одобрен

SEBRA-2019-04-09

Уникален идентификатор:  f0244e98-4902-412c-8281-4a06de81b4b3

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-11 11:41:35
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-04-11 11:41:35

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2644360.8400000003
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 10652.709999999992
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2309952.23
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 1560.46
10 xxxx Издръжка 5908330.350000001
18 xxxx Други разходи 462159.82
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 638965.34
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 44602135.34
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3214424.82
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 6802538.84
88 xxxx Средства на разпореждане 355527.36
89 xxxx Друго финансиране 291176.83
90 xxxx Възстановени приходи 244197.63
91 xxxx Теглене на BGN в брой 31000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 39116.6
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 13162837.91
98 xxxx Други операции в БНБ -876.86
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 38700
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 480653.89
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 14284027
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 112453.39
Общо:  95633894.49999999
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5206.64
18 xxxx Други разходи 920.17
Общо:  6126.81
Министерски съвет ( 003******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13790.57
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 3200.45
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2269000
10 xxxx Издръжка 148095.78
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 6322.25
88 xxxx Средства на разпореждане 3712.35
90 xxxx Възстановени приходи 2877.81
Общо:  2446999.21
Конституционен съд ( 004******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 497.4
Общо:  497.4
Сметна палата ( 005******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1043.26
Общо:  1043.26
Висш съдебен съвет ( 006******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 514418
18 xxxx Други разходи 73464.52
88 xxxx Средства на разпореждане 24401.06
90 xxxx Възстановени приходи 8420.44
Общо:  620704.02
Министерство на финансите ( 010******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 71500
10 xxxx Издръжка 570025.35
88 xxxx Средства на разпореждане 3144
Общо:  644669.35
Министерство на външните работи ( 011******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 194.25
10 xxxx Издръжка 11687.28
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 217438.02
Общо:  229319.55
Министерство на отбраната ( 012******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 82261.5
10 xxxx Издръжка 207452.54
18 xxxx Други разходи 1634.44
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3500
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2829240
90 xxxx Възстановени приходи 20214.18
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -32781.3
Общо:  3111521.36
Министерство на вътрешните работи ( 013******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 98573.39
10 xxxx Издръжка 209141.69
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 27080.76
88 xxxx Средства на разпореждане 92039.03
89 xxxx Друго финансиране 1000
90 xxxx Възстановени приходи 181398.09
Общо:  609232.96
Министерство на правосъдието ( 014******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 84322.44
10 xxxx Издръжка 17866.22
18 xxxx Други разходи 12.5
Общо:  102201.16
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 204097.74
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 253.96
10 xxxx Издръжка 286558.61
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 137520.03
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 23834.16
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 584548.81
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 19558.3
Общо:  1266371.61
Министерство на здравеопазването ( 016******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 126749.45
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 5500.47
10 xxxx Издръжка 199123.82
90 xxxx Възстановени приходи 3800
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 48.9
Общо:  335222.64
Министерство на образованието и науката ( 017******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 118610.79
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 13421.45
10 xxxx Издръжка 316710.06
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 79237
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 558570
88 xxxx Средства на разпореждане 72796.51
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 48.9
Общо:  1159394.71
Министерство на културата ( 018******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 219433.69
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 200
10 xxxx Издръжка 265590.73
18 xxxx Други разходи 186279.32
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4029
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2160
Общо:  677692.74
Министерство на околната среда и водите ( 019******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9430
10 xxxx Издръжка 43119.77
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1296
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 8703.31
88 xxxx Средства на разпореждане 11759.02
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 19558.3
Общо:  103866.4
Министерство на икономиката ( 020******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 71217.82
10 xxxx Издръжка 68929.54
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 10429.5
88 xxxx Средства на разпореждане 120269.17
90 xxxx Възстановени приходи 3205
Общо:  274051.03
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 38502.73
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 28313.15
Общо:  66815.88
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 88198.49
18 xxxx Други разходи 6069.36
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 2328.2
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 13.99
88 xxxx Средства на разпореждане 25219.97
90 xxxx Възстановени приходи 3640.48
Общо:  125470.49
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 24797.93
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 23901.29
90 xxxx Възстановени приходи 8035.3
Общо:  56734.52
Министерство на младежта и спорта ( 025******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12900
10 xxxx Издръжка 60714.06
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 113580
Общо:  187194.06
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 27276.55
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 14300
Общо:  41576.55
Комисия за защита на личните данни ( 034******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 839.71
Общо:  839.71
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 56125.58
Общо:  56125.58
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 37198.13
Общо:  37198.13
Национален статистически институт ( 041******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1284.36
10 xxxx Издръжка 2488.44
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 698.14
Общо:  4470.94
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4578.78
Общо:  4578.78
Съвет за електронни медии ( 044******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 20524.73
Общо:  20524.73
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1150
Общо:  1150
Комисия за финансов надзор ( 047******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8857.62
90 xxxx Възстановени приходи 558.71
Общо:  9416.33
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 28340
10 xxxx Издръжка 8433.13
18 xxxx Други разходи 75.7
91 xxxx Теглене на BGN в брой 4000
Общо:  40848.83
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 691625.43
Общо:  691625.43
Национален осигурителен институт ( 055******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 679.4
10 xxxx Издръжка 77845.02
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 43466387.15
90 xxxx Възстановени приходи 1426.35
Общо:  43546337.92
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 46598.24
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 410985.57
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 12969938.58
Общо:  13427522.39
Българска национална телевизия ( 061******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 680.1
10 xxxx Издръжка 14330.77
18 xxxx Други разходи 3678.28
Общо:  18689.15
Българско национално радио ( 062******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5583.41
10 xxxx Издръжка 53285.55
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1098
Общо:  59966.96
Българска телеграфна агенция ( 063******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1408.2
Общо:  1408.2
Министерство на туризма ( 071******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 276.57
Общо:  276.57
Централна избирателна комисия ( 082******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 628123.21
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 35
10 xxxx Издръжка 62252.26
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3752.58
Общо:  694163.05
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 74653.18
98 xxxx Други операции в БНБ -876.86
Общо:  73776.32
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 130337.35
18 xxxx Други разходи 34074.56
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 266922.01
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1601.33
Общо:  432935.25
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9675.22
Общо:  9675.22
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* )
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
Общо:  5000
Селскостопанска академия ( 133******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10
10 xxxx Издръжка 102520.1
90 xxxx Възстановени приходи 1165.57
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2000
Общо:  105695.67
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3083.32
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 170
10 xxxx Издръжка 10998.94
Общо:  14252.26
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 181864.8
Общо:  181864.8
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 106034.37
Общо:  106034.37
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 1960.82
Общо:  1960.82
Учителски пенсионен фонд ( 745******* )
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 29272.46
Общо:  29272.46
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 274276.45
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 460000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 6938.16
Общо:  741214.61
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 24363.23
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4440
Общо:  28803.23
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1150.69
10 xxxx Издръжка 2575.05
18 xxxx Други разходи 50000
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 67200
Общо:  120925.74
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 77380.71
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 15000
Общо:  92380.71
Технически университет - София ( 812******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 49930.85
10 xxxx Издръжка 45187.96
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 6500
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 19.56
Общо:  101638.37
Технически университет - Варна ( 814******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 47038.3
18 xxxx Други разходи 20
Общо:  47058.3
Технически университет - Габрово ( 815******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2801.74
Общо:  2801.74
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8571.22
Общо:  8571.22
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8562.35
10 xxxx Издръжка 3461
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3500
Общо:  15523.35
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 23740
10 xxxx Издръжка 65246.06
90 xxxx Възстановени приходи 750
Общо:  89736.06
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 70000.12
Общо:  70000.12
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3783.17
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 28020
Общо:  31803.17
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 500223.14
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 26547.82
10 xxxx Издръжка 12031.07
Общо:  538802.03
Медицински университет - София ( 831******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15328.81
10 xxxx Издръжка 108626.12
18 xxxx Други разходи 17237.22
Общо:  141192.15
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1156.25
10 xxxx Издръжка 58022.84
18 xxxx Други разходи 40
Общо:  59219.09
Медицински университет - Плевен ( 835******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 46270
10 xxxx Издръжка 15824.9
Общо:  62094.9
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 50112.74
18 xxxx Други разходи 60111.55
Общо:  110224.29
Икономически университет-Варна ( 842******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1407.02
88 xxxx Средства на разпореждане 2186.25
Общо:  3593.27
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов ( 843******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 68136.23
18 xxxx Други разходи 11097.91
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 46750
Общо:  125984.14
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1732.8
Общо:  1732.8
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев"- Пловдив ( 854******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8074.57
Общо:  8074.57
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6097.43
Общо:  6097.43
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1545.11
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -977.92
Общо:  567.19
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* )
Код Описание Сума
90 xxxx Възстановени приходи 540
Общо:  540
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15032.71
10 xxxx Издръжка 2047.67
90 xxxx Възстановени приходи 8165.7
Общо:  25246.08
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2368.03
Общо:  2368.03
Българска академия на науките ( 890******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 120054.11
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 324
10 xxxx Издръжка 322885.1
18 xxxx Други разходи 17444.29
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1720.17
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 96741.93
89 xxxx Друго финансиране 316.84
Общо:  559486.44
Национален фонд - Двустранни програми за трансгранично сътрудничество ( 986******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 58.67
Общо:  58.67
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7393.31
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1951.79
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 1560.46
10 xxxx Издръжка 179835.69
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 118615.1
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 255446.71
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5515203.88
Общо:  6080006.94
Субсидии за общини ( 444******* )
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 38700
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 480653.89
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 14284027
Общо:  14803380.89
Другитрансфери за общини ( 488******* )
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 112453.39
Общо:  112453.39