одобрен

Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения ,планове ,програми и проекти на територията на РИОСВ -Враца

Уникален идентификатор:  f038745b-204a-4244-9d6b-b26f8433ae3c

Описание:

Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения ,планове ,програми и проекти на територията на РИОСВ -Враца

ЗБР РИОСВ -Враца

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-05 12:28:47
  • Създаден от: riosv_vr
  • Последна промяна: 2019-04-05 12:28:47

Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС инвестиционни предложения (ИП,ППП) на територията на РИОСВ - Враца, попадащи в границите на защитени зони

Наименование на ИП Възложител Местоположение По реда на глава шеста от ЗООС и глава трета от наредбата по чл. 31а от ЗБР По реда на глава втора от наредбата по чл. 31а от ЗБР
Община Землище № на имот или координатни точки Площ (дка) На територията на В близост до задължителна ОВОС прекратяване Преценка необходимостта от ОВОС Решение по ОВОС Решение по ОСВ
ЗЗ за местообитания ЗЗ за птици
код площ (дка) код площ (дка) ЗЗ за местообитания ЗЗ за птици Да не се извърши Да се извърши одобрявам не одобрявам Да се извърши ОСВ Съгласува Не съгласува Прекратява
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
2018
1 „Изграждане на нова Базова станция №5579 в п.и. №119035 в земл. с. Згориград, общ. Враца“ „Теленор България” ЕАД Враца Згориград №119035 0.399 BG0000166 "Врачански Балкан" 0.399 BG0002053 "Врачански Балкан" 0.399 Решение № 01-ОС / 08.02.2018г.
2 «Създаване на земеделско стопанство, в което ще се отглеждат 10 дка дини, 15 дка тиквички и 5 дка сини сливи, в землищата на с. Хайредин и с. Ботево, общ. Хайредин» ЗП П.П Хайредин Хайредин №057031, №057032, №103013 и №103014 20 BG0002009 "Златията" 20 Решение № 02-ОС / 02.04.2018г.
3 «Създаване на земеделско стопанство, в което ще се отглеждат 10 дка дини, 15 дка тиквички и 5 дка сини сливи, в землищата на с. Хайредин и с. Ботево, общ. Хайредин» ЗП Павел Павлов Хайредин Ботево №106019, №106020, №106017 10 BG0002009 "Златията" 10 Решение № 02-ОС / 02.04.2018г.
4 «Изграждане на жилищна сграда за сезонно обитаване в п.и. № 037004 в землището на с. Згориград, общ. Враца» Б.П.Л. Враца Згориград № 037004 1.145 BG0000166 "Врачански Балкан" 1.145 BG0002053 "Врачански Балкан" 1.145 Решение № 03-ОС / 03.04.2018г.
5 «Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в п.и. № 013014 в землището на с. Згориград, общ. Враца» К.Ц.К Враца Згориград № 013014 1.152 BG0000166 "Врачански Балкан" 1.152 BG0002053 "Врачански Балкан" 1.152 Решение № 04-ОС / 30.04.2018г.
Горскостопанска програма за имот № 117009, местност ”Китката” в землището на с. Косталево, общ. Враца Е.П.С Враца Косталево № 117009 3 BG0000166 "Врачански Балкан" BG0002053 "Врачански Балкан" Решение № 05-ОС-П /.05.2018г .(чл. 2, ал. 5 от Наредбата за ОС, във връзка чл.12, ал. 4 - ЗМ Речка)
1 План- извлечение за промяна вида на сечта за имоти №№ 117019, 117025, 117035, 121011, 121012 в землището на с. Косталево, общ. Враца ДТС-Враца Враца Косталево №№ 117019, 117025, 117035, 121011, 121012 BG0000166 "Врачански Балкан" BG0002053 "Врачански Балкан" Решение № 06-ОС-П /11.06.2018г .(чл. 2, ал. 5 от Наредбата за ОС, във връзка чл.12, ал. 4 - ЗМ Речка)
2 „Изграждане на жилищна сграда в имот №12259.52.2 по КК на гр.Враца, общ. Враца“ Г.Т.З Враца кв. Бистрец №12259.52.2 3.009 BG0000166 "Врачански Балкан" 3.009 Решение № 07-ОС / 20.06.2018г.
3 „Изграждане на допълнителна инфраструктура в имоти № 023028 и № 023029 в землището на с. Згориград, общ. Враца, към съществуващ в съседен имот хотел“ Й.Т.Г Враца с. Згориград № 023028 и № 023029 5 BG0000166 "Врачански Балкан" 5 BG0002053 "Врачански Балкан" 5 Решение № 08-ОС / 23.10.2018г.
2019т.
„Промяна на предназначението на п.и. №012038, ЕКАТТЕ 30606, местност „Барата” в землището на с. Згориград, община Враца и образуване на нов урегулиран поземлен имот с предназначение „за малкоетажно жилищно застрояване за сезонно ползване” с цел изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване“ Н.Г.Х Враца с. Згориград №012038 0.8 BG0000166 "Врачански Балкан" 0.8 BG0002053 "Врачански Балкан" 0.8 Решение № 01-ОС / 28.01.2019г.
„Изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя в ПИ 000213, местност "Пискавец", в землището на с. Челопек и образуване от него на 10 нови УПИ за „Нискоетажно жилищно застрояване“ и УПИ за „транспортен достъп”, в ПИ 000213, земл. с. Челопек, общ. Враца БКН Враца Челопек № 000213 BG0000166 "Врачански Балкан" 10 Решение №ВР-11-ПР/2019т.
„Изграждане на предприятие за чисто производство – софтуерна диагностика на автомобили и производство на дребни детайли, свързани с тях” в ПИ №55070.503.22, м. „Копана могила“, земл. с.Паволче, общ. Враца Враца Паволче №55070.503.22 3 BG0000166 "Врачански Балкан" 3 Решение №ВР-8-ПР/2019т.
„Отглеждане на свободно плаваща риба в язовир „Мътница 1“ имот №15014.12.395 в земл. с. Главаци, общ. Криводол", с възложител: „Чех Агро - Холд“ ООД Криводол Главаци №15014.12.395 BG0000166 "Врачански Балкан" Решение №ВР-3-ПР/2019т.