одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия, картон

Уникален идентификатор:  edd7e26a-45fa-47cc-8c80-eeb685c95053

Описание:

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия, картон в община Бяла Слатина

регистър municipality of Byala Slatina Register of the sites for the transfer of waste from plastics glass paper cardboard

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-05-10 10:52:03
  • Създаден от: ivan_hristov_petrov
  • Последна промяна: 2019-05-10 10:52:03

РЕГИСТЪР НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСА, СТЪКЛО, ХАРТИЯ И КАРТОН И ДРУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА СЪГЛАСНО ЧЛ.19, АЛ.3, Т.14 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

№ по ред Име на фирма Управител/ Директор тел. за връзка, e-mail: Адрес на площадката Номер и дата на разрешение Вид на отпадъка Разрешени дейности
Код Наименование
1. "ДЕНИЦА 02" ЕООД Ана Илиева ******** гр. Бяла Слатина, ПИ № 000574. местност "Скотовъден дол" № 05-ДО-201-00 от 11.04.2013 г. 15 01 01 Хартиени и картонени опаковки R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 (за упоменати без кодове 15 01 07; 16 01 03; 16 06 01* и 16 06 05) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12
15 01 02 Пластмасови опаковки
15 01 04  Метални опаковки
15 01 06 Смесени опаковки
15 01 07 Стъклени опаковки
16 01 03 Излезли от употреба гуми
16 01 04* Излезли от употреба превозни средства
16 01 06 Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти
16 06 01* Оловни акумулаторни батерии
16 06 05 Други акумулаторни батерии
20 01 35* Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти
2. "КОСАНЯ" ЕООД Стефан Лазаров ******** гр. Бяла Слатина, парцел III, кв. 3 Б по плана на гр. Бяла Слатина № 05-ДО-176-03 от 24.04.2013 г. 15 01 01 Хартиени и картонени опаковки R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12
15 01 02 Пластмасови опаковки
15 01 04 Метални опаковки
15 01 07 Стъклени опаковки
16 01 19 Пластмаса
16 01 04* Излезли от употреба превозни средства
20 01 02 Хартия и картон
20 01 39 Пластмаса
3 "РАНГ 2000" ЕООД Благой Ангов ******** гр. Бяла Слатина, ул. ”Герена” № 9, УПИ IV-3498, кв. 3А по плана на гр. Бяла Слатина № 05-ДО-202-00 от 16.04.2013 г. 15 01 01 Хартиени и картонени опаковки R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12
15 01 02 Пластмасови опаковки
15 01 04 Метални опаковки
15 01 07 Стъклени опаковки
16 01 19 Пластмаса
16 01 04* Излезли от употреба превозни средства
20 01 02 Хартия и картон
20 01 39 Пластмаса