одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост съгласно чл. 52, ал.1, т.3, буква „б” на ЗВ

Уникален идентификатор:  f285eff2-5990-4427-a994-6a0ae0a09586

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-29 09:47:16
  • Създаден от: gyunay_niazi_hasan
  • Последна промяна: 2019-03-29 09:47:16

Издадени разрешителни за ползване на воден обекти - публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.3, буква „б” на ЗВ

Титуляр № на разрешителното Дата на издаване Воден обект Код на водното тяло Поречие Административно териториална единица Цел на ползването Площ на водния обект [дка] Площ разрешена за ползване [дка] Разрешен годишен лимит в [хил.м3/год] Разрешен режим на ползване Краен срок на действие на разрешителното Изменения на обстоятелства, подлежащи на регистрация Забележка
номер и дата на изменение на разрешителното номер и дата на продължаване на разрешителното номер и дата на преразглеждане на разрешителното за изземване на наносни отложения от повърхностен воден обект номер и дата на прекратяване на разрешителното номер и дата на отнемане на разрешителното
населено място община област ЕКАТТЕ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22