одобрен

SEBRA-2020-05-14

Уникален идентификатор:  ed61c8c7-124f-4954-8d84-9f0a4048d0d6

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-05-15 12:43:29
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-05-15 12:43:29

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 14.05.2020 - 14.05.2020

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3396179.59
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 459.85000000009313
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 65054.6
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 107.97
10 xxxx Издръжка 5598574.209999999
18 xxxx Други разходи 75968.43999999948
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 530574.01
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 58748494.29
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 843810.43
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1005582444.82
88 xxxx Средства на разпореждане 933846.3
89 xxxx Друго финансиране 2985403.5500000003
90 xxxx Възстановени приходи 191615.93
91 xxxx Теглене на BGN в брой -15000
92 xxxx Закупуване на валута в брой -92064.44
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -649101.89
98 xxxx Други операции в БНБ -178289.98
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 202953.1
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 867987
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 768349.28
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 42996.54
Общо:  1079900363.5999997
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2312.46
10 xxxx Издръжка 22596.96
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 422.46
Общо:  25331.88
Администрация на президента ( 002******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 23445
10 xxxx Издръжка 17596.62
Общо:  41041.62
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4474.55
10 xxxx Издръжка 122557.5
18 xxxx Други разходи 195.53
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 8794
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 174620.74
90 xxxx Възстановени приходи 23369.82
Общо:  334012.14
Сметна палата ( 005******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 72.75
98 xxxx Други операции в БНБ -4074
Общо:  -4001.25
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 407303
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 663.89
10 xxxx Издръжка 108633.41
18 xxxx Други разходи 5319.94
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 596.4
90 xxxx Възстановени приходи 613.59
Общо:  523130.23
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11622.19
10 xxxx Издръжка 188754.02
88 xxxx Средства на разпореждане 14400
90 xxxx Възстановени приходи 5191.78
Общо:  219967.99
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 61039.72
18 xxxx Други разходи 3266.86
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 295251.96
Общо:  359558.54
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 211228.18
10 xxxx Издръжка 423483.38
18 xxxx Други разходи 2924.62
88 xxxx Средства на разпореждане 38000
90 xxxx Възстановени приходи 14802.79
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -23692.85
Общо:  666746.12
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 482323.11
18 xxxx Други разходи 2700
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 12480
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 71997.76
88 xxxx Средства на разпореждане 281625.82
89 xxxx Друго финансиране 374
90 xxxx Възстановени приходи 89197.26
Общо:  940697.95
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11124.91
10 xxxx Издръжка 22902.77
90 xxxx Възстановени приходи 287.57
Общо:  34315.25
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1607.72
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1250.44
10 xxxx Издръжка 104741.52
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 217120.94
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 37159022.69
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 224103.26
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 677344.92
Общо:  38385191.49
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4540
10 xxxx Издръжка 505794.68
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 60000
88 xxxx Средства на разпореждане 187000
Общо:  757334.68
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 594321.74
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 58255.5
10 xxxx Издръжка 187503.27
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 88072
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 9482
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 12066.15
88 xxxx Средства на разпореждане 27202.93
90 xxxx Възстановени приходи 200
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
98 xxxx Други операции в БНБ -17432.23
Общо:  959671.36
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5009.47
10 xxxx Издръжка 57548.8
18 xxxx Други разходи 6874.95
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2000
Общо:  71433.22
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 33683.38
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 277.5
10 xxxx Издръжка 303879.44
88 xxxx Средства на разпореждане 10236
Общо:  348076.32
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 83640
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 906.4
10 xxxx Издръжка 44161.05
88 xxxx Средства на разпореждане 4492.07
90 xxxx Възстановени приходи 330
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  133529.52
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 235068.6
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 850
10 xxxx Издръжка 441737.21
18 xxxx Други разходи 5365.04
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 182.57
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1001589600
90 xxxx Възстановени приходи 9700
Общо:  1002282503.42
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 159703.12
10 xxxx Издръжка 222961.33
18 xxxx Други разходи 10369.25
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 860
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2364860.8
88 xxxx Средства на разпореждане 3108.61
90 xxxx Възстановени приходи 21233.2
Общо:  2783096.31
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 52219.16
Общо:  52219.16
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1688.27
10 xxxx Издръжка 1347.31
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 74420
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 470536.9
Общо:  547992.48
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5407.2
Общо:  5407.2
Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9090
Общо:  9090
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 26349.22
Общо:  26349.22
Комисия за защита на конкуренцията ( 042******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 27040
10 xxxx Издръжка 2050.84
Общо:  29090.84
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 17935.44
Общо:  17935.44
Агенция за ядрено регулиране ( 046******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9605.38
Общо:  9605.38
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 23165
10 xxxx Издръжка 36465.55
Общо:  59630.55
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 442694.89
10 xxxx Издръжка 140185.47
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 20898138.12
90 xxxx Възстановени приходи 702.56
Общо:  21481721.04
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 188307.7
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 128071.57
Общо:  316379.27
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 164.53
10 xxxx Издръжка 2958.73
18 xxxx Други разходи 699.87
Общо:  3823.13
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12078.32
10 xxxx Издръжка 91803.85
Общо:  103882.17
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 23306.94
10 xxxx Издръжка 1039103.62
90 xxxx Възстановени приходи 2150
91 xxxx Теглене на BGN в брой -15000
92 xxxx Закупуване на валута в брой -92064.44
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -922146.31
Общо:  35349.81
Централна избирателна комисия ( 082******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1259.04
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 835.24
Общо:  2094.28
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 14461.43
18 xxxx Други разходи 8217.66
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 44424.08
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
Общо:  67103.17
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 22510.43
Общо:  22510.43
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 50237.44
18 xxxx Други разходи 19838.82
Общо:  70076.26
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 6360
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3793.01
89 xxxx Друго финансиране 30458.98
Общо:  40611.99
Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ ( 129******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4860.05
Общо:  4860.05
Селскостопанска академия ( 133******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11863.95
10 xxxx Издръжка 34294.67
88 xxxx Средства на разпореждане 5711.55
98 xxxx Други операции в БНБ -156783.75
Общо:  -104913.58
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 214.9
10 xxxx Издръжка 99800.79
Общо:  100015.69
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 320176
89 xxxx Друго финансиране 21512.34
Общо:  341688.34
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 36038.9
Общо:  36038.9
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 2897019.33
Общо:  2897019.33
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1300
Общо:  1300
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 592133.52
10 xxxx Издръжка 10498
Общо:  602631.52
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1474.43
10 xxxx Издръжка 239.63
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4008
Общо:  5722.06
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 908.35
10 xxxx Издръжка 14181.65
Общо:  15090
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1380
10 xxxx Издръжка 990.54
Общо:  2370.54
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 21660.39
10 xxxx Издръжка 22182.29
88 xxxx Средства на разпореждане 36498
Общо:  80340.68
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4826.26
Общо:  4826.26
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 302914.75
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 37
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2913.47
10 xxxx Издръжка 57907.44
90 xxxx Възстановени приходи 7229.53
Общо:  371002.19
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 14742.4
Общо:  14742.4
Медицински университет - Пловдив ( 832******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 1172.69
Общо:  1172.69
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 54030.74
Общо:  54030.74
Медицински университет - Плевен ( 835******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3828.85
Общо:  3828.85
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 49665.74
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 704.1
Общо:  50369.84
Икономически университет - Варна ( 842******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4946.63
88 xxxx Средства на разпореждане 45.36
90 xxxx Възстановени приходи 80
Общо:  5071.99
Национална художествена академия - София ( 853******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 857.56
10 xxxx Издръжка 42632.64
Общо:  43490.2
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 83369.96
Общо:  83369.96
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София ( 867******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 8936.96
Общо:  8936.96
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5912.78
Общо:  5912.78
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 289.47
Общо:  289.47
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 36328.24
10 xxxx Издръжка 117111.33
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 31924.01
88 xxxx Средства на разпореждане 5349.96
90 xxxx Възстановени приходи 16527.83
Общо:  207241.37
Национален фонд - Двустранни програми за трансгранично сътрудничество ( 986******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 86.25
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 358.75
Общо:  445
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 43015.39
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 145.35
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 107.97
10 xxxx Издръжка 5797.74
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 188248.99
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 492240.19
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 689119.21
Общо:  1418674.84
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Описание Сума
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 202953.1
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 867987
Общо:  1070940.1
Други трансфери за общини ( 488******* ) Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 768349.28
Общо:  768349.28
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ Период: 14.05.2020 - 14.05.2020
Описание Сума
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 42996.54
Общо:  42996.54