одобрен

Отчет за изразходваните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени заобществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни линии в община Дългопол

Уникален идентификатор:  f30c8dd1-87c4-4e6a-98aa-4cc923172c56

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-29 11:01:42
  • Създаден от: gyunay_niazi_hasan
  • Последна промяна: 2019-03-29 11:01:42

Входящ номер:

03000193090892/06.03.2019 г.

Приложение № 9 към чл. 62 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите
ОБЩИНАОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
ЕИК по БУЛСТАТ000093524
СПРАВКА
за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за 2018 година
№ по ред Превозвач Компенсации за безплатен и по намалени цени превоз на: Субсидии за нерентабилни автобусни линии по вътрешноградския и междуселищния транспорт - общо /в лева/
ЕИК Наименование ветерани, военноинвалиди, военнопострадали, деца, учащи, пенсионери -общо /в лева/ служителите по чл. 19, т. 7 /в лева/ деца и ученици до 16 години /в лева/
1 2.1 2.2 3 4 5 6
1 40085752 ЕТ ДЖУРА -ОРХАН НАСУФ 18222 0 0 0
2 73653 ПК КАМЧИЙСКА ДОЛИНА 0 0 0 6970.77
Дата: 06.03.2019