одобрен

За периода 01.01.– 30.06.2019 г. - Регистър на подадените заявления по ЗДОИ

Уникален идентификатор:  f3fd7850-4ed1-4c2d-a122-82127f0079ed

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-12 11:29:41
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-09-13 11:52:30
  • Последно променил: rossalina

Заявление № вх. № ИАОС

Вид на исканата информация

Журналисти

Граждани

НПО

Други

Решение за предоста-вяне на достъп до (в т.ч. частичен) информа-ция

Решение за отказ за предоставяне на достъп до информация

Решение за предоставяне на информация за повторно използване

Решение за отказ за предоставяне на информация за повторно използване

Мотиви за отказа

Обжалване

Други /Чл.32, ал.1 и чл.33/

 1 31/03.01.2019 г. Данни за въздуха от пункт в гр. Свищов и „Рожен“ за периода 21.11.2018-31.12.2018 г. - - - Община Свищов Удължение, 10.01.2019 г. Да, 1/18.01.2019 - - - - - -
2 62/04.01.2019 г. Протоколи от измерване на качество на атмосферния въздух и почвите в района на общините Челопеч, Чавдар, Мирково, Златица и Пирдоп за периода 2018 г. - - - Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД Да, № 2/17.01.2019 г. - - - - - -
3 192/11.01.2019 г. Концесия за добив на строителни материали от находище „Чайкъра“, концесия за добив на инертни материали от концесионна площ „Стоянова чешма“, база на фирма „Мостсрой Пловдив План“ ЕООД, инвестиционно предложение в землището на с. Крумово. - Александър Коджабашев - - Да, № 4/21.01.2019 г. - - - - - -
4 278/16.01.2019 г. Данни от мониторинг на атмосферния въздух в район Пирдоп-Златица за четвърто тримесечие на 2018 г., - - - РЗИ Софийска област Да, № 4/21.01.2019 г. - - - - - -
5 294/17.01.2019 г. Информация за чистотата на въздуха за периода 2016-2018 г. - Светослав Александров - - Да, № 5/21.01.2019 г. - - - - - -
6 314/17.01.2019 г. Протоколи с резултати от мониторинг на почвите за периода 20005-2017 г. - - - П-Юнайтед ЕООД Да, № 6/31.01.2019 г. - - - - - -
7 344/18.01.2019 г. Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии и доклад за безопасност на предприятия „Пауър Тийм Газ“ ЕООД и „Мини открит Въгледобив“ ЕООД“. - - - БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД Да, № 7/31.01.2019 г. - - - - - Писмо РИОСВ Перник
8 403/23.01.2019 г. Издадени документи за сертифицирано измерен атмосферен въздух и време за издаване на документите - Иван Петров - - - - - - - - Писмо 06.02.2019 г.
9 525/28.01.2019 г. Резултати от мониторинг на почвите в границите на Столична община- II-ро иIII-то ниво за периода 2012-2017 г. - - - П-Юнайтед ЕООД Да, № 9/11.02.2019 г. - - - - - -
10 568/30.01.2019 г. Информация за въздуха от станция „Хиподрума“ за периода от 16:00 ч. на 18.01.2019 г. до 16:00 ч. на 28.01.2019 г. - - Сдружение „За земята-достъп до правосъдие - - Частичен отказ №10/13.02.2019 г. На основание чл. 37, ал. 2 от ЗДОИ във вр. с чл. 20, ал. 1, т. 6 от - - На основание чл. 37, ал. 2 от ЗДОИ във вр. с чл. 20, ал. 1, т. 6 На основание чл. 26, ал. 1 от ЗООС във вр. С чл. 40 от ЗДОИ чл. 40 от ЗДОИ -
11 587/30.01.2019 г. Данни за почвите от 159-те постоянни пробни почви, данни за горските почви за 2002-2009 г. и за интезивен мониторинг за 2009 г. - - - БАН Институт за гората Да, № 11/12.02.2019 г. - - - - - -
12 726/05.02.2019 г. Какъв е общия брой на наблюдавания Скален орел, Белоглав лешояд, Черен лешояд и Египетски лешояд в България за 2017 г. и каква е тенденцията в числеността на популацията. - Росен Костадинов - - - - - - - - Писмо, 14.02.2019 г.
13 740/05.02.2019 г. Решение №5-1/2001 по оценка за въздействие на околната среда, КР №308-Н0/2008 г. на КЦМ АД, гр. Пловдив и Решение №308-Н0-И0-А0/2018 г. - Александър Коджабашев - - - - - - - - Писмо МОСВ
14 768/06.02.2019 г. Количества образувани, събрани и третирани отпадъци с кодове и наименования за периода 2015-2017 г. - - - ЕКО ЛОГИСТИКА ЕООД Да, № 14/14.02.2019 г. - - - - - -
15 780/07.02.2019 г. Количество разделно събрани отпадъци и директно предадени за рециклиране за периода 2015-2017 г. на територията на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда. - - - Община Разлог Да, № 15/15.02.2019 г. - - - - - -
16 847/11.02.2019 г. Данни за въздуха от АИС и мобилни станции на територията на страната за периода 2009-2018 г. - - - Национален институт по геофизика, геодезия и география-БАН Удължение, 14.02.2019 г. Да, № 16/06.03.2019 г. - - - - - -
17 915/12.02.2019 г. Данни за АИС на въздуха за София, Павлово, Хиподрума, Възраждане, Дружба, Надежда, Орлов мост за периода 03.2018-02.2019 Галя Неделчева Да, № 17/25.02.2019 г.
18 933/13.02.2019 г. Към настоящия момент има ли висящи производства пред ИАОС по искания за предоставяне на дерогации по реда на чл. 123а, ал. 3 от ЗООС, респ. чл. 15 (4) на Директива 2010/75/ЕС, подадени от ТЕЦ „КонтурГлабал Марица Изток 3“, Ей и ЕС-3С Марица Изток I“ ЕООД, „ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН“ ЕАД, „ТОПЛОФИКАЦИЯ-БУРГАС“ ЕАД, „Топлофикация Русе“ ЕАД и „Брикел“ ЕАД - - Сдружение „За земята-достъп до правосъдие - - - - - - На основание чл. 40, ал. 1 от ЗДОИ с чл. 154, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 140, ал. 2 от АПК Писмо, 27.02.2019 г.
19 987/14.02.2019 г. КР №308-Н0/2008 г. на КЦМ АД, гр. Пловдив и Решение №308-Н0-И0-А0/2018 г. - Александър Коджабашев - - Да, № 19/27.02.2019 г. - - - - - -
20 989/14.02.2019 г. Вида на отпадъка след пречистването на отпадъчната вода на Столична община в утайниците при с. Кубратово - Иван Петров - - - - - - - - Писмo, 27.02.2019 г.
21 1037/18.02.2019 г. Данни от мониторингови изследвания на повърхностни и подпочвени води за остатъци от активното вещество диметахлор - - - Синджента България ЕООД - - - - - - Писмо 28.02.2019 г.
22 1071/19.02.2019 г. Информация за КР на Йонтех ООД и Панагюрска компания АД - - - Панагюрска медна компания АД - - - - - - Писмо 28.02.2019 г.
23 1158/21.02.2019 г. Пробно изгаряне на отпадъци в ТЕЦ Бобов дол ЕАД, писма, списък на протоколи, данни за използвани количества биомаци и RDF, данни за измерени емисии на замърсители на въздуха. - - Сдружение „За земята-достъп до правосъдие - - - - - - - -
24 1218/22.02.2019 г. Протоколи от изпитване на качество на атмосферния въздух за област габрово през 2018 г. - - - РЗИ Габрово Да, № 24/06.03.2019 г. - - -- - - -
25 1219/22.02.2019 г. Данни относно р. Батова и данни за почвите от мониторинговата площ в близост до нея за 15 г. - Илия Вукарски - - Да, № 25/06.03.2019 г. - - - - - -
26 1228/22.02.2019 г. Данни относно реките в област Габрово и язовир Ал. Стамболийски и данни за почвите от мониторинговата площ в близост до нея за 15 г. - - - СУ Св. Климент Охридски Да, № 26/06.03.2019 г - - - - - -
27 1222/22.02.2019 г. Данни за въздуха в гр. Силистра за периода 01.01.2018-30.03.2019 г. - - - РЗИ Силистра Да, № 27/01.03.2019 г. - - - - - -
28 1248/25.02.2019 г. Данни за въздуха за пункт Дружба и пункт гара Яна за периода януари 2018-януяри 2019 г. - - - РУА България ЕООД Да, № 28/06.03.2019 г. - - - - - -
29 1268/25.02.2019 г. Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2018 г. и направените откази. - - Фондация Програма достъп до информация - - - - - - - Писмо,27.02.2019 г.
30 1269/25.02.2019 г. Данни за въздуха от станция Рожен за 2017 г. - - - НИМХ Да, № 30/01.03.2019 г. - - - - - -
31 1406/28.02.2019 г. Данни за подземни води за периода 2008-2018 г. - - - Arcadis Germany GmbH Да, № 31/12.03.2019 г. - - - - - -
32 1466/01.03.2019 г. Количество образувани отпадъци от лекарствени продукти по области за 2015, 2016 и 2017 г. - - - Геострой АД - № 32/ 12.03.2019 г. - - На основание чл. 20, т. ЗООС и чл. 37 от ЗДОИ, във връзка с чл. 48, ал. 7 от ЗУО -- -
33 1491/05.03.2019 г. Информация от мониторинг на почви от пунктове намиращи се на територията на община Кърджали за периода 2017-2018 г. - - - Община Кърджали Да, № 33/13.03.2019 г. - -- - - - -
34 1654/07.03.2019 г. Данни за въздуха от АИС за 2017 и 2018 г. на територията на РИОСВ Стара Загора - - Сдружение „За земята-достъп до правосъдие - - - - - - - Писмо, 21.03.2019 г.
35 1662/07.03.2019 г. Данни относно р. Струма и р. Лебница и данни за почвите от мониторинговата площ в близост до нея за 15 г. - Илиана Тодорова - - Писмо, 12.03.2019 г. - - - - - -
36 1837/11.03.2019 г. Данни за въздуха в АИС Благоевград за периода 01.01.2014-31.12.2018 г. - - - Екома ООД Да, № 36/22.03.2019 г. - - - - - -
37 2042/14.03.2019 г. Какъв е общия брой на наблюдавания Скален орел, Белоглав лешояд, Черен лешояд и Египетски лешояд в България за 2016 г. и каква е тенденцията в числеността на популацията. - Росен Костадинов - - Да, № 37/22.03.2019 г. - - - - - -
38 2222/15.03.2019 г. Протоколи от извършен мониторинг на въздуха в Община Етрополе за периода 2016-2019 г., Протоколи от извършен мониторинг на р. Малък Искър и притоците за 2016-2019 г. - - - Община Етрополе Да, № 38/27.03.2019 г. - - - - - -
39 2508/19.03.2019 г. Данни от мониторингови изследвания на повърхностни и подпочвени води за остатъци от активното вещество пенконазол - - - Синджента България ЕООД - - - - - - Писмо, 31.03.2019 г.
40 2800/22.03.2019 г. Предоставяне на информация за златка и белка. - - - СУ СВ. Климент Охридски Да, № 40/27.03.2019 г. - - - - - -
41 2837/25.03.2019 г. Средночасови стойности на слънчевата радиация, регистрирани в ДОАС Свищов, за периода 2016-2018 г. - - - Община Свищов Да, № 41/26.03.2019 г. - - - - - -
42 2838/25.03.2019 г. Данни за Ph, съдържанието на калций и проводимост на подпочвени и повърхностни води - - - Университет Masaryk-Чехия Да, № 42/05.04.2019 г. - - - - - -
43 2871/26.03.2019 г. Информация за разпространението на кафявата мечка на национално ниво, включваща всички възможни данни от телеметрия, фотокапани, следи и извършен мониторинг под формата на GPS локации за периода 2014-2019 година. - Калинха Вълчинкова - - Да, № 43/09.04.2019 г. - - - - - -
44 2877/26.03.2019 г. Количества опаковки от дървесни материали декларирани към ПУДООС за 2016, 2017 и 2018 г. - - - Кроношпан България ЕООД - № 44/09.04.2019 г. - - На основание чл. 20, т. ЗООС и чл. 37 от ЗДОИ, във връзка с чл. 48, ал. 7 от ЗУО - -
45 2881/26.03.2019 г. Данни за въздуха от АИС и мобилни станции за район Югоизточен за периода 2009-2018 г. - - - Национален институт по геофизика, геодезия и география БАН Удължение, 9.4.2019 Да, № 45/17.04.2019 г - - - - - -
46 2875/26.03.2019 г. Резултати за въздуха с МАС-КАВ на 02.03.2019 г. с. Горни Богоров - Владимир Ангелков - - - - - - - - ПисмоРИОСВ София, 2.4.2019
47 3102/03.04.2019 Информация за генерирани количество отпадъци за 2015 г., 2016 г., 2017 г. - - - Лесотехнически университет - № 47/09.04.2019 г. - - На основание чл. 20, т. ЗООС и чл. 37 от ЗДОИ, във връзка с чл. 48, ал. 7 от ЗУО - -
3257/10.04.2019 г. Резултати от мониторинга на яз. Искър и притоците му преди вливането им в язовира р. Искър и р. Палакария за периода 2014-2018 г. - - - Софийска вода АД Да, № 49/17.04.2019 г. - - - - - -
50 3265/10.04.2019 г. Данни за биологични видове установени по време на проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати натериторията на цялата страна – I фаза“. - - Фондация „Наука за природата“ - Да, № 50/22.04.2019 г. - - - - - -
51 3296/11.04.2019 г. Информация относно чл. 159, ал. 3 от ЗООС, маркировката на пломбата и начинът на пломбиране и запечатване по ал. 2 се утвърждават със заповед на министъра на МОСВ - Юлиан Дацев - - - - - - - - Писмо МОСВ, 17.04.2019 г.
52 КР-3412/17.04.2019 Решение за издаване на ново КР на ТЕЦ Бобов дол ЕАД, № 45-Н4/2019 г. - - Екологично сдружение За Земята - - - - - - - Писмо 22.04.2019 г.
53 3434/17.04.2019 г. Количество рециклиране от пластмаса отпадъци за периода 2017 и 2018 г. - - Браншова Асоциация Полимер - Да, № 53/24.04.2019 г. - - - - - -
54 3456/18.04.2019 г. Данни от мониторинг на въздуха за гр. Пловдив за 2017 и 2018 г. - - - Лесотехнически университет Да, № 54/22.04.2019 г. - - - - - -
55 3441/18.04.2019 г. Данни за нивата на замърсяване на въздуха в гр. София през последните 10 г. - Петър Бурназов - - Да, № 55/24.04.2019 г. - - - - - -
56 3494/22.04.2019 г. Данни за замърсени с отпадъци почви и генерирани отпадъци на територията на община Варана за периода 2016-2018 г. - Виолета Василева - - - № 56/24.04.2019 г. - - На основание чл. 20, т. ЗООС и чл. 37 от ЗДОИ, във връзка с чл. 48, ал. 7 от ЗУО - -
57 3496/22.04.2019 г. Данни от мониторинг на атмосферния въздух в район Пирдоп-Златица за първо тримесечие на 2019 г. - - - РЗИ Софийска област Да, № 57/24.04.2019 г. - - - - - -
58 3530/23.04.2019 г. Копие от разпореждане за допускане предварително изпълнение на Решение № 45-Н4-ИО-АО/09.04.2019 г. на ИАОС - - Екологично сдружение За Земята - - - - - - - Писмо, 25.04.2019 г.
59 3606/25.04.2019 г. Данни от АИС за Надежда, Орлов мост, Дружба, Хиподрума, Павлово и Копитото за периода 2016-2018 г. - - - СУ Св. Климент Охридски Да, № 59/08.05.2019 г. - - - - - -
60 3585/24.04.2019 г. Информация подлежаща на публикуване съгласно чл. 15а от ЗДОИ - Юлиан Дацев - - Удължение, 04.05.2019 г. Да, № 60/20.05.2019 г. - - - - - -
61 3706/07.05.2019 г. Данни за въздуха от АИС и мобилни станции за район Северен за периода 2009-2018 г. - - - Национален институт по геофизика, геодезия и география-БАН Да, № 61/20.05.2019 г. - - - - - -
62 3707/07.05.2019 г. Данни по ОП околна среда 2014-2020г. Информация за всички резервни и отхвърлени проекти по всички обявени процедури на програмата за програмен период 2014-2020 от нейното стартиране до датата на настоящото искане - - - Инфинитус АР енд Ди ООД - - - - - - Писмо за съгласие ОПОС 14.05.2019 г.
63 3753/09.05.2019 г. Списък с въпроси свързани с Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие. В. Дневник - - - Да, № 63/21.05.2019 г. - - - - - -
64 3852/15.05.2019 г. Данни относно реките в област В. Търново (нитрати, фосфати, пестициди и седименти) и данни за почвите от мониторинговата площ (нитрати, фосфати, пестициди) за 15 г. - - - СУ „Св. Климент Охридски“ Да, № 64/29.05.2019 г. - - - - - -
65 3857/15.05.2019 г. Предоставяне на документ, разрешаващ депонирането на отпадъци в клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ямбол, Сливен, Тунджа, Старлджа и Нова Загора. - Мариета Сивкова - - - - - - - - Писмо29.05.2019
66 3937/20.05.2019 г. Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2017 и 2018 г. - - - ВВУ „Никола Йонков Вапцаров“ - - - - - - Писмо29.05.2019
67 4027/27.05.2019 г. Данни от мониторингови изследвания на повърхностни и подпочвени води за остатъци от активното вещество s-метолахлор - - - Синджента България ЕООД Да, № 67/03.06.2019 г. - - - - - -
68 28.05.2019 г. Копие от предложения за преразглеждане на комплексни разрешителни, подадени в срока до 16 май 2018г. по реда на чл.16, ал 4 и чл. 16, ал. 3, т. 4, б “а“ от Наредбата във връзка с чл. 123а, ал.3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), респ. чл. 15, ал. 4 от Директива 2010/75/ЕС; Копие от икономическия анализа на разходите по прилагане на НДНТ и ползите за околната среда, приложени към предложенията по 1; Всички приложени документи, предоставени от Операторите по реда на чл. 16, ал. 3, т. 4, б „а“ от Наредбата. - - Екологично сдружение За Земята- достъп до правосъдието - - Отказ 68/04.06.2019 г. - - На основание чл. 20, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 37, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) На основание чл. 40, ал. 1 от ЗДОИ, във вр. с чл. 154, ал. 2, т. 1 от АПК, във вр. с чл. 27 ЗООС във вр. с чл. 9, ал. 1 от КДИ
69 4239/06.06.2019 г. Данни за АИС на въздуха за София, Младост и Орлов мост за периода 07.2018-05.2019 г. - Галя Неделчева -- - Да, № 69/13.06.2019 г. - - - - - -
70 4250/07.06.2019 г. Данни за АИС на въздуха за с. Ръжена, обл. Стара Загора за периода 2015-2018 г. - - - Тракийски университет Да, № 70/21.06.2019 г. - - - - - -
71 4319/11.06.2019 г. Изгаряне на отпадъци от Брикел ЕАД, актове, протоколи, разрешително - - Сдружение „За земята-достъп до правосъдие - - - - - - - ПисмоРИОСВ Ст. Загора, 16.06.2019 г.
72 4409/17.06.2019 г. Едночасови концентрации на измерваните атмосферни замърсители и метеорологични показатели за 6-годишен период от 2013 до 2018 г. и за периода от януари до май 2019 г., от АИС Перник – Център /до 02.11.2015 г. АИС „Шахтьор” Перник/.Данни от мониторинга на почвите за пункт - с. Друган /№ 7135/, с ЕКАТТЕ 22490 и координати: географска ширина 42.44 и географска дължина 23.05. - - - Лесотехнически университет Да, № 72/28.06.2019 г. - -- - - - -
73 4450/19.06.2019 г. Данни за атмосферния въздух в гр. Монтана за 2018 г. и методи за изследване. - - - РЗИ-Монтана Да, № 73/24.06.2019 г. - - - - - -
74 4453/19.06.2019 г. Данни за въздуха в село Голямо село или в близост до ТЕЦ „Бобов дол“ за периода 01.01.-01.06.2019 г. Сдружение „За земята-достъп до правосъдие Да, № 74/01.07.2019 г.
75 4498/21.06.2019 г. Копия на документи от оператора „Тамара 2009“ ООД за издаване на КР №416-Н0/2011 г. - - - Българска банка за развитие АД Да, № 75/28.06.2019 г. - - - - - -
76 4528/24.06.2019 г. Копие на доклад за базово състояние на „ДЖИ Еф Еф“ АД, КР 430-Н1/2014 г. - - - КЛЕЪРС ЕООД - - - - - - Писмо28.06.2019 г.
77 4586/26.06.2019 г. Дани за мониторинг на води на територията на р. Тополица за периода 2008-2018 г. Софийски университет
78 4605/27.06.2019 г. Резултати от мониторинга за зимуващите птици за периода 2010-2019 г. П-Юнайтед ЕООД
Общо:78 Общо:1 Общо:19 Общо:12 Общо:46 Общо: 48 Общо:6 Общо:0 Общо:0 Общо:6 Общо:3 Общо:19