одобрен

Регистър на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност - гр. Стара Загора

Уникален идентификатор:  ec72c7ed-f85a-46da-a1ef-16025420dff6

асансьори газови съоръжения газови уреди ДАМТН котли кранове регистър съоръжения с повишена опастност

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-23 15:55:08
  • Създаден от: daniela.maslarska
  • Последна промяна: 2020-06-23 15:55:08

РЕГИСТЪР Приложение № 7 Ф-П-ИДТН-08.07-07 на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в Регионален отдел "Инспекция за държавен технически надзор" Южна централна България, офис гр. Стара Загора

По силата на § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г., с които се отменят глава шеста на раздел IV от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ред. към бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) и глава втора, раздел VIII от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (ред. към бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) се прекратява действието на издадените до 20.12.2011 г. удостоверения за дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнен въглеводороден газ или инсталации и уредби, монтирани на превозни средства, използващи втечнен въглеводороден или природен газ като гориво. Автомобилните газови уредби се изключват от обхвата на видовете съоръжения с повишена опасност – чл. 32 от Закона за техническите изисквания към продуктите във връзка с чл. 1, ал. 1 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) и чл. 1а от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.).
Регистърът е актуален към 19.06.2020 г.
Номер на Удостоверение Дата на издаване Наименование, адрес, № на ЕИК на лицето получило удостоверение Вид дейност, за която е регистрирано лицето № и дата на заповедта за заличаване на лицето от регистъра и за обезсилване на издаденото удостоверение
СТ001 18.01.2006 г Петко Петков-24 ЕООД гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” №67, ет. 5, ап. 13, ф.д.№1583/05 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни котли, тръбопроводи за пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане, повдигателни съоръжения, преносни и разпределителни газопроводи, газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнени въглеводородни газове и ацетиленови уредби. Удостоверение № СТ001/18.01.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-091/05.05.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ002 06.02.2006 г КЛАС-Бойчев ЕООД Стара Загора, бул.”Патриарх Евтимий”№116, офис 10, ф.д.3355/94 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни котли, тръбопроводи за пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане, преносни и разпределителни газопроводи, газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнени въглеводородни газове.
СТ003 09.02.2006 г ЕТ Красимир Маринов Йорданов гр. Пловдив, ул. “Копривщица” №9 ф.д. 4573/92 “Поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения”. Удостоверение № СТ003/09.02.2006 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-025/31.01.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ)от ЗТИП.
СТ004 23.03.2006 г Аква и Газ ЕООД гр. Стара Загора, ул. “Стефан Караджа” №26, вх.Б, ап. 52, ф.д.1549 Поддържане, ремонтиране и преустройване на газови съоръжения, инсталации и уреди в жилищни и административни сгради и промишлени предприятия за природен газ и разпределителни газопроводи.
СТ005 12.04.2006 г ВИТО-95 ООД гр. Ст. Загора, ул.”Боруйград” №73 рег. ф. д. №3386/1994г. Поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения, вкл. подкранови пътища. Удостоверение № СТ005 / 12.04.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-077 / 07.11.2019 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ006 07.06.2006 г ЕТ ЖИСТРАТ-Живко Стратиев гр .Ст. Загора ул.”Г. С. Раковски” №42, ет. 1, ап. 1 р.ф.д. №1561/2006 Поддържане и ремонтиране на автомобилни газови уредби. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
СТ007 12.07.2006 г Венера сервиз ООД гр. Стара Загора ул. “Брацигово” №4 р.ф.д. 1629/2000 г. Поддържане, ремонтиране и преустройване на газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ в промишлени, жилищни и административни сгради, газопълначни станции за автомобили и АГУ за природен газ и втечнени въглеводородни газове, без изпълнение на неразглобяеми съединения в-ху цветни метали и полиетилен. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС град Стара Загора кв. Железник, ул. Кап.Никола Андреев № 4
СТ008 17.08.2006 г ФАЙЕР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД гр. Казанлък, жк. “Изток”, бл. 21, вх. Б, ет. 4, ап. 26, р.ф.д. №1486/2003г., Д. № 1240905058 Булстат: 123653673 Поддържане, ремонтиране, преустройване на газови съоръжения, инсталации и уреди в жилищни, административни сгради и промишлени предприятия за природен газ и втечнени въглеводородни газове и съдове, работещи под налягане. град Казанлък ГЕНЕРАЛ ДРАГОМИРОВ № 8А
СТ009 07.09.2006 г ЕТ Аргус-Диан Стоянов Гр. Стара Загора; ул. ”Н. Дечев” № 7 Р.ф.д. 4010/1993г. на Старозагорски окръжен съд Поддържане и ремонтиране на хидравлични и пневматични системи на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита. Удостоверение № СТ009/07.09.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-198/16.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ010 09.10.2006 г РЕМОТЕКС-РАДНЕВО ЕАД гр. Раднево, ул.”Заводска” №1, р.ф.д. №1187 / 1999 Старозагорски окр.съд Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, газови съоръжения и инсталации за природен газ и втечнени въглеводороди, повдигателни съоръжения и ацетиленови уредби /без неразгл. съединения в-ху цветни метали/. Удостоверение № СТ010 / 09.10.2006 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-О-066 / 20.10.2015 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ011 28.11.2006 г ЕТ ПЕТРОВ-ПЕТЪР МИНЕВ гр. Стара Загора, ул. Куйбишевска № 17, вх. Б, ет. 5, ап. 47, БУЛСТАТ 123036519, рег.ф.д.№2114/1990 Поддържане и ремонтиране на асансьори. Удостоверение № СТ011/28.11.2006 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-046/27.02.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ)от ЗТИП. град Стара Загора ул. Иван Вазов № 17, вх. Б, ет. 5, ап. 47
СТ012 29.11.2006 г СД АРАБАДЖИЕВ-ИВАНОВА И СИЕ гр. Стара Загора, ул. Георги Димитров 67, ап. 24, ет. 6, БУЛСТАТ:833004423, рег.ф.д.№1711/1990 Поддържане и ремонтиране на асансьори. Удостоверение № СТ012 / 29.11.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-085 / 12.11.2014 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ013 29.11.2006 г ЗСК БОРУЙ АД гр. Стара Загора, ул. Индустриален 1, БУЛСТАТ:123077971, рег.ф.д.№1046/1997 г. На СЗОС Поддържане и ремонтиране на повдигателни съоръжения. Удостоверение № СТ013 / 29.11.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-076 / 06.11.2019 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ014 22.01.2007 г ХЕТА-АЛЕКСАНДЪР ООД гр. Стара Загора, ул. Хрищян Войвода № 18, вх. А, ет. 7, ап. 45, рег.ф.д.№ 908/2006 г., БУЛСТАТ № 123731168 Поддържане и ремонтиране на ограничители на товарния момент за стрелови кранове.
СТ015 25.01.2007 г ЕТ ЮВЕ-ДИНКО ЯНКОВ гр. Раднево, ул. "Лиляна Димитрова" № 11, рег.ф.д.№ 24/1992 г., БУЛСТАТ № Е123033576 Поддържане и ремонтиране на асансьори. Удостоверение № СТ015 / 02.02.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен със Заповед № А-0-008 / 29.01.2016 г. на председателя на ДАМТН, поради желание на търговеца.
СТ016 02.02.2007 г ТЕРМИС ООД гр. Стара Загора, ул. “Хаджи Димитър Асенов” № 136, ап. 20, № по Булстат: 123654429, р.ф.д. № 1651/2003 г. от Старозагорски окръжен съд Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови, стрелови и кулови кранове и релсовите пътища към тях; парни и водогрейни котли; съдове, работещи под налягане; тръбопроводи за водна пара и гореща вода; газови съоръжения и инсталации в промишлени, селскостопански обекти, административни, жилищни и офис сгради за природен газ и втечнени въглеводородни газове.
СТ017 28.02.2007 г ЕТ Т. БАЙКОВ-ТАНЬО ХРИСТОВ гр. Стара Загора, пл. "Берое" № 1, ап. 28, рег.ф.д. № 1252/1990 г. На СЗОС, БУЛСТАТ № Е 030159550 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № СТ017/28.02.2007 г. е обезсилено и търговеца е заличено от регистъра със Заповед № А-О-080/28.12.2015 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ018 09.03.2007 г РУВАТЕХ ЕООД гр. Стара Загора, кв. "Три чучура-север", бл. 71, вх. "А", ет. 7, ап. 38, рег.ф.д. № 71/2006 г. На СЗОС, БУЛСТАТ № 123717318 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № СТ018/09.03.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-235/14.12.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ019 09.03.2007 г ЕТ Б В М-БОРИСЛАВ МАДЖАРСКИ гр. Стара Загора, кв. "Казански", бл. 6, вх. "Б", ап. 14, рег.ф.д № 2693/1995 г. На СЗОС, БУЛСТАТ № Е 123000836 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
СТ020 03.05.2007 г ХЕТА ООД гр. Стара Загора, ул. “Георги Апостолов” №17, ап.19 Р.ф.д. №303/1989 Ст.З.ОС Булстат: №123733308 Поддържане и ремонтиране на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита и подвижни работни площадки.
СТ021 17.04.2007 г АДАСИС ООД гр. Стара Загора, ул.”Цар Иван Асен II” № 159, ет. 5, ап. 14, рег.ф.д № 427/2001 г. на СЗОС, БУЛСТАТ № 123553235 Поддържане, ремонтиране и преустройване на метални газови инсталации, съоръжения и уреди за природен газ в промишлени, жилищни и административни сгради с максимално работно налягане по-ниско от 0,01 МРа и дебелина на стената по-малка от 4 мм., автомобилни газоснабдителни станции и автомобилни газови уредби за природен газ и втечнени въглеводородни газове и стоманени газопроводи за природен газ. Удостоверение № СТ021/17.04.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-208/17.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ022 22.05.2007 г ЕТ ГЕНКО ГЕНОВ гр. Стара Загора, ул. "Ген. Гурко" № 56, ет. 3, ап. 8, рег. ф. д. № 2409 / 1994 г. та СзОС, БУЛСТАТ: 833104270 Поддържане и ремонтиране на асансьори с електрическо задвижване. град Стара Загора ул. ГЕНЕРАЛ ГУРКО № 56, ет. 3, ап. 8
СТ023 11.06.2007 г ЕТ ТИЛ-90-Л-ТОНЧО ЛАМБОВ гр. Стара Загора, кв. "Митьо Станев", бл. 25, вх. "В", ап. 87, рег. ф. д. № 5298 / 1990 г. на СЗОС, БУЛСТАТ: Е 833061405 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № СТ023/11.06.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-187/08.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ024 11.06.2007 г ЕТ ГЕОРГИ РУСЕВ гр. Стара Загора, ул. "Ген. Скобелев" № 17, рег. ф. д. № 6804 / 1990 г. на СЗОС, БУЛСТАТ: 833005952, Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № СТ024 / 11.06.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен със Заповед № А-0-018 / 27.12.2010 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ025 11.06.2007 г СД ВЪЗХОД-РЕМАС-СИМАНОВИ И СИЕ гр. Стара Загора, кв. "Митьо Станев-запад", бл. 16, вх. "Б", ет. 5, ап. 63, рег. ф. д. № 1969 / 1990 г. на СЗОС, БУЛСТАТ: Ю 030264269 Поддържане и ремонтиране на асансьори. град Стара Загора кв. КАЗАНСКИ, бл. 16, вх. Б, ет. 5, ап. 63
СТ026 18.06.2007 г ШИПКА ООД гр. Казанлък, ул. „Ал. Батенберг” № 215 рег.ф.д.№ 970/1993 г на СЗОС, БУЛСТАТ: 833067676 Поддържане и ремонтиране на повдигателни съоръжения. Удостоверение № СТ026/18.06.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-076/01.08.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ027 18.06.2007 г КМТ ШИПКА ООД гр. Казанлък, ул. „Ал. Батенберг” № 215 рег.ф.д.№ 513/1991 г на СЗОС, БУЛСТАТ: 010536911 Поддържане и ремонтиране на повдигателни съоръжения. Удостоверение № СТ027/ 18.06.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-210/21.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ028 19.06.2007 г СТОЙКОВ ЕТАЛОН ЕООД гр. Стара Загора, ул. Майор Кавалджиев №145, ет. 3, ап.8, рег.ф.д.№514/2001 г на СЗОС, БУЛСТАТ: 123554401 Поддържане, ремонтиране и преустройване на метални газови инсталации, съоръжения и уреди за природен газ в промишлени, жилищни и административни сгради с максимално работно налягане по-ниско от 0,04 МРа и дебелина на стената по-малка от 4 мм., автомобилни газоснабдителни станции и автомобилни газови уредби за природен газ и втечнени въглеводородни газове и стоманени газопроводи за природен газ. Удостоверение № СТ028 / 19.06.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-057 / 11.07.2014 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ029 02.07.2007 г Геострой инженеринг ООД Гр. Стара Загора, Ул. „Гео Милев” № 35, ет. 2, офис 8, рег.ф.д.№ 1610/2003 г. СЗОС, БУЛСТАТ: 123653965 Поддържане, ремонтиране на повдигателни съоръжения и релсовите пътища към тях. Удостоверение № СТ029/02.07.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-165/24.11.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ030 09.07.2007 г ЕТ Неделчо Манев гр. Стара Загора, бул. „Славянски” № 8, вх. Б, ет. 38 рег.ф.д.№ 2476/1993 на СЗОС, БУЛСТАТ: 833018422 Поддържане и ремонтиране на повдигателни съоръжения и ограничителите на товарния момент към тях. Удостоверение № СТ030/09.07.2007 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-024/24.04.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ031 20.07.2007 г ЕТ ВИКТОРИЯ-88-ДИМИТЪР ВИДЕВ гр. Стара Загора, ул. "Свети Княз Борис" № 150, вх. "А", ап. 19, рег. .ф д. № 5617 / 1992 г. на СтЗОС, БУЛСТАТ: Е 833039075 Поддържане и ремонтиране на асансьори. Удостоверение № СТ031 / 20.07.2007 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-091 / 18.11.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ032 20.07.2007 г СД СЪДРУЖИЕ ЯНЧЕВИ гр. Стара Загора, ул. "Димитър Благоев" № 96, ет. 5, ап. 19, рег. ф .д. № 222 / 1989 г. на СтЗОС, БУЛСТАТ: Ю 833040654 Поддържане и ремонтиране на асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно или двускоростно електрическо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m/s. Удостоверение № СТ032 / 20.07.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-016 / 17.02.2015 г. напредседателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ033 20.09.2007 г ВЕНТО ИНЖЕНЕРИНГ ООД гр. Ст. Загора, ул. “Христина Морфова”, вх. Б, ет. 3, ап. 40, рег. ф.д. № 1309 / 2005 г. на СтЗОС, БУЛСТАТ 123700781 Поддържане и ремонтиране на съдове, работещи под налягане за втечнени въглеводородни газове с Рраб= 1,6 МРа включително, и газови съоръжения и инсталации в автомобилни газоснабдителни станции за втечнен въглеводороден газ с с Рраб= 1,6 МРа включително. Удостоверение № СТ033/20.09.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-01/07.01.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл.36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ034 02.11.2007 г Ковачев-Газ ЕООД гр. Стара Загора, ул. “Св. Патриарх Евтимий” № 115, вх. Б, ет. 1, ап. 77, рег. ф. д. № 1175/2001 г. на СтЗОС, БУЛСТАТ 123568529 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, промишлени и сградни газови инсталации, включително газовите съоръжения, горивните уредби и газовите уреди към тях за природен газ или втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № СТ034 / 02.11.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-018 / 09.10.2009 г. на гл. директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ035 06.11.2007 г ИНФА-ТЕРМ ООД гр. Казанлък, ул. „Възраждане”№4, вх.Б, ап.32 ЕИК 123064842 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, котли с високотемпературни органически топлоносители, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, тръбопроводи и инсталации за ВВГ и съоръжения, инсталации и уреди за природен газ в жилищни, аминистративни и промишлени сгради. Удостоверение № СТ035/06.11.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-202/16.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ036 08.11.2007 г КОХТА 07 ЕООД гр. Казанлък, ул. "Св. Климент Охридски" № 22, ап. 4, рег. ф. д. № 1420 / 2007 г. на СтЗОС, БУЛСТАТ: 123754925 Поддържане и ремонтиране на асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно, двускоростно или регулируемо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m/s.
СТ037 08.11.2007 г СД СТИВАН-СТОЙНОВ, ТРИФОНОВ И СИЕ гр. Стара Загора, кв. "Митьо Станев", бл. 25, вх. "Г", ап. 98, рег. ф. д. № 1557 / 1990 г. на СтЗОС, БУЛСТАТ: Ю 833037601 Поддържане и ремонтиране на асансьори.
СТ038 26.11.2007 г МЕТАЛИНВЕСТ-РЕМКО ЕООД Стара Загора ул. „Българско опълчение” №68, ап. 1 рег. ф. д. № 1231 / 2002 г. на СтЗОС Булстат 106567752 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ и ВВГ, изработени от стоманени тръби, кранове мостови, козлови и кулови и релсовите пътища към тях и стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита и тръбопроводи за пара и гореща вода. град Стара Загора Пощенски код: 6000 М. М. КУСЕВ № 48, вх. 0, ет. 1, ап. 2
СТ039 26.11.2007 г ЕТ ТУНДЖАРОВ-ТОДОР СТОЙКОВ гр. Стара Загора, ул. "Русалка" № 20, рег. ф. д. № 800 / 1996 г. на СЗОС, БУЛСТАТ: Е 123024869 Поддържане и ремонтиране на асансьори с електрическо задвижване.
СТ040 04.01.2008 г АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ ГЪЛЪБОВО ЕООД Гр. Гълъбово рег. ф. д. № 1127 / 2004 г. на СЗОС, Булстат: 123670893 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода и поддържане и ремонтиране на мостови и козлови кранове, електрически телфери и асансьори. Удостоверение № СТ040/04.01.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-204/16.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ041 10.01.2008 г ХРАНИНВЕСТ-ХРАНМАШКОМПЛЕКТ АД гр.Стара Загора, бул. „Патриарх Ефтимий” № 23, рег. ф. д. 3746/1991 г. на СтЗОС, БУЛСТАТ: 833066866 Поддържане и ремонтиране на мостови, козлови, конзолни и стелажни щабелни кранове.
СТ042 31.01.2008 г ЕТ ВЕНЦИСЛАВ ВИДЕВ-ТЕРМО-99 гр. Стара Загора, ул. “Ген. Стефан Тошев” № 8, вх. А, ап. 22, рег. ф. д. № 2185/1999 г. на СтЗОС, Булстат 123505071 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.парни и водогрейни котли; 2.съдове, работещи под налягане; 3.тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4.стоманени промишлени газови инсталации, вкл. промишлените газопроводи, газовите съоръжения, горивните уредби и газовите уреди към тях за природен газ; 5.стоманени газопроводи и газови инсталации за втечнен въглеводороден газ. Удостоверение № СТ042/31.01.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-199/16.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ043 30.01.2008 г ЕНЕРГОРЕМОНТ-Гълъбово АД гр. Гълъбово рег. ф. д. №1343/1994 г. на Ст.З.ОС Булстат: 833103535 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода и повдигателни съоръжения
СТ044 15.01.2008 г ЕТ ГАЗ ТОПЛО ИНЖЕНЕРИНГ - Стойчо Костадинов гр. Стара Загора, кв. „Три чучура” бл. 38, ет 4, ап.10 рег. ф. д. №910/2003 г. на Ст.З.ОС Булстат 123645317 Поддържане и ремонтиране на промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и ВВГ.
СТ045 16.01.2008 г ИЗОТСЕРВИЗ - СТАРА ЗАГОРА ООД гр. Стара Загора ул. „Христо Ботев” №56 рег. ф. д. №817/1999 г. на Ст.З.ОС Булстат 123151375 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и ВВГ.
СТ046 22.01.2008 г ИЛЧЕВ И СИЕ ООД гр. Стара Загора, кв. "Три чучура", бл. 17, вх. "Б", ап. 28, рег. ф. д. № 2504 / 1996 г. на СтЗОС БУЛСТАТ № Ю 123052605 Поддържане и ремонтиране на асансьори. Удостоверение № СТ046/22.01.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-201/16.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ047 22.01.2008 г ЕТ ДЖИМ-РУМЕН ЖЕЛЕВ гр. Стара Загора, ул. "Поп Минчо Кънчев" № 97, ет. 2, ап. 5, рег. ф. д. № 1144 / 1996 г. на СтЗОС БУЛСТАТ № Е 123021524 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № СТ047 / 22.01.2008 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-037 / 18.11.2011 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ048 22.01.2008 г СД ИНПИ-ИВАНОВ, ПЕТРОВ И СИЕ гр. Стара Загора, ул. "Христо Ботев" № 124, вх. "В", ап. 93, рег. ф. д. № 997 / 1991 г. на СтЗОС БУЛСТАТ № Ю 040521477 Поддържане и ремонтиране на асансьори.
СТ049 04.04.2008 г ВИКИНГ 2007 ООД гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий” № 33, офис 9, рег. ф. д. № 1165 / 2007 г. СЗОС, БУЛСТАТ 123752746, Поддържане и ремонтиране на асансьори. Удостоверение № СТ049 / 04.04.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-063 / 11.07.2014 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ050 04.04.2008 г СД ВИКИНГ-БАДЖЕЛОВ И СИЕ гр. Казанлък, ул. „Марица” № 29, вх. А, ап. 20, рег. ф. д. № 322 / 1990 г. на СЗОС БУЛСТАТ Ю 833018490, Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № СТ050 / 04.04.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-039 / 18.11.2011 г. на гл. директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ051 08.04.2008 г ЕТ ЙОРДАН СТОЯНОВ - БОЯНА гр. Казанлък, ул. „6-ти септември” № 11, вх. Е, ап. 134, рег. ф. д. № 4122 / 1993 г. на СЗОС, БУЛСТАТ Е 833130735 Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение до 1,0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
СТ052 08.04.2008 г ЕЛИТ МОНТАЖ ООД гр. Стара Загора, ул. “Радецки” № 22, рег. ф. д. № 1014 / 1996 г. на СтЗОС, Булстат 123018503 Поддържане и ремонтиране на парни и водогрейни котли; съдове, работещи под налягане с работно налягане до 1,6 МРа; тръбопроводи за водна пара и гореща вода; газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове или природен газ; повдигателни съоръжения и релсовите пътища към тях.
СТ053 11.04.2008 г ЕТ ДРАГ-ДРАГАН ДРАГАНОВ-ХРИСТО ДРАГАНОВ гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” № 120, ап. 37, рег. ф. д. № 2122 / 1990 г. На СтЗОС, БУЛСТАТ 030441196 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
СТ054 22.04.2008 г ГРАСП-ДВ-05 ЕООД гр. Раднево, ул. „Лиляна Димитрова” № 11, рег. ф. д. № 995 / 2005 г. на СтЗОС, БУЛСТАТ 123691923 Поддържане и ремонтиране на асансьори. Удостоверение № СТ054/22.04.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-078/23.12.2015 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ055 2008/04/25 УНИТЕРМ ООД Ст. Загора ул. „Майор Кавалджиев” №79 рег. ф. д. № 474 / 2001 г. на СтЗОС Булстат: 123553630 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ и промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за ВВГ.
СТ056 2008/04/25 ПРОМОНТАЖ ООД Стара Загора Ул. „Цар Симеон Велики” №28, вх. Б, ап. 61 рег. ф. д. № 2227 / 1998 г. на СтЗОС Булстат: 123135531 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, стоманени промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ и ВВГ, мостови, козлови, стрелови и кулови кранове и релсовите пътища към тях.
СТ057 13.05.2008 г ЕТ ЖИВКО ХРИСТОВ-БЕЛИКА гр. Казанлък, ж.к. „Изток”, бл. 14, вх. В, еп. 69, рег. ф. д. № 606 / 1997 г. на СтЗОС, БУЛСТАТ Е 123072682 Поддържане и ремонтиране на асансьори. Удостоверение № СТ057/13.05.2008 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-018/24.01.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение трето)от ЗТИП.
СТ058 29.05.2008 г ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД с. Ковачево, община Раднево, обл. Ст. Загора рег. ф.д. №1338/2000 на на СтЗОС Булстат 123531939 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, повдигателни съоръжения, асансьори и стоманени газови съоръжения и инсталации за ВВГ.
СТ059 04.06.2008 г ДОМЕСТИКГАЗ ООД гр. Стара Загора, ул. “Антон Марчин” № 51, рег. ф. д. № 504 / 2004 г. на СтЗОС, Булстат 123505071 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, промишлени и сградни газови инсталации, бутилкови инсталации и газови уреди за природен газ или втечнени въглеводородни газове.
СТ060 12.06.2008 г Монтажинженеринг АД гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 127, рег. ф. д. № 2949 / 1991 г. на СтЗОС, Булстат Ю 040302729 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли; съдове, работещи под налягане; тръбопроводи за водна пара и гореща вода; газови съоръжения и инсталации за природен газ или втечнени въглеводородни газове; нефтопроводи и нефтопродуктопроводи; ацетиленови инсталации и съоръженията към тях; повдигателни съоръжения и релсовите пътища към тях. Удостоверение № СТ060/12.06.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-248/30.12.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ061 23.06.2008 г ЕФИР ЕООД гр. Стара Загора, кв. “Индустриален”, комплекс“ЕФИР”, рег. ф. д. № 4826 / 1992 г. на СтЗОС, Булстат 833038621 Поддържане, ремонтиране и преустройване на стоманени газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № СТ061/23.06.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-141/16.10.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ062 09.07.2008 г ТОПЛОМОНТАЖ – ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Стара Загора ул.”Отец Паисий” №120 А рег.ф.д. №1706/1995 на СЗОС Булстат: 833164144 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.парни и водогрейни котли; 2.съдове, работещи под налягане; 3.тръбопроводи за водна пара и гореща вода 4.електрически телфери, мостови кранове и релсовите пътища към тях. Удостоверение № СТ062/09.07.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-090/06.11.2018 г. на За Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град Стара Загора ул. Петър Парчевич № 48
СТ063 14.07.2008 г Газоснабдяване Стара Загора ЕАД гр. Стара Загора ул.”Ген. Гурко” №75 рег.ф.д. № 3524/1993 на СЗОС Булстат: 123751612 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ. 2.Съоръжения и тръбопроводи предназначени за захранване с втечнени въглеводородни газове на инсталации, уредби и газови уреди в административни, жилищни и обществени сгради и обекти. Удостоверение № СТ063 / 14.07.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-055 / 11.07.2014 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ064 21.07.2008 г ЕТ СВЕТОСЛАВ КОВАЧЕВ гр. Стара Загора ул. ”Подп. Калитин” № 2, вх. Е, ет. 6, ап. 137 рег.ф.д. № 2499/1999 на СЗОС Булстат: 123508197 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.парни и водогрейни котли; 2.съдове, работещи под налягане; 3.тръбопроводи за водна пара и гореща вода 4. стоманени промишлени и сградни газови инсталации и съоръженията към тях за природен газ.
СТ065 22.07.2008 г ЕТ ВИОЛЕТА I - ТОДОРОВА гр. Стара Загора, кв.”Три чучура-Север”, бл. 62, вх. В, ет. 2, ап. 60, рег.ф.д. № 3 /2002 г. на СЗОС Булстат: 123595113 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.парни и водогрейни котли; 2.съдове, работещи под налягане; 3.тръбопроводи за водна пара и гореща вода 4. промишлени и сградни газови инсталации и съоръженията към тях за природен газ, без изпълнение на неразглобяеми съединения върху пластмаси. Удостоверение № СТ065 / 22.07.2008 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-089 / 18.11.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ066 22.07.2008 г Строймонтажгруп ООД гр. Стара Загора, ул. „Поп Минчо Кънчев” №101 рег.ф.д. № 1312 /2002 г. на СЗОС Булстат: 123632298 Ремонтиране и преустройване на : стоманени газови съоръжения и инсталации за природен газ и ВВГ с работно налягане до 5,5 МРа; парни и водогрейни котли; съдове, работещи под налягане; нефтопроводи и нефтопродуктопроводи.
СТ067 23.07.2008 г АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ ГЪЛЪБОВО ЕООД гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, ж.к. Извън града ЕИК 123670893 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ и газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № СТ067/23.07.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-203/16.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ068 24.07.2008 г ЕНЕЛ ОПЕРЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ АД с. Медникарово, обл. Стара Загора, община Гълъбово, Електроцентрала Марица Изток 3, рег. ф.д. №728/2001 г. на СтЗОС, Булстат 123559633 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, повдигателни съоръжения, товарни и пътнически асансьори и строителни товаро-пътнически подемници. Удостоверение № СТ068 / 24.07.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-029 / 14.02.2013 г. на гл. директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП Състояние към: 13.07.2011 г. "КонтурГлобал Оперейшънс България" АД
СТ069 28.07.2008 г ЕТ МАРАТОН-Светла Стоянова гр. Стара Загора, ул.”Петър Парчевич” № 2, ет. 2, ап. 6, рег. ф.д. №190/1997 г. на СтЗОС, Булстат: 123063847 Поддържане, ремонтиране и преустройване на енергийни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода и повдигателни съоръжения и релсовите пътища към тях.
СТ070 05.09.2008 г Кълвача Инженеринг АД гр. Стара Загора, кв. “Кольо Ганчев” Завод “Кълвача”, рег. ф.д. № 1288 / 2002 г. на СтЗОС, Булстат 123631545 Поддържане, ремонтиране и преустройване на : 1. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,3 МРа; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4. Разпределителни газопроводи и промишлени и сградни газови инсталации за природен газ; 5. Газови инсталации за втечнени въглеводородни газове. Поддържане и ремонтиране на : 1. Кранове мостови и козлови, кранове стрелови и кулови с товароподемност до 1 т., и релсовите пътища към тях; 2. Кранове конзолни; 3. Кранове стрелови тип монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита; 4. Телфери електрически немонтирани на кранове; 5. Площадки работни подвижни; 6. Органи и приспособления товарозахващащи. Удостоверение № СТ070/05.09.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-090/18.11.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП град Русе бул. „Тутракан“ № 100
СТ071 31.10.2008 г ПАУЪР-ИНЖЕНЕРИНГ ООД Стара Загора кв. „Три чучура”, бл.49, ап. 25 рег. ф.д. №1765/1993 г. на СтЗОС Булстат 833018241, Поддържане, ремонтиране и преустройване на : 1.Парни и водогрейни котли 2.Съдове, работещи под налягане 3.Тръбопроводи за пара и гореща вода. 4.Повдигателни съоръжения 5. Промишлени газови съоръжения и инсталации за природен газ или втечнени въглеродни газове. Удостоверение № СТ071/31.10.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-058/21.08.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. Кореспонденция: гр. Раднево, 6260, ул. „Магда Петканова” №24 тел. 0417 / 821 68,
СТ072 17.11.2008 г ЕНЕРГИЯ-КК ООД Стара Загора кв. „Три чучура”, бл.19, вх.Б ет.3, ап. 32 рег. ф.д. №489/2006 г. на СтЗОС Булстат 123727166 Поддържане, ремонтиране и преустройване на : 1.Парни и водогрейни котли 2.Съдове, работещи под налягане 3.Тръбопроводи за пара и гореща вода. 4. Разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ.
СТ073 27.11.2008 г МЕТАЛИК АД Стара Загора кв. Индустриален рег. ф. д. № 4001/1991 г. на СтЗОС Булстат833067427 Поддържане, ремонтиране и преустройване на 1.Парни и водогрейни котли 2.Съдове, работещи под налягане 3.Тръбопроводи за пара и гореща вода. 4.Промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ. 5.Промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за ВВГ. 6. Повдигателни съоръжения.
СТ074 2008/12/11 ЕНЕМОНА-ГЪЛЪБОВО АД гр. Гълъбово, обл. Стара Загора ул. „Република” №120 ЕИК 200107958 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови, конзолни и бордови кранове, стрелови кранове монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита, ел. телфери и подвижни работни площадки Ремонтиране и преустройване на: -парни и водогрейни котли и ограничителните им устройства -съдове, работещи под налягане -тръбопроводи за пара и гореща вода -стоманени разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ -стоманени газови съоръжения и инсталации за ВВГ. Удостоверение № СТ074/11.12.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-205/16.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП Състояние към: 15.01.2013 г. "ГЪЛЪБОВО ЕНЕРДЖИ СЪРВИС" АД
СТ075 17.02.2009 г ИЗОТСЕРВИЗ-СТАРА ЗАГОРА ООД гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” № 59, ЕИК 123151375 Поддържане, ремонтиране и преустройване: 1. Съдове, работещи под налягане, с работно налягане до 1.6 МРа. 2. Промишлени газови съоръжения с работно налягане до 1.6 МРа за природен газ или втечнени въглеводородни газове.
СТ076 05.03.2009 г ВАЛИС ЕООД гр. Стара Загора, ул. “Свети Княз Борис Първи” № 63, ет. 3, ап. 9 ЕИК 123630361 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Парни и водогрейни котли 2.Съдове, работещи под налягане 3.Тръбопроводи за пара и гореща вода. 4.Промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ или втечнени въглеводородни газове. 5. Мостови и кулови кранове и релсовите пътища към тях и кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита.
СТ077 2009/03/19 ЕМДИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД гр. Стара Загора, ул. “Генерал Гурко” № 10, вх.А, ет.1, ап.2 ЕИК 123685087 Поддържане, ремонтиране и преустройване на 1.Парни и водогрейни котли 2.Съдове, работещи под налягане 3.Тръбопроводи за пара и гореща вода. 4.Промишлени и сградни газови съоръжения инсталации и уреди за природен газ. 5.Промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за ВВГ.
СТ078 2009/04/02 РЕМОНТИНВЕСТ ООД гр. Стара Загора, бул. “Руски” № 62, вх.Юг, ет.1, ап.2 ЕИК 123520107 Поддържане, ремонтиране и преустройване на 1.Парни и водогрейни котли 2.Съдове, работещи под налягане 3.Тръбопроводи за пара и гореща вода. 4.Метални промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ или ВВГ 5.Мостови, козлови, стрелови и кулови кранови и релсовите пътища към тях.
СТ079 14.05.2009 г ЕТ ЛЕДА – МОНЬО МОНЕВ гр. Стара Загора, ул. „Васил Левски” № 95, вх. А, ап. 64, рег. ф. д. № 2824 / 1995 г. на СтЗОС, БУЛСТАТ Е 123016445 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № СТ079 / 14.05.2009 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-013 / 27.04.2011 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ080 15.05.2009г Енергоимпорт-Експорт ООД гр. Стара Загора, ул. Св.Княз Борис № 93, ет. 8, ап. 9, ЕИК 123005064 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови, кулови и конзолни кранове.
СТ081 15.05.2009г Сивато ООД гр. Стара Загора, ул. Св.Княз Борис І, № 116, ет. 4, ап. 15, ЕИК 123121688 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови и козлови кранове, и електрически телфери с товароподемност до 12,5 тона. гр.СТАРА ЗАГОРА, ул. Св. Богородица №71 ет.4 ап.8
СТ082 2009/05/25 ЕТ ВЕЛКОМ – СС – СТЕФКО СТОЯНОВ гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 51, вх. А, ап. 4, рег. ф. д. № 6028 / 1990 г. на СтЗОС, БУЛСТАТ 123527219 Поддържане и ремонтиране на асансьори. Състояние към: 13.09.2010 г. ЕТ "ВЕЛКОМЕ-СС - СТЕФКО СТОЯНОВ"
СТ083 04.06.2009 г ЕНЕРГОРЕМОНТ-РАДНЕВО ЕООД гр. Раднево, ул. “Тачо Даскалов” № 12, ЕИК 123727305 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли 2. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода 3. Съдове, работещи под налягане 4. Повдигателни съоръжения. Удостоверение № СТ083/04.06.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-033/17.06.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 1 от ЗТИП.
СТ084 16.07.2009 г АРСЕНАЛ АД гр. Казанлък, ул. „Розова долина” 100 ЕИК 833067612 Поддържане и ремонтиране на: 1. Парни и водогрейни котли. 2. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Съдове, работещи под налягане. 4. Мостови, козлови, конзолни и стрелови кранове.
СТ085 2009/07/22 ТЕРМОКЛИМА-99 ООД гр. Стара Загора, ул. „Братя Жекови” №12, вх.В, ап.67 Рег. ф. д. №1645/2005 г. на СтОС Булстат 123714884 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Разпределителни газопроводи, промишлени, сградни и бутилкови газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ; 2. Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове; 3. Парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара или гореща вода и пълначни станции за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове. Удостоверение № СТ085/22.07.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-200/16.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ086 2009/07/29 СД ЕВЕРЕСТ-СТОИЛОВ, ТОНЕВ И СИЕ гр. Чирпан ул. „Георги Димитров” № 65 БУЛСТАТ Ю 123047216 Поддържане и ремонтиране на асансьори.
СТ087 2009/08/10 ПРОЕКТ МОНТАЖ ООД гр. Стара Загора, ж.к. „Железник”, ул. „Младост” бл.27, вх..А, ет.3, ап.27 ЕИК 123750147 Поддържане и ремонтиране на: 1. Парни и водогрейни котли 2. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода 3. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа 4. Стоманени промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ или втечнени въглеводородни газове 5. Мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях.
СТ088 2009/08/26 Людяни 2002 ООД гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон Велики” бл.92, ет.4, ап.14 ЕИК 123634527 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4. Мостови кранове и релсовите пътища към тях и електрически телфери.
СТ089 2009/10/12 Ковачев газ-СЗ ООД Ул. „Сава Силов” №70 ЕИК 123721836 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4. Промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации и газови уреди за природен газ 5. Промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за ВВГ. Удостоверение № СТ089/12.10.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-106/21.12.2018 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ090 02.12.2009г Белика-2008 ООД гр. Казанлък, ж.к Изток, бл. 14, вх. В, ет. 7, ап. 69, ЕИК 200066066 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
СТ091 02.12.2009г Георги Русев-53 ЕООД гр. Стара Загора, ул. Генерал Скобелев № 17, ЕИК 200648272 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. град Стара Загора ул.Самарско знаме № 73
СТ092 02.12.2009г Д З У АД гр. Стара Загора, ул. Никола Петков № 10, ЕИК 833066923 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
СТ093 2010/02/08 СК ИНЖЕНЕРИНГ ООД гр. Казанлък ул. “Преображение” № 4 ЕИК 123568632 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4. Метални промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове; 5. Метални разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и газови уреди за природен газ. Поддържане на ограничителни устройства на парни и водогрейни котли.
СТ094 2010/03/02 ЕТ МАРС-Петър Димитров гр. Стара Загора бул. „Руски” №22, ет.3, ап.8 рег. ф. д. № 2445 /1996 на Ст З ОС Булстат 123056685 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Парни и водогрейни котли 2.Съдове, работещи под налягане до 1,6М Ра 3.Метатални промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ 4. Метатални газови съоръжения и инсталации за ВВГ 5.Тръбопроводи за водна пара или гореща вода.
СТ095 2010/05/20 Газ трейд консулт ЕООД гр. Стара Загора ул. „Витоша” №1, вх.А ет.5, ап.15 Булстат 123738743 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и газови уреди за природен газ.
СТ096 2010/05/20 ТЕХНОЕР ЕООД гр. Стара Загора, ул. “Славянски” № 1 вх. Б, ет. 12, ап. 86 ЕИК 123726908 Поддържане и ремонтиране на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4. Метални промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове; 5. Метални промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ. Удостоверение № СТ096/20.05.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-190/09.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ097 2010/05/21 ЕТ ТАКСЕЛ-Коста Бангеев гр. Стара Загора, кв. „Три чучура –север” бл.69, вх.В, ет.2, ап.59 рег. ф. д. № 676 /1989 на Ст З ОС Булстат 123053689 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на автомобилни газови уредби за втечнени въглеводородни газове. На основание § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
СТ098 2010/05/26 МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД гр. Раднево ул. „Георги Димитров” № 13 ЕИК 833017552 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на повдигателни съоръжения.
СТ099 19.06.2010г Неолифт ЕООД Гр. Стара Загора, Ул. „Цар Симеон Велики” № 143, вх. А, ет. 6, ап. 74, ЕИК 123629697 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
СТ100 2010/06/24 ФАН ООД гр. Стара Загора, Ул. „Кольо Ганчев” №85 рег. ф. д. № 1373 / 2006 на Ст З ОС Булстат 123735800 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа; 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4. Метални газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове; 5. Метални промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ. Удостоверение № СТ100/24.06.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-245/29.12.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ101 2010/07/30 СО2-ПЛОВДИВ ООД гр. Стара Загора, Бул. „Славянски” №12 ЕИК 123553153 Поддържане и ремонтиране на: 1. Съдове, работещи под налягане; 2. Стоманени газопроводи и газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № СТ101/30.07.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-002/09.01.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение трето)от ЗТИП.
СТ102 2010/08/05 ЕТ Монтажник-Б-Пейко Делев гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий” №152, ет.2, ап.4 рег. ф. д. № 2857/1990 на Ст ЗОС Булстат 040537990 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,6 МРа; 2. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа; 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с раб. налягане до 1,6 МРа; 4. Метални разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ с раб. налягане до 1,6 МРа; 5. Метални газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове с раб. налягане до 1,6 МРа. Удостоверение № СТ102/05.08.2010 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-069/25.06.2018 г. на и. д. Зам. Главен директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ103 2010/08/25 ВЕНТО ЕНЕРДЖИ ООД гр. Стара Загора ул. „Братя Жекови” № 57, ап. 17 ЕИК 200681230 Поддържане и ремонтиране на: 1. Парни и водогрейни котли. 2. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода. 3. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа. 4. Стоманени газопроводи и промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за втечнен въглеводороден газ. 5. Метални промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ.
СТ104 2010/08/31 ЖИСТРАТ ЕООД гр. Стара Загора ул. „Георги Сава Раковски” № 42, ет. 1, ап.1 ЕИК 123728396 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ. На основание § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
СТ105 2010/09/10 ЕВРОСТИЛ ЕООД гр. Раднево, ул. „Рашо Костов” №7 рег. ф. д. № 242/ 2004 на Ст З ОС Булстат 123662512 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ. На основание § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
СТ106 2010/11/08 ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1 СЪРВИСИЗ ЕООД гр. Гълъбово ЕИК 123533827 Поддържане на: 1. Парни и водогрейни котли. 2. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода. 3. Съдове, работещи под налягане. Удостоверение № СТ106 / 08.11.2010 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-040 / 20.06.2014 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ107 2010/11/17 ТОПТЕРМ ООД Стара Загора ул. „Васил Левски” №50, ет.1, ап.1 ЕИК 123732875 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Разпределителни газопроводи за природен газ с работно налягане до 1,6 МРа и съоръженията към тях; 2.Промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации и горивни уредби за природен газ; 3. Промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации и горивни уредби за ВВГ. ТОПТЕРМ ЕООД Състояние към: 23.08.2013 г.
СТ108 2010/12/01 СД РУДИН-ДИНЕВ И ЖЕЛЕВ И СИЕ гр. Стара Загора ул. „Свети княз Борис I” №136А, ет.1, ЕИК 833019877 Поддържане и ремонтиране на: 1.Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Стоманени тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4. Стоманени газови съоръжения и инсталации за природен газ или за втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № СТ108 / 01.12.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-054 / 11.07.2014 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ109 2011/03/14 ЛЕДА - М ЕООД гр. Стара Загора ул. „Васил Левски” № 95, вх. А, ет. 4, ап. 64 ЕИК 201292926 Поддържане и ремонтиране на асансьори.
СТ110 2011/04/08 ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД гр. Гълъбово ЕИК 123533817 Поддържане, ремонтиране и преустройване на товароподемни кранове.
СТ111 2011/05/02 ВЕНТО ЕНЕРДЖИ ООД гр. Стара Загора ул. „Братя Жекови” № 57, ап. 17 ЕИК 200681230 Поддържане и ремонтиране на електрохимична защита на съоръжения под налягане и газови съоръжения за природен газ.
СТ112 2011/07/13 Тони Лифт ЕООД гр. Раднево, обл. Стара Загора, ул. „Иван Вазов” № 16, ЕИК 201496003 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на самостоятелни асансьори с едноскоростно или двускоростно асинхронно електрозадвижване или с електро-хидравлично задвижване, с ръчни или полуавтоматични врати, с релейно или електронно управление и с височина на повдигане до 25 m. Удостоверение № СТ112 / 13.07.2011 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-О-047/26.07.2012 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, по желание на дружеството.
СТ113 2011/09/07 ЛИФТ ВЕРТИКАЛ ЕООД гр. Стара Загора, ул. „Поп Минчо Кънчев” № 97, вх. 0, ап. 5, ЕИК 123742200 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
СТ114 2011/10/28 ВИКИНГ-9 ООД Гр. Казанлък ул. „Отец Паисий” бл.33, ет.1, офис 9, ЕИК 200529087 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
СТ115 2011/10/28 ЕТ Йордан Копринков-Вертикал Гр. Нова Загора, ул. „Цар Освободител”бл.5-А,ет.3,ап.5, ЕИК 119522127 Поддържане и ремонтиране на самостоятелни асансьори със скорост на движение до 1 m/s, управлявани в група до два асансьора.
СТ116 2012/01/17 МДЖИМ – ГАЗ ЕООД гр. Стара Загора, ул. „Иван Вазов” № 11,ет.6,ап.16, ЕИК 201491433 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4.Промишлени и сградни газови инсталации, съоръжения и газови уреди за природен газ; 5.Промишлени и сградни газови инсталации, съоръжения и газови уреди за втечнени въглеводородни газове.
СТ117 2012/03/15 ГАЗКОНТРОЛ КТХ ООД гр. Стара Загора, кв. „Железник”, ул. „Загорка” № 17,вх. Б,ап.65, ЕИК 123760351 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа. 2. Стоманени промишлени и сградни газови инсталации и съоръжения за втечнени въглеводородни газове.
СТ118 2012/03/23 ТЕХНОГАЗ ООД гр. Стара Загора, ул. „Екзарх Антим I” № 18 ЕИК 123625948 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,6 МРа; 2. Съдове, работещи под налягане с налягане до 1,6 МРа; 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с работно налягане до 1,6 МРа; 4.Разпределителни газопроводи , промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации с работно налягане до 1,6 МРа, газови уреди и горивни уредби за природен газ; 5.Газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации, бутилкови инсталации, газови уреди и горивни уредби за втечнени въглеводородни газове.
СТ119 2012/05/11 СК БИЛДИНГ АД гр. Стара Загора, ул. „Бяло море” № 5, ет. 4, ап. 13 ЕИК 201205309 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли. 2. Съдове, работещи под налягане. 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода. 4. Метални разпределителни газопроводи , промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации и газови уреди за природен газ. 5. Метални газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове.
СТ120 2012/05/14 Венера сервиз ООД гр. Стара Загора ж.к. „Железник“ ул. “Кап. Никола Андреев” №4 ЕИК 123535835 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа. 2.Парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 МРа и водогрейни котли с температура на нагрятата вода до 110˚С. 3.Стоманени или пластмасови газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ. 4.Стоманени или пластмасови газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.
СТ121 2012/05/16 ЕТ Даниел Димов асансьори гр. Стара Загора ул. „Старозагорско въстание“, бл. 26, вх. А, ет. 2, ап. 28 ЕИК 202022684 Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
СТ122 02.06.2012 г ЕТ МИБИН-Иван Белчев Гр. Казанлък Ж.к. „Изток“, бл. 24, вх. Д, ап. 108 ЕИК 123016712 Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
СТ123 2012/07/02 ЕРГО КОНСУЛТ ЕООД гр. Ямбол ул. „Преслав“, бл. 64, ет. 2, ап. 7 ЕИК 128596614 1. Поддържане, ремонтиране и преустройване на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове; 2. Ремонтиране и преустройване на ацетиленови инсталации и съоръженията към тях.
СТ124 2012/07/09 ВИКИНГ 11 ООД гр. Казанлък ул. „Паисий Хилендарски” №33, ет.1, ап. 9, ЕИК 201740621 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
СТ125 2012/07/19 ЕТ ИВАНКА ЛАЗАРОВА – АЖУР- ВНЛ гр. Казанлък ул. „Възраждане” №4, вх. А, ет.1 ЕИК: 123675004 Поддържане и ремонтиране на асансьори с едноскоростно или двускоростно асинхронно електрозадвижване или с електро-хидравлично задвижване, с ръчни или полуавтоматични врати, с релейно или електронно управление и с височина на повдигане до 25 m.
СТ126 2012/07/27 ТОНИ ЛИФТ ЕООД Гр. Раднево Ул. „Иван Вазов“№16 ЕИК: 201496003 Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора. Удостоверение № СТ126 / 27.07.2012 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-О-080/19.06.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, по желание на дружеството.
СТ127 2012/08/10 ЕТ РОСЕН - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - РУМЕН ГЕОРГИЕВ гр. Сливен ж.к. „Българка“ бл. 31, вх. А, ап. 17 ЕИК 202059266 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
СТ128 2012/10/02 ЗПТ АД Гр. Стралджа Кв. „Индустриален“ 1 ЕИК 128055570 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Mостови и козлови кранове с товароподемност до 40 тона; 2. Конзолни кранове; 3. Kранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита; 4. Tовароподемни колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове; 5. Eлектрически телфери. 6. Oкачени кошове за повдигане на хора.
СТ129 2012/10/16 ХЕТА ООД гр. Стара Загора ул. „Георги Апостолов“ №17, ап. 19 ЕИК 123733308 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Mостови и козлови кранове с товароподемност до 40 тона и релсовите пътища към тях; 2. Tовароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове; 3. Eлектрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
СТ130 2012/10/24 ПРОГРЕС АД гр. Стара Загора ж.к. „Индустриален“ ЕИК 833067103 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови и козлови кранове с товароподемност до 40 тона и релсовите пътища към тях.
СТ131 2012/11/07 АЙ ЕМ БИ КД гр. София бул. „Цариградско шосе“ № 53 бл. 2, ап. 4 ЕИК 200969987 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли. 2. Съдове, работещи под налягане. 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода. Удостоверение № СТ131/07.11.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра на ДАМТН със Заповед № А-О-101/09.12.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ132 2012/11/14 ГИСЕД – ДЕ ЕООД гр. Сливен ж.к. „Дружба“, бл. 17, вх. Б, ет. 7, ап. 13 ЕИК 119679491 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1,0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
СТ133 2012/11/28 КОВАЧЕВ ГАЗ-СТЗ ЕООД гр. Стара Загора ул. „Темида“ № 3, вх. Б, ет. 2, ап. 16 ЕИК 201918611 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Парни и водогрейни котли. 2. Съдове, работещи под налягане. 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода. 4.Промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации и газови уреди за природен газ. 5.Промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове.
СТ134 2012/11/29 МЕГАБИТ ЕООД гр. Стара Загора ул. „Димитър Наумов“ № 39, ет. 1, ап. 3 ЕИК 123679522 Поддържане, ремонтиране и преустройване на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи. Удостоверение № СТ134/29.11.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра на ДАМТН със Заповед № А-О-053/13.03.2017 г. на Заместник-председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ135 2012/12/07 ЗММ ПОБЕДА АД гр. Сливен бул. „Цар Симеон“ №59 ЕИК 119030510 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. мостови и козлови кранове с товароподемност до 40 тона; 2. конзолни кранове; 3. товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове; 4. електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; 5. окачени кошове за повдигане на хора.
СТ136 2012/12/17 ТЕРМО - 99 ООД гр. Стара Загора ул. „Генерал Стефан Тошев“ № 8 вх. А, ет. 2, ап. 22 ЕИК 202272990 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли;
2. Съдове, работещи под налягане;
3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода;
4. Стоманени промишлени газови съоръжения и инсталации за природен газ;
5. Стоманени промишлени газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове;
СТ137 2013/01/10 ИПРЕМ ЕООД гр. Ямбол ул. Екзарх Йосиф № 2, ап. 1 ЕИК 128613309 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1m/s, управлявани в група до два асансьора.
СТ138 2013/01/17 ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК I СЪРВИСИЗ ЕООД гр. Гълъбово ЕИК 123533827 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли
2. Съдове, работещи под налягане
3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода
СТ139 2013/03/15 TEРМОРЕМ ЕООД гр. Гълъбово, Индустриална зона, Административна сграда на Брикетна фабрика ЕИК 202266891 I. Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли. Удостоверение № СТ139 / 15.03.2013 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-О-028/24.03.2016 г. на Председателя на ДАМТН по желание на дружеството.
2. Съдове, работещи под налягане.
3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода.
4. Разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации и газови уреди за природен газ.
5. Промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове.
II. Поддържане и ремонтиране на: 1. Mостови и козлови кранове.
2. Eлектрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
3. Асансьори със скорост на движение до 1 m/s., управлявани в група до два асансьора
СТ140 2013/03/15 АЙ БИ - ТРАНС ЕООД гр. Стара Загора, Индустриална зона, кв. Голеш, ЕИК 126613680 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли.
2. Съдове, работещи под налягане.
3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода.
4. Преносни и разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации и газови уреди за природен газ.
5. Промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове.
СТ141 2013/04/22 ВЕГАТЕКС-ВВ ЕООД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“, бл. 23, вх. Б, ет. 8, ап. 24 и ЕИК 116563460 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли, с изключение на ограничителните им устройства. Удостоверение № СТ141/22.04.2013 г. е обезсилено и дружеството е заличено със Заповед № А-О-115/12.09.2016 г. на Председателя на ДАМТН на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
2. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с работно налягане до 1,6 МРа.
3. Стоманени промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и бутилкови инсталации за природен газ.
СТ142 2013/06/19 ТОНИ ЛИФТ ЕООД гр. Раднево, ул. „Иван Вазов”№16 и ЕИК 201469003 Поддържане и ремонтиране на асансьори.
СТ143 2013/09/27 ВЕЛЕВ ЛИФТ ЕООД гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 2, вх. Б, ап. 52 и ЕИК 202509489 Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение до 1 m/s, управлявани в група до два асансьора.
СТ144 2013/11/26 ТОНИ ЛИФТ-Р ООД гр. Раднево, ул. "Иван Вазов" № 16 и ЕИК 202749018 Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение до 1 m/s, управлявани в група до два асансьора.
СТ145 2013/12/02 СД АСАНСЬОРНИ УСЛУГИ ДИНЕВ И СИЕ гр. Стара Загора, ул. "Гоце Делчев" № 16 и ЕИК 202692542 Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение до 1 m/s, управлявани в група до два асансьора.
СТ146 11.08.2014 г. ВИКИНГ 2007 ЕООД гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий” № 33, офис 9, рег. ф. д. № 1165 / 2007 г. СЗОС, БУЛСТАТ 123752746, Поддържане и ремонтиране на асансьори с неголяма сложност на конструкцията и с височина на повдигане до 25 м.
СТ147 10.10.2014 г. СК ГАЗИНЖЕНЕРИНГ ЕООД гр. Стара Загора, ул. "Братя Жекови" № 111, Вх. 0, ет. 2, ап. 4 и ЕИК 202150716 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Съдове, работещи под налягане; град Стара Загора кв. -, ул. „Индустриална“ № 44, бл. -, вх. -, ет. 3, ап. офис 18
2. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода;
3. Стоманени разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ;
4. Стоманени газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове;
СТ148 10.11.2014 г. ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД с. Ковачево, община Раднево, обл. Стара Загора и ЕИК 123531939 Поддържане, ремонтиране и преустройване на стоманени газопроводи, газови съоръжения, горивни уредби, газорегулаторни пунктове и табла на промишлени газови инсталации за природен газ.
СТ149 08.12.2014 г. ВИТО-95 ООД гр. Ст. Загора, ул.”Боруйград” №73 и ЕИК 833116575 Поддържане, ремонтиране и преустройване на стоманени: 1. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; Удостоверение № СТ149 / 08.12.2014 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-078 / 07.11.2019 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
2. Парни и водогрейни котли;
3. Съдове, работещи под налягане;
СТ150 26.01.2015 г. ЕТ ЕНИГМА-ИЛЧО ДИНЕВ гр. Стара Загора, ул. "Захари Стоянов" № 8, вх. А ЕИК:123117558 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори с неголяма сложност на конструкцията - самостоятелни асансьори с едноскоростно или двускоростно асинхронно електрозадвижване или с електро-хидравлично задвижване, с ръчни или полуавтоматични врати, с релейно или електронно управление, с височина на повдигане до 25 m.
СТ151 09.02.2015 г. РУДИН ООД гр. Стара Загора, ул. "Св. Княз Борис I" № 136, бл. А, ет. 1 и ЕИК 202714798 Поддържане, ремонтиране и преустройване на стоманени: 1. Парни и водогрейни котли;
2. Съдове, работещи под налягане;
3. Стоманени тръбопроводи за водна пара или гореща вода;
4. Стоманени газови съоръжения и инсталации за природен газ;
5. Стоманени газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.
СТ152 29.07.2015 г. ДОРИС-М-1 ЕООД гр. Чирпан, ул. "Георги Димитров" № 40, ет. 2, ап. 3 и ЕИК 202338091 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1 м/с, с групово управление до 2 асансьора.
СТ153 30.06.2015 г. СТОЯНОВ ТРЕЙД ЕООД гр. Стара Загора, ж. к. "Три чучура" - юг, бл. 52, вх. А, ет. 13, ап. 84 и ЕИК 201822004 Поддържане и ремонтиране на асансьори с двускоростно или регулируемо електрозадвижване или с електро-хидравлично задвижване, със скорост до 1 м/с, с автоматични врати, с групово управление до 2 асансьора и с неограничена височина на повдигане
СТ154 03.09.2015 г. ТМ ЕНЕРДЖИ ЕООД гр. Стара Загора, ул. "Хаджи Димитър Асенов", бл. 145, вх. А, ет. 1, ап. 3 и ЕИК 202934166 Поддържане, ремонтиране и преустройване на Съдове, работещи под налягане; Тръбопроводи за водна пара и гореща вода; Стоманени промишлени, сградни и разпределителни тръбопроводи и газови съоръжения и инсталации за природен газ; Стоманени газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.
СТ155 13.10.2015 г. ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД гр. Стара Загора, ул. "Хаджи Димитър Асенов" № 89, ет. 3, офис 3 и ЕИК 123759274 Поддържане, ремонтиране и преустройване на : 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Стоманени тръбопроводи за водна пара и/или гореща вода; 4. Стоманени промишлени, сградни и разпределителни газопроводи, инсталации и газорегулаторни станции за природен газ; 5. Стоманени бутилкови инсталации за втечнени въглеводородни газове.
СТ156 14.10.2015 г. ЕЛМИ ООД гр. Стара Загора, ул."Хаджи Димитър Асенов" № 136 и ЕИК 123085466 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Стоманени и полиетиленови разпределителни газопроводи за природен газ; 2. Стоманени преносни газопроводи за природен газ.
СТ157 29.03.2016 Г. "БАГАЛЕВ ЛИФТ СЕРВИЗ" ЕООД, гр. Казанлък, ул. "8-ми март" № 11, ЕИК 203288759 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори и строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари
СТ158 29.09.2016 г. "ДАМИАНА 2001" ЕООД, гр. Стара Загора, ж.к. "Кольо Ганчев", Завод "Кълвача" и ЕИК 201151402 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Стоманени парни и водогрейни котли; 2. Стоманени тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 3. Стоманени съдове, работещи под налягане.
СТ159 10.09.2016 Г. "ВИКТОРИЯ 1988" ООД, гр. Стара Загора, ж.к. "Казански" №30, вх.А, ет. 5, ап. 39 ЕИК: 203872595 Поддържане и ремонтиране на асансьори
СТ160 05.04.2017 г. "ЗСК" ООД гр. Стара Загора, ул. "Индустриална" № 1, ЕИК: 123752034 Поддържане на: 1.Товароподемни кранове-мостови и козлови; 2.Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
СТ161 19.04.2017 г. "БРИКЕЛ" ЕАД гр. Гълъбово, ж. к. "Извън града", ЕИК: 123526494 I. Поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения под налягане, с изключение на изработените от мед и медни сплави чрез спояване, в това число: 1.Парни и водогрейни котли; 2. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 3.Съдове, работещи под налягане. II. Поддържане и ремонтиране на: 1.Мостови и козлови кранове; 2.Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; 3.Асансьори със скорост до 1 м/с, в група до два асансьора.
СТ162 2017/08/04 "KMT-ШИПКА" ООД гр.Казанлък, бул."Княз Ал. Батенберг" № 215, ЕИК: 010536911 I. Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Товароподемни кранове; 2. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове; 3.Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; 4. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит; 5. Окачени кошове за повдигане на хора; 6. Подвижни работни площадки.
СТ163 09.08.2017 г. "ПЕТКО ПЕТКОВ 24" ЕООД гр. Раднево, ул. "Тачо Даскалов" № 5, ет. 1, ЕИК: 123587426 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Метални тръбопроводи за пренос и разпределение на пара и гореща вода; 3. Метални, медни и полипропиленови тръбопроводи за пренос и разпределение на гореща вода; 4. Съдове, работещи под налягане; 5. Преносни и разпределителни газопроводи, газови съоръжения и инсталации за природен газ; 6. Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове с изключение на ацетилен; 7. Товароподемни кранове; 8. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове; 9. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; 10. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит; 11. Товарозахващащи приспособления; 12. Окачени кошове за повдигане на хора; 13. Подвижни работни площадки.
СТ164 09.08.2017 г. "ТЕРМОКЛИМА 99" ЕООД гр. Стара Загора, ул. "Орфей" № 4, ЕИК: 123714884 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ; 2. Газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за втечнени въглеводородни газове; 3. Съдове работещи под налягане; 4. Парни и водогрейни котли; 5. Метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара и гореща вода.
СТ165 27.11.2017 г. "ГЕОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД гр. Стара Загора, ул. "Гео Милев" № 35, ет. 2, офис 8, ЕИК: 123653965 Подържане, ремонтиране и преустройване на:
1. Кранове мостови и козлови;
2. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
СТ166 06.02.2018 г. "ЗАРА-ГАЗ" ООД гр. Стара Загора, ул. "Индустриална" № 1, ЕИК: 123030092 Поддържане на:
1. Стоманени съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над атмосферното налягане, но не по-голямо от 1,6 МРа, и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100;
2. Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.
СТ167 09.03.2018 г. "МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ" АД гр. Стара Загора, Индустриална зона "Голеш", ЕИК: 040302729 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
1. Стоманени съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100;
2. Стоманени парни и водогрейни котли с топлинна мощност над 116,3 kW;
3.Стоманени тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане над 0,6 МРа и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100;
4. Стоманени тръбопроводи за транспортиране на гореща вода с температура над 110 ⁰С и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100;
5. Стоманени газови съоръжения и инсталации за природен газ и втечнени въглеводородни газове;
6. Стоманени нефтопроводи и нефтопродуктопроводи;
7. Мостови и козлови кранове;
8. Кулокранове;
9. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита;
10. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
11. Окачени кошове за повдигане на хора.
СТ168 26.04.2018 г. "ЗАРА ЛИФТ" ЕООД гр. Стара Загора, ж. к. "Три чучура"-юг, бл. 52, вх. А, ет. 13, ап. 84, ЕИК: 204993373 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1,0 m/s, с групово управление на два асансьора.
СТ169 25.06.2018 г. ЕТ „МОНТАЖНИК-Б-СТОЙЧО БОНЕВ“ гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“ № 152, ет. 2, ап. 4, ЕИК 203788166 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: Удостоверение № СТ169/25.06.2018 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-019/29.03.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
1. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,6 МРа;
2. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа;
3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с работно налягане до 1,6 МРа;
4. Метални разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ с работно налягане до 1,6 МРа;
5. Метални газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове с работно налягане до 1,6 МРа.
СТ170 02.08.2018 г. СД "ЕЛТИ-АТАНАСОВ, ЖЕЛЕВ И СИЕ" гр. Стара Загора, бул. "Св. Патриарх Евтимий" № 82, вх. А, ет. 12, ап. 107, ЕИК: 833021038 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
1. Мостови и козлови кранове;
2. Конзолни кранове;
3. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;
4. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
СТ171 22.10.2018 г. "ПАУЪР ИНЖЕНЕРИНГ СТАРА ЗАГОРА" ООД гр. Стара Загора, ул. "Цар Иван Асен III" № 159, ет. 1, ап. 3, ЕИК: 201687841 Поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения под налягане, с изключение на изработените от мед и медни сплави, както следва:
1.Съдове за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100;
2.Парни и водогрейни котли с топлинна мощност над 116, 3 kW;
3.Тръбопроводи за транспортиране на гореща вода с температура над 110 ⁰С и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100.
СТ172 29.03.2019 г. ЕТ „МОНТАЖНИК-Б-РАДОСЛАВ БОНЕВ“ гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“ № 152, ет. 2, ап. 4, ЕИК 205363705 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
1. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,6 МРа;
2. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа;
3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с работно налягане до 1,6 МРа;
4. Метални разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ с работно налягане до 1,6 МРа;
5. Метални газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове с работно налягане до 1,6 МРа.
СТ173 23.07.2019 г. ЕТ "НЕДЕЛЧО МАНЕВ", гр. Стара Загора, бул. "Славянски" № 8, вх. Б, ап. 38 и ЕИК: 833018422 Поддържане на:
I.Товароподемни кранове:
1.Мостови кранове
2. Козлови кранове
3. Кулокранове
4. Конзолни кранове
II. Товароподемни електрически колички, движещи се по наземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;
III. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове
IV. Подвижни работни площадки
СТ174 26.08.2019 г. "ПАУЪР-ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, гр. Стара Загора, ж.к. "Три чучура" бл. 49, вх. А, ет. 9, ап. 25 и ЕИК: 833018241 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
1. Стоманени парни и водогрейни котли с топлинна мощност над 116,3 kW;
2. Стоманени съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под наляганегазове, пари или течности, при които налягането на парите при максимално допустима температура е по-голяма от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане, и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100;
3. Стоманени тръбопроводи за транспортиране на водна пара с работно налягане от 0,6 МРа и гореща вода с температура над 110 ⁰С и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100.
СТ175 28.10.2019 г. "КО ИН КО-63" ЕООД, гр. Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" бл. 50 ет. 1 и ЕИК: 123049541 Поддържане, ремонтирране и преустройване на:
1. Метални газопроводи, газовите съоръжения, горивните уредби, газорегулаторните пунктове и табла и горивните уредби на промишлени газови инсталации за природен газ, с работно налягане до 1, 6 МРа;
2. Метални газопроводи и газорегулаторните пунктове на сградните газови инсталации за природен газ, с работно налягане до 1,6 МРа;
3. Газови уреди за природен газ.
СТ176 26.11.2019 г. ''СТОЯНОВ ТРЕЙД'' ЕООД, гр. Стара Загора, ж. к. "Три чучура" - юг, бл. 52, вх. А, ет. 13, ап. 84 и ЕИК 201822004 Поддържане, ремонтиране и преустройване на строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, които попадат в обхвата на наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините.
СТ177 29.04.2020 г. ''ДАВОН 80'' ЕООД, гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 133, вх. Б, ет. 3, ап. 32 и ЕИК 205910576 Поддържане на: I. Товароподемни кранове: 1. Мостови, козлови кранове и конзолни колонни кранове; 2. Кулокранове. II. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
СТ178 12.05.2020 г. ''МЕТАЛИНВЕСТ-РЕМКО'' ЕООД, гр. Стара Загора, бул. "Метрополит Методи Кусев" № 48, ет. 1, ап. 2 и ЕИК 106567752 Поддържане, ремонтиране и преустройване на подвижни работни площадки.
СТ007 12.07.2006 г Венера сервиз ООД гр. Стара Загора ул. “Брацигово” №4 р.ф.д. 1629/2000 г. Поддържане, ремонтиране и преустройване на газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ в промишлени, жилищни и административни сгради, газопълначни станции за автомобили и АГУ за природен газ и втечнени въглеводородни газове, без изпълнение на неразглобяеми съединения в-ху цветни метали и полиетилен. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС град Стара Загора кв. Железник, ул. Кап.Никола Андреев № 4