одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация 02.2020

Уникален идентификатор:  ee2a5d88-c6fd-4877-9b63-b0dab8eed661

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-24 14:45:03
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2020-03-24 14:45:03

Регистър на заявленията за достъп до информация на община Казанлък

Регистр индекс Кореспондент - адрес Относно
ЗДОИ-00-1/20.1.2020 г. ЗДОИ-00 Закон за достъп до общ.информация - ВЕЛИН СЕВДАЛИНОВ ХАРБАЗОВ ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪХРАНЯВА В АРХИВА НА ОА, А ИМЕННО: 1. СКЛЮЧВАНИ ЛИ СА ДОГОВОРИ ЗА АБОНАМЕНТНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ С АДВОКАТИ И АДВОКАТСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ КМЕТА ИЛИ ОБЩИНАТА, ПРЕЗ ПЕРИОДА 2016-2019г.?; 2. КАКВА Е БИЛА ЦЕНАТА НА МЕСЕЧНИЯ АБОНАМЕНТ ЗА ПОСОЧЕНИЯ ПЕРИОД- МЕСЕЦ ПО МЕСЕЦ?; 3. ОСЪЩЕСТВЯВАНО ЛИ Е ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПО ГРАЖДАНСКИ И АДМ.ДЕЛА ОТ АДВОКАТИ И АДВОКАТСКИ ДРУЖЕСТВА, ПО КОИТО СТРАНА Е КМЕТА НА ОБЩИНАТА ИЛИ ОБЩИНАТА, И АКО ДА- ПО КОИ ДЕЛА, ПРЕД КОЙ СЪД, С КАКЪВ ПРЕДМЕТ И ЕВЕНТУАЛНО С КАКЪВ МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС?; 4. В КАКЪВ РАЗМЕР СА БИЛИ РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНАТА ЗА ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЗА ДЕЛАТА ПО Т.3.
ЗДОИ-00-2/11.2.2020 г. ЗДОИ-00 Закон за достъп до общ.информация - ВЕНЦИСЛАВА МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧЕНИ НЕТРУДОВИ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА ОБЩА СТОЙНОСТ НАД 1000 ЛЕВА, ЗА ПЕРИОДА 2017-2019г., ИЗПЛАТЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ПРИЧИНИ ЗА ТЯХНОТО СКЛЮЧВАНЕ.
ЗДОИ-00-3/17.02.2020 г. ЗДОИ-00 Закон за достъп до общ.информация - ТОШКО ЙОРДАНОВ ХАДЖИТОДОРОВ - ВОДЕЩ НА ПРЕДАВАНЕТО "СТУДИО ХЬ", 7/8 TV; ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИЗФОРМАЦИЯ ЗА: - СПИСЪК НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, НА КОИТО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 31, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ДО 30.07.19 Г СА ПРЕДОСТАВЕНИ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЯ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОЯ НА ИМОТИТЕ, СРОКА НА ДОГОВОРА И НАЕМНАТА ЦЕНА; - СПИСЪК НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ НА КОИТО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 31, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ДО 30.07.19 Г. СА ПРЕДОСТАВЕНИ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЯ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОСБСТВЕНОСТ, С ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОЯ НА ИМОТИТЕ, СРОКА НА ДОГОВОРА И НАЕМНАТА ЦЕНА; - СПИСЪК НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, КОИТО КЪМ 01.12.19 Г. ИМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТИ, ВИДЪТ, РАЗМЕРЪТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПЛАЩАНЕ НА НАЕМНАТА ЦЕНА КЪМ 30.07.19 Г.; - СПИСЪК НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ЗА КОИТО Е УСТАНОВЕНО, ЧЕ СА ПРЕОТДАВАЛИ ОТ 2017 Г. ДО ДАТАТА НА ЗАПИТВАНЕТО ПРЕДИОСТАВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД НАЕМ НА ТРЕТИ ЛИЦА ИЛИ СА ГИ ПРЕОТСТЪПВАЛИ ЗА ПОЛЗВАНЕ.'
ЗДОИ-00-4/18.2.2020 г. ЗДОИ-00 Закон за достъп до общ.информация - ХРИСТИНКА СТОЙКОВА ВЛАДОВА Заявление за предоставяне достъп до обществена информация: 1. Какъв е бил за периода от 01.01.2014 г. до 01.01.2020 г. броят на служителите, които са назначени в общината във връзка с местните данъци и такси и с какви длъжностни характеристики са били тези служители? 2. Какъв е размерът на събраните през 2014 г. годишни данъци за недвижими имоти в общината. Какъв е бил процентът за облагане на недвижим имот за физически и юридически лица през 2014 г.? 3. Какъв е размерът на дължимите от юридически или физически лица, но несъбрани към 01.01.2020 г., годишни данъци за недвижими имоти в общината дължими за 2014 г.? Какви правни действия са предприети за събирането на тези данъци. Има ли неплатени задължения за годишни данъци за недвижими имоти, за които към 01.01.2020 г. е изтекла петгодишна погасителна давност, за събирането на които задължения не са предприети действия от общината и ако има – какъв е техният размер и каква е причината за липса на действия? 4. В случай че са предприети действия за събиране на дължимите за 2014 г., но неплатени, годишни данъци за недвижими имоти, моля за справка относно образуваните дела (граждански, изпълнителни и др.) и на какъв етап са тези дела.
'ЗДОИ-00-5/24.2.2020 г. 'ЗДОИ-00 Закон за достъп до общ.информация - ТОШКО ЙОРДАНОВ ХАДЖИТОДОРОВ - ВОДЕЩ НА ПРЕДАВАНЕТО "СТУДИО ХЬ", 7/8 TV; Заявление за предоставяне на доистъп до обществена информация : 1. Списък на политическите партии, на които на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за политическите партии до 30 юли 2019 г. са предоставени под наем помещения – частна общинска собственост, с информация за с информация за броя на имотите, срока на договора и наемната цена. 2. Списък на политическите партии, на които на основание чл. 31, ал. 2 от Закона за политическите партии до 30 юли 2019 г. са предоставени под наем помещения – частна общинска собственост, с информация за с информация за броя на имотите, срока на договора и наемната цена. 3. Списък на политическите партии, които към 1 декември 2019 г. имат задължения към общината за ползваните имоти, видът и размерът на задълженията, включително за плащане на наемната цена към 30 юли 2019 г. 4. Списък на политическите партии, за които е установено, че са преотдавали от 2017 г. до датата на запитването предоставени помещения под наем на трети лица или са ги преотстъпвали за ползване.