Набор от данни:  Административни актове

одобрен

Период: 2019г.

Уникален идентификатор:  eced0e2b-c001-431d-b861-7ddb3b7597ef

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 16:23:24
  • Създаден от: deyan_delchev
  • Последна промяна: 2020-02-11 16:23:24

820

28.11.2019г.

Регламентиране на търговията и употребата на пиротехнически средства на територията на община Сунгурларе

794 13.11.2019г. Забраняване на нерегламентираното изхвърляне, изгаряне или друга форма на неконтролирано управление на отпадъци на територията на община Сунгурларе
761 30.10.2019г. Определяне на границите и вида на предоставяните услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси за 2020г.
736 22.10.2019г. Класиране на участиците за спечелил търга с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект 1918
735 22.10.2019г. Класиране на участиците за спечелил търга с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект 1917
734 22.10.2019г. Класиране на участиците за спечелил търга с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект 1916
733 22.10.2019г. Класиране на участиците за спечелил търга с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект 1915
711 09.10.2019г. Забрана за продажбата и сервирането на алкохол по време на провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.
702 03.10.2019г. Провеждане на търг с тайно наддаване за предоставяне на сечище в обект № 1917
701 03.10.2019г. Провеждане на търг с тайно наддаване за предоставяне на сечище в обект № 1916
700 03.10.2019г. Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1915
699 03.10.2019г. Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1918
685 26.09.2019г. Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез директно възлагане на оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Сунгурларе
676 20.09.2019г. Откриване на процедура по отдаване под наем на язовири - публична общинска собственост
673 20.09.2019г. Начало и ред за провеждане на предизборната кампания
646 13.09.2019г. Протокол за проверка редовността и съответствието на представените документи от участниците, определени за изпълнители на дейността за предоставяне на сечище в Обект 1914
659 17.09.2019г. Откриване на гроздоберната кампания
642 02.09.2019г. Обявяване на спечелилия търга с тайно наддаване за предоставяне на сечище в Обект 1914, открит със Заповед № 578/19.08.2019г. на Кмета на Община Сунгурларе
610 30.08.2019г. Обявяване началото на гроздобера в град Сунгурларе за сорта Пино Шардоне и Мускат Отонел
590 21.08.2019г. Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез директно възлагане за доставка на оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Сунгурларе
578 19.08.2019г. Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - местни търговци
577 19.08.2019г. Заповед за определяне на места за обяявване и публикуване на избирателни списъци
576 19.08.2019г. Заповед за образуване на избирателни секции на територията на Община Сунгурларе
09.08.2019г. Откриване на процедура по сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи за стопанската 2019/2020г. за землища на Община Сунгурларе
569 12.08.2019г. Обявяване на конкурс за заемане на длъжност по служебно правоотношение - главен експерт "Спорт и туризъм"
516 30.07.2019г. Отдаване под наем на язовир – публична общинска собственост с идентификатор 65111.48.21 по Кадастралната карта в землището на с. Садово, община Сунгурларе
492 17.07.2019г. Определяне на заместник на Кмета на с. Подвис поради временна нетрудоспособност
482 16.07.2019г. Заповед за провеждане на превантивни мерки за предотвратяване на разпространението на болестта африканска чума при свинете
448 02.07.2019г. Обявяване класирането на участниците за изпълнител на дейностите сеч, извоз до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества дърва за МН на територията на Община Сунгурларе от ОГТ за населените места: гр. Сунгурларе, с. Пчелин, с. Велислав, с. Чубра, с. Дъбовица - Обект 1913
447 02.07.2019г. Обявяване класирането на участниците за изпълнител на дейностите сеч, извоз до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества дърва за МН на територията на Община Сунгурларе от ОГТ за населените места: с. Манолич, с. Есен, с. Подвис, с. Славянци, с. Грозден, с. Терзийско - Обект 1912
458 02.07.2019г. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд
408 12.06.2019г. Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на комплекс от дейности за Обект 1912
407 12.06.2019г. Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на комплекс от дейности за Обект 1913
405 11.06.2019г. Прекратяване на насрочения със Заповед 387 от 06.06.2019г. конкурс за Обект 1910/ЛФ
404 11.06.2019г. Прекратяване на насрочения със Заповед 388 от 06.06.2019г. конкурс за Обект 1911/ЛФ
390 06.06.2019г. Обявяване класирането на участниците за изпълнител на дейностите сеч, извоз до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества дърва за МН на територията на Община Сунгурларе от ОГТ за населените места: Черница, Лозарево, Вълчин, Климаш, Костен - Обект 1907
389 06.06.2019г. Обявяване класирането на участниците за изпълнител на дейностите сеч, извоз до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозни количества дърва за МН на територията на Община Сунгурларе от ОГТ за населените места: Бероново, Съединение, Камчия, Завет, Босилково, Ведрово, Прилеп, Манолич, Велислав, Везенково, Садово - Обект 1906
388 06.06.2019г. Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на комплекс от дейности за Обект 1911
387 06.06.2019г. Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на комплекс от дейности за Обект 1910/ЛФ 2019
381 05.06.2019г. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на залесени територии от общинския поземлен фонд за срок на ползване 10 години
372 31.05.2019г. Прекратяване на насрочения със Заповед 336 от 16.05.2019г. конкурс за Обект 1905/ЛФ
371 31.05.2019г Прекратяване на насрочения със Заповед 335 от 16.05.2019г. конкурс за Обект 1904/ЛФ
338 16.05.2019г. Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на комплекс от дейности за Обект 1907
337 16.05.2019г. Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на комплекс от дейности за Обект 1906
336 16.05.2019г. Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на комплекс от дейности за Обект 1905
335 16.05.2019г. Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на комплекс от дейности за Обект 1904
298 17.04.2019г. Начало и ред за провеждане на предизборната кампания
283 12.04.2019г. Обявяване на спечелил конкурса за Обект 1903
282 12.04.2019г. Обявяване на спечелил конкурса за Обект 1902
281 12.04.2019г. Обявяване на спечелил конкурса за Обект 1901
254 08.04.2019г. Определяне на места за обявяване и публикуване на избирателни списъци за изборите за членове на ЕП на 26.05.2019г.
237 26.03.2019г. Образуване на избирателни секции на територията на община Сунгурларе
227 21.03.2019г. Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на дейностите: "Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2019г. на територията на община Сунгурларе, Обект 1901, в отдели/подотдели: 175 "а"; 179 "а"; 178 "в"; 205 "ж", "б", "и"; 206 "в", "г"; 212 "б", "д"; 210 "з"; 217 "з"; 292 "д", "л"; 303 "е"; 1077 "б", "в"; 1164 "п"; 1262 "а", "и"; 1276 "г", "д", 178 "б"; 1283 "а", "б"  при начално определена обща цена за извършване на дейностите в размер на 19 915.10 лв. без ДДС.
226 21.03.2019г. Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на дейностите: "Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2019г. на територията на община Сунгурларе, Обект 1902, в отдели/подотдели: 65 "н", "т", "у", "с"; 74 "л"; 97 "в"; 80 "а"; 81 "б"; 140 "в"; 157 "з", "и"; 158 "б", "е"; 162 "м", "и"; 180 "б", "д"; 247 "д"; 251 "о", "т"; 259 "б", "г"; 281 "г", "д"; 299 "б"; 1224 "к"; 1253 "в", "г"; 1284 "г"  при начално определена обща цена за извършване на дейностите в размер на 23 129.70 лв. без ДДС.
225 21.03.2019г. Провеждане на Открит конкурс по реда на Раздел II от НУРВИДГТДОСПДНГП за осъществяване на дейностите: "Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2019г. на територията на община Сунгурларе, Обект 1903, в отдели/подотдели: 86 "к", "о"; 146 "в", "д"; 147 "д"; 147 "к"; 148 "г"; 171 "в"; 300 "е", "з"; 148 "ж"; 222 "ф", "ш"; 223 "з"; 230 "а"; 231 "д"; 243 "а"; 256 "б"; 309 "а", "б"; 1078 "и", "л", "б", "д", "з"; 1218 "б"; 1282 "г"; 1286 "г", "д"; 1298 "б"; 1322 "ж"; 1301 "а"; 79 "а", "г", "е" при начално определена обща цена за извършване на дейностите в размер на 22 489.50 лв. без ДДС.
224 20.03.2019г. Заповед за провеждане на превантивни мерки за предотвратяване на разпространението на болестта африканска чума при свинете
194 28.02.2019г. Утвърждаване на формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2019г. между училища и детски градини в Община Сунгурларе
140 07.02.2019г. Обявяване на спечелилия търга с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата, от обект № 1822
139 07.02.2019г. Обявяване на спечелилия търга с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата, от обект № 1821
42 24.01.2019г. Заповед за провеждане на разяснителна кампания относно възможността за регистрация на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28.01.2000г. и на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 23.12.2016г.
34 21.01.2019г. Заповед за обявяване на конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността Директор на "Дом за пълнолетни лица с деменция" с. Славянци, община Сунгурларе
32 15.01.2019г. Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата, от обект № 1821 267 "о", 267 "с", 267 "д", "г", "в" на територията на община Сунгурларе
31 15.01.2019г. Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата, от обект № 1822 1246 "в", 1247 "г", 1245 "к", 250 "е", 241 "г", 240 "ж", 83 "д", 161 "з" на територията на община Сунгурларе