одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите за 2019 г. - дирекция ИИБ

Уникален идентификатор:  ef01f763-bf96-4ec1-a58a-be384e0e93af

паспорти строежи технически

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-27 16:54:21
  • Създаден от: varna_mun
  • Последна промяна: 2020-10-06 17:17:48
  • Последно променил: varna_mun

№ по ред

№ и дата на регистриран ТП

Разрешение за строеж

Наименование на строеж

Административен адрес

1 01/ГИ/10135.3517.269.1/09.01.2019 г. 18/ГИ/31.01.2018 БАЗОВА СТАНЦИЯ от мобилна наземна мрежа на Теленор България ЕАД с №4441 и БАЗОВА СТАНЦИЯ от мобилна наземна мрежа на БТК ЕАД с №VА4331 и БАЗОВА СТАНЦИЯ от мобилна наземна мрежа на Мобилтел ЕАД с №VАR0203 за осъществяване на обществени електронни съобщения за глас и/или данни с честотен обхват 900 1800 и 2100 МНZ на покрива на сграда с идентификатор 10135.3517.269.1 по КК и КР на гр. Варна с административен адрес: гр. Варна ул. Д-р Иван Селименски бл. 1 вх. Б
2 02/ГИ/72709.501.291/ 15.01.2019 г. 34/ГИ/09.03.2018 Външно кабелно електрозахранване от съществуваща разпределителна кутия тип РК-3 пред УПИ VІІІ-291 /ПИ 72709.501.291/ до нова разпределителна кутия тип РК-3 и електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VІІ-291 /ПИ 72709.501.953/ кв.56 по плана на с. Тополи ул. ”Стоян Буйнов” №41А гр. Варна. Изваждане и муфиране на съществуващ кабел от съществуваща разпределителна кутия РК-3 пред УПИ VІІІ-291 /ПИ 72709.501.291/до новата разпределителна кутия РК-3 пред УПИ VІІ-291 /ПИ 72709.501.953/ кв. 56 по плана на с Тополи ул. Стоян Буйнов №41А община Варна
3 03/ГИ/10135.4510.1019/ 15.01.2019 г. 26/ГИ/16.02.2018 ТРАФОПОСТ ТИП БКТП 20/04 КV 2х100 КVа /с монтаж на два трансформатора 1000 КVА и 400 КVА/ в УПИ ХV-464950 „за произв.скл.и обсл.дейност” кв. 20 /ПИ 10135.4510.1019/ електрозахранването му с кабелна линия 20 КV чрез разкъсване на кабелен извод „РОЖЕН” /от П/СТ „МАКСУДА” межде ТП 1576 И В/СТ 1890/ и кабелни линии ниско напрежение 04 КV от него до три броя електромерни табла тип ТЕПО в УПИ V-410032 кв. 20 /ПИ 10135.4510.462/ по плана на ЗПЗ район „ВЛ.ВАРНЕНЧИК” гр. Варна по плана на ЗПЗ район „ВЛ.ВАРНЕНЧИК” гр. Варна
4 04/ГИ/31.01.2019 г. 74/ГИ/16.05.2018 Уличнa канализация PVC ф315 с дължина 20.50м. от ос.т.22 към ос.т.129 по плана на кв. „Виница“ Район Приморски“ гр. Варна кв. „Виница“ район ‚Приморски“ гр.Варна
5 05/ГИ/1838.1836/31.01.2019 г. 167/ГИ/25.09.2017 „Реконструкция на битова канализация на ул. “Ген. Георги Попов“ район „Приморски“ гр. Варна“ гр.Варна район „Приморски“ 24-ти м.р. ул.“Ген. Георги Попов“ между о.т.1838 и о.т.1836
6 06/ГИ/10135.1030.377/ 01.02.2019 г. 73/ГИ/11.05.2018г. Трафопост тип БКТП 1х1000kVA 20/0.4kV електрозахранването му с кабелни линии средно напрежение 20kV от новоизграден трафопост тип БКТП 1х1000kVA 20/10/0.4kV и кабелни линии ниско напрежение 04kV за захранване на технологични консуматори,находящи се в УПИ VII-538 кв. 22 (ПИ с ид. 10135.3514.813)по плана на ЗПЗ гр. Варна
7 07/ГИ/10135.2569.285/ 08.02.2019 г. 08/ГИ/29.01.2016г. 1.Трафопост тип БКТП 2х1000кVА 20/0.4кV в поземлен имот с ид.№10135.2569.285 кв.6 по плана на к.к. ”Св.Св. Константин и Елена” гр.Варна електрозахранен с кабелна линия 20кV чрез разкъсване и муфиране на кабелен извод “Глория” /между възлова станция №551 и трафопост №1979 в ПИ 10135.2569.285 кв. 6 по плана на к.к. “Св.Св.Константин и Елена” гр.Варна 2. Кабелни линии ниско напрежение от новия трафопост до 8 броя електромерни табла тип ТЕПО в поземлен имот с ид. 10135.2569.286 3. Изграждане на кабелна канална мрежа с 4 броя шахти,находящи се в ПИ 10135.2569.285 кв.6 по плана на к.к.“Св.Св.Константин и Елена” гр. Варна
8 08/ГИ/11.02.2019 г. 17/ГИ/29.01.2018 г. Уличен водопровод ф110 ПЕВП с дължина 78 метра между о.т. 197 и о.т. 82 и улична битова канализация PVC ф315 РР с дължина 20.80м. между о.т. 197 и о.т. 80 кв.82 по плана на СО „Траката“ гр.Варна о.т. 197 и о.т. 82 и о.т. 197 и о.т. 80 кв.82 по плана на СО „Траката“ гр.Варна
9 09/ГИ/12.02.2019 г. 08/ГИ/15.01.2018 г. Въздушна кабелна електропроводна линия 04 кV (пет клона със 104 броя нови стълбове) електрозахранени от трафопост )МТП) №3 Добрева чешма (с обща дължина 3173 км.) по плана на СО Добрева чешма гр. Варна по плана на СО Добрева чешма гр. Варна
10 10/ГИ/13.02.2019 г. 25/29.03.2000 г. от Гл.арх. на район Приморски Водоснабдяване на парцели в местност Горна Трака - клон 1 2 и 3: Подобект: Водопроводна мрежа за кооперация Фатрико дере м-ст Горна Трака район Приморски гр. Варна
11 11/ГИ/10135.2569.289/ 15.02.2019 г. 69/ГИ/08.05.2018г. ТРАФОПОСТ ТИП БКТП 20/04 КV 400 КVА / В УПИ І-289 КВ.12 /ПИ 10135.2569.289/ захранван чрез разкъсване на кабелна линия 20 КV извод АБАТКО (между Подстанция Траката и ТП 768) по плана на к.к. Св.Св. Константин и Елена гр. Варна к.к. Св.Св. Константин и Елена гр. Варна
12 12/ГИ/15.02.2019 г. 267/ГИ/ 02.09.2010 г. и Заповед №11/ГИ/ 21.12.2018 г. „Газификация на гр. Варна“ Подобект: „Разпределителен газопровод в ж. к. „Вл. Варненчик“ местност „Ментеше“ и ПЗ „Метро“ захранващ попътни консуматори с дължина на трасето 2893 м“ Етап 2 – Газопровод полиетилен с диаметър ? 110 с дължина 187338 м от ПК 00+00 при кв. 2 до ПК 18+7338 ж. к. „Владислав Варненчик“ местност „Ментеше“ и ПЗ „Метро“ гр. Варна
13 13/ГИ/10135.3523.594/ 12.03.2019 г. 78/ГИ/15.06.2017 г. УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД изпълнен с тръби ПЕВП ф110 и ф160 с дължина 129.00 м. и УЛИЧНА БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ изпълнена с тръби РVС ф315 с дължина 137.00м. от о.т. 203 през о.т. 204 о.т. 205 до о.т. 299 и бул. Трети март по плана на СО „Кочмар“ гр. Варна о.т. 203 през о.т. 204 о.т. 205 до о.т. 299 и бул. Трети март по плана на СО „Кочмар“ гр. Варна