одобрен

Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за II-ро тримесечие на 2019г.

Уникален идентификатор:  f231429e-505d-4595-9f64-3bbc43f225b8

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-02 13:24:48
  • Създаден от: desislava_sandulova
  • Последна промяна: 2019-12-02 13:24:48
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

print

1 1
година 2019 1
1
1
1
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА 1
за периода от до 1
Козлодуй 2019/01/01 2019/06/30 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА 1
1
Козлодуй код по ЕБК: 5605 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 1
1
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ 1
Бланка версия 1.01 от 2019г. 1
1
(в лева) 1
I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Уточнен план 2019 - ПРИХОДИ Отчет 2019 - ПРИХОДИ 1
§§ под-§§ Н А И М Е Н О В А Н И Е Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 1
0 1 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
5 100 Данък върху доходите на физически лица: 30000 0 30000 0 0 17398 0 17398 1
10 101 от доходи по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения 0 0 0 0 0 0 0 0
15 102 от еднолични търговци, свободни професии, извънтрудови правоотношения и др. 0 0 0 0 0 0 0 0
20 103 окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 30000 0 30000 0 0 17398 0 17398 1