,343дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран ( пътен и железопътен ) мост над р.Дунав при Видин, Република България и Калафат, Румъния 1295.17(хиляда двеста деветдесет и пет) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2496 / 27.02.2008 2496 Видин / Видин / с.Антимово / Адрес: ЕКАТТЕ 00919, землище на с.Антимово, местност "ЛА ПОД" кв. УПИ: имот №086055 с площ 2,731 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект " Комбиниран ( пътен и железопътен ) мост над р.Дунав при Видин, Република България и Калафат, Румъния 246.61(двеста четиредесет и шест лева) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2497 / 27.02.2008 2497 Видин / Видин / с.Антимово / Адрес: ЕКАТТЕ 00919, землище на с.Антемово, местност "ЛА ПОД" кв. УПИ: имот № 088026 с площ 26,760дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект " Комбиниран ( пътен и железопътен ) мост над р.Дунав при Видин, Република България и Калафат, Румъния 2416.43(две хиляди, четиристотин и шес) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2498 / 28.02.2008 2498 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин,ЕКАТТЕ 10971, местност "Герена", категория пета кв. УПИ: имот № 046060 с площ 3,812дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при Видин, Република България и Калафат, Румъния" 297.34(двеста деветдесет и седем лева)
№ 2499 / 28.02.2008 2499 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр. Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Герена", категория пета кв. УПИ: имот №056074 с площ 3,658 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр. Видин, Република България и Калафат, Румъния" 320.99(триста и двадесет лева и девет) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2501 / 28.02.2008 2501 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землище на гр. Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Герена", категория пета кв. УПИ: имот №057053 с площ 2,921 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при Видин, Република България и Калафат, Румъния" 256.32(двеста петдесет и шест лева и ) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2500 / 28.02.2008 2500 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Землището на гр. Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Герена", категория пета кв. УПИ: Имот №056075 с площ 2,448 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран(пътен и железопътен) мост над р. Дунав при гр. Видин, Република България и Калафат, Румъния" 214.81(двеста и четиринадесет лева и ) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2502 / 04.03.2008 2502 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр. Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Герена" категория пета кв. УПИ: имот №061017 с площ 1,051 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р. Дунав при гр. Видин, Република България и Калафат, Румъния" 81.98(осемдесет и един лева и деветд) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2503 / 04.03.2008 2503 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр. Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Герена", категория четвърта кв. УПИ: имот №063002 с площ 0,505дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен)мост над р. Дунав при гр. Видин, Република България и Калафат, Румъния" 44.31(четиридесет и четири лева и тр) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2504 / 04.03.2008 2504 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землище на гр.Видин,ЕКАТТЕ 10971, местност "Герена, категория четвърта кв. УПИ: имот № 064007 с площ 8,589 дка,предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при Видин, Република България и Калафат, Румъния" ...(...) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2505 / 04.03.2008 2505 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр. Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Герена", категория четвърта кв. УПИ: имот №065002 с площ 7,396 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р. Дунав при гр. Видин, Република България и Калафат Румъния" 858.68(осемстотин петдесет и осем лев) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2506 / 04.03.2008 2506 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория четвърта кв. УПИ: имот №175048 с площ 4,081 дка, предназначен за изграждането на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при Видин, Република България и Калафат, Румъния" 421.16(четиристотин двадесет и един л) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2507 / 04.03.2008 2507 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр. Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория четвърта кв. УПИ: имот № 176026 с площ 2,425 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р. Дунав при гр. Видин, Република България и Калафат, Румъния" 281.54(двеста осемдесет и един лев и ) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2513 / 17.03.2008 2513 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория четвърта ИМОТ 081109 кв. УПИ: Имот №081109 с площ 12,256 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния" 1264.82(хиляда двеста шестдесет и чети) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2509 / 17.03.2008 2509 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ10971, местност "Гриндул", категория пета кв. УПИ: имот № 075002 с площ 0,537 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "комбиниран (пътен и железопътен) мост вад р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния 41.89(четиридесет и един лева и осем) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2510 / 17.03.2008 2510 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория четвърта кв. УПИ: имот № 041031 с площ 3,763 дка, предназначен за изграждането на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен)мост над р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния" 388.34(триста осемдесет и осем лева и) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2511 / 17.03.2008 2511 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр. Видин,ЕКТТЕ 10971, местност "Алимана", категория четвърта кв. УПИ: имот №042048 с площ 2,628дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр. Видин, Република България и Калафат, Румъния" 271.21(двеста седемдесет и един лева ) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2514 / 17.03.2008 2514 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория четвърта ИМОТ 081110 кв. УПИ: Имот №081110 с площ 7,774 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния " 802.28(осемстотин и два лева и двадес) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2512 / 17.03.2008 2512 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр. Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория трета кв. УПИ: имот № 042049 с площ 5,551дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над Р.Дунав при гр. Видин, Република България и Калафат, Румъния" 652.8(шестстотин петдесет и два лева) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2515 / 17.03.2008 2515 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория четвърта кв. УПИ: имот № 082076 с площ 0,277дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост на р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния" 28.59(двадесет и осем лева и петдесе) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2516 / 17.03.2008 2516 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр. Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория четвърта кв. УПИ: имот № 082077 с площ 0,676 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр. Видин, Република България и Калафат, Румъния" 69.76(сестдесет и девет лева и седем) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2517 / 20.03.2008 2517 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория трета ИМОТ 088036 кв. УПИ: Имот №088036 с площ 2,567 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния" 407.54(четиристотин и седем лева и пе) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2528 / 20.03.2008 2528 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр. Видин, ЕКАТТЕ 10971, категория четвърта местност "Алимана" кв. УПИ: имот №138018 с площ 0,403 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр. Видин, Република България и Калафат, Румъния" 21.54(двадесет и един лев и петдесет) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2529 / 20.03.2008 2529 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр. Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Песъците извън", категория четвърта кв. УПИ: имот №138017 с площ 1.014 дка , предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр. Видин, Република България и Калафат, Румъния" 54.21(петдесет и четири лева и дваде) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2518 / 20.03.2008 2518 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория трета, Имот 089010 кв. УПИ: Имот №089010 с площ 0,035 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния" 5.56(пет лева и петдесет и шест сто) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2519 / 20.03.2008 2519 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория трета, ИМОТ 089012 кв. УПИ: Имот №089012 с площ 1,233 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния" 195.75(сто деветдесет и пет лева и се) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2520 / 20.03.2008 2520 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория четвърта, ИМОТ 090011 кв. УПИ: Имот №090011 с площ 2,471 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния" 344.26(триста четиридесет и четири ле) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2526 / 20.03.2008 2526 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр. Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Песъците извън", категория четвърта кв. УПИ: имот №136009 с площ 0.309 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр. Видин, Република България и Калафат, Румъния" 43.05(четиридесет и три лева и пет с) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2521 / 20.03.2008 2521 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория четвърта, ИМОТ 090015 кв. УПИ: Имот №090015 с площ 0,558 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния" 77.74(седемдесет и седем лева и седе) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2522 / 20.03.2008 2522 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория трета, ИМОТ 085005 кв. УПИ: Имот №085005 с площ 1.701 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния" 270.05(двеста и седемдесет лева и пет) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2525 / 20.03.2008 2525 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр. Видин, ЕКАТТЕ 10971, категория четвърта кв. УПИ: имот №135014 с площ 3,650 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр. Видин, Република българия и Калафат, Румъния" 508.52(петстотин и осем лева и петдес) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2523 / 20.03.2008 2523 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин,ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория трета, ИМОТ 093013 кв. УПИ: Имот №093013 с площ 0.734 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния" 116.53(сто и шестнадесет лева и петде) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2524 / 20.03.2008 2524 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория трета, ИМОТ 170007 кв. УПИ: Имот №170007 с площ 1,018 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния" 161.62(сто шестдесет и един лева и ше) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2532 / 01.04.2008 2532 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971,местност "Алимана" кв. УПИ: имот № 032010 с площ 0,060 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при Видин, Република България и Калафат, Румъния" 2.38(два лева и тридесет и осем сто) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2534 / 01.04.2008 2534 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Герена", категория четвърта, ИМОТ 048102 кв. УПИ: Имот №048102 с площ 4,319 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран /пътен и железопътен/ мост над р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния" 445.72(четиристотин четиридесет и пет) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2533 / 01.04.2008 2533 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр. Видин,ЕКАТТЕ 10971,категория четвърта кв. УПИ: имот №048101 с площ 15,608 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при Видин, Република България и Калафат, Румъния" 1610.75(хиляда шестотин и десет лева и) Приобретател: Министерство на транпорта
№ 2535 / 01.04.2008 2535 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Гриндул", категория пета Имот 068025 кв. УПИ: Имот №068025 с площ 0,860 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран /пътен и железопътен/ мост над р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния" 61.49(шестдесет и един лев и четирид) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2536 / 01.04.2008 2536 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Гриндул", категория пета, ИМОТ 067004 кв. УПИ: Имот №067004 с площ 42,328 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран /пътен и железопътен/ мост над р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния" 3026.45(три хиляди двадесет и шест лев) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2537 / 04.04.2008 2537 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр. Видин, местност "Герена", ЕКАТТЕ 10971, категория четвърта кв. УПИ: имот №051045 с площ 0,114 дка,предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при Видин, Република България и Калафат, Румъния" ...(...) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2541 / 04.04.2008 2541 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Герена", категория четвърта, ИМОТ 049037 кв. УПИ: имот №049037 с площ 7, 752 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран /пътен и железопътен/ мост над р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния" 900.01(деветстотин лева и една стотин) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2538 / 04.04.2008 2538 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, местност "Герена" ЕКАТТЕ 10971, категория четвърта имот № 052061 кв. УПИ: Имот № 052061 с площ 0,889 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р. Дунав при Видин, Република България и Калафят, Румъния" ...(...) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2543 / 04.04.2008 2543 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Алимана", категория четвърта, ИМОТ 000841 кв. УПИ: имот №000841 с площ 0,149 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран /пътен и железопътен/ мост над р.Дунав при гр.Видин, Република България и Калафат, Румъния" 5.9(пет лева и деветдесет стотинки) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2542 / 04.04.2008 2542 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, местност "Герена", категория четвърта, ИМОТ 047020 кв. УПИ: имот 047020 с площ 3, 309 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран /пътен и железопътен/ мост над р.Дунав, Република България и Калафат, Румъния" 341.49(триста четиридесет и един лев ) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2539 / 04.04.2008 2539 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, местност "Герена, категория четвърта, ЕКАТТЕ 10971 имот № 054027 кв. УПИ: имот № 054027 с площ 0,314 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при Видин, Република България и Калафат, Румъния" ...(...) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2540 / 04.04.2008 2540 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971, категория пета кв. УПИ: имот № 055067 с площ 0,945 дка, предназначен за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р.Дунав при Видин, Република България и Калафат, Румъния" ...(...) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2547 / 20.06.2008 2547 Видин / Белоградчик / гр.Белоградчик / Адрес: бул."Съединение" №6, УПИ Х, кв. 40, ЕКАТТЕ 03616 кв. УПИ: УПИ Х, кв. 40, образуван от имот №501.82, представляващ дворно място с площ 9 067 кв.м., ведно с построените в него сгради: - учебна сграда със застроена площ 420 кв.м., построена 1963г.; - шлосеро-стругарска работилница със застроена площ 320 кв.м., построена 1973г.; - слаботокова работилница със застроена площ 82 кв.м., построена 1987г.; - паракотелно със застроена площ 45 кв.м., построена 1994г. 118506(сто и осемнадесет хиляди петст) Приобретател: Министерство на образованието и науката, Професионална Гимназия "А.С.Попов" - гр.Белоградчик Заповед № РД-02-14-336 / Дата:02.3.2010 г. - изцяло отписан
№ 2571 / 04.08.2008 2571 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: местност "НОРА ПИЗАНТИ" кв. УПИ: Поземлен имот №10971.90.9, представляващ терен с площ 29013 кв.м, ведно с построените в него сгради: - едноетажна масивна сграда №10971.90.9.1 със застроена площ 218 кв.м; - едноетажна масивна сграда №10971.90.9.2 със застроена площ 172 кв.м 124089(сто двадесет и четири хиляди и) Приобретател: Министерство на земеделието и храните, Национална ветеринарномедицинска служба -София, Регионална ветеринарномедицинска служба - Видин Заповед № РД26/4 / Дата:20.1.2011 г. - изцяло отписан
№ 2584 / 22.08.2008 2584 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: ул. "Пейо Яворов" №3, ет.4 кв. УПИ: Самостоятелен обект в сграда №10971.502.586.25, с площ 395,00 кв.м, състоящ се от 11 стаи и сервизни помещения. Обектът попада в сграда №10971.502.586.3, в поземлен имот 10971.502.586. 145812(сто четиридесет и пет хиляди о) Приобретател: Държавна агенция по горите, "Държавно горско стопанство - Видин" ДП
№ 2586 / 26.08.2008 2586 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: кв. УПИ: Поземлен имот 10971.207.715, с площ 9040 кв.м Трайно предназначение: Земеделска Начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства 55031.9(петдесет и пет хихиляди тридес) Приобретател: Национална агенция "Пътна инфраструктура", Областно пътно управление - Видин
№ 2580 / 09.09.2008 2580 Видин / Ново село / с.Ново село / Адрес: кв. УПИ: Кейова стена - 150 м. Пристанищен плац, представляващ ПИ №1473,неразделна част от УПИ №ІV в кв.1-1400кв.м 1268.8(хиляда двеста шестдесет и осем) Приобретател: ИА "Проучване и поддържане на река Дунав" гр.Русе
№ 2591 / 30.09.2008 2591 Видин / Грамада / гр.Грамада / Адрес: кв. УПИ: Имот №001054, с площ 17.811 дка., в землището на гр.Грамада, ЕКАТТЕ 17645 Начин на трайно ползване: ЖП линия ...(...) Приобретател: национална компания Железопътна инфраструктура" Железопътна секция Враца
№ 2592 / 10.10.2008 2592 Видин / Ружинци / с.Тополовец / Адрес: ЕКАТТЕ 73924 кв. УПИ: Имот №000244, с площ 8,426 дка Начин на трайно ползване: ЖП линия 7077.8(седем хиляди седемдесет и седе) Приобретател: Национална компания Железопътна инфраструктура" Железопътна секция Враца
№ 2594 / 01.12.2008 Видин / Видин / с.Иново / Адрес: кв. УПИ: Имот с №000174 в землището на с. Иново с ЕКАТТЕ 32754, с площ 2 563 кв.м., ведно с построената в него сграда дизел - агрегатно, с площ 551 кв.м. 12712.8(дванадесет хиляди седестотин и) Приобретател: Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение"
№ 2597 / 09.12.2008 2597 Видин / Димово / с.Карбинци / Адрес: кв. УПИ: Имот №000017, с площ 52,024 дка Начин на трайно ползмване" ЖП линия 79659.1(седемдесет и девет хиляди шес) Приобретател: Национална компания "Железопътна инфраструктура" , Железопътна секция - Враца
№ 2598 / 09.12.2008 2598 Видин / Димово / с.Карбинци / Адрес: кв. УПИ: Имот №000016, с площ 2,561 Начин на трайно ползване: ЖП гара 3921.4(три хиляди деветстотин двадесе) Приобретател: Национална компания "Железопътна инфраструктура" , Железопътна секция - Враца
№ 2599 / 10.12.2008 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Ул.”Цар Симеон Велики” №3 кв. УПИ: 1. Втори етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с № 10971.502.572.1.4, със застроена площ 945,10 кв.м., заедно със стълбище с площ 39,1 кв.м., ведно със съответния процент ид. части от общите части на сградата, в размер на 5,8 кв.м. 2. Две отделни обособени части от партерен етаж, както следва: 2.1. Самостоятелен обект в сграда №10971.502.572.1.1, със застроена площ 237,10 кв.м., заедно със стълбище с площ 34,6 кв.м., ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата, в размер 6 кв.м. 2.2. Самостоятелен обект в сграда № 10971.502.572.1.3, със застроена площ 268,20 кв.м., ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата, в размер на 6 кв.м. 3. Две отделни обособени части от сутерена, както следва: 3.1. Самостоятелен обект №10971.502.572.1.8, със застроена площ 248,50 кв.м., ведно със 4,54% идеални части от общите части на сградата 3.2. Самостоятелен обект в сграда №10971.502.572.1.6, със застроена площ 269,30 кв.м., ведно със 4,92% идеални части от общите части на сградата 4. Сграда №10971.502.572.2, със застроена площ 57 кв.м., представляваща гараж 5. Сграда №10971.502.572.4, със застроена площ 31 кв.м., представляваща гараж, заедно със съответната идеална част от дворното място в размер на 1373,98 кв.м., съставляващо поземлен имот, с №10971.502.572, целият с площ от 1519 кв.м. 677411( /шестстотин седемдесет и седе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
№ 2602 / 11.12.2008 2602 Видин / Димово / с.Лагошевци / Адрес: обл. Видин общ. Димово, землището на с. Лагошевци ЕКАТТЕ 43027 кв. УПИ: Имот №000158, с площ 7, 732 дка 11158.8(единадесет хиляди сто петдесет) Приобретател: Национална компания "Железопътна инфраструктура" Железопътна секция - Враца
№ 2603 / 11.12.2008 2603 Видин / Димово / с.Лагошевци / Адрес: обл. Видин, общ. Димово, землището на с. Лагошевци ЕКАТТЕ 43027 кв. УПИ: Имот №000157, с площ 9, 338 дка Начин на трайно ползване: Др. ЖП територия 14293.8(четиринадесет хиляди двеста де) Приобретател: Национална компания "Железопътна инфраструктура" Железопътна секция - Враца
№ 2600 / 11.12.2008 2600 Видин / Димово / с.Лагошевци / Адрес: обл. Видин, общ. Димово, землището на с. Лагошевци ЕКАТТЕ 43027 кв. УПИ: Имот №000160 с площ 5,560 дка Начин на трайно ползване: Др. ЖП територия 8024.2(осем хиляди и двадесет и четир) Приобретател: Национална компания "Железопътна инфраструктура" Железопътна секция - Враца
№ 2601 / 11.12.2008 2601 Видин / Димово / с.Лагошевци / Адрес: обл. Видин, общ. Димово, землището на с. Лагошевци ЕКАТТЕ43027 кв. УПИ: Имот №000159, с площ 7.293 дка Начин на трайно ползване: Др. ЖП територия 10525.3(десет хиляди петстотин двадесе) Приобретател: Национална компания "Железопътна инфраструктура" Железопътна секция - Враца
№ 2604 / 15.12.2008 2604 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: гр. Видин, ул. "Железничарска" №50 кв. УПИ: Имот №10971.502.971, с площ 670 кв.м., ведно с построената в него сграда 38060.2(тридесет и осем хиляди и шестд) Приобретател: Национална компания "Железопътна инфраструктура" Железопътна секция - Враца
№ 2605 / 28.01.2009 2605 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: обл. Видин общ. Видин гр. Видин Местност "Алимана" кв. УПИ: Имот №10971.81.847 с площ 1083 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория IV 64.98(шестдесет и четири лева и деве) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2606 / 28.01.2009 2606 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: кв. УПИ: Имот №10971.149.39 с площ 56 682 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория ІV Начин на трайно ползване: Нива 8774.37(осем хиляди седемстотин седемд) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2607 / 28.01.2009 2607 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: кв. УПИ: Имот №10971.158.854 с площ 1645 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория ІV Начин на трайно ползване: Пасище 98.7(деветдесет и осем лева и седем) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2608 / 28.01.2009 2608 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: Имот №10971.150.32 с площ 4195 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория ІV Начин на трайно ползване: Нива 649.39(шестстотин четиридесет и девет) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2609 / 28.01.2009 2609 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: Имот №10971.142.78 с площ 26 287 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория ІV Начин на трайно ползване: Нива 4069.23(четири хиляди и шестдесет и де) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2610 / 28.01.2009 2610 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Имот №10971.81.845 с площ 760 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория ІV кв. УПИ: Имот №10971.81.845 с площ 760 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория ІV 45.6(четиридесет и пет лева и шестд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
№ 2611 / 28.01.2009 2611 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Имот №10971.149.856 с площ 35 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория ІV кв. УПИ: Имот №10971.149.856 с площ 35 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория ІV 2.1(два лева и десет стотинки) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
№ 2612 / 28.01.2009 2612 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Имот №10971.327.867 с площ 93кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище кв. УПИ: Имот №10971.327.867 с площ 93кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище 5.58(пет лева и петдесет и осем сто) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2613 / 28.01.2009 2613 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: кв. УПИ: Имот №10971.331.483 с площ 10459кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория ІV 627.54(шестстотин двадесет и седем ле) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2614 / 28.01.2009 2614 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Имот №10971.331.483 с площ 10459кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория ІV кв. УПИ: Имот №10971.331.483 с площ 10459кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище Категория ІV 627.54(шестстотин двадесет и седем ле) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2615 / 28.01.2009 2615 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: обл. Видин общ. Видин гр. Видин местност "Шуговец" кв. УПИ: Имот №10971.139.604 с площ 11370 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория IV Начин на трайно ползване: Пасище 682.2(шестстотин осемдесет и два лев) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2616 / 28.01.2009 2616 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: обл. Видин общ. Видин гр. Видин Западна складова зона кв. УПИ: Имот №10971.511.850 с площ 3317 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект 27999.1(двадесет и седем хиляди деветс) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2617 / 28.01.2009 2617 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: местност "Шуговец" кв. УПИ: Имот №10971.327.869 с площ 2164 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория IV Начин на трайно ползване: Пасище 129.84(сто двадесет и девет лева и ос) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2618 / 28.01.2009 2618 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: местност "Герена" кв. УПИ: Имот №10971.54.844 с площ 88 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория IV Начин на трайно ползване: Пасище 5.94(пет лева и деветдесет и четири) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2619 / 29.01.2009 2619 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: местност "Шуговец" кв. УПИ: Имот №10971.156.33 с площ 137 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория IV Начин на трайно ползване: Нива 21.21(двадесет и един лев и двадесет) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2620 / 29.01.2009 2620 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: кв. УПИ: Имот №10971.415.2 с площ 6223 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: За друг производствен, складов обект 20311.9(двадесет хиляди триста и едина) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2621 / 29.01.2009 2621 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: местност "Шуговец" кв. УПИ: Имот №10971.151.20 с площ 3849 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория IV Начин на трайно ползване: Нива 595.83(петстотин деветдесет и пет лев) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2622 / 29.01.2009 2622 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Имот №10971.152.47 с площ 1261кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория ІV Начин на трайно ползване: Нива кв. УПИ: Имот №10971.152.47 с площ 1261кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория ІV Начин на трайно ползване: Нива 195.2(сто деветдесет и пет лева и дв) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
№ 2623 / 29.01.2009 2623 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Имот №10971.156.32 с площ 607кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория ІV Начин на трайно ползване: Нива кв. УПИ: Имот №10971.156.32 с площ 607кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория ІV Начин на трайно ползване: Нива 93.96(деветдесет и три лева и деветд) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2624 / 29.01.2009 2624 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Имот №10971.158.24 с площ 171кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория ІV Начин на трайно ползване: Нива кв. УПИ: Имот №10971.158.24 с площ 171кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория ІV Начин на трайно ползване: Нива 26.47(двадесет и шест лева и четирид) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2625 / 29.01.2009 2625 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Имот №10971.158.25 с площ 230кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория ІV Начин на трайно ползване: Нива кв. УПИ: Имот №10971.158.25 с площ 230кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория ІV Начин на трайно ползване: Нива 35.6(тридесет и пет лева и шестдесе) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2626 / 29.01.2009 2626 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: кв. УПИ: Имот №10971.150.31, с площ 1642 Трайно предназвачение7 Земеделска Категория ІV Начин на трайно ползване: Нива 254.18(двеста петдесет и четири лева ) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2628 / 29.01.2009 2628 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Имот №10971.327.832 с площ 5777кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория ІV Начин на трайно ползване: Пасище кв. УПИ: Имот №10971.327.832 с площ 5777кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория ІV Начин на трайно ползване: Пасище 346.62(триста четиридесет и шест лева) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2629 / 06.03.2009 2629 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Имот №10971.416.1 с площ 1000 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект кв. УПИ: Имот №10971.416.1 с площ 1000 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект 3612.2(три хиляди шестстотин и дванад) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
№ 2630 / 06.03.2009 2630 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Имот №10971.189.852 с площ 85 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище кв. УПИ: Имот №10971.189.852 с площ 85 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Пасище 5.1(пет лева и десет стотинки ) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2627 / 06.03.2009 2627 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Имот №10971.152.35 с площ 25 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива кв. УПИ: Имот №10971.152.35 с площ 25 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива 3.87(три лева и осемдесет и седем с) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2632 / 22.05.2009 2632 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: Имот №10971.501.14, с площ 9581 кв.м., ведно със сграда Средновековна крепост „Баба Вида” Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За исторически паметник, историческо място Сграда 10971.501.14.1 – Средновековна крепост „Баба Вида”, със застроена площ 5116 кв.м. Брой етажи - 1 Предназначение: Сграда – паметник на културата кв. УПИ: Имот №10971.501.14, с площ 9581 кв.м., ведно със сграда Средновековна крепост „Баба Вида” Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За исторически паметник, историческо място Сграда 10971.501.14.1 – Средновековна крепост „Баба Вида”, със застроена площ 5116 кв.м. Брой етажи - 1 Предназначение: Сграда – паметник на културата 2.39375e+006(2393753.70 лв. /два милиона тр) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
№ 2633 / 22.05.2009 2633 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин Ул. „Княз Борис І” №34 кв. УПИ: Имот №10971.501.181, с площ 3857 кв.м., ведно със сграда Музей „Кръстата казарма” Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За исторически паметник, историческо място Сграда 10971.501.181.1 - Музей „Кръстата казарма” със застроена площ 1473 кв.м. Брой етажи - 2 Предназначение: Сграда за култура и изкуство 392021(триста деветдесет и две хиляди) Приобретател: Министерство на културата
№ 2634 / 02.07.2009 2634 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: имот №10971.181.14 с площ 17675 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория четвърта Начин на трайно ползване: Нива 3078.1(три хиляди и седемдесет и осем) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2636 / 02.07.2009 2636 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: Имот №10971.193.30 с площ 32 974 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория на земята: четвърта Начин на трайно ползване: Нива 5104.38(пет хиляди сто и четири лева и) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2635 / 02.07.2009 2635 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: Имот №10971.188.37 с площ 10363 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория четвърта Начин на трайно ползване: Нива 1604.19(хиляда шестотин и четири лева ) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2637 / 02.07.2009 2637 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: Имот №10971.182.16 с площ 4 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория на земята: четвърта Начин на трайно ползване: Нива 0.7(седемдесет стотинки) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
№ 2638 / 02.07.2009 2638 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец кв. УПИ: Имот №10971.182.18 с площ 21 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория на земята: четвърта Начин на трайно ползване: Нива 3.66(три лева и шестдесет и шест ст) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
№ 2639 / 02.07.2009 2639 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец кв. УПИ: Имот №10971.185.19 с площ 88 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория на земята: четвърта Начин на трайно ползване: Нива 13.62(тринадесет лева и шестдесет и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
№ 2640 / 02.07.2009 2640 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: Имот №10971.489.3 с площ 7 178 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Категория на земята: четвърта Начин на трайно ползване: Нива 1018.56(хиляда и осемнадесет лева и пе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
№ 2642 / 02.07.2009 2642 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: Имот №10971.153.31 с площ 3456 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Ливада Категория: четвърта 348.36(триста четиридесет и осем лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА Стар идентификатор:10971.153.30, 10971.153.9, 10971.153.28
№ 2644 / 02.07.2009 2644 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: Имот №10971.190.40 с площ 509 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория: четвърта 88.64(осемдесет и осем лева и шестде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
№ 2641 / 02.07.2009 2641 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: обл. Видин,общ. Видин, гр. Видин местност "Шуговец" кв. УПИ: Имот №10971.140.55 с площ от 330 кв.м., Трайно предназначение на теротирята: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория: четвърта 51.08(петдесет и един лева и осем ст) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
№ 2643 / 04.08.2009 2643 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: Имот №10971.189.10 с площ 15 652 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория: четвърта 2725.8(две хиляди седемстотин двадесе) Правно основание:Министерство на транспорта
№ 2645 / 04.08.2009 2645 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: Имот №10971.192.72 с площ 4268 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория: четвърта 660.69(шестстотин и шестдесет лева и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
№ 2646 / 04.08.2009 2646 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: Имот №10971.140.56 с площ 4656 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория: четвърта 720.75(седемстотин и двадесет лева и ) Приобретател: Министерство на транспорта
№ 2648 / 04.08.2009 2648 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, п.к.3700 НОВ ПЪТ кв. УПИ: Имот №10971.508.676 с площ 2 135 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m) 20989.2(двадесет хиляди деветстотин ос) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
№ 2651 / 09.09.2009 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци местност „Песъците извън” кв. УПИ: Имот №52283.136.13 с площ 596 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 629.4(шестстотин двадесет и девет ле) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2647 / 09.09.2009 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: Имот №10971.149.858 с площ 5 670 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 18506.9(осемнадесет хиляди петстотин и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2653 / 09.09.2009 2653 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец кв. УПИ: Имот №10971.153.872 с площ 2754 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт 8989.1(осем хиляди деветстотин осемде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
№ 2649 / 09.09.2009 2649 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, местност „Алимана” кв. УПИ: Имот №10971.82.81 с площ 3 288 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 10732(десет хиляди седемстотин триде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2650 / 09.09.2009 2650 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, местност „Гриндул” кв. УПИ: Имот №10971.66.21 с площ 15 862 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 51773.6(петдесет и една хиляди седемст) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2652 / 09.09.2009 2652 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: Имот №10971.153.874 с площ 1938 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт 6325.6(шест хиляди триста двадесет и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
№ 2654 / 14.10.2009 2654 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. „Екзарх Йосиф І” №51 кв. УПИ: Имот №10971.502.423 с площ 4334 кв.м. Ведно със сгради: 1. Сграда 10971.502.423.1 - застроена площ 558 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за образование; 2. Сграда 10971.502.423.2 - застроена площ 96 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за образование; 3. Сграда 10971.502.423.3 - застроена площ 10 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за образование; 4. Сграда 10971.502.423.4 - застроена площ 32 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Постройка на допълващото застрояване. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование 54781.8(петдесет и четири хиляди седем) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
№ 2658 / 20.10.2009 2658 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. "Княз Александър Батенберг" №4, II (втори) етаж, ап.2 Самостоятелният обект се намира в сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор №10971.502.972 кв. УПИ: Апартамент със застроена площ 66,00 кв.м, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10971.502.972.3.2, ведно с избено помещение (мазе) с площ 8,32 кв.м 14161.7(четиринадесет хиляди сто шестд) Приобретател: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2660 / 03.11.2009 Видин / Белоградчик / гр.Белоградчик / Адрес: oбл. Видин, общ. Белоградчик, югозападния край на гр. Белоградчик, местност „Лесопарк”. кв. УПИ: „Турска крепост ”, включваща първи и втори укрепени дворове с категория – национално значение, попадаща в имот №067016 с площ 26 721 кв.м. 86343.8(/осемдесет и шест хиляди трист) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
№ 2661 / 03.11.2009 2661 Видин / Белоградчик / гр.Белоградчик / Адрес: oбл. Видин, общ. Белоградчик, югозападния край на гр. Белоградчик, местност „ЛЕСОПАРК”. кв. УПИ: „Римска крепост Калето – Дамийска махала”, включваща третия, най-високо разположен укрепен пръстен, попадаща в имот №067017 с площ от 42 553 кв.м. 139063(сто тридесет и девет хиляди и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
№ 2664 / 09.11.2009 2664 Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна, местност „Гриндури”, ЕКАТТЕ 57131 кв. УПИ: Имот №078090 с площ 28 604 кв.м. Категория на земята при неполивни условия: Четвърта Начин на трайно ползване: Пасище, мера 1973.68(хиляда деветстотин седемдесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
№ 2663 / 09.11.2009 Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна ЕКАТТЕ 57131, местност „Гриндури” кв. УПИ: Имот №078089 с площ 51 631 кв.м. Категория на земята при неполивни условия: Четвърта Начин на трайно ползване: Пасище, мера 3562.54(три хиляди петстотин шестдесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2662 / 09.11.2009 2662 Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна, ЕКАТТЕ 57131, местност „Гриндури” кв. УПИ: Имот №075026 с площ 26 621 кв.м. Категория на земята при неполивни условия: Трета Начин на трайно ползване: Пасище, мера 1884.77(хиляда осемстотин осемдесет и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2669 / 19.11.2009 2669 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. "Княз Александър Батенберг" №4 кв. УПИ: Имот №10971.502.972 с площ 77 506 кв.м., ведно с построените в него: - Самостоятелен обект с идентификатор 10971.502.972.3.3 със застроена площ 100,00 кв.м., находящ се в сграда №3, разположена в ПИ с идентификатор №10971.502.972, ведно с избено помещение (мазе) с площ 71,35 кв.м - Самостоятелен обект с идентификатор 10971.502.972.3.4 със застроена площ 60,00 кв.м., находящ се в сграда №3, разположена в ПИ с идентификатор №10971.502.972, ведно с избено помещение (мазе) с площ 16,50 кв.м Предназначение на самостоятелните обекти: За делова и административна дейност 1.43926e+006(един милион четиристотин триде) Приобретател: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2668 / 19.11.2009 2668 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул.”Пейо Яворов” №10 кв. УПИ: Поземлен имот №10971.502.957 с площ 583,00 кв.м., ведно с построената в него сграда №10971.502.957.1, със застроена площ 138 кв.м., брой етажи 1 Предназначение: Селскостопанска сграда Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт 23001.4(двадесет и три хиляди и един л) Приобретател: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2670 / 04.12.2009 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. „Яворов” № 4Б кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.502.960 с площ 562 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт 12645(дванадесет хиляди шестстотин ч) Приобретател: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2671 / 04.12.2009 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. „Княз Александър Батенберг” №4 кв. УПИ: Сграда на транспорта с идентификатор №10971.502.972.1, със застроена площ 987 кв.м., брой етажи 2 Сграда на транспорта с идентификатор №10971.502.972.4, със застроена площ 192 кв.м., брой етажи 2 Сграда – складова база, склад с идентификатор №10971.502.972.6, със застроена площ 61 кв.м., брой етажи 1 Сграда на транспорта с идентификатор №10971.502.972.11, със застроена площ 14 кв.м., брой етажи 1, находящи се в поземлен имот с идентификатор №10971.502.972 453173(четиристотин петдесет и три хи) Приобретател: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2673 / 16.12.2009 2673 Видин / Брегово / гр.Брегово / Адрес: oбл. Видин, общ. Брегово, гр. Брегово парцел XIII, кв. 54 по плана на гр. Брегово кв. УПИ: УПИ №000617 с площ 14 366 кв.м., ведно с построените в него сгради: Сграда със застроена площ 1167 кв.м. Сграда със застроена площ 186 кв.м. Сграда със застроена площ 42 кв.м. Сграда със застроена площ 17 кв.м. 90318.3(деветдесет хиляди триста и осе) Приобретател: ММИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НВМС София
№ 2672 / 16.12.2009 2672 Видин / Бойница / с.Бойница / Адрес: oбл. Видин, общ. Бойница, с. Бойница, ул. „Георги Димитров” №5 кв. УПИ: Апартамент №1 – тристаен с площ 81,51 кв.м., заедно с мазе №1 с площ 7,03 кв.м., заедно с 6,49 кв.м., представляващи 11,44 на сто от общите части на сградата и 16,07 кв.м., представляващи 11,44 на сто от партера на сградата. Апартамент №2 – двустаен с площ 68,93 кв.м., заедно с мазе №2 с площ 4,75 кв.м., заедно с 5,20 кв.м., представляващи 9,16 на сто от общите части на сградата и 12,87 кв.м., представляващи 9,16 на сто от партера на сградата. Апартамент №3 – тристаен с площ 82,84 кв.м., заедно с мазе №3 с площ 4,79 кв.м., заедно с 6,22 кв.м., представляващи 10,97 на сто от общите части на сградата и 15,41 кв.м., представляващи 10,97 на сто от партера на сградата, Находящи се на първи етаж в панелен блок №2, построени с отстъпено право на строеж в УПИ №ІІ-487, кв.48. 11632.2(единадесет хиляди шестстотин т) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2674 / 18.12.2009 2674 Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна, ЕКАТТЕ 57131, местност „Гриндури” кв. УПИ: Имот №073003 с площ 6 431 кв.м. Категория на земята при неполивни условия: Шеста Начин на трайно ползване: Нива 718.86(седемстотин и осемнадесет лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2675 / 18.12.2009 2675 Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна, ЕКАТТЕ 57131, местност „Гриндури” кв. УПИ: Имот №073005 с площ 8 347 кв.м. Категория на земята при неполивни условия: Шеста Начин на трайно ползване: Нива 933.03(деветстотин тридесет и три лев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2676 / 18.12.2009 2676 Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна, ЕКАТТЕ 57131, местност „Гриндури” кв. УПИ: Имот №074003 с площ 37 319 кв.м. Категория на земята при неполивни условия: Шеста Начин на трайно ползване: Нива 4171.52(четири хиляди сто седемдесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2677 / 18.12.2009 2677 Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна, ЕКАТТЕ 57131, местност „Гриндури” кв. УПИ: Имот №075025 с площ 68 кв.м. Категория на земята при неполивни условия: Трета Начин на трайно ползване: Пасище, мера 4.74(четири лева и седемдесет и чет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2678 / 18.12.2009 2678 Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Покрайна, ЕКАТТЕ 57131, местност „Гриндури” кв. УПИ: Имот №077003 с площ 38 кв.м. Начин на трайно ползване: Пасище, мера Категория на земята при неполивни условия: Шеста 1.68(един лев и шестдесет и осем ст) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2679 / 18.12.2009 2679 Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Покрайна, ЕКАТТЕ 57131, местност „Гриндури” кв. УПИ: Имот №000235 с площ 1 529 кв.м. Начин на трайно ползване: Ливада Категория на земята при неполивни условия: Четвърта 177.24(сто седемдесет и седем лева и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2680 / 18.12.2009 2680 Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Покрайна, ЕКАТТЕ 57131, местност „Гриндури” кв. УПИ: Имот №000237 с площ 62 кв.м. Начин на трайно ползване: Ливада Категория на земята при неполивни условия: Четвърта 6.25(шест лева и двадесет и пет сто) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2684 / 26.01.2010 Видин / Грамада / гр.Грамада / Адрес: oбл. Видин, общ. Грамада, гр. Грамада, ЕКАТТЕ 17645 пл.”Мико Нинов” №13 кв. УПИ: 1. Втори етаж от административна сграда в имот №501.716, парцел XV, кв.79, със застроена площ на сградата 177 кв.м., в т.ч.: - Стая №1 с площ 7,48 кв.м. - Стая №2 с площ 12,48 кв.м. - Стая №3 с площ 16,38 кв.м. - Стая №4 с площ 16,38 кв.м. - Стая №5 с площ 34,65 кв.м. - Стая №6 с площ 17,44 кв.м. - Стая №7 с площ 9,25 кв.м. - Санитарни възли с обща площ 8,72 кв.м. - Коридори с обща площ 18,03 кв.м. 2. ? ид.ч. от масивен гараж с площ 19,31 кв.м 12504.2(дванадесет хиляди петстотин и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Общинска служба по земеделие - гр. Грамада
№ 2692 / 22.02.2010 2692 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, местност „Ловен парк” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.141.3 с площ 7660 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 25002.2(двадесет и пет хиляди два лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2693 / 22.02.2010 2693 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, местност „Песъците извън” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.138.25 с площ 4 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 13.1(тринадесет лева и десет стотин) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2694 / 22.02.2010 2694 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, местност „Ловен парк” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.140.58 с площ 44 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 143.6(сто четиридесет и три лева и ш) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2695 / 22.02.2010 2695 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, местност „Алимана 2” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.86.28 с площ 808 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 2637.3( две хиляди шестотин тридесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2696 / 22.02.2010 2696 Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци, местност „Песъците извън” кв. УПИ: Поземлен имот №52283.136.14 с площ 181 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 191.1(сто деветдесет и един лева и д) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2687 / 22.02.2010 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.153.32 с площ 90 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 293.8(двеста деветдесет и три лева и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2688 / 22.02.2010 2688 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Алимана” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.87.13 с площ 628 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 2049.8(две хиляди и четиридесет и дев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2689 / 22.02.2010 2689 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.153.34 с площ 996 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 3250.9(три хиляди двеста и петдесет л) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2690 / 22.02.2010 2690 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Песъците извън” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.138.27 с площ 268 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 874.8(осемстотин седемдесет и четири) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2691 / 22.02.2010 2691 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Алимана 2” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.86.33 с площ 473 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 1543.9(хиляда петстотин четиридесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2697 / 01.04.2010 2697 Видин / Ново село / с.Ново село / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, с. Ново село, ПИ №1473 в границите на УПИ IV, кв.1, по плана на с.Ново село, община Ново село, област Видин, одобрен със Заповед №ИК-25-691 от 04.12.1985г. на ОНС -Видин и Заповед №343 от 19.12.2000г. на Кмета на Община Ново село за ЧИ на ПУП кв. УПИ: Поземлен имот №1473 – Пристанищен плац, попадащ в границите на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV -За пристанище, кв.1 с площ 1400 кв.м. 5718.66(пет хиляди седемстотин и осемн) Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ" -
№ 2698 / 19.05.2010 2698 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, ул.”Цар Михаил III Шишман” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.501.7 с площ 26 625 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За исторически паметник, историческо място Имотът представлява част от „Крепостни стени на турско кале”, оформящи ров 748114(седемстотин четиридесет и осем) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
№ 2699 / 19.05.2010 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. „Цар Михаил III Шишман” кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 10971. 501.447 с площ 12 433 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За исторически паметник, историческо място Имотът представлява част от „Крепостни стени на турско кале” с „Еничер капия”, оформящи ров 348559(триста четиридесет и осем хиля) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
№ 2700 / 19.05.2010 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. „Цар Михаил III Шишман” кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 10971. 501.1 с площ 17 470 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За исторически паметник, историческо място Имотът представлява част от „Крепостни стени на турско кале” с „Флорентин капия”, оформящи ров 489772(четиристотин осемдесет и девет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
№ 2701 / 05.08.2010 Видин / Брегово / гр.Брегово / Адрес: oбл. Видин, общ. Брегово, землището на гр. Брегово ЕКАТТЕ 06224, местност "Ливадите" кв. УПИ: Имот №000254 с площ 7 720 кв.м., представляващ дига Начин на трайно ползване: Водостопанско съоръжение 810.6(осемстотин и десет лева и шест) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2706 / 02.09.2010 2706 Видин / Брегово / с.Куделин / Адрес: oбл. Видин, общ. Брегово, землището на с. Куделин ЕКАТТЕ 40441 кв. УПИ: Имот №000005 с площ 20, 324 дка Начин на трайно ползване: Предпазна дига 2752.89(две хиляди седемстотин петдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2707 / 15.09.2010 Видин / Ново село / с.Ново село / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, землището на с. Ново село ЕКАТТЕ 52180, местност „ДЪЛБОКИ БАБКИ" кв. УПИ: Имот №000729 с площ 13, 353 дка, ведно с построената в него сграда с площ 28 кв.м. Начин на трайно ползване: Др. селскост. т. Категория на земята при неполивни условия: Пета 21287.5(двадесет и една хиляди двеста ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2713 / 25.10.2010 2713 Видин / Брегово / гр.Брегово / Адрес: oбл. Видин, общ. Брегово, землището на гр. Брегово ЕКАТТЕ 06224 кв. УПИ: Имот №000034 с площ 27,866 дка, представляващ предпазна дига на р.Тимок Начин на трайно ползване: Водостопанско съоръжение 2457.78(две хиляди четиристотин петдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2714 / 27.10.2010 Видин / Белоградчик / гр.Белоградчик / Адрес: ПИ 765, УПИ I, кв.30 ул. „Васил Левски” №1, гр. Белоградчик, общ. Белоградчик, oбл. Видин кв. УПИ: ПИ 765 с разгърната застроена площ 408 кв.м., състоящ се от 10 броя работни кабинети и стълбищна клетка, представляващ трети етаж от административна сграда 73314.7((седемдесет и три хиляди трист) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
№ 2716 / 10.11.2010 2716 Видин / Чупрене / с.Долни Лом / Адрес: Пещерата се намира в имот №295016, местност „ВОДНИ ДОЛ”, землище с. Долни Лом, ЕКАТТЕ 22424, общ. Чупрене, обл. Видин. кв. УПИ: Пещера „ДЕСНИ СУХИ ПЕЧ” - подземно недро с площ 3 700 кв.м. 308.7(триста и осем лева и седемдесе) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН
№ 2715 / 11.11.2010 Видин / Брегово / гр.Брегово / Адрес: oбл. Видин, общ. Брегово, землището на гр. Брегово ЕКАТТЕ 06224 кв. УПИ: Имот №000256 с площ 16, 472 дка Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 1729.56((хиляда седемстотин двадесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2719 / 21.12.2010 Видин / Бойница / с.Бойница / Адрес: oбл. Видин, общ. Бойница, землището на с. Бойница ЕКАТТЕ 05195, местност "ШВЪРЛИК" кв. УПИ: Имот №361007 с площ 65, 787 дка Начин на трайно ползване: Дървопроизв. пл. Отдел/подотдел: 28 №3; 28ж по ЛУП на ДГС – гр. Видин от 2003г. Вид на горите или вид на подотдела: камионен път и разсадник 15986.2(петнадесет хиляди деветстотин ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2723 / 10.02.2011 2723 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. ”Южна промишлена зона” кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.510.113, с площ 12143 кв.м. Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект. В имота са построени следните сгради: 1.Сграда №10971.510.113.1, със застроена площ 1117 кв.м., с предназначение – Друг вид сграда за обитаване, състояща се от: -Самостоятелен обект с №10971.510.113.1.6, със застроена площ 1117 кв.м. с предназначение: За делова и административна дейност – ет.-1 -Самостоятелен обект с №10971.510.113.1.2, със застроена площ 918 кв.м., с предназначение: За делова и административна дейност – ет.1 -Самостоятелен обект с №10971.510.113.1.3, със застроена площ 1117 кв.м. с предназначение: За делова и административна дейност – ет.2 -Самостоятелен обект с №10971.510.113.1.4, със застроена площ 1117 кв.м. с предназначение: За делова и административна дейност – ет.3 -Самостоятелен обект с №10971.510.113.1.5, със застроена площ 1117 кв.м. с предназначение: За делова и административна дейност – ет.4 2.Сграда №10971.510.113.2, със застроена площ 192 кв.м., с предназначение – Друг вид сграда за обитаване на един етаж. 3.Сграда №10971.510.113.4, със застроена площ 41 кв.м., с предназначение – Друг вид сграда за обитаване на един етаж. 4.Сграда №10971.510.113.5, със застроена площ 78 кв.м., с предназначение – Друг вид сграда за обитаване на един етаж. 5.Сграда №10971.510.113.6, със застроена площ 9 кв.м., с предназначение – Постройка за допълващото застрояване на един етаж. 1.00682e+006(един милион шест хиляди осемст) Приобретател: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
№ 2747 / 19.04.2011 2747 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. ”Баба Вида” №15, ПИ 10971.501.195 кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.501.195 с площ 1 894 кв.м. Начин на трайно ползване: За обект комплекс за култура и изкуство В имота са построени следните сгради: 1.Сграда №10971.501.195.1, със застроена площ 440 кв.м., брой етажи 2, предназначение - Сграда за култура и изкуство 2.Сграда №10971.501.195.2, със застроена площ 42 кв.м., брой етажи 1, предназначение - Сграда за култура и изкуство. 293108(двеста деветдесет и три хиляди) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”
№ 2746 / 19.04.2011 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. Южна промишлена зона, в ПИ 10971.510.29 кв. УПИ: 1. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.510.29.2.2, с площ 46,00 кв.м., находящ се в сграда №2, разположена в ПИ с идентификатор №10971.510.29, етаж 1 Предназначение: За делова и административна дейност 2. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.510.29.2.3, с площ 40,00 кв.м., находящ се в сграда №2, разположена в ПИ с идентификатор №10971.510.29, етаж 1 Предназначение: За делова и административна дейност 3. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.510.29.2.6, с площ 11,00 кв.м., находящ се в сграда №2, разположена в ПИ с идентификатор №10971.510.29, етаж 1 Предназначение: За делова и административна дейност 4. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.510.29.2.9, с площ 322,00 кв.м., находящ се в сграда №2, разположена в ПИ с идентификатор №10971.510.29, етаж 3 Предназначение: За делова и административна дейност 5. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.510.29.2.10, с площ 322,00 кв.м., находящ се в сграда №2, разположена в ПИ с идентификатор №10971.510.29, етаж 4 Предназначение: За делова и административна дейност 6. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.510.29.5.1, с площ 64,00 кв.м., находящ се в сграда №5, разположена в ПИ с идентификатор №10971.510.29, етаж 1 Предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда 7. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.510.29.5.3, с площ 166,00 кв.м., находящ се в сграда №5, разположена в ПИ с идентификатор №10971.510.29, етаж 1 Предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда 176162(сто седемдесет и шест хиляди с) Приобретател: НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ВИДИН
№ 2751 / 11.05.2011 2751 Видин / Димово / с.Бела / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Бела ЕКАТТЕ 03263 кв. УПИ: Имот №000084 с площ 3,553 дка Начин на трайно ползване: ЖП транспорт В имота има 1 сграда - Подстанция с площ 135 кв.м. 8094.4(осем хиляди и деветдесет и чет) Приобретател: ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” РП„ЕНЕРГОСЕКЦИЯ - СОФИЯ”
№ 2753 / 17.05.2011 Видин / Грамада / гр.Грамада / Адрес: oбл. Видин, общ. Грамада, гр. Грамада ул. „Георги Димитров” ПИ №367 в кв.27 по плана на гр. Грамада кв. УПИ: Поземлен имот №367 с площ 32 777 кв.м., ведно с построените в него сгради: 1. Склад ГСМ със застроена площ 52 кв.м. 2. Магазия склад със застроена площ 349 кв.м. 3. Гараж и работилница със застроена площ 106 кв.м. 4. Агрегатно със застроена площ 43 кв.м. 5. Команден пункт със застроена площ 433 кв.м., /представляващ - 3МЖ сграда с площ 58 кв.м.+ 2МЖ сграда с площ 286 кв.м. + 3МЖ сграда с площ 89 кв.м./ 6. Склад със застроена площ 44 кв.м. 7. КПП със застроена площ 30 кв.м. 8. Акумулаторно помещение със застроена площ 514 кв.м. 9. Административна сграда със застроена площ 424 кв.м. 281706(двеста осемдесет и една хиляди) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БОРБА С ГРАДУШКИТЕ”
№ 2755 / 01.06.2011 2755 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, кв. „НОВ ПЪТ” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.507.590 с площ 76 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт 678.5(шестотин седемдесет и осем лев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2756 / 01.06.2011 2756 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, кв. „НОВ ПЪТ” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.507.602 с площ 126 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване 1238.7(хиляда двеста тридесет и осем ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2757 / 01.06.2011 2757 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, кв. „НОВ ПЪТ” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.507.603 с площ 472 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване 4746.9(четири хиляди седемстотин чети) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2758 / 01.06.2011 2758 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, ул. „Екзарх Йосиф I” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.507.94 с площ 2353 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 22068.8(двадесет и две хиляди шестдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2759 / 01.06.2011 2759 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, ул. „Цар Иван Асен II” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.508.680 с площ 49 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване 492.8(четиристотин деветдесет и два ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2760 / 01.06.2011 2760 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, ул. „Цар Иван Асен II” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.508.681 с площ 106 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване 1066(хиляда и шестдесет и шест лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
№ 2764 / 21.07.2011 2764 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. „Цар Симеон Велики” №132, сградата попада в ПИ с идентификатор №10971.509.433 кв. УПИ: Сграда с идентификатор №10971.509.433.1, със застроена площ 281 кв.м. Брой етажи: 1 Предназначение: Общежитие 41499.9(четиридесет и една хиляди чети) Приобретател: ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” ГР. ВИДИН
№ 2762 / 21.07.2011 2762 Видин / Белоградчик / гр.Белоградчик / Адрес: oбл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, местност „ЛЕСОПАРК”, ЕКАТТЕ 03616 кв. УПИ: Имот от горски фонд №067017 с площ от 42,553 дка. Начин на трайно ползване: Дървопроизв. пл. Отдел/подотдел Площ Вид на горите или вид на подотдела 283/1 0.152 дка иглолистна гора 283/3 0.053 дка широколистна гора 283/5 8,528 дка широколистна гора 283/6 24.674 дка широколистна гора 283/а 3.626 дка иглолистна гора 283/в 1,347 дка широколистна гора 283/03 4.173 дка широколистна гора 6204.23(шест хиляди двеста и четири ле) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2763 / 21.07.2011 2763 Видин / Белоградчик / гр.Белоградчик / Адрес: oбл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, местност „ЛЕСОПАРК”, ЕКАТТЕ 03616 кв. УПИ: Имот от горски фонд №067016 с площ 26,721 дка. Начин на трайно ползване: Дървопроизв. пл. Отдел/подотдел Площ Вид на горите или вид на подотдела 263/6 0.032 дка голина 283/1 4.921 дка иглолистна гора 283/6 0.631 дка широколистна гора 283/а 0.279 дка иглолистна гора 283/03 20.857 дка широколистна гора 2727.15(две хиляди седемстотин двадесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2765 / 01.08.2011 2765 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. „Алеко Константинов” №9 кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.501.191 с площ 880 кв.м., ведно с построената в имота сграда с идентификатор №10971.501.191.2, със застроена площ 174 кв.м. Брой етажи: 1 Предназначение: Промишлена сграда Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс 43881.7(четиридесет и три хиляди осемс) Приобретател: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. ВИДИН
№ 2766 / 01.08.2011 2766 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. „Бдин” №66 кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.501.97 с площ 14 821 кв.м., ведно с построените в имота сгради: Сграда с идентификатор №10971.501.97.1, със застроена площ 933 кв.м., брой етажи: 4, предназначение: Сграда за образование Сграда с идентификатор №10971.501.97.4, със застроена площ 50 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Сграда за образование Сграда с идентификатор №10971.501.97.2, със застроена площ 816 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Сграда за образование Сграда с идентификатор №10971.501.97.5, със застроена площ 493 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за образование Сграда с идентификатор №10971.501.97.6, със застроена площ 357 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за образование Сграда с идентификатор №10971.501.97.3, със застроена площ 77 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Сграда за образование Начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование 3.37069e+006(три милиона триста и седемдесе) Приобретател: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. ВИДИН
№ 2767 / 01.08.2011 2767 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. ”Цар Александър II” №3 кв. УПИ: 881/979 идеални части от поземлен имот №10971.502.1019, целият с площ 979 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване 30526.7(тридесет хиляди петстотин двад) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН
№ 2768 / 01.08.2011 2768 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. ”Южна промишлена зона” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.510.326, с площ 4171 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс 42419.1(четиридесет и две хиляди четир) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН
№ 2769 / 08.08.2011 2769 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ж.к. ”Кале” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.501.535, с площ 3771 кв.м., представляващ част от „Крепостни стени на турско кале” – висока тераса, ниска тераса и подход. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс 89089.9(осемдесет и девет хиляди и осе) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ВИДИН
№ 2771 / 09.08.2011 2771 Видин / Макреш / с.Макреш / Адрес: oбл. Видин, общ. Макреш, с. Макреш в ПИ 18, кв. 13 кв. УПИ: СГРАДА - ТРАФОПОСТ със застроена площ 9 кв.м. 266.9(двеста шестдесет и шест лева и) Приобретател: ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2770 / 09.08.2011 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин Северна промишлена зона кв. УПИ: Сграда /трафопост/ с идентификатор №10971.512.119.14 със застроена площ 33 кв.м., брой етажи 1, разположена в поземлен имот с идентификатор №10971.512.119 Предназначение: сграда за енергопроизводство 3809.9(три хиляди осемстотин и девет ) Приобретател: ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2772 / 15.08.2011 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец кв. УПИ: Имот №10971.142.862 с площ 3 338 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 13619(тринадесет хиляди шестстотин и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
№ 2773 / 15.08.2011 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Имот №10971.149.560 с площ 4 725 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За път от републиканската пътна мрежа 19278(деветнадесет хиляди двеста сед) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
№ 2774 / 15.08.2011 2774 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Шуговец” кв. УПИ: Имот №10971.153.50 с площ 4 692 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт 19143.4(деветнадесет хиляди сто четири) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
№ 2775 / 24.08.2011 2775 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин Северна промишлена зона, в ПИ 10971.512.205 с площ 36 154 кв.м.- собственост на Община Видин. кв. УПИ: Сграда с идентификатор №10971.512.205.4 със застроена площ 2013 кв.м., брой етажи:1, представляваща обект: - „Митническо бюро и ТИР Терминал - Митница Видин - Склад за задържани стоки”. Предназначение: Складова база, склад 420321(четиристотин и двадесет хиляди) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
№ 2776 / 26.08.2011 2776 Видин / Димово / с.Орешец / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, по плана на с. Гара Орешец,в ПИ №99, кв.2 кв. УПИ: СГРАДА – ТРАФОПОСТ със застроена площ 36 кв.м. Брой етажи:1 1388.5(хиляда триста осемдесет и осем) Приобретател: ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”ПОДЕЛЕНИЕ „СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ”СЕКЦИЯ „СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ” СОФИЯ
№ 2777 / 12.09.2011 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин Северна промишлена зона кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.512.219 с площ 101 626 кв.м., ведно с построените в него сгради: - сграда №10971.512.219.1 със застроена площ 434 кв.м., брой етажи 1, предназначение – друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда - сграда №10971.512.219.2 със застроена площ 176 кв.м., брой етажи 1, предназначение – сграда за енергопроизводство Кейова стена с дължина 200 м. Пътно – шосейна връзка с площ 14 083 кв.м. Трайно предназначение на територията: урбанизирана Начин на трайно ползване: за пристанище 886095(осемстотин осемдесет и шест хи) Приобретател: ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2778 / 12.09.2011 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин Северна промишлена зона кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.512.833 с площ 2 851 кв.м. – пътна връзка от дигата до бреговото съоръжение с фериботно гнездо за приставане на пътнически платформи Трайно предназначение на територията: урбанизирана Начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./ 27544.9(двадесет и седем хиляди петсто) Приобретател: ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2779 / 12.09.2011 2779 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. „Дунавска” кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.502.980 с площ 1376 кв.м., ведно с построената в него сграда №10971.502.980.4, със застроена площ 87 кв.м., брой етажи 2 - сграда със смесено предназначение. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./ 96322.9(деветдесет и шест хиляди трист) Приобретател: ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2780 / 12.09.2011 2780 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, кв. „Южна промишлена зона” кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.510.139 с площ 47 887 кв.м., ведно с построените в имота сгради: 1. Сграда №10971.510.139.2, със застроена площ 102 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена сграда; 2. Сграда №10971.510.139.5, със застроена площ 56 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена сграда; 3. Сграда №10971.510.139.7, със застроена площ 7 кв.м., брой етажи 1, предназначение Сграда за енергопроизводство; 4. Сграда №10971.510.139.8, със застроена площ 141 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена сграда; 5. Сграда №10971.510.139.9, със застроена площ 166 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена сграда; Кейова стена с масивна конструкция и дължина 208 м. построена 1978г. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект 450849(четиристотин и петдесет хиляди) Приобретател: ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2781 / 12.09.2011 2781 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ж.к. „Кале” кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.501.412 с площ 3 255 кв.м. Част от кейова стена /кейовата стена е с обща дължина 1 440 м./ от км. 789,500 до км. 790,940/ Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение 91253.9(деветдесет и една хиляди двест) Приобретател: ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2782 / 12.09.2011 2782 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, ж. к. ”Химик” кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.502.839 с площ 6 570 кв.м. Част от кейова стена /кейовата стена е с обща дължина 1 440 м./ от км. 789,500 до км. 790,940/ Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение 184190(сто осемдесет и четири хиляди ) Приобретател: ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2783 / 12.09.2011 2783 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, кв. „Централна градска част”, ул.”Дунавска” кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.502.204 с площ 7060 кв.м. Част от кейова стена /кейовата стена е с обща дължина 1 440 м./ от км. 789,500 до км. 790,940/ Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За пристанище 197927(сто деветдесет и седем хиляди ) Приобретател: ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2784 / 15.09.2011 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Алимана”2 кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.86.2 с площ 28 469 кв.м. Трайно предназначение на територията: земеделска Начин на трайно ползване: нива Категория на земята: четвърта 5949.45(пет хиляди деветстотин четирид) Приобретател: ПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „Г. М. ДИМИТРОВ” – ГР. ДУНАВЦИ
№ 2785 / 15.09.2011 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Алимана кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.85.4 с площ 105 466 кв.м. Трайно предназначение на територията: земеделска Начин на трайно ползване: нива Категория на земята: четвърта 28836.5(двадесет и осем хиляди осемсто) Приобретател: ПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „Г. М. ДИМИТРОВ” – ГР. ДУНАВЦИ
№ 2786 / 15.09.2011 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин местност „Алимана” кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.93.4 с площ 18 499 кв.м. Трайно предназначение на територията: земеделска Начин на трайно ползване: нива Категория на земята: трета 5058(пет хиляди петдесет и осем лев) Приобретател: ПГ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „Г. М. ДИМИТРОВ” – ГР. ДУНАВЦИ
№ 2788 / 08.11.2011 2788 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. „Цар Симеон Велики” №66 кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.504.330 с площ 4 552 кв.м., ведно с построените в имота сгради: 1. Сграда №10971.504.330.1, застроена площ 616 кв.м., брой етажи 2, предназначение: административна, делова сграда 2. Сграда №10971.504.330.2, застроена площ 195 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад 3. Сграда №10971.504.330.3, застроена площ 118 кв.м., брой етажи 1, предназначение: складова база, склад 4. Сграда №10971.504.330.4, застроена площ 44 кв.м., брой етажи 1, предназначение: сграда за търговия 5. Сграда №10971.504.330.5, застроена площ 10 кв.м., брой етажи 1, предназначение: хангар, депо, гараж 6. Сграда №10971.504.330.6, застроена площ 14 кв.м., брой етажи 1, предназначение: хангар, депо, гараж 7. Сграда №10971.504.330.7, застроена площ 15 кв.м., брой етажи 1, предназначение: хангар, депо, гараж 8. Сграда №10971.504.330.8, застроена площ 14 кв.м., брой етажи 1, предназначение: хангар, депо, гараж 9. Сграда №10971.504.330.9, застроена площ 14 кв.м., брой етажи 1, предназначение: хангар, депо, гараж 10. Сграда №10971.504.330.10, застроена площ 14 кв.м., брой етажи 1, предназначение: хангар, депо, гараж 11. Сграда №10971.504.330.11, застроена площ 2 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс 803616(осемстотин и три хиляди шестот) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ,ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ВИДИН
№ 2790 / 06.12.2011 2790 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул.„Рибарска” №12, ет.1, в ПИ №10971.502.221 кв. УПИ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10971.502.221.1.1, със застроена площ 230 кв.м., находящ се на първи етаж от масивна административна сграда, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата. Предназначение на самостоятелния обект: За офис. 62461(шестдесет и две хиляди четирис) Приобретател: МЗХ, БАБХ, ОДБХ - Видин
№ 2792 / 28.12.2011 2792 Видин / Грамада / гр.Грамада / Адрес: oбл. Видин, общ. Грамада, гр. Грамада ул.”Георги Димитров”, в имот №17645.501.1200, кв.27 кв. УПИ: Сграда за енергопроизводство №17645.501.1200.13, представляваща ТРАФОПОСТ със застроена площ 9 кв.м.,брой етажи 1 234.5(двеста тридесет и четири лева ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ,ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БОРБА С ГРАДУШКИТЕ”, РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „БОРБА С ГРАДУШКИТЕ” ВИДИН ОБЛАСТ
№ 2796 / 02.02.2012 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин Ул. „Цар Симеон Велики” №71, ПИ №10971.505.693 кв. УПИ: - Самостоятелен обект с идентификатор №10971.505.693.1.1 с площ 79.03 кв.м., ет.1, ведно с прилежащи части: 5.961% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж Предназначение на самостоятелния обект: за делова и административна дейност Брой нива на обекта: 1 - Самостоятелен обект с идентификатор №10971.505.693.1.6 с площ 196.15 кв.м., ет.6, ведно с прилежащи части: 14.795% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж Предназначение на самостоятелния обект: за делова и административна дейност Брой нива на обекта: 1 Самостоятелните обекти се намират в сграда с идентификатор №10971.505.693.1 111440(сто и единадесет хиляди четири) Приобретател: АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
№ 2807 / 23.02.2012 2807 Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061 кв. УПИ: Имот №000321 с площ 46,939 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция р. Видбол. Обща дължина на корекцията – 650 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Начин на трайно ползване: Водно течение 90122.9(деветдесет хиляди сто двадесет) Приобретател: МЗХ
№ 2808 / 23.02.2012 2808 Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061 кв. УПИ: Имот №000313 с площ 3,900 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция р. Войнишка в участъка от км. 0+000 до км. 3+385. Обща дължина на корекцията – 8050 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Начин на трайно ползване: Водно течение 7488(седем хиляди четиристотин осем) Приобретател: МЗХ
№ 2797 / 23.02.2012 Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061 кв. УПИ: Имот №000050 с площ 3,510 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал /събирател/ С-11 от ОП „Чобан Кюприя 2” Дължина на канала – 1800 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. Начин на трайно ползване: Канал 6739.2(шест хиляди седемстотин тридес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2809 / 23.02.2012 2809 Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061 кв. УПИ: Имот №000314 с площ 17,378 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция р. Войнишка в участъка от км. 0+000 до км. 3+385. Обща дължина на корекцията – 8050 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Начин на трайно ползване: Водно течение 33365.8(тридесет и три хиляди триста ш) Приобретател: МЗХ
№ 2798 / 23.02.2012 Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061, местност „ЧОБАН КЮПРИЯ” кв. УПИ: Имот №000350 с площ 41, 698 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция ГСК /р. Тополовец – ново трасе/ в участъка от км 0+000 до км 2+118 Обща дължина на корекцията – 9075 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 80060.2(осемдесет хиляди и шестдесет л) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2810 / 23.02.2012 2810 Видин / Видин / с.Акациево / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Акациево ЕКАТТЕ 00179 кв. УПИ: Имот №000070 с площ 7,942 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция р. Тополовец в участъка от км. 0+000 до км. 1+499. Обща дължина на корекцията – 1499 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1963 г. Начин на трайно ползване: Водно течение 10483.4(десет хиляди четиристотин осем) Приобретател: МЗХ
№ 2799 / 23.02.2012 Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061, местност „НАКЛАТА/ЕМИР БУГАЗ” кв. УПИ: Имот №000351 с площ 87, 218 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от Дунавска дига „Войнишка – ГСК” Земнонасипна дига Обща дължина - 2607 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 167459(сто шестдесет и седем хиляди ч) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2811 / 23.02.2012 2811 Видин / Видин / с.Акациево / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Акациево ЕКАТТЕ 00179 кв. УПИ: Имот №000052 с площ 10,683 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от лява предпазна дига на р.Тополовец Обща дължина на предпазните диги – 11 163 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1963 г. Начин на трайно ползване: Водно течение 14101.6(четиринадесет хиляди сто и еди) Приобретател: МЗХ
№ 2812 / 23.02.2012 2812 Видин / Видин / с.Акациево / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Акациево ЕКАТТЕ 00179 кв. УПИ: Имот №000018 с площ 10,420 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция на р.Тополовец в участъка от км. 1+900 до км. 3+069. Дължина на корекцията – 1169 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1963 г. Начин на трайно ползване: Водно течение 13754.4(тринадесет хиляди седемстотин ) Приобретател: МЗХ
№ 2813 / 23.02.2012 2813 Видин / Видин / с.Иново / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Иново ЕКАТТЕ 32754, местност „ПОД СЕЛО” кв. УПИ: Имот №000145 с площ 123,669 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция на р. Делейнска. Обща дължина на корекцията – 3835 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Начин на трайно ползване: Водно течение 163243(сто шестдесет и три хиляди две) Приобретател: МЗХ
№ 2814 / 23.02.2012 2814 Видин / Видин / с.Иново / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Иново ЕКАТТЕ 32754 кв. УПИ: Имот №000041 с площ 0,590 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция на р. Делейнска. Обща дължина на корекцията – 3835 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Начин на трайно ползване: Вътрешна река 778.8(седемстотин седемдесет и осем ) Приобретател: МЗХ
№ 2800 / 23.02.2012 Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061, местност „БАХЧАТА” кв. УПИ: Имот №000376 с площ 30, 169 дка, заедно с изградените върху него съоръжения: - част от корекция на р. Видбол Обща дължина на корекцията - 650 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. - предпазна дига р. Видбол Дължина на дигата – 524 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 57924.5(петдесет и седем хиляди деветс) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2815 / 23.02.2012 2815 Видин / Видин / с.Градец / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Градец ЕКАТТЕ 17422 кв. УПИ: Имот №000838 с площ 28,302 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция на р. Тополовец в участъка от км. 4+500 до км. 8+632. Дължина на корекцията – 4132 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1963 г. Начин на трайно ползване: Водно течение 54339.8(петдесет и четири хиляди трист) Приобретател: МЗХ
№ 2816 / 23.02.2012 2816 Видин / Видин / с.Търняне / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Търняне ЕКАТТЕ 73746 кв. УПИ: Имот №000061 с площ 39,145 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение - част от корекция на р. Войнишка в участъка от км. 3+385 до км. 5+805. Обща дължина на корекцията – 8050 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Начин на трайно ползване: Водно течение 51671.4(петдесет и една хиляди шестоти) Приобретател: МЗХ
№ 2817 / 23.02.2012 2817 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.153.502 с площ 11 752 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал /събирател/ С-9 от ОП „Чобан Кюприя 1” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС – 8 Дължина на канала – 2400 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1942 г., 1958 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал. 38358.5(тридесет и осем хиляди триста ) Приобретател: МЗХ
№ 2818 / 23.02.2012 2818 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.154.498 с площ 3 969 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал /събирател/ С-9 от ОП „Чобан Кюприя 1” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС – 8 Дължина на канала – 2400 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1942 г., 1958 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал. 12954.8(дванадесет хиляди деветстотин ) Приобретател: МЗХ
№ 2801 / 23.02.2012 Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061, местност „КЕРЕМИДЖИЙНИЦАТА” кв. УПИ: Имот №000346 с площ 14, 353 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение - част от корекция на р. Войнишка в участъка от км 0+000 до км 3+385 Обща дължина на корекцията - 8050 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 27557.8(двадесет и седем хиляди петсто) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2802 / 23.02.2012 Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061, местност „БРОДА” кв. УПИ: Имот №000356 с площ 40, 396 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение - част от корекция на р. Войнишка в участъка от км 0+000 до км 3+385 Обща дължина на корекцията - 8050 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 77560.3(седемдесет и седем хиляди петс) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2803 / 23.02.2012 Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061, местност „БРОДА/ГРЕДОВЕТЕ” кв. УПИ: Имот №000369 с площ 43, 957 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение - част от корекция на р. Войнишка в участъка от км 0+000 до км 3+385 Обща дължина на корекцията - 8050 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 84397.4(осемдесет и четири хиляди трис) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2804 / 23.02.2012 Видин / Видин / с.Акациево / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Акациево ЕКАТТЕ 00179 кв. УПИ: Имот №000096 с площ 4, 084 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение - част от корекция на р. Делейнска Обща дължина на корекцията - 3835 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 5390.9(пет хиляди триста и деветдесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2805 / 23.02.2012 Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061, местност „ВИДБОЛА/ВЪРБАКА” кв. УПИ: Имот №000392 с площ 64, 331 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – Дунавска дига „Врабчовото” Обща дължина - 1250 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1976г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 123516(сто двадесет и три хиляди петс) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2806 / 23.02.2012 Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061, местност „ВРАБЧОВОТО” кв. УПИ: Имот №000390 с площ 24, 919 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция р. Видбол Обща дължина на корекцията- 650 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 47844.5(четиридесет и седем хиляди осе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2819 / 23.02.2012 Видин / Видин / с.Слана бара / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Слана Бара ЕКАТТЕ 67180 кв. УПИ: Имот №000081 с площ 4,867 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал Г-С-3 от ОП „Чобан Кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р.Дунав чрез шлюз Дължина на канала – 10150 м Година на въвеждане в експлоатация – 1952г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 6424.4(шест хиляди четиристотин дваде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2820 / 23.02.2012 Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061 кв. УПИ: Имот №000049 с площ 3, 247 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал /събирател/ С-11 от ОП „Чобан Кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р.Дунав чрез шлюз Дължина на канала – 1800 м Година на въвеждане в експлоатация – 1952г. Начин на трайно ползване: Канал 6234.2(шест хиляди двеста тридесет и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2821 / 23.02.2012 Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061 кв. УПИ: Имот №000028 с площ 16, 958 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал /събирател/ С-11 от ОП „Чобан Кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р.Дунав чрез шлюз Дължина на канала – 1800 м Година на въвеждане в експлоатация – 1952г. Начин на трайно ползване: Канал 32559.4(тридесет и две хиляди петстоти) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2822 / 28.02.2012 Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061 кв. УПИ: Имот №000397 с площ 80, 388 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – Дунавска дига „ОНП” /Р. Войнишка – р. Видбол/ Обща дължина на земнонасипната дига- 1406 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 154345(сто петдесет и четири хиляди т) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2823 / 28.02.2012 Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061 кв. УПИ: Имот №000501 с площ 47, 039 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от Дунавска дига р. Войнишка – ГСК Обща дължина на земнонасипната дига- 2607 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 90314.9(деветдесет хиляди триста и чет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2824 / 28.02.2012 Видин / Видин / с.Кошава / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Кошава ЕКАТТЕ 39147, местност „ИЗЛАЗ” кв. УПИ: Имот №000152 с площ 94, 205 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от Дунавска дига „Видин – Кошава” Обща дължина на земнонасипна дига с дренажен тюфлек на сух откос и експлоатационен път върху тюфлека – 16 245 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 154195(сто петдесет и четири хиляди с) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2825 / 28.02.2012 Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061, местност „ДО БАРАТА” кв. УПИ: Имот №000334 с площ 16, 260 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция р. Войнишка в участъка от км 0+000 до км 3+385 Обща дължина на корекцията- 8050 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 31219.2(тридесет и една хиляди двеста ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2826 / 28.02.2012 Видин / Видин / с.Сланотрън / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Сланотрън ЕКАТТЕ 67194, местност „ОСТРОВ” кв. УПИ: Имот №000244 с площ 185, 822 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от Дунавска дига „Видин – Кошава” Обща дължина на земнонасипна дига с дренажен тюфлек на сух откос и експлоатационен път върху тюфлека – 16 245 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 245285(двеста четиридесет и пет хиляд)
№ 2827 / 28.02.2012 Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр.Дунавци ЕКАТТЕ 24061 кв. УПИ: Имот №000014 с площ 64, 183 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал Г-С-3 от ОП „Чобан Кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р.Дунав чрез шлюз Дължина на канала – 10150 м Година на въвеждане в експлоатация – 1952г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 123231(сто двадесет и три хиляди двес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2830 / 28.02.2012 2830 Видин / Видин / с.Слана бара / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Слана бара ЕКАТТЕ 67180 кв. УПИ: Имот №000037 с площ 37,388 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от предпазни диги на р. Белорадска Обща дължина на предпазните земнонасипни диги – 1630 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Начин на трайно ползване: Водно течение 49352.2(четиридесет и девет хиляди три) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2832 / 28.02.2012 2832 Видин / Видин / с.Слана бара / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Слана бара ЕКАТТЕ 67180 кв. УПИ: Имот №000096 с площ 36,585 дка., заедно с изградените върху него съоръжения: 1. Част от отводнителен канал С-12 от ОП „Чобан кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р. Дунав чрез шлюз Дължина на канала – 2712 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. 2. Част от регулираща мрежа /отводнители/ Обща дължина – 19538 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. Начин на трайно ползване: Канал 48292.2(четиридесет и осем хиляди двес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2833 / 28.02.2012 2833 Видин / Видин / с.Градец / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Градец ЕКАТТЕ 17422 кв. УПИ: Имот №000216 с площ 171,377 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция на р. Тополовец в участъка от км. 4+500 до км. 8+632. Дължина на корекцията – 4132 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1963 г. Начин на трайно ползване: Водно течение 329044(триста двадесет и девет хиляди) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2834 / 28.02.2012 2834 Видин / Видин / с.Слана бара / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Слана бара ЕКАТТЕ 67180 кв. УПИ: Имот №000065 с площ 26,542 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция ГСК / р. Тополовец – ново трасе/ в участъка от км. 2+558 до км. 5+600 Обща дължина на корекцията – 9075 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Начин на трайно ползване: Водно течение 35035.4(тридесет и пет хиляди тридесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2838 / 28.02.2012 2838 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.185.605 с площ 11 608 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал /събирател/ С-10 от ОП „Чобан Кюприя 1” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС 8 Дължина на канала – 2452 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1942г., 1958г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 37888.5(тридесет и седем хиляди осемст) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2839 / 28.02.2012 2839 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.77.131 с площ 13 814 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение –отводнителен канал С-2 /част от регулираща мрежа/ от ОП „Видин – Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин - Кошава” Обща дължина на регулираща мрежа – 53 749 м. Дължина на канала – 3380 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1965г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 45088.9(четиридесет и пет хиляди и осе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2840 / 28.02.2012 2840 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.512.193 с площ 1 975 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал С-3 от ОП „Видин – Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин - Кошава” Обща дължина на канала – 3 164 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1943г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 15064.3(петнадесет хиляди и шестдесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2828 / 28.02.2012 Видин / Видин / с.Слана бара / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. СЛАНА БАРА ЕКАТТЕ 67180 кв. УПИ: Имот №000061 с площ 12, 943 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал Г-С-3 от ОП „Чобан Кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р.Дунав чрез шлюз Дължина на канала – 10150 м Година на въвеждане в експлоатация – 1952г. Начин на трайно ползване: Канал 17084.8(седемнадесет хиляди и осемдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2829 / 28.02.2012 Видин / Видин / с.Кошава / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. КОШАВА ЕКАТТЕ 39147, местност „ИЗЛАЗ” кв. УПИ: Имот №000104 с площ 6, 664 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал Г-С-4 от ОП „Кутово” Водоприемник – р.Дунав чрез ОПС „Кутово” Дължина на канала – 7115 м Година на въвеждане в експлоатация – 1961г. Начин на трайно ползване: Напоител. канал 9382.9(девет хиляди триста осемдесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2831 / 28.02.2012 Видин / Видин / с.Кошава / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. КОШАВА ЕКАТТЕ 39147, местност „МУСТАФА” кв. УПИ: Имот №000106 с площ 14, 059 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал Г-С-4 от ОП „Кутово” Водоприемник – р.Дунав чрез ОПС „Кутово” Дължина на канала – 7115 м Година на въвеждане в експлоатация – 1961г. Начин на трайно ползване: Напоител. канал 18557.9(осемнадесет хиляди петстотин п) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2841 / 28.02.2012 Видин / Видин / с.Сланотрън / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. СЛАНОТРЪН ЕКАТТЕ 67194, местност „ДО СЕЛО” кв. УПИ: Имот №000262 с площ 8, 018 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал Г-С-4 от ОП „Кутово” Водоприемник – р.Дунав чрез ОПС „Кутово” Дължина на канала – 7115 м Година на въвеждане в експлоатация – 1961г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 10583.8(десет хиляди петстотин осемдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2835 / 28.02.2012 2835 Видин / Видин / с.Слана бара / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Слана бара ЕКАТТЕ 67180 кв. УПИ: Имот №000112 с площ 68,521 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция ГСК / р. Тополовец – ново трасе/ в участъка от км. 2+558 до км. 5+600 Обща дължина на корекцията – 9075 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Начин на трайно ползване: Водно течение 90447.7(деветдесет хиляди четиристотин) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2836 / 28.02.2012 2836 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.307.513 с площ 59 531 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция ГСК / р. Тополовец- ново трасе/ в участъка от км. 0+000 до км. 9+075 Обща дължина на корекцията – 9075 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Водно течение, река 194309(сто деветдесет и четири хиляди) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2837 / 28.02.2012 2837 Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061 кв. УПИ: Имот №000312 с площ 8,025 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция р. Войнишка в участъка от км. 0+000 до км. 3+385. Обща дължина на корекцията – 8050 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Начин на трайно ползване: Водно течение 15408(петнадесет хиляди четиристотин) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2843 / 08.03.2012 Видин / Видин / с.Иново / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Иново ЕКАТТЕ 32754, местност „ЕФЕНДИ” кв. УПИ: Имот №000044 с площ 59, 014 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение- част от предпазни диги на р. Делейнска Обща дължина на предпазните диги- 3000 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Водно течение 77898.5(седемдесет и седем хиляди осем) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2846 / 08.03.2012 2846 Видин / Видин / с.Иново / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. ИНОВО ЕКАТТЕ 32754, местност „ИНИВОТО” кв. УПИ: Имот №000166 с площ 40, 774 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от предпазни диги на р. Делейнска и водно течение Обща дължина на предпазните диги – 3000 м Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Водно течение 53821.7(петдесет и три хиляди осемстот) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2844 / 08.03.2012 Видин / Видин / с.Слана бара / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. СЛАНА БАРА ЕКАТТЕ 67180 кв. УПИ: Имот №000043 с площ 132, 558 дка, заедно с изградените върху него съоръжения: - Част от корекция ГСК /р. Тополовец – ново трасе/ в участъка от км 2+558 до км 5+600 Обща дължина на корекцията – 9 075 м Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. - Част от корекция р. Белорадска Обща дължина на корекцията – 1966 м Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Водно течение 174977(сто седемдесет и четири хиляди) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2847 / 08.03.2012 2847 Видин / Видин / с.Рупци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. РУПЦИ ЕКАТТЕ 63358 кв. УПИ: Имот №000038 с площ 67, 403 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от предпазни диги на р.Свети Петър Земнонасипни диги Обща дължина на предпазните диги – 5864 м Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Водно течение 88972(осемдесет и осем хиляди деветс) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2845 / 08.03.2012 Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061 кв. УПИ: Имот №000500 с площ 56, 596 дка, заедно с изградените върху него съоръжения – част от корекция ГСК /р. Тополовец – ново трасе/ в участъка от км 0+000 до км 2+118 Обща дължина на корекцията- 9075 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 108664(сто и осем хиляди шестстотин ш) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2848 / 08.03.2012 Видин / Видин / с.Иново / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. ИНОВО ЕКАТТЕ 32754, местност „ТРЪНКИТЕ” кв. УПИ: Имот №000135 с площ 18, 577 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция р.Делейнска Обща дължина на корекцията – 3835 м Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Водно течение 24521.6(двадесет и четири хиляди петст) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2849 / 08.03.2012 Видин / Видин / с.Сланотрън / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. СЛАНОТРЪН ЕКАТТЕ 67194, местност „ВЪРТЯЖИ” кв. УПИ: Имот №000175 с площ 42, 066 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал Г-С-4 от ОП „Кутово” Водоприемник – р.Дунав чрез ОПС „Кутово” Дължина на канала – 7115 м Година на въвеждане в експлоатация – 1961г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 55527.1(петдесет и пет хиляди петстоти) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2850 / 08.03.2012 Видин / Видин / с.Рупци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. РУПЦИ ЕКАТТЕ 63358 кв. УПИ: Имот №000063 с площ 73, 817 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – корекция р. Свети Петър Обща дължина на корекцията – 2154 м Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Водно течение 97438.4(деветдесет и седем хиляди чети) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2851 / 08.03.2012 Видин / Видин / с.Буковец / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. БУКОВЕЦ ЕКАТТЕ 06954 кв. УПИ: Имот №000143 с площ 82, 929 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция р.Войнишка в участъка от км 5+805 до км 8+050 Обща дължина на корекцията – 8050 м Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Водно течение 109466(сто и девет хиляди четиристоти) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2852 / 08.03.2012 Видин / Видин / с.Търняне / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Търняне ЕКАТТЕ 73746, местност „МЛАКАТА” кв. УПИ: Имот №000068 с площ 51, 095 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение - част от корекция на р. Войнишка в участъка от км 3+385 до км 5+805 Обща дължина на корекцията - 8050 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 67445.4(шестдесет и седем хиляди четир) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2853 / 08.03.2012 Видин / Видин / с.Търняне / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Търняне ЕКАТТЕ 73746, местност „ПРИ МОСТА” кв. УПИ: Имот №008008 с площ 1, 267 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение - част от корекция на р. Войнишка в участъка от км 3+385 до км 5+805 Обща дължина на корекцията - 8050 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 1672.4(хиляда шестстотин седемдесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2854 / 08.03.2012 Видин / Видин / с.Бела Рада / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Бела Рада ЕКАТТЕ 03280 кв. УПИ: Имот №000295 с площ 4, 533 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение - част от предпазни диги на р. Белорадска Обща дължина на предпазните диги - 1630 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 5983.6(пет хиляди деветстотин осемдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2855 / 08.03.2012 Видин / Видин / с.Генерал Мариново / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Генерал Мариново ЕКАТТЕ 14698 кв. УПИ: Имот №000111 с площ 7, 933 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение - част от предпазни диги на р. Свети Петър Обща дължина на предпазните диги - 5864 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 10471.6(десет хиляди четиристотин седе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2856 / 08.03.2012 Видин / Видин / с.Търняне / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Търняне ЕКАТТЕ 73746 кв. УПИ: Имот №000067 с площ 29, 097 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение - част от корекция на р. Войнишка в участъка от км 3+385 до км 5+805 Обща дължина на корекцията - 8050 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 38408(тридесет и осем хиляди четирис) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2842 / 08.03.2012 Видин / Видин / с.Буковец / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Буковец ЕКАТТЕ 06954 кв. УПИ: Имот №000136 с площ 180, 146 дка, заедно с изградените върху него съоръжения: - Част от корекция р. Войнишка в участъка от км 5+805 до км 8+050 Обща дължина на корекцията- 8050 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. - Предпазна дига р. Войнишка Дължина на дигата – 400 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Водно течение 237793(двеста тридесет и седем хиляди) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2857 / 14.03.2012 Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 52283.331.654 с площ 12 467 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал /събирател/ С-10 от ОП „Чобан кюприя 1” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС 8 Дължина на канала – 2 452 м Година на въвеждане в експлоатация – 1942г., 1958г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 13165.2(тринадесет хиляди сто шестдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2858 / 14.03.2012 Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 52283.317.305 с площ 151 696 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция ГСК /р. Тополовец – ново трасе/ в участъка от км 0+000 до км 9+075 Обща дължина на корекцията – 9 075 м Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Водно течение, река 160191(сто и шестдесет хиляди сто дев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2859 / 14.03.2012 Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 52283.124.427 с площ 6 187 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал Г – С – 3 от ОП „Чобан Кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р. Дунав чрез шлюз Дължина на канала – 10 150 м Година на въвеждане в експлоатация – 1952г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 6533.5(шест хиляди петстотин тридесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2860 / 14.03.2012 Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 52283.321.390 с площ 15 556 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал Г – С – 3 от ОП „Чобан Кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р. Дунав чрез шлюз Дължина на канала – 10 150 м Година на въвеждане в експлоатация – 1952г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 16427.1(шестнадесет хиляди четиристоти) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2861 / 14.03.2012 Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 52283.126.398 с площ 4 051 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал Г – С – 3 от ОП „Чобан Кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р. Дунав чрез шлюз Дължина на канала – 10 150 м Година на въвеждане в експлоатация – 1952г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 4277.9(четири хиляди двеста седемдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2862 / 14.03.2012 Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 52283.330.510 с площ 93 521 кв.м., заедно с изградените върху него съоръжения: – Част от корекция ГСК /р. Тополовец – ново трасе/ в участъка от км 2+558 до км 5+600 Обща дължина на корекцията – 9 075 м Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. – Част от корекция р. Белорадска Обща дължина на корекцията – 1 966м Година на въвеждане в експлоатация – 1953г Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Водно течение, река 98758.2(деветдесет и осем хиляди седем) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2863 / 14.03.2012 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. ВИДИН кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 10971.160.537 с площ 1 509 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал /събирател/ С-7 от ОП „Чобан Кюприя 1” Дължина на канала – 720 м Година на въвеждане в експлоатация – 1952г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 4925.4(четири хиляди деветстотин двад) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2864 / 14.03.2012 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. ВИДИН кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 10971.77.137 с площ 13 658 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал С-2 /част от регулираща мрежа/ от ОП „Видин - Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин - Кошава” Обща дължина на регулиращата мрежа – 53 749 м Година на въвеждане в експлоатация – 1965г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 44579.7(четиридесет и четири хиляди пе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2865 / 14.03.2012 Видин / Видин / с.Сланотрън / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Сланотрън ЕКАТТЕ 67194, местност „ПРУНД” кв. УПИ: Имот №000251 с площ 11, 578 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал Г-С-4 от ОП „Кутово” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Кутово” Обща дължина на канала- 7 115 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1961г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 15283(петнадесет хиляди двеста осемд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2866 / 14.03.2012 Видин / Видин / с.Слана бара / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. СЛАНА БАРА ЕКАТТЕ 67180 кв. УПИ: Имот №000080 с площ 6, 014 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал Г-С-3 от ОП „Чобан Кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р. Дунав чрез шлюз Дължина на канала – 10 150 м Година на въвеждане в експлоатация – 1952г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 7938.5(седем хиляди деветстотин триде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2868 / 19.03.2012 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин ул. "Цар Симеон Велики" №76, в ПИ №10971.509.808 кв. УПИ: Самостоятелен обект с идентификатор №10971.509.808.1.1, с площ 779, 00 кв.м., ет.1 Самостоятелен обект с идентификатор №10971.509.808.1.3, с площ 815, 00 кв.м., ет.2 Самостоятелен обект с идентификатор №10971.509.808.1.4, с площ 815, 00 кв.м., ет.3, находящи се в сграда 1, разположена в ПИ с идентификатор №10971.509.808 Предназначение на самостоятелните обекти: За здравни и социални услуги 598949(петстотин деветдесет и осем хи) Приобретател: РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВИДИН
№ 2867 / 19.03.2012 2867 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. ”Цар Александър II” №13-а, ет.1, в ПИ №10971.502.213 кв. УПИ: Стаи №2, 4 и 9 с обща площ 45 кв.м., находящи се на първи етаж от пететажна административна сграда, попадащи в самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.213.1.1, целият със застроена площ 332 кв.м. Предназначение на самостоятелния обект: За офис 23883(двадесет и три хиляди осемстот) Приобретател: ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”
№ 2871 / 23.03.2012 Видин / Видин / с.Антимово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. АНТИМОВО ЕКАТТЕ 00919 кв. УПИ: Имот №000069 с площ 9, 216 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал 5-Г-С-3 от ОП към ОПС-5 Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС - 5 Година на въвеждане в експлоатация – 1992г. Начин на трайно ползване: Канал 12165.1(дванадесет хиляди сто шестдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2872 / 23.03.2012 Видин / Видин / с.Антимово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. АНТИМОВО ЕКАТТЕ 00919 кв. УПИ: Имот №000068 с площ 54, 257 дка, заедно с изградените върху него съоръжения – част от открити отводнителни канали 5-С-1-4 и 5-С-1-6 от ОП към ОПС – 5: 1. Канал 5-С-1-4 Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС - 5 Година на въвеждане в експлоатация – 1992г. 2. Канал 5-С-1-6 Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС - 5 Година на въвеждане в експлоатация – 1992г. Начин на трайно ползване: Канал 71619.2(седемдесет и една хиляди шест) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2873 / 23.03.2012 Видин / Видин / с.Антимово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. АНТИМОВО ЕКАТТЕ 00919 кв. УПИ: Имот №000067 с площ 8, 981 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал 5-С-1-3 от ОП към ОПС-5 Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС - 5 Обща дължина – 1200 м Година на въвеждане в експлоатация – 1992г. Начин на трайно ползване: Канал 11854.9(единадесет хиляди осемстотин ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2874 / 23.03.2012 Видин / Видин / с.Антимово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. АНТИМОВО ЕКАТТЕ 00919 кв. УПИ: Имот №000066 с площ 18, 379 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал 5-Г-С-1 от ОП към „ОПС-5” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС-5 Дължина на канала – 1400 м Година на въвеждане в експлоатация – 1992г. Начин на трайно ползване: Канал 24260.3(двадесет и четири хиляди двес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2875 / 23.03.2012 2875 Видин / Видин / с.Кутово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Кутово ЕКАТТЕ 41263 кв. УПИ: Имот №000037 с площ 116,199 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал Г-С-4 от ОП „Кутово” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Кутово” Обща дължина на канала – 7115 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1961 г. Начин на трайно ползване: Канал 153383(сто петдесет и три хиляди трис) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2869 / 23.03.2012 Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. ДУНАВЦИ ЕКАТТЕ 24061 кв. УПИ: Имот №000068 с площ 26, 835 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителни канали О-1, О-2 И О-3 от ОП „Дунавци 2” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Дунавци 2” Обща дължина на каналите – 3 017 м Година на въвеждане в експлоатация – 1981г. Начин на трайно ползване: Канал 51523.2(петдесет и една хиляди петстот) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2876 / 23.03.2012 2876 Видин / Видин / с.Кутово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Кутово ЕКАТТЕ 41263 кв. УПИ: Имот №000101 с площ 40,566 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал Г-С-4 от ОП „Кутово” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Кутово” Обща дължина на канала – 7115 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1961 г. Начин на трайно ползване: Канал 53547.1(петдесет и три хиляди петстоти) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2870 / 23.03.2012 Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. ДУНАВЦИ ЕКАТТЕ 24061 кв. УПИ: Имот №000064 с площ 1, 138 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от ОП „Чобан Кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р. Дунав чрез шлюз Обща дължина на регулиращата мрежа – 5 537 м Година на въвеждане в експлоатация – 1942г. Начин на трайно ползване: Канал 2185(две хиляди сто осемдесет и пет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2877 / 23.03.2012 2877 Видин / Видин / с.Иново / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Иново ЕКАТТЕ 32754, местност „ЧЕШМАТА” кв. УПИ: Имот №000151 с площ 5,896 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал 7-В-1 от ОП „Видин-Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин-Кошава” Обща дължина на канала – 3681 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1967 г. Начин на трайно ползване: Канал 7782.7(седем хиляди седемстотин осемд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2879 / 23.03.2012 2879 Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна ЕКАТТЕ 57131 кв. УПИ: Имот №000046 с площ 2,074 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал 7-В-1 от ОП „Видин-Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин-Кошава” Обща дължина на канала – 3681 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1967 г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 3982.1(три хиляди деветстотин осемдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2880 / 23.03.2012 2880 Видин / Видин / с.Слана бара / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Слана бара ЕКАТТЕ 67180 кв. УПИ: Имот №000054 с площ 17,452 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал Г-С-3 от ОП „Чобан Кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р. Дунав чрез шлюз Дължина на канала – 10150 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. Начин на трайно ползване: Канал 23036.6(двадесет и три хиляди и тридес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2881 / 23.03.2012 2881 Видин / Видин / с.Сланотрън / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Сланотрън ЕКАТТЕ 67194, местност „ПРУНД” кв. УПИ: Имот №000126 с площ 2,529 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал Г-С-4 от ОП „Кутово” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Кутово” Обща дължина на канала – 7115 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1961г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 3338.3(три хиляди триста тридесет и о) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2878 / 23.03.2012 Видин / Видин / с.Слана бара / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. СЛАНА БАРА ЕКАТТЕ 67180 кв. УПИ: Имот №000072 с площ 22, 646 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал Г-С-3 от ОП „Чобан Кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р.Дунав чрез шлюз Дължина на канала – 10 150 м Година на въвеждане в експлоатация – 1952г. Начин на трайно ползване: Канал 29892.7(двадесет и девет хиляди осемст) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2882 / 23.03.2012 2882 Видин / Видин / с.Капитановци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Капитановци ЕКАТТЕ 36141, местност „ЛИВАДИТЕ” кв. УПИ: Имот №000033 с площ 33,914 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал 7-В-1 от ОП „Видин-Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин-Кошава” Обща дължина на канала – 3681 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1967 г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 65114.9(шестдесет и пет хиляди сто и ч) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2883 / 23.03.2012 2883 Видин / Видин / с.Капитановци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Капитановци ЕКАТТЕ 36141, местност „КРАЙ СЕЛО” кв. УПИ: Имот №000032 с площ 24,696 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал 7-В-1 от ОП „Видин-Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин-Кошава” Обща дължина на канала – 3681 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1967 г. Начин на трайно ползване: Отводнит. Канал 47416.3(четиридесет и седем хиляди чет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2884 / 02.04.2012 2884 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.511.89 с площ 508 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал С-3 от ОП „Видин - Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин - Кошава” Обща дължина на канала – 3164 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 3874.8(три хиляди осемстотин седемдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2885 / 02.04.2012 2885 Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061 кв. УПИ: Имот №000065 с площ 23,505 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал /събирател/ С-15 от ОП „Чобан Кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р.Дунав чрез шлюз Дължина на канала –1590 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. Начин на трайно ползване: Канал 45129.6(четиридесет и пет хиляди сто д) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2886 / 02.04.2012 2886 Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №52283.318.391 с площ 13 479 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал Г-С-3 от ОП „Чобан Кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р.Дунав чрез шлюз Дължина на канала – 10150 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал. 14233.8(четиринадесет хиляди двеста тр) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2887 / 02.04.2012 2887 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.142.587 с площ 9 278 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал Г-С-2 от ОП „Чобан Кюприя 1” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС 8 Дължина на канала – 2708 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 30283.4(тридесет хиляди двеста осемдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2888 / 02.04.2012 2888 Видин / Видин / с.Капитановци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Капитановци ЕКАТТЕ 36141, местност „ДО МЕЛНИЦАТА” кв. УПИ: Имот №000001 с площ 4,174 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал 7-В-1 от ОП „Видин-Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин-Кошава” Обща дължина на канала – 3681 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1967 г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 8014.1(осем хиляди и четиринадесет ле) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2889 / 02.04.2012 2889 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.309.167 с площ 10 914 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал С-3 от ОП „Видин - Кошава” Водоприемник – р.Дунав чрез ОПС „Видин – Кошава” Обща дължина на канала – 3164 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 35623.3(тридесет и пет хиляди шестотин) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2890 / 02.04.2012 2890 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.68.37 с площ 12 233 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение –отводнителен канал S-6 /част от регулираща мрежа/ от ОП „Видин - Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин - Кошава” Обща дължина на регулираща мрежа – 53 749 м. Дължина на канала – 806 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 39928.5(тридесет и девет хиляди деветс) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2891 / 02.04.2012 2891 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.90.445 с площ 2 082 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал С-3 от ОП „Видин - Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин - Кошава” Обща дължина на канала – 3164 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 6795.6(шест хиляди седемстотин деветд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2892 / 02.04.2012 2892 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.147.546 с площ 11 374 кв.м., заедно с изградените върху него съоръжения: 1. Част от главен отводнителен канал Г-С-2 от ОП „Чобан Кюприя 1” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС 8 Дължина на канала – 2708 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. 2. Част от отводнителен канал/събирател/ С-7 Дължина на канала – 720 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 37124.7(тридесет и седем хиляди сто дв) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2893 / 02.04.2012 2893 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.329.555 с площ 26 120 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – главен отводнителен канал 8-Г-С-1 от ОП към ОПС-8 и „Чобан Кюприя 1” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС 8 Дължина на канала – 2333 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1993 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 85255.7(осемдесет и пет хиляди двеста ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2894 / 06.04.2012 2894 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.512.832 с площ 2 882 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал С-3 от ОП „Видин - Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин - Кошава” Обща дължина на канала – 3164 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 21982.5(двадесет и една хиляди деветст) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2895 / 06.04.2012 2895 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.53.152 с площ 19 079 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал С-3 от ОП „Видин - Кошава” Водоприемник – р.Дунав чрез ОПС „Видин – Кошава” Обща дължина на канала – 3164 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 62273.9(шестдесет и две хиляди двеста ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2896 / 06.04.2012 2896 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.52.161 с площ 4 398 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал С-3 от ОП „Видин - Кошава” Водоприемник – р.Дунав чрез ОПС „Видин – Кошава” Обща дължина на канала – 3164 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 14355.1(четиринадесет хиляди триста пе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2897 / 06.04.2012 2897 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.78.136 с площ 5 391 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал С-3 от ОП „Видин-Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин-Кошава” Обща дължина на канала – 3164 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 17596.2(седемнадесет хиляди петстотин ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2898 / 06.04.2012 2898 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.199.714 с площ 5 840 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал С-12 от ОП „Чобан Кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р.Дунав чрез шлюз Дължина на канала – 2712 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 19061.8(деветнадесет хиляди и шестдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2899 / 06.04.2012 2899 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.198.714 с площ 6 073 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал С-12 от ОП „Чобан Кюприя 2” Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р.Дунав чрез шлюз Дължина на канала – 2712 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 19822.3(деветнадесет хиляди осемстотин) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2900 / 06.04.2012 2900 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.180.128 с площ 62 332 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от Дунавска дига „Видин - Кошава” Земнонасипна дига с дренажен тюфлек на сух откос и експлоатационен път върху тюфлека Бетонова стена Обща дължина– 16 245 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение 203452(двеста и три хиляди четиристот) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2901 / 06.04.2012 2901 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.314.370 с площ 126 487 кв.м., заедно с изградените върху него съоръжения: 1. Част от корекция ГСК /р.Тополовец - ново трасе/ в участъка от км. 0+000 до км. 9+075 Обща дължина на корекцията – 9 075 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. 2. Част от корекция р.Делейнска Обща дължина на корекцията – 3 835 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Водно течение, река 412854(четиристотин и дванадесет хиля) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2902 / 06.04.2012 2902 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.316.278 с площ 27 362 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение - част от корекция р.Тополовец в участъка от км. 0+000 до км. 1+499 Дължина на корекцията – 1 499 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1963 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Водно течение, река 89309.6(осемдесет и девет хиляди трист) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2903 / 06.04.2012 2903 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.139.511 с площ 18 650 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение - част от корекция ГСК /р.Тополовец – ново трасе/ в участъка от км. 0+000 до км. 9+075 Обща дължина на корекцията –9 075 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Водно течение, река 60873.6(шестдесет хиляди осемстотин се) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2904 / 06.04.2012 2904 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.336.113 с площ 15 969 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от Дунавска дига „Видин - Кошава” Земнонасипна дига с дренажен тюфлек на сух откос и експлоатационен път върху тюфлека Бетонова стена Обща дължина – 16 245 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение 52122.8(петдесет и две хиляди сто двад) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2905 / 06.04.2012 2905 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.307.518 с площ 31 363 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от Дунавска дига „Защита Индустриална зона” Земнонасипна дига и бетонови стени: Обща дължина на дигата – 4 849 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г./ за бетоновите стени – 1970г./ Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение 102369(сто и две хиляди триста шестде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2906 / 06.04.2012 2906 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.187.510 с площ 3 646 кв.м., заедно с изградените върху него съоръжения: 1. Част от корекция ГСК /р.Тополовец - ново трасе/ в участъка от км. 2+558 до км. 5+600 Обща дължина на корекцията – 9 075 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. 2. Част от корекция р.Белорадска Обща дължина на корекцията – 1 966 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Водно течение, река 11900.5(единадесет хиляди и деветстоти) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2911 / 17.04.2012 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, в землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000358 с площ 12, 537 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал /събирател „Бабуя” – отвежда води от ОП „Бабуя” към р. Дунав/ Обща дължина на канала – 2 520 м Година на въвеждане в експлоатация – 1968г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 24071(двадесет и четири хиляди седем) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2912 / 17.04.2012 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000515 с площ 53, 598 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – Дунавска дига „Пчелина” Земнонасипна дига Дължина на дигата - 900 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига Имота попада в Отдел/подотдел: 380/4 с площ 0, 126 дка – голина 380/5 с площ 3, 174 дка – голина 380/ь1 с площ 4, 801 дка – широколистна гора 380/ь2 с площ 9, 776 дка – иглолистна гора 102908(сто и две хиляди деветстотин и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2913 / 17.04.2012 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000364 с площ 2, 321 дка, представляващ двор ПС „Бабуя” Година на въвеждане в експлоатация: 1953г. Начин на трайно ползване: Водостоп. съор. 4456.3(четири хиляди четиристотин пет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2914 / 17.04.2012 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000095 с площ 44, 547 дка, заедно с изградените върху него съоръжения: – Дунавска дига „Алията” Земнонасипна дига Дължина на дигата - 918 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1972г. – Част от корекция р. Арчар – представляваща лява корекционна дига Година на въвеждане в експлоатация – 1972г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 85530.2(осемдесет и пет хиляди петстот) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2915 / 17.04.2012 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000485 с площ 106, 013 дка, заедно с изградените върху него съоръжения: – Дунавска дига „Текенлъка” Земнонасипна дига Дължина на дигата - 2150 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1969г. – Част от корекция р. Скомля, представляваща лява корекционна дига Дължина на корекцията – 1400м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 225256(двеста двадесет и пет хиляди д) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2909 / 17.04.2012 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000354 с площ 163, 744 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – Дунавска дига „Бабуя” Земнонасипна дига Дължина на дигата - 2600 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 314389(триста и четиринадесет хиляди ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2908 / 17.04.2012 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000114 с площ 32, 511 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция р. Арчар Обща дължина на корекцията - 1254 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1972г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 69079.4(шестдесет и девет хиляди и сед) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2907 / 17.04.2012 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000482 с площ 25, 023 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция р. Скомля Обща дължина на корекцията - 1400 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 48044.2(четиридесет и осем хиляди и че) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2910 / 17.04.2012 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000498 с площ 4, 059 дка, представляващ ОПС „Пчелина” Начин на трайно ползване: Водостоп. съор. Година на въвеждане в експлоатация на ОПС „Пчелина” – 1965г. 7793.3(седем хиляди седемстотин девет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2926 / 23.04.2012 Видин / Ново село / с.Неговановци / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, землището на с. НЕГОВАНОВЦИ ЕКАТТЕ 51264 кв. УПИ: Имот №000207 с площ 46, 441 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция „Неговановско дере” – напоително отводнителен канал Обща дължина на корекцията – 5 600 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1960г. - /1400м./ и 1989г. - /4200м./ Начин на трайно ползване: Напоител. канал 61302.1(шестдесет и една хиляди триста) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2927 / 23.04.2012 Видин / Ново село / с.Неговановци / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, землището на с. НЕГОВАНОВЦИ ЕКАТТЕ 51264 кв. УПИ: Имот №000206 с площ 41, 851 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция „Неговановско дере” – напоително отводнителен канал Обща дължина на корекцията – 5 600 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1960г. - /1400м./ и 1989г. - /4200м./ Начин на трайно ползване: Напоител. канал 55243.3(петдесет и пет хиляди двеста ч) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2928 / 23.04.2012 Видин / Ново село / с.Ясен / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, землището на с. ЯСЕН ЕКАТТЕ 87583 кв. УПИ: Имот №000223 с площ 22, 061 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция „Неговановско дере” Обща дължина на корекцията – 5 600 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1960г. - /1400м./ и 1989г. - /4200м./ Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 29120.5(двадесет и девет хиляди сто и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2929 / 23.04.2012 Видин / Ново село / с.Ясен / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, землището на с. ЯСЕН ЕКАТТЕ 87583 кв. УПИ: Имот №000217 с площ 0, 946 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция „Неговановско дере” Обща дължина на корекцията – 5 600 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1960г. - /1400м./ и 1989г. - /4200м./ Начин на трайно ползване: Напоител. канал 1248.7(хиляда двеста четиридесет и ос) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2930 / 23.04.2012 Видин / Ново село / с.Ясен / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, землището на с. ЯСЕН ЕКАТТЕ 87583 кв. УПИ: Имот №000224 с площ 18, 061 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция „Неговановско дере” Обща дължина на корекцията – 5 600 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1960г. - /1400м./ и 1989г. - /4200м./ Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 23840.5(двадесет и три хиляди осемстот) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2931 / 23.04.2012 Видин / Ново село / с.Неговановци / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, землището на с. НЕГОВАНОВЦИ ЕКАТТЕ 51264 кв. УПИ: Имот №000561 с площ 99, 083 дка – ретензионен язовир „Неговановци” с обем 450 000 куб.м. Година на въвеждане в експлоатация на язовир „Неговановци”– 1960г. Начин на трайно ползване: Язовир 130790(сто и тридесет хиляди седемсто) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2916 / 23.04.2012 2916 Видин / Видин / с.Иново / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Иново ЕКАТТЕ 32754, местност „АЛИМАНА” кв. УПИ: Имот №000114 с площ 16,421 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал, част от ОП „Видин-Кошава”: Водоприемник – р. Дунав чрез ПС „Видин-Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Начин на трайно ползване: Канал 21675.7(двадесет и една хиляди шестоти) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2917 / 23.04.2012 2917 Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна ЕКАТТЕ 57131 кв. УПИ: Имот №000042 с площ 1,013 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал 5-С-3-2 от ОП към ОПС-5 Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС -5 Година на въвеждане в експлоатация – 1992 г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 1945(хиляда деветстотин четиридесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2918 / 23.04.2012 2918 Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна ЕКАТТЕ 57131 кв. УПИ: Имот №000040 с площ 4,967 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал 5-Г-С-2 от ОП към ОПС-5: Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС -5 Година на въвеждане в експлоатация – 1992 г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 9536.6(девет хиляди петстотин тридесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2919 / 23.04.2012 2919 Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна ЕКАТТЕ 57131 кв. УПИ: Имот №000041 с площ 3,220 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал 5-С-3-1 от ОП към ОПС-5: Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС -5 Година на въвеждане в експлоатация – 1992 г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 6182.4(шест хиляди сто осемдесет и дв) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2920 / 23.04.2012 2920 Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна ЕКАТТЕ 57131 кв. УПИ: Имот №000039 с площ 1,768 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал 5-Г-С-2 от ОП към ОПС-5: Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС -5 Година на въвеждане в експлоатация – 1992 г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 3394.6(три хиляди триста деветдесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2921 / 23.04.2012 2921 Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна ЕКАТТЕ 57131 кв. УПИ: Имот №000056 с площ 5,142 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от ОП „Видин-Кошава” : Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин-Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 9872.6(девет хиляди осемстотин седемд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2922 / 23.04.2012 2922 Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна ЕКАТТЕ 57131 кв. УПИ: Имот №000057 с площ 3,562 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от ОП „Видин- Кошава”: Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин - Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 6839(шест хиляди осемстотин тридесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2923 / 23.04.2012 2923 Видин / Видин / с.Иново / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Иново ЕКАТТЕ 32754, местност „ТРЪНКИТЕ” кв. УПИ: Имот №000121 с площ 5,936 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал, част от ОП „Видин-Кошава”: Водоприемник – р. Дунав чрез ПС „Видин-Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Начин на трайно ползване: Канал 7835.5(седем хиляди осемстотин тридес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2924 / 23.04.2012 2924 Видин / Брегово / с.Калина / Адрес: oбл. Видин, общ. Брегово, землището на с. Калина ЕКАТТЕ 35384 кв. УПИ: Имот №000072 с площ 24,205 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от лява предпазна дига на р. Делейнска: Дължина на земнонасипната дига – 849 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Начин на трайно ползване: Др. ест. водн. пл. 4574.75(четири хиляди петстотин седемд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2925 / 23.04.2012 2925 Видин / Брегово / с.Гъмзово / Адрес: oбл. Видин, общ. Брегово, землището на с. Гъмзово ЕКАТТЕ 18304 кв. УПИ: Имот №000230 с площ 10,518 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от лява предпазна дига на р. Делейнска: Дължина на земнонасипната дига – 2067 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. Начин на трайно ползване: Др. ест. водн. пл. 1987.9(1хиляда деветстотин осемдесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2932 / 24.04.2012 2932 Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна ЕКАТТЕ 57131 кв. УПИ: Имот №000049 с площ 6,333 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал С-4 от ОП „Видин - Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин – Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 12159.4(дванадесет хиляди сто петдесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2933 / 24.04.2012 2933 Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна ЕКАТТЕ 57131 кв. УПИ: Имот №000048 с площ 10,330 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал С-4 от ОП „Видин - Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин - Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 19833.6(деветнадесет хиляди осемстотин) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2934 / 24.04.2012 2934 Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна ЕКАТТЕ 57131 кв. УПИ: Имот №000133 с площ 3,821 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал С-4 от ОП „Видин - Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин – Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 7336.3(седем хиляди триста тридесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2935 / 24.04.2012 2935 Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна ЕКАТТЕ 57131 кв. УПИ: Имот №000047 с площ 2,099 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал С-4 от ОП „Видин - Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин – Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 4030.1(четири хиляди и тридесет лева ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2936 / 24.04.2012 2936 Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна ЕКАТТЕ 57131 кв. УПИ: Имот №000038 с площ 15,675 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал 5-С-1-8 от ОП към ОПС-5 Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС - 5 Година на въвеждане в експлоатация – 1992 г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 30096(тридесет хиляди и деветдесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2937 / 24.04.2012 2937 Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Покрайна ЕКАТТЕ 57131, местност „ГРИНДУРИ” кв. УПИ: Имот №000045 с площ 3,388 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от ОП „Видин - Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин – Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Начин на трайно ползване: Отводнит. канал 6505(шест хиляди петстотин и пет ле) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2941 / 16.05.2012 2941 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв.„СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА” в ПИ №10971.512.205 кв. УПИ: 1. Административна сграда с хале за щателна митническа проверка на леки автомобили и „Кафетерия” на „Митническо бюро Видин и ТИР-Терминал-Митница Лом” с идентификатор №10971.512.205.8, със застроена площ 795 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Административна, делова сграда, състояща се от: - Самостоятелен обект с идентификатор №10971.512.205.8.1, със застроена площ 428 кв.м., на първия етаж, предназначение: За делова и административна дейност. - Хале за щателна митническа проверка на леки автомобили с идентификатор №10971.512.205.8.2, със застроена площ 367 кв.м., на първия етаж, предназначение: Обекти със специално предназначение. - Самостоятелен обект с идентификатор №10971.512.205.8.3, със застроена площ 338,51 кв.м., на втория етаж, предназначение: За делова и административна дейност. 2. Хале за щателна митническа проверка на товарни автомобили на „Митническо бюро Видин и ТИР - Терминал - Митница Лом” с идентификатор №10971.512.205.1, със застроена площ 959 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда със специално предназначение. 3. Трафопост с дизелагрегат и зарядно за електрокари на „Митническо бюро Видин и ТИР - Терминал - Митница Лом” с идентификатор №10971.512.205.6, със застроена площ 53 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за енергопроизводство. 4. Санитарен възел /външен/ на „Митническо бюро Видин и ТИР - Терминал - Митница Лом” с идентификатор №10971.512.205.5, със застроена площ 81 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Постройка на допълващото застрояване. 5. КПП на „Митническо бюро Видин и ТИР - Терминал - Митница Лом” с идентификатор №10971.512.205.7 със застроена площ 6 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Постройка на допълващото застрояване. 515012(петстотин и петнадесет хиляди ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ, АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ” БУЛСТАТ 000627597
№ 2942 / 28.05.2012 2942 Видин / Видин / с.Кутово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Кутово ЕКАТТЕ 41263 кв. УПИ: Имот №000114 с площ 5,066 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение –част от отводнителен канал от ОП „Кутово” Водоприемник – р. Дунав чрез Г-С-4 и ОПС „Кутово” Година на въвеждане в експлоатация – 1959 г. Начин на трайно ползване: Канал 6687.1(шест хиляди шестотин осемдесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2943 / 28.05.2012 2943 Видин / Видин / с.Кутово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Кутово ЕКАТТЕ 41263 кв. УПИ: Имот №000096 с площ 8,854 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителни канали от ОП „Кутово” Водоприемник – р. Дунав чрез Г-С-4 и ОПС „Кутово” Година на въвеждане в експлоатация – 1961 г. Начин на трайно ползване: Канал 11687.3(единадесет хиляди шестотин осе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2944 / 28.05.2012 2944 Видин / Видин / с.Кутово / Адрес: oбл Видин, общ. Видин, землището на с. Кутово ЕКАТТЕ 41263. кв. УПИ: Имот №000140 с площ 6,050 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал С-5 от ОП „Кутово” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Кутово” Обща дължина на канала – 2542 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1964 г. Начин на трайно ползване: Канал 7986(седем хиляди деветстотин осемд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ булстат 831909905
№ 2945 / 28.05.2012 2945 Видин / Видин / с.Кутово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Кутово ЕКАТТЕ 41263 кв. УПИ: Имот №000155 с площ 2,682 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал С-5 от ОП „Кутово” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Кутово” Година на въвеждане в експлоатация – 1964 г. Начин на трайно ползване: Канал 3540.2(три хиляди петстотин и четирид) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2946 / 28.05.2012 2946 Видин / Видин / с.Иново / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Иново ЕКАТТЕ 32754, местност „ПОД СЕЛО” кв. УПИ: Имот №000162 с площ 21,937 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал, част от ОП „Видин - Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ПС „Видин - Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Начин на трайно ползване: Канал 28956.8(двадесет и осем хиляди деветст) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2947 / 28.05.2012 2947 Видин / Видин / с.Иново / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с.ИНОВО ЕКАТТЕ 32754, местност „ПОД СЕЛО” кв. УПИ: Имот №000125 с площ 4, 169 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал, част от ОП „Видин - Кошава” Водоприемник – р.Дунав чрез ПС „Видин – Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943г. Начин на трайно ползване: Канал 5503.1(пет хиляди петстотин и три лев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2949 / 28.05.2012 2949 Видин / Видин / с.Търняне / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. ТЪРНЯНЕ ЕКАТТЕ 73746 кв. УПИ: Имот №000064 с площ 19, 510 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция р. Войнишка в участъка от км 3+385 до км 5+805. Обща дължина на корекцията – 8050 м Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Водно течение 25753.2(двадесет и пет хиляди седемсто) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2956 / 28.05.2012 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 10971.145.554 с площ 1 259 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение 4109.4(четири хиляди сто и девет лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2950 / 28.05.2012 Видин / Видин / с.Иново / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. ИНОВО ЕКАТТЕ 32754, местност „ПОД СЕЛО” кв. УПИ: Имот №000129 с площ 1, 709 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал, част от ОП „Видин – Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ПС „Видин – Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943г. Начин на трайно ползване: Канал 2255.9(две хиляди двеста петдесет и п) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2951 / 28.05.2012 Видин / Видин / с.Кутово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. КУТОВО ЕКАТТЕ 41263 кв. УПИ: Имот №000153 с площ 5, 487 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал от ОП „Кутово” Водоприемник – р. Дунав чрез Г-С-4 и ОПС „Кутово” Година на въвеждане в експлоатация – 1961г. Начин на трайно ползване: Канал 7242.8(седем хиляди двеста четиридесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2952 / 28.05.2012 Видин / Видин / с.Кутово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. КУТОВО ЕКАТТЕ 41263 кв. УПИ: Имот №000100 с площ 10, 333 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал С-5 от ОП „Кутово” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Кутово” Обща дължина на канала – 2 542 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1964г. Начин на трайно ползване: Канал 13639.6(тринадесет хиляди шестстотин т) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2953 / 28.05.2012 Видин / Видин / с.Слана бара / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. СЛАНА БАРА ЕКАТТЕ 67180 кв. УПИ: Имот №000083 с площ 11, 101 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал към ОП „Чобан Кюприя – 2” - Водоприемник – ГСК чрез ОПС „Ч. Кюприя – 2” Година на въвеждане в експлоатация – 1952г. Начин на трайно ползване: Канал 14653.3(четиринадесет хиляди шестстоти) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2954 / 28.05.2012 Видин / Видин / с.Иново / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. ИНОВО ЕКАТТЕ 32754, местност „ТРЪНКИТЕ” кв. УПИ: Имот №000122 с площ 5, 816 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал, част от ОП „Видин – Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ПС „Видин – Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943г. Начин на трайно ползване: Канал 7677.1(седем хиляди шестстотин седемд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2955 / 28.05.2012 Видин / Видин / с.Слана бара / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. СЛАНА БАРА ЕКАТТЕ 67180 кв. УПИ: Имот №000082 с площ 8, 123 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителни канали към ОП „Чобан Кюприя – 2” - Водоприемник – ГСК чрез ОПС „Ч. Кюприя – 2” Година на въвеждане в експлоатация – 1952г. Начин на трайно ползване: Канал 10722.4(десет хиляди седемстотин дваде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2948 / 28.05.2012 Видин / Видин / с.Иново / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с.ИНОВО ЕКАТТЕ 32754, местност „ТРЪНКИТЕ” кв. УПИ: Имот №000120 с площ 6, 313 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал, част от ОП „Видин - Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ПС „Видин – Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943г. Начин на трайно ползване: Канал 8333.2(осем хиляди триста тридесет и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2957 / 18.06.2012 2957 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000085 с площ 3,775 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от ОП „Пчелина”: Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Пчелина” Година на въвеждане в експлоатация – 1965 г. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 7248(седем хиляди двеста четиридесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2958 / 18.06.2012 2958 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000090 с площ 24,781 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителни канали от ОП „Пчелина”: Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Пчелина” Година на въвеждане в експлоатация – 1965 г. Начин на трайно ползване: Отводнитeлен канал 47579.5(четиридесет и седем хиляди пет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2959 / 18.06.2012 2959 Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №52283.121.425 с площ 5 837 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от регулираща мрежа / отводнители/ от ОП „Чобан Кюприя 2”: Обща дължина – 19 538 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 6163.9(шест хиляди сто шестдесет и тр) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2960 / 18.06.2012 2960 Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №52283.122.426 с площ 5 012 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от регулираща мрежа / отводнители/ от ОП „Чобан Кюприя 2”: Обща дължина – 19 538 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 5292.7(пет хиляди двеста деветдесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2961 / 18.06.2012 2961 Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №52283.100.691 с площ 5 224 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от регулираща мрежа / отводнители/ от ОП „Чобан Кюприя 2”: Обща дължина – 19 538 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 5516.5(пет хиляди петстотин и шестнад) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2962 / 18.06.2012 2962 Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №52283.125.397 с площ 9 262 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от регулираща мрежа / отводнители/ от ОП „Чобан Кюприя 2”: Обща дължина – 19 538 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 9780.7(девет хиляди седемстотин и осе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2963 / 18.06.2012 2963 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.161.520 с площ 8 935 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителeн канал от ОП „Чобан Кюприя -1”: Водоприемник – р. Дунав Година на въвеждане в експлоатация – 1942 г., 1958 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 29163.8(двадесет и девет хиляди сто ше) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2964 / 18.06.2012 2964 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.143.572 с площ 3 020 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителeн канал от ОП „Чобан Кюприя -1”: Водоприемник – Г - С – 2 - р. Дунав Година на въвеждане в експлоатация – 1942 г., 1958 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 9857.3(девет хиляди осемстотин петдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2965 / 18.06.2012 2965 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.81.258 с площ 3 724 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителeн канал от ОП „Видин - Кошава”: Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин - Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 12155.1(дванадевет хиляди сто петдесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2966 / 18.06.2012 2966 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.81.244 с площ 3 078 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителeн канал от ОП „Видин - Кошава”: Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин - Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 10046.6(десет хиляди и четиридесет и ш) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2967 / 18.06.2012 2967 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.180.125 с площ 9 030 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение –отводнителeн канал от ОПС „Видин - Кошава”: Водоприемник – р. Дунав Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 29473.9(двадесет и девет хиляди четири) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2968 / 18.06.2012 2968 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.46.179 с площ 2 768 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителeн канал от ОП „Видин - Кошава”: Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин – Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 9034.8(девет хиляди и тридесет и чети) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2969 / 18.06.2012 2969 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.310.171 с площ 1 999 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителeн канал от ОП „Видин - Кошава”: Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин – Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 6524.7(шест хиляди петстотин двадесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2970 / 18.06.2012 2970 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.187.606 с площ 9 837 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от регулираща мрежа / отводнители/ от ОП „Чобан Кюприя - 1”: Обща дължина на каналите – 5 537 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1942 г., 1958 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване:За водостопанско хидромелиоративно съоръжение 32108(тридесет и две хиляди сто и ос) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2971 / 18.06.2012 2971 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.180.126 с площ 2 709 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение –отводнителeн канал от ОП „Видин - Кошава”: Водоприемник – р. Дунав Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 8842.2(осем хиляди осемстотин четирид) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2972 / 18.06.2012 2972 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.311.267 с площ 4 329 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителeн канал от ОП „Видин - Кошава”: Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин – Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 14129.9(четиринадесет хиляди сто дваде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2973 / 18.06.2012 2973 Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №52283.100.312 с площ 5 402 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от регулираща мрежа / отводнители/ от ОП „Чобан Кюприя 2”: Обща дължина – 19 538 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 5704.5(пет хиляди седемстотин и четир) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2974 / 18.06.2012 2974 Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №52283.124.427 с площ 6 187 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал Г-С-3 от ОП „Чобан Кюприя 2”: Водоприемник –корекция ГСК чрез ОПС „Чобан Кюприя 2” и р. Дунав чрез шлюз Дължина на канала – 10 150 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 6533.5(шест хиляди петстотин тридесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2975 / 18.06.2012 2975 Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №52283.164.653 с площ 3 318 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от регулираща мрежа /отводнители/ от ОП „Чобан Кюприя - 1”: Обща дължина на каналите – 5 537 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1942 г., 1958 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 3503.8(три хиляди петстотин и три лев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2976 / 18.06.2012 2976 Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №52283.134.396 с площ 1 435 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от регулираща мрежа /отводнители/ от ОП „Чобан Кюприя - 2”: Обща дължина – 19 538 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 1515.4(хиляда петстотин и петнадесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2977 / 18.06.2012 2977 Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №52283.132.394 с площ 1 466 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от регулираща мрежа /отводнители/ от ОП „Чобан Кюприя 2”: Обща дължина – 19 538 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 1548.1(хиляда петстотин четиридесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2978 / 18.06.2012 2978 Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №52283.133.395 с площ 1 465 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от регулираща мрежа /отводнители/ от ОП „Чобан Кюприя 2”: Обща дължина – 19 538 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 1547(хиляда петстотин четиридесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2979 / 18.06.2012 2979 Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №52283.131.393 с площ 1 709 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от регулираща мрежа /отводнители/ от ОП „Чобан Кюприя 2”: Обща дължина – 19 538 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 1804.7(хиляда осемстотин и четири лев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2980 / 18.06.2012 2980 Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №52283.319.235 с площ 10 361 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от ОП „Чобан Кюприя 2”: Водоприемник – корекция ГСК Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 10941.2(десет хиляди деветстотин четир) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2981 / 26.06.2012 2981 Видин / Димово / с.Орешец / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, по плана на с. Гара Орешец, в ПИ №60, кв.42 кв. УПИ: СГРАДА – ТРАФОПОСТ със застроена площ 9 кв.м. Брой етажи:1 300.3(триста лева и тридесет стотинк) Приобретател: ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2982 / 11.07.2012 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 10971.156.505 с площ 1 987 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от регулираща мрежа/отводнители от ОП „Чобан Кюприя – 1” Обща дължина на каналите – 5 537 м Година на въвеждане в експлоатация – 1942г., 1958г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 6485.6(шест хиляди четиристотин осемд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2983 / 11.07.2012 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 10971.155.504 с площ 5 932 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от регулираща мрежа/отводнители от ОП „Чобан Кюприя – 1” Обща дължина на каналите – 5 537 м Година на въвеждане в експлоатация – 1942г., 1958г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 19362(деветнадесет хиляди триста шес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2984 / 11.07.2012 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 10971.155.503 с площ 4 031 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от регулираща мрежа/отводнители от ОП „Чобан Кюприя – 1” Обща дължина на каналите – 5 537 м Година на въвеждане в експлоатация – 1942г., 1958г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 13157.2(тринадесет хиляди сто петдесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2985 / 11.07.2012 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 10971.150.556 с площ 7 019 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал от ОП „Чобан Кюприя – 1” Водоприемник – Г-С-2 – р. Дунав Година на въвеждане в експлоатация – 1942г., 1958г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 22910(двадесет и две хиляди деветсто) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2986 / 11.07.2012 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 10971.42.240 с площ 480 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от ОП „Видин – Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин – Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 1566.7(хиляда петстотин шестдесет и ш) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2987 / 11.07.2012 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 10971.41.32 с площ 1 999 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от ОП „Видин – Кошава” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин – Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 6524.7(шест хиляди петстотин двадесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2988 / 11.07.2012 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 10971.192.641 с площ 3 337 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от регулираща мрежа /отводнители/ от ОП „Чобан Кюприя - 1” Обща дължина на каналите – 5 537 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1942г., 1958г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 10892(десет хиляди осемстотин деветд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2989 / 11.07.2012 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 10971.198.713 с площ 3 716 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от регулираща мрежа /отводнители/ от ОП „Чобан Кюприя - 2” Обща дължина – 19 538 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 12129(дванадесет хиляди сто двадесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2990 / 11.07.2012 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 10971.150.557 с площ 6 955 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал от ОП „Чобан Кюприя - 1” Водоприемник – Г-С-2 - р. Дунав Година на въвеждане в експлоатация – 1942г., 1958г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 22701.1(двадесет и две хиляди седемсто) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2991 / 11.07.2012 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 10971.146.552 с площ 3 458 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал от ОП „Чобан Кюприя - 1” Водоприемник – р. Дунав Година на въвеждане в експлоатация – 1942г., 1958г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 11286.9(единадесет хиляди двеста осемд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2992 / 11.07.2012 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 10971.143.573 с площ 8 279 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал от ОП „Чобан Кюприя - 1” Водоприемник – Г-С-2 - р. Дунав Година на въвеждане в експлоатация – 1942г., 1958г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 27022.7(двадесет и седем хиляди двадес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2993 / 11.07.2012 Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 52283.169.684 с площ 4 674 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от ОП „Чобан Кюприя - 1” Година на въвеждане в експлоатация – 1942г., 1958г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 4935.7(четири хиляди деветстотин трид) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2994 / 11.07.2012 Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 52283.130.392 с площ 1 536 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от регулираща мрежа /отводнители/ от ОП „Чобан Кюприя 2” Обща дължина - 19 538м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 1622(хиляда шестстотин двадесет и д) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2995 / 11.07.2012 Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 52283.173.608 с площ 5 093 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от регулираща мрежа /отводнители/ от ОП „Чобан Кюприя - 1” Обща дължина на каналите – 5 537м. Година на въвеждане в експлоатация – 1942г., 1958г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 5378.2(пет хиляди триста седемдесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2996 / 11.07.2012 Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 52283.186.607 с площ 6 257 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал /събирател/ С-10 от ОП „Чобан Кюприя - 1” Водоприемник - корекция ГСК чрез ОПС 8 Година на въвеждане в експлоатация – 1942г., 1958г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 6607.4(шест хиляди шестстотин и седем) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2997 / 11.07.2012 Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 52283.99.311 с площ 3 132 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от регулираща мрежа /отводнители/ от ОП „Чобан Кюприя 2” Обща дължина - 19 538м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 3307.4(три хиляди триста и седем лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 2998 / 23.07.2012 2998 Видин / Кула / с.Извор махала / Адрес: oбл. Видин, общ. Кула, землището на с. Извор махала,Местност „ОСЕНАКА”, ЕКАТТЕ 32439 кв. УПИ: Имот №050015 с площ 8,272 дка., ведно с построената в имота сграда за пречистване на води с площ 45 кв.м. Начин на трайно ползване: Извор - каптиран 15449.2(петнадесет хиляди четиристотин) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН БУЛСТАТ 105042424
№ 2999 / 23.07.2012 2999 Видин / Кула / с.Извор махала / Адрес: oбл. Видин, общ. Кула, землището на с. Извор махала,местност „ЧУКАТА”, ЕКАТТЕ 32439 кв. УПИ: Имот №115002 с площ 0,792 дка., ведно с построената в имота сграда – станция помпена с площ 19 кв.м. Начин на трайно ползване: Водостопанско съоръжение Категория на земята при неполивни условия: Трета 2007.5(две хиляди и седем лева и петд) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН БУЛСТАТ 105042424
№ 3022 / 20.08.2012 3022 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин Северна Промишлена зона кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.512.139 с площ 40 441 кв.м., ведно с построената в него сграда №10971.512.139.1, със застроена площ 401 кв.м., брой етажи 2, предназначение: Друг вид сграда за обитаване Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За линии на релсов транспорт 408965(четиристотин и осем хиляди дев) Приобретател: ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 3001 / 20.08.2012 3001 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000496 с площ 0,202 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал от регулираща мрежа към ОП „Пчелина” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Пчелина” Обща дължина на регулираща мрежа – 15 000 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1965 г. Начин на трайно ползване: Отводнитeлен канал 387.8(триста осемдесет и седем лева ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3002 / 20.08.2012 3002 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000446 с площ 2,445 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал от регулираща мрежа към ОП „Пчелина” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Пчелина” Обща дължина на регулираща мрежа – 15 000 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1965 г. Начин на трайно ползване: Отводнитeлен канал 4694.4(четири хиляди шестотин деветде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3003 / 20.08.2012 3003 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000418 с площ 4,339 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от регулираща мрежа към ОП „Пчелина” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Пчелина” Обща дължина на регулираща мрежа – 15 000 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1965 г. Начин на трайно ползване: Отводнитeлен канал 8330.9(осем хиляди триста и тридесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3004 / 20.08.2012 3004 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000572 с площ 9,726 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителни канали от регулираща мрежа към ОП „Пчелина” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Пчелина” Обща дължина на регулираща мрежа – 15 000 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1965 г. Начин на трайно ползване: Отводнитeлен канал 18673.9(осемнадесет хиляди шестотин се) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3005 / 20.08.2012 3005 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000548 с площ 7,122 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – събирател С-6 от ОС „Орсойска низина” Водоприемник – р. Дунав чрез ГОК – 2 и ОПС „Пчелина” Година на въвеждане в експлоатация – 1970 г. Начин на трайно ползване: Отводнитeлен канал 13674.2(тринадесет хиляди шестотин сед) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3006 / 20.08.2012 3006 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000585 с площ 0,779 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от регулираща мрежа към ОП „Пчелина” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Пчелина” Обща дължина на регулираща мрежа – 15 000 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1965 г. Начин на трайно ползване: Отводнитeлен канал 1495.7(хиляда четиристотин деветдесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3007 / 20.08.2012 3007 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000574 с площ 1,327 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от регулираща мрежа към ОП „Пчелина” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Пчелина” Обща дължина на регулираща мрежа – 15 000 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1965 г. Начин на трайно ползване: Отводнитeлен канал 2547.8(две хиляди петстотин четиридес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3008 / 20.08.2012 3008 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000573 с площ 4,470 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителни канали от регулираща мрежа към ОП „Пчелина” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Пчелина” Обща дължина на регулираща мрежа – 15 000 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1965 г. Начин на трайно ползване: Отводнитeлен канал 8582.4(осем хиляди петстотин осемдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3009 / 20.08.2012 3009 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000590 с площ 5,973 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал Г-О-2 към ОП „Пчелина” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Пчелина” Обща дължина на канала – 2 343 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1965 г. Начин на трайно ползване: Отводнитeлен канал 11468.2(единадесет хиляди четиристотин) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3010 / 20.08.2012 3010 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000049 с площ 5,040 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал от ОПС „Пчелина” Водоприемник – р. Дунав Година на въвеждане в експлоатация – 1965 г. Начин на трайно ползване: Отводнитeлен канал 9676.8(девет хиляди шестотин седемдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3011 / 20.08.2012 3011 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000185 с площ 1,031 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал от регулираща мрежа към ОП „Бабуя” Водоприемник – р. Дунав чрез събирател „Бабуя” Обща дължина на регулираща мрежа -3 500 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1968 г. Начин на трайно ползване: Отводнитeлен канал 1979.5(хиляда деветстотин седемдесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3012 / 20.08.2012 3012 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000189 с площ 1,668 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал от регулираща мрежа към ОП „Бабуя” Водоприемник – р. Дунав чрез събирател „Бабуя” Обща дължина на регулираща мрежа - 3 500 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1968 г. Начин на трайно ползване: Отводнитeлен канал 3202.6(три хиляди двеста и два лева и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3013 / 20.08.2012 3013 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000193 с площ 1,407 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал от регулираща мрежа към ОП „Бабуя” Водоприемник – р. Дунав чрез събирател „Бабуя” Обща дължина на регулираща мрежа - 3 500 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1968 г. Начин на трайно ползване: Отводнитeлен канал 2701.4(две хиляди седемстотин и един ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3014 / 20.08.2012 3014 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000239 с площ 1,524 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал от регулираща мрежа към ОП „Бабуя” Водоприемник – р. Дунав чрез събирател „Бабуя” Обща дължина на регулираща мрежа - 3 500 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1968 г. Начин на трайно ползване: Отводнитeлен канал 2926.1(две хиляди деветстотин двадесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3015 / 20.08.2012 3015 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000237 с площ 0,849 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал от регулираща мрежа към ОП „Бабуя” Водоприемник – р. Дунав чрез събирател „Бабуя” Обща дължина на регулираща мрежа - 3 500 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1968 г. Начин на трайно ползване: Отводнитeлен канал 1630.1(хиляда шестотин и тридесет лев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3016 / 20.08.2012 3016 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000235 с площ 1,534 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал от регулираща мрежа към ОП „Бабуя” Водоприемник – р. Дунав чрез събирател „Бабуя” Обща дължина на регулираща мрежа - 3 500 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1968 г. Начин на трайно ползване: Отводнитeлен канал 2945.3(две хиляди деветстотин четирид) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3017 / 20.08.2012 3017 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000232 с площ 5,033 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал от регулираща мрежа към ОП „Бабуя” Водоприемник – р. Дунав чрез събирател „Бабуя” Обща дължина на регулираща мрежа - 3 500 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1968 г. Начин на трайно ползване: Отводнитeлен канал 9663.4(девет хиляди шестотин шестдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3018 / 20.08.2012 3018 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000228 с площ 9,669 дка., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал /събирател „Бабуя” – отвежда води от ОП ”Бабуя” към р. Дунав Обща дължина на канала – 2 520 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1968 г. Начин на трайно ползване: Отводнитeлен канал 18564.5(осемнадесет хиляди петстотин ш) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3019 / 20.08.2012 3019 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с.Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000524 с площ 2, 069 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал от регулираща мрежа към ОП „Пчелина” Водоприемник – р.Дунав чрез ОПС „Пчелина” Година на въвеждане в експлоатация – 1965г. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 3972.5(три хиляди деветстотин седемде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3020 / 20.08.2012 3020 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с.Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000494 с площ 2, 074 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал от регулираща мрежа към ОП „Пчелина” Водоприемник – р.Дунав чрез ОПС „Пчелина” Година на въвеждане в експлоатация – 1965г. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 3982.1(три хиляди деветстотин осемдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3021 / 20.08.2012 3021 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с.Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000532 с площ 0, 545 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от регулираща мрежа към ОП „Пчелина” Водоприемник – р.Дунав чрез ОПС „Пчелина” Обща дължина на регулираща мрежа – 15 000 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1965г. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 1046.4(хиляда четиридесет и шест лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3023 / 20.08.2012 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000601 с площ 5, 745 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от събирател „Текенлъка” от ОП „Пчелина” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Пчелина” Обща дължина - 3 300м. Година на въвеждане в експлоатация – 1965г. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 11030.4(единадесет хиляди и тридисет л) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3024 / 20.08.2012 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000513 с площ 31, 616 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от Дига №3 „Арчар - Сливата” – предпазна дига на р. Дунав за Орсойската низина Обща дължина - 7 560 м. Година на построяване – 1963г. Начин на трайно ползване: Предпазна дига 60702.7(шестдесет хиляди седемстотин и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3025 / 20.08.2012 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000592 с площ 4, 520 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал от регулиращата мрежа към ОП „Пчелина” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Пчелина” Обща дължина на регулиращата мрежа - 15 000м. Година на въвеждане в експлоатация – 1965г. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 8678.4(осем хиляди шестстотин седемде)
№ 3026 / 20.08.2012 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000199 с площ 1, 448 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал от регулираща мрежа към ОП „Бабуя” Водоприемник – р. Дунав чрез събирател „Бабуя” Обща дължина на регулираща мрежа - 3 500м. Година на въвеждане в експлоатация – 1968г. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 2780.2(две хиляди седемстотин и осемд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3027 / 20.08.2012 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000196 с площ 1, 502 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал от регулираща мрежа към ОП „Бабуя” Водоприемник – р. Дунав чрез събирател „Бабуя” Обща дължина на регулираща мрежа - 3 500м. Година на въвеждане в експлоатация – 1968г. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 2883.8(две хиляди осемстотин осемдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3028 / 20.08.2012 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000416 с площ 14, 304 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от Г-О-2 от ОП „Пчелина” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Пчелина” Обща дължина на регулираща мрежа - 2 343м. Година на въвеждане в експлоатация – 1965г. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 27463.7(двадесет и седем хиляди четири) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3029 / 20.08.2012 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000411 с площ 14, 693 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от събирател С-5 от ОП „Пчелина” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Пчелина” Обща дължина на канала - 2 156м. Година на въвеждане в експлоатация – 1965г. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 28210.6(двадесет и осем хиляди двеста ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3030 / 20.08.2012 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000044 с площ 5, 880 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от регулираща мрежа към ОП „Пчелина” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Пчелина” Обща дължина на канала - 15 000м. Година на въвеждане в експлоатация – 1965г. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 11289.6(единадесет хиляди двеста осемд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3031 / 20.08.2012 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000453 с площ 2, 087 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал от регулираща мрежа към ОП „Пчелина” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Пчелина” Обща дължина на канала - 15 000м. Година на въвеждане в експлоатация – 1965г. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 4434.5(четири хиляди четиристотин три) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3032 / 20.08.2012 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000473 с площ 1, 319 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал от регулираща мрежа към ОП „Пчелина” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Пчелина” Обща дължина на регулиращата мрежа - 15 000м. Година на въвеждане в експлоатация – 1965г. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 2532.5(две хиляди петстотин тридесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3033 / 20.08.2012 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000405 с площ 1, 115 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал от регулираща мрежа към ОП „Пчелина” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Пчелина” Обща дължина на регулиращата мрежа - 15 000м. Година на въвеждане в експлоатация – 1965г. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 2140.8(две хиляди сто и четиридесет л) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3034 / 20.08.2012 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000448 с площ 2, 697 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал от регулираща мрежа към ОП „Пчелина” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Пчелина” Обща дължина на регулиращата мрежа - 15 000м. Година на въвеждане в експлоатация – 1965г. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 5178.2(пет хиляди сто седемдесет и ос) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3035 / 20.08.2012 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000450 с площ 2, 475 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал от регулираща мрежа към ОП „Пчелина” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Пчелина” Обща дължина на регулиращата мрежа - 15 000м. Година на въвеждане в експлоатация – 1965г. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 4752(четири хиляди седемстотин петд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3041 / 20.08.2012 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот №000403 с площ 15, 643 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от събирател С-7 и част от отводнителни канали от регулираща мрежа към ОП „ПЧЕЛИНА” 1. Част от събирател С-7 от „ОП „Пчелина” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Пчелина” Обща дължина на канала – 1157 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1965г. 2. Отводнителни канали от регулираща мрежа от „ОП „Пчелина” Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Пчелина” Обща дължина на регулираща мрежа – 15 000 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1965г. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 30034.6(тридесет хиляди тридесет и чет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3036 / 20.08.2012 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: обл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот № 000536с площ 7,236 дка , заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал от регулираща мрежа към ОП „ Пчелина”. Водоприемник- р. Дунав чрез ОПС „Пчелина”. Година на въвеждане в експлоатация -1965г. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 13893.1(тринадесет хиляди осемстотин д)
№ 3037 / 20.08.2012 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: Обл. Видин, общ. Димово, землището на с, Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот № 000526 с площ 15 606 дка , заедно с изграденото върху него съоръжения: 1. Част от събирател „Текенлъка” от ОП „Пчелина” Водоприемник- р. Дунав чрез ОПС „Пчелина” Обща дължина 3300 м Година на въвеждане в експоатация -1965г 2. Отводнителен канал от регулираща мрежа към ОП „Пчелина ” Водоприемник- р. Дунав чрез ОПС „Пчелина”. Обща дължина на регулираща мрежа 15 000 м Година на въвеждане в експлоатация 1965 Начин на трайни ползване : отводнителен канал 29963.5(двадесет и девет хиляди деветс)
№ 3038 / 20.08.2012 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: обл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот № 000474 с площ 1,049 дка , заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал от регулираща мрежа към ОП „ Пчелина”. Водоприемник- р. Дунав чрез ОПС „Пчелина”. Обща дължина на регулиращата мрежа- 15 000м. Година на въвеждане на експлоатация -1965г. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал. 2014.1(две хиляди и четиринадесет лев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3039 / 20.08.2012 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: обл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот № 000263с площ 2, 905 дка , заедно с изграденото върху него съоръжение – отводнителен канал от регулираща мрежа към ОП „ БАБУЯ”. Водоприемник- р. Дунав чрез събира тел : „Бабуя”. Обща дължина на регулиращата мрежа – 3500 м. Година на въвеждане в експлоатация -1968г. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 5577.6(пет хиляди петстотин седемдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3040 / 20.08.2012 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: обл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот № 000327с площ 4.394 дка , заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от регулираща мрежа към ОП „ ПЧЕЛИНА”. Водоприемник- р. Дунав чрез ОПС „Пчелина”. Обща дължина на регулиращата мрежа - 15 000м. Година на въвеждане в експлоатация -1965г. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 8436.5(осем хиляди четиристотин триде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3042 / 20.08.2012 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: обл. Видин, общ. Димово, землището на с. Арчар ЕКАТТЕ 00672 кв. УПИ: Имот № 000409 с площ 8.544 дка , заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от регулираща мрежа към ОП „ ПЧЕЛИНА”. Водоприемник- р. Дунав чрез ОПС „Пчелина”. Обща дължина на регулиращата мрежа – 15 000м. Година на въвеждане в експлоатация -1965г. Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 16404.5(шестнадесет хиляди четиристоти) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3044 / 28.08.2012 3044 Видин / Видин / с.Антимово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Антимово, местност „ГРИНДУРИ” ЕКАТТЕ 00919 кв. УПИ: Имот №096001 с площ 12,438 дка Начин на трайно ползване: Съоръжения за поддържане 16418.2(шестнадесет хиляди четиристоти) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА БУЛСТАТ 000695388
№ 3045 / 28.08.2012 3045 Видин / Видин / с.Антимово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Антимово, местност „ГРИНДУРИ” ЕКАТТЕ 00919 кв. УПИ: Имот №096002 с площ 39,664 дка Начин на трайно ползване: Съоръжения за поддържане 52356.5(петдесет и две хиляди триста п) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА БУЛСТАТ 000695388
№ 3046 / 28.08.2012 3046 Видин / Видин / с.Антимово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Антимово, местност „ГРИНДУРИ” ЕКАТТЕ 00919 кв. УПИ: Имот №096003 с площ 12,218 дка Начин на трайно ползване: Съоръжения за поддържане 16127.8(шестнадесет хиляди сто двадесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА БУЛСТАТ 000695388
№ 3050 / 18.09.2012 3050 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин Северна промишлена зона кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.512.118 с площ 1211 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид озеленени площи 9236.9(девет хиляди двеста тридесет и) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН БУЛСТАТ 105042424
№ 3051 / 18.09.2012 3051 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.510.242 с площ 23 693 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване 200798(двеста хиляди седемстотин деве) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН БУЛСТАТ 105042424
№ 3052 / 18.09.2012 3052 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин к-с. ”Химик” кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.502.874 с площ 2 472 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от Дунавска дига „Защита Индустриална зона”: Земнонасипна дига и бетонови стени: Обща дължина на дигата – 4849 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1953 г. /за бетоновите стени - 1970г./ Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение 41715(четиридесет и една хиляди седе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3053 / 18.09.2012 3053 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.306.151 с площ 2 960 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от ОП „Видин - Кошава”: - Водоприемник – р.Дунав чрез ОПС „Видин – Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 9661.4(девет хиляди шестстотин шестде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3054 / 18.09.2012 3054 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.58.178 с площ 6 595 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от ОП „Видин - Кошава”: - Водоприемник – р.Дунав чрез ОПС „Видин – Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 21526.1(двадесет и една хиляди петстот) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3055 / 18.09.2012 3055 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.58.177 с площ 2220 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от ОП „Видин - Кошава”: Водоприемник – р.Дунав чрез ОПС „Видин-Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 7246.1(седем хиляди двеста четиридесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3056 / 18.09.2012 3056 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.56.170 с площ 6 209 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от ОП „Видин - Кошава”: - Водоприемник – р.Дунав чрез ОПС „Видин – Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 20266.2(двадесет хиляди двеста шестдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3057 / 18.09.2012 3057 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.54.164 с площ 3338 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от ОП „Видин - Кошава”: - Водоприемник – р.Дунав чрез ОПС „Видин – Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 10895.2(десет хиляди осемстотин деветд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3058 / 18.09.2012 3058 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.53.154 с площ 8 958 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от ОП „Видин - Кошава”: Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин – Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 29238.9(двадесет и девет хиляди двеста) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3059 / 18.09.2012 3059 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.52.159 с площ 3 572 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от ОП „Видин - Кошава”: Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „ Видин – Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 11659(единадесет хиляди шестстотин п) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3060 / 18.09.2012 3060 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.50.156 с площ 3 924 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от ОП „Видин - Кошава”: Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „ Видин – Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 12807.9(дванадесет хиляди осемстотин и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3061 / 18.09.2012 3061 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.50.153 с площ 2 012 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от ОП „Видин - Кошава”: Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „ Видин – Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 6567.2(шест хиляди петстотин шестдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3062 / 18.09.2012 3062 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.48.203 с площ 5 587 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от ОП „Видин - Кошава”: Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „ Видин – Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 18236(осемнадесет хиляди двеста трид) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3063 / 18.09.2012 3063 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.47.199 с площ 3 982 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от ОП „Видин - Кошава”: Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „ Видин – Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 12997.2(дванадесет хиляди деветстотин ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3064 / 18.09.2012 3064 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.33.39 с площ 4 512 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал 7-В-1 от ОП „Видин - Кошава”: Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „ Видин – Кошава” Обща дължина на канала – 3681 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1967 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 14727.2(четиринадесет хиляди седемстот) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3065 / 18.09.2012 3065 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.31.22 с площ 3 344 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал 7-В-1 от ОП „Видин - Кошава”: Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „ Видин – Кошава” Обща дължина на канала -3 681 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1967 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 10914.8(десет хиляди деветстотин и чет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3066 / 18.09.2012 3066 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.310.183 с площ 1 059 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от ОП „Видин - Кошава”: Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „ Видин – Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 3456.6(три хиляди четиристотин петдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3067 / 18.09.2012 3067 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.308.184 с площ 10 423 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от ОП „Видин - Кошава”: Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „ Видин – Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 34020.7(тридесет и четири хиляди и два) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3068 / 18.09.2012 3068 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.305.1 с площ 8 532 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от ОП към ОПС-5: Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС - 5 Година на въвеждане в експлоатация – 1992 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 27848.4(двадесет и седем хиляди осемст) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3069 / 18.09.2012 3069 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.327.614 с площ 23 500 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал Г-С-2 от ОП „Чобан Кюприя 1”: Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС 8 Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 76704(седемдесет и шест хиляди седем) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3070 / 18.09.2012 3070 Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №52283.321.390 с площ 15 556 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал Г-С-3 от ОП „Чобан Кюприя 2”: Водоприемник – корекция ГСК чрез ОПС ”Чобан Кюприя 2” и р.Дунав чрез шлюз Дължина на канала – 10 150 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1952 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 16427.1(шестнадесет хиляди четиристоти) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3071 / 18.09.2012 3071 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.67.21 с площ 6 896 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал 5-С-3-1 от ОП към ОПС -5: Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС -5 Година на въвеждане в експлоатация – 1992 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 22508.5(двадесет и две хиляди петстоти) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3072 / 18.09.2012 3072 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.65.185 с площ 4 343 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от ОП „Видин – Кошава”: Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин – Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 14175.6(четиринадесет хиляди сто седем) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3073 / 18.09.2012 3073 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.74.49 с площ 16 539 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от главен отводнителен канал С-3 от ОП „Видин – Кошава”: Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин – Кошава” Обща дължина на канала – 3164 м. Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 53983.3(петдесет и три хиляди деветсто) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3074 / 18.09.2012 3074 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.63.186 с площ 671 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнителен канал от ОП „Видин – Кошава”: Водоприемник – р. Дунав чрез ОПС „Видин – Кошава” Година на въвеждане в експлоатация – 1943 г. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти Начин на трайно ползване: Отводнителен канал 2190.1(две хиляди сто и деветдесет ле) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3075 / 25.09.2012 3075 Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на гр. Дунавци ЕКАТТЕ 24061 кв. УПИ: Имот №000015 с площ 12, 090 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от отводнително-напоителен канал С-12 от ОП „Чобан Кюприя 2” Обща дължина на канала – 2712 м Година на въвеждане в експлоатация – 1952г. Начин на трайно ползване: Напоителен канал 23212.8(двадесет и три хиляди двеста и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3076 / 25.09.2012 3076 Видин / Видин / с.Акациево / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Акациево ЕКАТТЕ 00179 кв. УПИ: Имот №000048 с площ 2, 555 дка, заедно с изграденото върху него съоръжение – част от дясна предпазна дига на р.Тополовец Дължина на предпазната дига – 11 163 м Година на въвеждане в експлоатация – 1963г. Начин на трайно ползване: Вътрешна река 3372.6(три хиляди триста седемдесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3077 / 25.09.2012 3077 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот №10971.332.512 с площ 195 686 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от корекция ГСК /р.Тополовец – ново трасе/ в участъка от км 0+000 до км 9+075 Обща дължина на корекцията 9075 м Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. Начин на трайно ползване: Водно течение, река 638719(шестстотин тридесет и осем хил) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3078 / 25.09.2012 3078 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, кв. Южна промишлена зона кв. УПИ: Поземлен имот №10971.510.167 с площ 991 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от Дунавска дига „Защита Индустриална зона”: Земнонасипна дига и бетонови стени Обща дължина на дигата – 4849 м Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. /за бетоновите стени – 1970г./ Начин на трайно ползване: За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение 7558.9(седем хиляди петстотин петдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3079 / 25.09.2012 3079 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, кв. Южна промишлена зона кв. УПИ: Поземлен имот №10971.510.178 с площ 2608 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от Дунавска дига „Защита Индустриална зона” Земнонасипна дига и бетонови стени Обща дължина на дигата – 4849 м Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. /за бетоновите стени – 1970г./ Начин на трайно ползване: За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение 19892.5(деветнадесет хиляди осемстотин) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3080 / 25.09.2012 3080 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, кв. Южна промишлена зона кв. УПИ: Поземлен имот №10971.510.724 с площ 16 511 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от Дунавска дига „Защита Индустриална зона” Земнонасипна дига и бетонови стени Обща дължина на дигата – 4849 м Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. /за бетоновите стени – 1970г./ Начин на трайно ползване: Насип, насипище 125938(сто двадесет и пет хиляди деве) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3081 / 25.09.2012 3081 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, кв. Южна промишлена зона кв. УПИ: Поземлен имот №10971.510.164 с площ 290 кв.м., заедно с изграденото върху него съоръжение – част от Дунавска дига „Защита Индустриална зона” Земнонасипна дига и бетонови стени Обща дължина на дигата – 4849 м Година на въвеждане в експлоатация – 1953г. /за бетоновите стени – 1970г./ Начин на трайно ползване: За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение 2212(две хиляди двеста и дванадесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3082 / 25.09.2012 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, Северна Промишлена зона кв. УПИ: Поземлен имот №10971.512.175 с площ 2 454 кв.м., заедно с изграден върху него служебен път №1 – Ферибота – ПС „Видин – Кошава” Дължина – 400м. Го