одобрен

Регистър на концесиите

Уникален идентификатор:  ef69085c-0a68-4081-bd2f-339de2ed6e3d

Описание:

Регистър на концесиите на територията на Община Русе

концесии

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-12 15:31:49
  • Създаден от: iskren_rusanov
  • Последна промяна: 2019-09-12 15:31:49

№ по ред

Вид на договор

Дата на подписване

Вписване в Агенция по вписване

КОНЦЕСИОНЕР /наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление/

Предмет на договора

Срок на договора /г./

Основание за сключване на договора

Забележка

1 Договор за извършване на дейност „Довършване изграждането на подлезите на централните магистрали на територията на гр. Русе и привеждането им във вид удобен за експлоатация“ 16.10.2000 г. НКР: №000214. ЕТ „Иво Иванов – Ивона“ регистриран по ф.д. №2967/1991 г. на РОС, с БУЛСТАТ Е 827152702. Концедентът (ОбС) предоставя на Концесионера разрешение за извършване на дейността по довършване изграждането на подлеза на бул. „Христо Ботев“ до „Печатни платки“ и привеждането му във вид удобен за експлоатация“. 25 Чл. 73, ал. 1 от ЗОС, чл. 33, ал. 1 от Наредба №10 за условията и реда за предоставяне на концесии от ОбС Русе.
2 Договор за предоставяне на концесия на стадион „Локомотив”, гр.Русе. 16.02.2006 г. Рег.№119,том III, парт. №320,3995; НКР: №000598. „АРИСТОН-С” ООД, БУЛСТАТ 117013156, вписано в Регистъра за ТД под №1164, том 15, стр. 197, по ф.д. 962/1996 г. на РОС. Концедентът (ОбС) предоставя на Концесионера особено право на ползване върху част от недвижим имот, АПОС №1048/09.12.1966 г., намиращ се в гр. Русе, ул.”Цветница” 6, стадион Локомотив. 15
3 Договор за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на гр. Русе, разположени в Зона 1. 23.04.2012 г. НКР: №000905 „ТАБАК ТРАФИК“ АД, ЕИК 175239360. Управление на спирките от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на град Русе, разположени върху части от имоти – публична общинска собственост на община Русе, обекти от обществен интерес по смисъла на Закона за концесиите, с предоставяне на право на експлоатация, чрез изграждане на спирките, като обекти – елементи от градското обзавеждане, по смисъла на чл. 56 ал.1 от ЗУТ, съгласно одобрена схема и Приложение № 1 и 2 за задоволяване на обществените потребности от спирки по линиите на масовия градски транспорт, със средства, осигурени от концесионера и на негов риск и с предоставяне на право на концесионера за извършване на рекламни услуги и търговски услуги по продажба на вестници, списания и пакетирани стоки в тези обекти. 15 Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите.
4 Договор за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на гр. Русе, разположени в Зона 2. 23.04.2012 г. НКР: №000905 „Фактор плюс” ЕООД - гр. Варна, ЕИК 103607871. Управление на спирките от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на град Русе, разположени върху части от имоти – публична общинска собственост на община Русе, обекти от обществен интерес по смисъла на Закона за концесиите, с предоставяне на право на експлоатация, чрез изграждане на спирките, като обекти – елементи от градското обзавеждане, по смисъла на чл. 56 ал.1 от ЗУТ, съгласно одобрена схема и Приложение № 1 и 2 за задоволяване на обществените потребности от спирки по линиите на масовия градски транспорт, със средства, осигурени от концесионера и на негов риск и с предоставяне на право на концесионера за извършване на рекламни услуги и търговски услуги по продажба на вестници, списания и пакетирани стоки в тези обекти. 15 Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите.
5 Договор за предоставяне на концесия на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“– публична общинска собственост. 04.01.2018 г. НКР: №A-00085 „ПОРТ ПРИСТИС“ ООД, гр. Русе, ЕИК 201270673. Концесия за извършване на пристанищни услуги в обект публична общинска собственост – пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ гр. Русе. Управление на услуга от обществен интерес на риск на концесионера, чрез поддържане в наличност на пристанищните услуги и осигуряване на тяхната непрекъснатост срещу правото на концесионера да експлоатира услугата, като получава приходи от потребителите или от трети лица; Управление и поддържане в експлоатационна годност на обекта на концесията. 35 Закона за концесиите.
6 Договор за предоставяне на концесия за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на община Русе. 22.10.2018 г. НКР: №221-8 „РДС ИНВЕСТ“ ЕАД, гр. Русе, ЕИК 204796358. Концесия за строителство, което включва: проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи и дейности за реконструкция и основен ремонт на обектите, включени в концесията, както и тяхното поддържане в експлоатационна годност за срока на концесията, срещу правота на концесионера да експлоатира обекта на концесия при поемане на оперативния риск. 35 Закона за концесиите.