одобрен

SEBRA-2020-03-23

Уникален идентификатор:  f54e22c0-8b40-442d-89f6-12e0a5080f0f

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-24 12:01:35
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-03-24 12:01:35

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 23.03.2020 - 23.03.2020

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 48960602.49
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 291221.07000000007
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1457506.93
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 615457.73
10 xxxx Издръжка 4122497.6599999997
18 xxxx Други разходи 154412.00999999998
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1331769.91
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2760223.94
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5225474.92
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1046298.08
88 xxxx Средства на разпореждане 1021276.8999999999
89 xxxx Друго финансиране 321635.17
90 xxxx Възстановени приходи 97671.5
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 192604.13
98 xxxx Други операции в БНБ -8167748.66
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 1286.4
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 1007323.38
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 113766.67
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 1259630.75
xxxx Временни безлихвени заеми за общини 74359
Общо:  61892269.97999999
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 22236.6
Общо:  22236.6
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 545114.78
10 xxxx Издръжка 46634.39
18 xxxx Други разходи 1825.61
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 58723.53
88 xxxx Средства на разпореждане 37640.19
90 xxxx Възстановени приходи 8207.7
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  698146.2
Сметна палата ( 005******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8590.54
Общо:  8590.54
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1286998.19
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 52243.16
10 xxxx Издръжка 915744.93
18 xxxx Други разходи 42992.37
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 7032
88 xxxx Средства на разпореждане 76523.16
90 xxxx Възстановени приходи 1585.91
Общо:  2383119.72
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1108080.96
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 27647.29
10 xxxx Издръжка 46864.42
90 xxxx Възстановени приходи 440.45
Общо:  1183033.12
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 500
10 xxxx Издръжка 147780.98
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  148280.98
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15637.6
10 xxxx Издръжка 230696.8
18 xxxx Други разходи 3857.69
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 28709.45
90 xxxx Възстановени приходи 69029.94
98 xxxx Други операции в БНБ -139.18
Общо:  347792.3
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 34356813.28
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1131372.91
10 xxxx Издръжка 523797.86
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 181427.62
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 59434.6
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 70221.37
89 xxxx Друго финансиране 705.4
90 xxxx Възстановени приходи 1703.94
Общо:  36325476.98
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 222747.24
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 20663.03
10 xxxx Издръжка 179897.3
18 xxxx Други разходи 38.71
90 xxxx Възстановени приходи 3879.97
Общо:  427226.25
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 445583.34
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6914.22
10 xxxx Издръжка 115132.37
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 465487.07
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 28673.86
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 669908.24
Общо:  1731699.1
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2766360.51
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 186
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 104503.59
10 xxxx Издръжка 331628.08
18 xxxx Други разходи 7530.34
Общо:  3210208.52
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1031487.77
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 40385.78
10 xxxx Издръжка 138461.07
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 17904
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 13535.2
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1456
88 xxxx Средства на разпореждане 23426.49
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
98 xxxx Други операции в БНБ -190925.09
Общо:  1075731.22
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 996072.15
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 22190.45
10 xxxx Издръжка 119491.04
18 xxxx Други разходи 34341.96
90 xxxx Възстановени приходи 108
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 190996.73
Общо:  1363200.33
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 601095.99
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2860.79
10 xxxx Издръжка 30090.15
18 xxxx Други разходи 6457.73
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3834
88 xxxx Средства на разпореждане 427360.91
Общо:  1071699.57
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2932.89
88 xxxx Средства на разпореждане 24100
89 xxxx Друго финансиране 2550
Общо:  29582.89
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 557.88
10 xxxx Издръжка 67749.34
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 229920
90 xxxx Възстановени приходи 100
Общо:  298327.22
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 270154.09
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 768.1
10 xxxx Издръжка 40380.31
18 xxxx Други разходи 3518.2
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1768.94
88 xxxx Средства на разпореждане 47903.48
Общо:  364493.12
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 657105.9
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6935.97
10 xxxx Издръжка 23678.73
98 xxxx Други операции в БНБ -436565.33
Общо:  251155.27
Министерство на енергетиката ( 024******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 81215.28
10 xxxx Издръжка 15444.8
Общо:  96660.08
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4610.86
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 380
Общо:  4990.86
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 624.4
Общо:  624.4
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7043.43
10 xxxx Издръжка 538.94
Общо:  7582.37
Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 601.68
88 xxxx Средства на разпореждане 360
Общо:  961.68
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 102507.07
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -6029.51
Общо:  96477.56
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4993.74
Общо:  4993.74
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 117015.97
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 467.38
10 xxxx Издръжка 4342.57
Общо:  121825.92
Комисия за регулиране на съобщеният ( 043******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5736.31
Общо:  5736.31
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 17298.48
Общо:  17298.48
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3840
Общо:  3840
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3720.04
10 xxxx Издръжка 27695.35
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 249823.11
90 xxxx Възстановени приходи 1960.17
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 7636.91
98 xxxx Други операции в БНБ -7540119.06
Общо:  -7249283.48
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 615457.73
10 xxxx Издръжка 424232.88
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1929567.75
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
Общо:  2974258.36
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1450745.53
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 9908.46
10 xxxx Издръжка 18241.71
18 xxxx Други разходи 2972
Общо:  1481867.7
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 33671.56
10 xxxx Издръжка 2352.44
Общо:  36024
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2438.66
Общо:  2438.66
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 55866.81
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 251.34
Общо:  56118.15
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 85550.1
18 xxxx Други разходи 28730.76
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 840908.11
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 29869.9
Общо:  985058.87
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства ( 085******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 56610.48
10 xxxx Издръжка 1105.79
Общо:  57716.27
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4922.5
Общо:  4922.5
Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ ( 129******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 453.55
Общо:  453.55
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 375759.9
89 xxxx Друго финансиране 105932.4
Общо:  481692.3
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 62795.06
Общо:  62795.06
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 53060.82
Общо:  53060.82
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 29037.08
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 267620.31
Общо:  296657.39
Учителски пенсионен фонд ( 745******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 558.5
Общо:  558.5
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1800
Общо:  1800
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 38413.5
Общо:  38413.5
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 266438.98
10 xxxx Издръжка 13449.91
Общо:  279888.89
Технически университет - Варна ( 814******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 33482.2
Общо:  33482.2
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 87554.7
Общо:  87554.7
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3580.64
Общо:  3580.64
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1007.95
Общо:  1007.95
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1276.53
10 xxxx Издръжка 6796.6
Общо:  8073.13
Медицински университет - Пловдив ( 832******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10151.84
90 xxxx Възстановени приходи 7852.66
Общо:  18004.5
Медицински университет - Плевен ( 835******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 52832.75
Общо:  52832.75
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1401289.23
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 261997.99
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 15594.8
10 xxxx Издръжка 24723.84
18 xxxx Други разходи 22146.64
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  1725752.5
Национална музикална академия "Панчо Владигеров" - София ( 851******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9999.14
89 xxxx Друго финансиране 96591.49
Общо:  106590.63
Национална художествена академия - София ( 853******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13295.28
Общо:  13295.28
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев"- Пловдив ( 854******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 480
Общо:  480
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1165
Общо:  1165
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3779.39
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3183.44
Общо:  6962.83
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1168103.69
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 14799.66
10 xxxx Издръжка 97774.26
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 22886
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 8935.2
88 xxxx Средства на разпореждане 8202.77
90 xxxx Възстановени приходи 2802.76
Общо:  1323504.34
Национален фонд - Авансово финансиране ( 980******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Код Описание Сума
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3610000
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  3610000
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 16186.31
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 24994.73
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1522703.92
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 14300
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  1578184.96
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 1286.4
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 1007323.38
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 113766.67
Общо:  1122376.45
Други трансфери за общини ( 488******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 1259630.75
Общо:  1259630.75
Временни безлихвени заеми за общини ( 666******* ) Период: 23.03.2020 - 23.03.2020
Описание Сума
Временни безлихвени заеми за общини 74359
Общо:  74359