одобрен

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СТРАНИЧНИ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ, ОДОБРЕНИ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ 1069/2009/ЕС, регистрирани на територията на Република България

Уникален идентификатор:  f6c05527-41f8-44dd-8ee5-e751d44caf0a

Описание:

№ Код/Code BG EN 1. A Птици Poultry 2. AH Рибна борса Auction hall 3. Api Странични продукти от апикултури Apiculture by-products 4. B Едри преживни животни Bovine 5. bl Кръвни продукти Blood products 6. C Кози Caprine 7. CC Събирателен център Collection centre 8. CP Транжорна Cutting plan 9. CS Хладилник Cold store 10. DC Експедиционен център Dispatch centre 11. DTC Стомашно-чревно съдържание Digestive tract content 12. EPC Пакетиращ център Packing centre 13. FATOL Топени мазнини от СЖП за олеохимични цели Rendered fat from ABP for oleochemical purposes 14. FATOT Топени мазнини и рибно масло за цели различни от влагане във фураж или олеохимични цели Rendered fats and fish oil for purposes other than for feeding or for oleochemical purposes 15. FFPP Преработващо предприятие за прясна риба Fresh fishery products plant 16. fG Други бозайници от ферми различни от домашни копитни Farmed land mammals other than domestic ungulates 17. FM Рибно брашно Fish meal 18. fl Жабешки бутчета Frogs’ legs 19. FV Кораб-фабрика Factory vessel 20. GATR Ловни трофеи Game trophies 21. GHE Предприятие за преработка на отстрелян дивеч Game handling establishment 22. HISKR Сурови кожи Raw hides and skins 23. HISKT Щавени кожи Tanned hides and skins 24. INCP Инсенeратор Incineration plants 25. INTP Междинно предприятие Intermediate plant 26. L Лагоморфи Lagomorphs 27. LEP Предприятие за течни яйца Liquid egg plant 28. MANU Непреработен тор Manure 29. MIMC Мляко, базирани на мляко продукти и коластра Milk, milk based products and colostrum 30. MM Млени меса Minced meat establishment 31. MP Месни заготовки Meat preparation establishment 32. mp Месни продукти Meat products 33. MSM Предприятия за механично сепарирано месо Mechanically separated meat establishment 34. O Овце Ovine 35. OLCP Олео – химично предприятие Oleo-chemical plant 36. OTHER Други продукти Other products 37. P Свине Porcine 38. pap Месни екстракти и продукти на прах от месо Meat extracts and any powered products derived from meat 39. PC Пречиствателен център Purification centre 40. PETC Консервирани храни за домашни любимци Canned petfood 41. PETD Храни за домашни любимци – играчки за дъвчене Petfood: dogchews 42. PETP Преработени храни различни от консервирани храни за домашни любимци Processed petfood other than canned petfood 43. PETPP Предприятие за храни за домашни любимци, използващо само преработени странични продукти Petfood plant using only processed ABP 44. PETR Сурова храна за домашни любимци Raw petfood 45. PETRP Предприятие за храни за домашни любимци, използващо сурови странични продукти Petfood plant using raw ABP 46. PP Преработвателно предприятие Processing plant 47. PROCP Преработващо предприятие Processing Plant 48. R Щраусови Ratite 49. RAW Други непреработени СЖП Other unprocessed ABP 50. RW Преопаковащ център Re-wrapping establishment 51. S Еднокопитни Solipeds 52. SH Кланица Slaughterhouse 53. sn Охлюви Snails 54. st Стомаси, пикочни мехури и черва Treated stomach, bladders and intestines 55. STORP Предприятие за съхранение Storage plant 56. TECHP Техническо предприятие Technical plants 57. UWILD Използвано за диви животни Use for wild animals 58. wA Диви птици Wild birds 59. wG Други диви бозайници, различни от диви копитни и диви лагоморфи Wild land mammals other than wild ungulates and wild lagomorphs 60. WHBF Вълна, косми, четина, пера Wool, hair, pig bristle, feather 61. wL Диви лагоморфи Wild lagomorphs 62. WM Пазар на едро Wholesale market 63. wU Диви копитни Wild ungulates 64. ZV Кораб-замразвател Freezer vesselСПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СТРАНИЧНИ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ, ОДОБРЕНИ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ 1069/2009/ЕС, регистрирани на територията на Република България

обекти предприятия странични животински продукти Регламент 1069/2009/ЕС

Текуща версия: 21

Показвана версия: 21

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-01-30 13:46:12
  • Създаден от: a_popnikolova
  • Последна промяна: 2020-09-21 15:55:02
  • Последно променил: a_popnikolova

"Номер_на_удостоверение"

Вет_регистрационен_номер

Секция

Име_на_предприятие

Адрес

Категория

Дейности

Видове_продукти

Статус

9186/10,10,2019 0117001 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "ЕРКАМ" ЕООД Благоевград-Гърмен-Дъбница- Трета категория Преработвателен завод Вълна, козина, свинска четина, пера, Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека, Сурови кожи ACTIVE
9186/10,10,2019 0117001 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "ЕРКАМ" ЕООД Благоевград-Гърмен-Дъбница- Трета категория Съхранение Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека, Вълна, козина, свинска четина, пера, Сурови кожи ACTIVE
64759/05.04.2018 0317046 Обекти или предприятия за съхранение на производни продукти "УОН" ЕООД ---пл. "България", НДК, ет. 12 Трета категория Съхранение Други продукти (моля посочете) ACTIVE
233/06.11.2019 0317048 Изгаряне / съвместно изгаряне / горивни инсталации "Екарисаж Варна"ЕООД Варна-Варна-Тополи- Втора категория Инсталации за изгаряне Мляко, коластра и производните им продукти от мляко и коластра, Вълна, козина, свинска четина, пера ACTIVE
233/06.11.2019 0317048 Изгаряне / съвместно изгаряне / горивни инсталации "Екарисаж Варна"ЕООД Варна-Варна-Тополи- Първа категория Инсталации за изгаряне Мляко, коластра и производните им продукти от мляко и коластра, Вълна, козина, свинска четина, пера ACTIVE
233/06.11.2019 0317048 Изгаряне / съвместно изгаряне / горивни инсталации "Екарисаж Варна"ЕООД Варна-Варна-Тополи- Трета категория Инсталации за изгаряне Вълна, козина, свинска четина, пера, Мляко, коластра и производните им продукти от мляко и коластра ACTIVE
249/25.11.2019 0317049 Обекти или предприятия за съхранение на производни продукти "БЕТА - 12 - ИВАНОВИ" ЕООД Пловдив-Пловдив-Пловдив-бул.ВАСИЛ АПРИЛОВ No 158, вх. Г Трета категория Съхранение Консервирани храни за домашни любимци, Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
252/29.11.2019 0317050 Изгаряне / съвместно изгаряне / горивни инсталации "Екосейф"ООД София (град)-Столична-София-бул."Христо Ботев" 28 Втора категория Инсталации за изгаряне Ловни трофеи, Мляко, коластра и производните им продукти от мляко и коластра, Съдържание на храносмилателния тракт, Яйчни продукти, Сурови кожи, Кухненските отпадъци, Вълна, козина, свинска четина, пера, Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека, Цели трупове на мъртви животни (трупове), Желатин, Топените животински мазнини и рибното масло, за цели, различни от тези за хранене или за олеохимични цели, Кости, рога, копита и продукти от тях ACTIVE
252/29.11.2019 0317050 Изгаряне / съвместно изгаряне / горивни инсталации "Екосейф"ООД София (град)-Столична-София-бул."Христо Ботев" 28 Първа категория Инсталации за изгаряне Сурови кожи, Топените животински мазнини и рибното масло, за цели, различни от тези за хранене или за олеохимични цели, Кости, рога, копита и продукти от тях, Мляко, коластра и производните им продукти от мляко и коластра, Ловни трофеи, Желатин, Цели трупове на мъртви животни (трупове), Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека, Вълна, козина, свинска четина, пера, Кухненските отпадъци, Яйчни продукти, Съдържание на храносмилателния тракт ACTIVE
252/29.11.2019 0317050 Изгаряне / съвместно изгаряне / горивни инсталации "Екосейф"ООД София (град)-Столична-София-бул."Христо Ботев" 28 Трета категория Инсталации за изгаряне Съдържание на храносмилателния тракт, Яйчни продукти, Топените животински мазнини и рибното масло, за цели, различни от тези за хранене или за олеохимични цели, Желатин, Мляко, коластра и производните им продукти от мляко и коластра, Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека, Сурови кожи, Вълна, козина, свинска четина, пера, Ловни трофеи, Кухненските отпадъци, Цели трупове на мъртви животни (трупове), Кости, рога, копита и продукти от тях ACTIVE
№9168/07.09.2017 0417001 Други оператори "Мултимес Груп"ООД Велико Търново-Лясковец-Лясковец-ул."Оборище"13 Трета категория Транспорт на СЖП и продукти, получени от СЖП Кости, рога, копита и продукти от тях ACTIVE
№9378/18.10.2018 0417002 Други оператори "Месни продукти Кесарево" Велико Търново-Стражица-Кесарево-ул."Петър Топалов"2 Трета категория Транспорт на СЖП и продукти, получени от СЖП Кости, рога, копита и продукти от тях ACTIVE
06-561/08.11.2017 0617005 Обектите или предприятията, обработващи странични животински продукти за цели извън хранителната верига "ЕКО РЕ "ЕООД София (град)-Столична-Нови Искър-ул."Две могили" Втора категория Преработвателен завод Преработен тор и продукти от тор ACTIVE
210/31.08.2017г. 0717028 Обектите или предприятията, обработващи странични животински продукти за цели извън хранителната верига „ТРАНСЛОГИСТИК” ООД Габрово-Габрово-Габрово-ул. „Индустриална” № 41, ет. 2 Трета категория Съхранение Сурови кожи ACTIVE
269/30.10.2013г. 0817023 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти --- Трета категория Съхранение Вълна, козина, свинска четина, пера ACTIVE
СЖП-17-004/29.10.2019 0917004 Предприятия за компост "Декса Технолоджис"ООД Кърджали-Кирково-Кирково-ул."Беломорска" №12 Втора категория Предприятията за компост Преработен тор и продукти от тор ACTIVE
СЖП-17-005/07.11.2019 0917005 Други оператори "Сдружение Българско дружество за зашита на птиците" София (град)-Столична-София-ж.к"Яворов" бл.71,вх.А,ап.1 Първа категория Използва се за лешоядни птици Цели трупове на мъртви животни (трупове) ACTIVE
3432/16.10.2018г. 1017001 Други оператори "СИ - ЕМ" ЕООД Кюстендил-Дупница-Джерман-ул. "Илинден" №5 Трета категория Транспорт на СЖП и продукти, получени от СЖП Кости, рога, копита и продукти от тях ACTIVE
877/15.02.2019 1617116 Инсталации за биогаз „БИЛД ИНВЕСТ СИТ” ЕООД Пазарджик-Пещера-Пещера-ул. Георги Кьосеиванов №23 Втора категория Предприятия за производство на биогаз Биогаз ACTIVE
303/25.01.2018г. 1817018 Други оператори "Дион" ООД Русе-Русе-Русе-ул. "Никола Табаков" 8 Трета категория Съхранение Преработени животински протеини (категория 3; посочва животински видове) ACTIVE
312/02.05.2018 1817020 Други оператори „Б и Н Империал” ЕООД Русе-Русе-Николово-ул. „Липник” № 165 Втора категория Съхранение Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци, Храна за домашни любимци: дъвчащи предмети за кучета, Консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
312/02.05.2018 1817020 Други оператори „Б и Н Империал” ЕООД Русе-Русе-Николово-ул. „Липник” № 165 Първа категория Съхранение Консервирани храни за домашни любимци, Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци, Храна за домашни любимци: дъвчащи предмети за кучета ACTIVE
312/02.05.2018 1817020 Други оператори „Б и Н Империал” ЕООД Русе-Русе-Николово-ул. „Липник” № 165 Трета категория Съхранение Консервирани храни за домашни любимци, Храна за домашни любимци: дъвчащи предмети за кучета, Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
9908/27.11.2019 1817023 Обекти или предприятия, произвеждащи органични торове или подобрители на почвата "Агридо Сайънс" ООД Русе-Русе-Русе-ул. "Борисова" 40 Втора категория Използване на органични торове и подобрители на почвата Преработен тор и продукти от тор ACTIVE
2203574/22.06.2016 2217026 Предприятия за храни за домашни любимци "ГИВИС" ООД София (град)-Столична-София-гр. София 1387 район р-н Люлин ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ No 11 Трета категория Предприятия за производство на храна за домашни любимци от СЖП Други непреработени СЖП, Консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
43359/03.07.2017 2217105 Други оператори "Балканс Комодитис енд Сървисис" ЕООД София (град)-Столична-София-гр. София 1000 район р-н Средец Цар Освободител No 2 Трета категория Хидролизиран протеин, Кръвни продукти за хранене на животни, Колаген, Преработени животински протеини (категория 3; посочва животински видове), Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека ACTIVE
53578/07.04.2020 2217107 Други оператори "ПИ ЕС ДИ КО" ЕООД София (град)-Столична-София-Триадица ж.к. Стрелбище, ул. "Кестенова гора" No 2, ет. 2, ап. 6а Трета категория Транспорт на СЖП и продукти, получени от СЖП Други продукти (моля посочете), Вълна, козина, свинска четина, пера, Кости, рога, копита и продукти от тях, Кръвни продукти за технически цели, Преработени животински протеини (категория 3; посочва животински видове), Хидролизиран протеин ACTIVE
53577/06.04.2020 2217108 Други оператори "ЕС КА-ПРО" ЕООД София (град)-Столична-София-Витоша ж.к. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ, ул.РАЛЕВИЦА No 98А, вх. А, ап. 4 Трета категория Хидролизиран протеин, Кости, рога, копита и продукти от тях, Кръвни продукти за хранене на животни, Топените животински мазнини и рибено масло за хранене, Преработени животински протеини (категория 3; посочва животински видове), Други продукти (моля посочете), Вълна, козина, свинска четина, пера ACTIVE
44471/09.10.2017 2217110 Други оператори "Авиба" ООД ---ж.к. Зона Б-5, бл. 14, вх. Г, ап. 115 Трета категория Други дейности (моля, уточнете) Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека ACTIVE
44472/09.10.2017 2217111 Други оператори "ИМПОРТЕЛ ГРУП" ЕООД ---ж.к. НАДЕЖДА, бл. 461, вх. Б, ет. 2, ап. 57 Трета категория Други дейности (моля, уточнете) Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека ACTIVE
45913/02.02.2018 2217114 Други оператори "БАЛКАН ГОЛД СТАР" ООД София (град)-Столична-София-р-н Лозенец Черни връх No 8, бл. 4, вх. Б, ет. 2, ап. 32 Трета категория Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
45914/02.02.2018 2217116 Изгаряне / съвместно изгаряне / горивни инсталации "СИН КРЪСТ 2016" ООД София (град)-Столична-София-гр. София 1137 район р-н Панчарево ул.Черешова градина No Втора категория Инсталации за изгаряне Вълна, козина, свинска четина, пера, Торове, различни от COMR, BIOR, МАНУ, MANP, Цели трупове на мъртви животни (трупове), Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека, Сурови кожи, Яйчни продукти, Съдържание на храносмилателния тракт, Непреработен тор ACTIVE
45914/02.02.2018 2217116 Изгаряне / съвместно изгаряне / горивни инсталации "СИН КРЪСТ 2016" ООД София (град)-Столична-София-гр. София 1137 район р-н Панчарево ул.Черешова градина No Първа категория Инсталации за изгаряне Яйчни продукти, Съдържание на храносмилателния тракт, Непреработен тор, Цели трупове на мъртви животни (трупове), Вълна, козина, свинска четина, пера, Сурови кожи, Торове, различни от COMR, BIOR, МАНУ, MANP, Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека ACTIVE
45914/02.02.2018 2217116 Изгаряне / съвместно изгаряне / горивни инсталации "СИН КРЪСТ 2016" ООД София (град)-Столична-София-гр. София 1137 район р-н Панчарево ул.Черешова градина No Трета категория Инсталации за изгаряне Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека, Цели трупове на мъртви животни (трупове), Торове, различни от COMR, BIOR, МАНУ, MANP, Непреработен тор, Съдържание на храносмилателния тракт, Яйчни продукти, Сурови кожи, Вълна, козина, свинска четина, пера ACTIVE
3/04.04.2019 2417025 Други оператори "АГРИ МАРЕ ЕНТЕРПРАЙСИС" ЕООД Стара Загора-Стара Загора-Стара Загора-ул."Райна Кандева" №65 Трета категория Транспорт на СЖП и продукти, получени от СЖП Кръвни продукти за хранене на животни, Преработени животински протеини (категория 3; посочва животински видове), Деривати на мазнини, Хидролизиран протеин ACTIVE
21/12.07.2017 2617017 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти Би енд Би Агро ЕООД ---ж.к. Борово 217-А-201 Трета категория Използване на органични торове и подобрители на почвата Преработен тор и продукти от тор ACTIVE
11/19.02.2020 2617018 Преработващи предприятия "Каф Груп" ЕООД Хасково-Хасково-Хасково-гр. Хасково,Северна инд. зона/Месокомбинат/ Трета категория Преработвателен завод Други продукти (моля посочете), Други непреработени СЖП ACTIVE
11/19.02.2020 2617018 Преработващи предприятия "Каф Груп" ЕООД Хасково-Хасково-Хасково-гр. Хасково,Северна инд. зона/Месокомбинат/ Трета категория Съхранение Други продукти (моля посочете), Други непреработени СЖП ACTIVE
67/13.03.2019 2617019 Регистрирани потребители на странични животински продукти и произведени продукти за специфични цели "Сдружение Българско дружество за зашита на птиците" София (град)-Столична-София-ж.к"Яворов" бл.71,вх.А,ап.1 Първа категория Използва се за лешоядни птици Цели трупове на мъртви животни (трупове) ACTIVE
112/23.11.2017 2717019 Преработващи предприятия "Брамас 96" АД Шумен-Шумен-Шумен-ул. "Мадара" №20, вх. Е, ет. 5, ап.13 Трета категория Преработвателен завод Топени мазнини от СЖП за олеохимични цели, Преработени животински протеини (категория 3; посочва животински видове) ACTIVE
112/23.11.2017 2717019 Преработващи предприятия "Брамас 96" АД Шумен-Шумен-Шумен-ул. "Мадара" №20, вх. Е, ет. 5, ап.13 Трета категория Съхранение Топени мазнини от СЖП за олеохимични цели, Преработени животински протеини (категория 3; посочва животински видове) ACTIVE
7734/19.06.2017 BG0117005 Обектите или предприятията, обработващи странични животински продукти за цели извън хранителната верига ТП ДЛС "ДИКЧАН" САТОВЧА Благоевград-Сатовча-Сатовча-УЛ. "ТОДОР ШОПОВ" №39 Трета категория Обработка на ловни трофеи Ловни трофеи ACTIVE
4/12.10.2011 BG0117009 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "ИКА"ЕООД ---ул."Братя Миладинови"№10 Трета категория Съхранение Храна за домашни любимци: дъвчащи предмети за кучета, Консервирани храни за домашни любимци, Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
6918/09.06.2016 BG0117010 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "СТРУМСКИ ГАНТ III" ООД ---Ж.К. "ЕЛЕНОВО", БЛ.207, ВХ.А, АП.5 Трета категория Съхранение Сурови кожи ACTIVE
7511/30.01.2017 BG0117012 Изгаряне / съвместно изгаряне / горивни инсталации "ВУЛКАН СЪРВИСИС" ООД Благоевград-Благоевград-Благоевград-УЛ. "ИЛИНДЕН" №28 Втора категория Инсталации за съвместно изгаряне Съдържание на храносмилателния тракт, Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека, Кухненските отпадъци, Непреработен тор, Кости, рога, копита и продукти от тях, Цели трупове на мъртви животни (трупове) ACTIVE
7511/30.01.2017 BG0117012 Изгаряне / съвместно изгаряне / горивни инсталации "ВУЛКАН СЪРВИСИС" ООД Благоевград-Благоевград-Благоевград-УЛ. "ИЛИНДЕН" №28 Първа категория Инсталации за съвместно изгаряне Кухненските отпадъци, Цели трупове на мъртви животни (трупове), Кости, рога, копита и продукти от тях, Непреработен тор, Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека, Съдържание на храносмилателния тракт ACTIVE
7511/30.01.2017 BG0117012 Изгаряне / съвместно изгаряне / горивни инсталации "ВУЛКАН СЪРВИСИС" ООД Благоевград-Благоевград-Благоевград-УЛ. "ИЛИНДЕН" №28 Трета категория Инсталации за съвместно изгаряне Непреработен тор, Кухненските отпадъци, Съдържание на храносмилателния тракт, Кости, рога, копита и продукти от тях, Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека, Цели трупове на мъртви животни (трупове) ACTIVE
7512/30.01.2017 BG0117013 Изгаряне / съвместно изгаряне / горивни инсталации "ВУЛКАН СЪРВИСИС" ООД Благоевград-Благоевград-Благоевград-УЛ. "ИЛИНДЕН" №28 Втора категория Инсталации за съвместно изгаряне Съдържание на храносмилателния тракт, Цели трупове на мъртви животни (трупове), Непреработен тор, Кости, рога, копита и продукти от тях, Кухненските отпадъци, Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека ACTIVE
7512/30.01.2017 BG0117013 Изгаряне / съвместно изгаряне / горивни инсталации "ВУЛКАН СЪРВИСИС" ООД Благоевград-Благоевград-Благоевград-УЛ. "ИЛИНДЕН" №28 Първа категория Инсталации за съвместно изгаряне Съдържание на храносмилателния тракт, Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека, Кости, рога, копита и продукти от тях, Цели трупове на мъртви животни (трупове), Непреработен тор, Кухненските отпадъци ACTIVE
7512/30.01.2017 BG0117013 Изгаряне / съвместно изгаряне / горивни инсталации "ВУЛКАН СЪРВИСИС" ООД Благоевград-Благоевград-Благоевград-УЛ. "ИЛИНДЕН" №28 Трета категория Инсталации за съвместно изгаряне Кухненските отпадъци, Кости, рога, копита и продукти от тях, Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека, Цели трупове на мъртви животни (трупове), Непреработен тор, Съдържание на храносмилателния тракт ACTIVE
7573/08.03.2017 BG0117014 Предприятия за храни за домашни любимци "МАКС АНИМАЛ" ЕООД Благоевград-Благоевград-Благоевград-ул."Крушево" № 6 Трета категория Предприятия за производство на храна за домашни любимци от СЖП Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
8247/17.04.2018 BG0117019 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "БРОКИНВЕСТМАН" ООД Благоевград-Благоевград-Благоевград-ул."Астра"№12, ет. 3, ап. 8 Трета категория Съхранение Консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
8366/02.07.2018 BG0117020 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "БЕТА 111" ООД Благоевград-Благоевград-Благоевград-БУЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" № 61 Трета категория Съхранение Консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
8679/13,12,2018 BG0117021 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "МАРИЯНА КОМЕРС 11" ООД Благоевград-Благоевград-Благоевград-УЛ. "ПРИЛЕП" № 25, ЕТ. 1 Трета категория Съхранение Консервирани храни за домашни любимци, Храна за домашни любимци: дъвчащи предмети за кучета, Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци, Преработени животински протеини (категория 3; посочва животински видове) ACTIVE
9691/15.07.2020 BG0117022 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "БАКЪРОВ" ЕООД Благоевград-Гоце Делчев-Мусомища-УЛ. "ПЕЙО К. ЯВОРОВ" №1 Трета категория Преработвателен завод Сурови кожи ACTIVE
9691/15.07.2020 BG0117022 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "БАКЪРОВ" ЕООД Благоевград-Гоце Делчев-Мусомища-УЛ. "ПЕЙО К. ЯВОРОВ" №1 Трета категория Съхранение Сурови кожи ACTIVE
8/15.03.2012 BG0204022 Предприятия за храни за домашни любимци "Чикън Груп" ООД Бургас-Бургас-Бургас-ул. "Цар Симеон I" № 111, вх. 2, ет. 7, ап. 14 Трета категория Предприятия за производство на храна за домашни любимци от сурово СЖП Сурови храни за домашни любимци ACTIVE
30/15.11.2019 BG0213034 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "Алмар Сийфуд" АД ---ул. "Адам Мицкевич" № 1, вх. 2, ет. 9, ап. 29 Трета категория Съхранение Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека ACTIVE
26/25.10.2018 BG0217002 Преработващи предприятия "АВИСПАЛ - БГ" ЕООД Велико Търново-Велико Търново-Велико Търново-ул. "Асен Разцветников", № 10, ет. 1, ап. 1 Втора категория Преработвателен завод Месо и костно брашно (категория 1, 2), Кухненските отпадъци, Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека, Цели трупове на мъртви животни (трупове), Преработени животински протеини (категория 3; посочва животински видове) ACTIVE
26/25.10.2018 BG0217002 Преработващи предприятия "АВИСПАЛ - БГ" ЕООД Велико Търново-Велико Търново-Велико Търново-ул. "Асен Разцветников", № 10, ет. 1, ап. 1 Първа категория Преработвателен завод Кухненските отпадъци, Цели трупове на мъртви животни (трупове), Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека, Преработени животински протеини (категория 3; посочва животински видове), Месо и костно брашно (категория 1, 2) ACTIVE
26/25.10.2018 BG0217002 Преработващи предприятия "АВИСПАЛ - БГ" ЕООД Велико Търново-Велико Търново-Велико Търново-ул. "Асен Разцветников", № 10, ет. 1, ап. 1 Трета категория Преработвателен завод Цели трупове на мъртви животни (трупове), Месо и костно брашно (категория 1, 2), Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека, Преработени животински протеини (категория 3; посочва животински видове), Кухненските отпадъци ACTIVE
29/05.11.2019 BG0217003 Обектите или предприятията, обработващи странични животински продукти за цели извън хранителната верига ДП "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ГРАМАТИКОВО" Бургас-Малко Търново-Граматиково-Граматиково Трета категория Обработка на ловни трофеи Ловни трофеи ACTIVE
16/30.03.2015 BG0217004 Обектите или предприятията, обработващи странични животински продукти за цели извън хранителната верига ТП "Държавно ловно стопанство Ропотамо" Бургас-Созопол-Созопол-местност "Аркутино" Трета категория Обработка на ловни трофеи Ловни трофеи ACTIVE
14/24.01.2014 BG0217005 Обектите или предприятията, обработващи странични животински продукти за цели извън хранителната верига ТП "Държавно ловно стопанство Несебър" Бургас-Несебър-Несебър-ул. "Дюни" № 21 Трета категория Обработка на ловни трофеи Ловни трофеи ACTIVE
590/08.07.2008 BG0217006 Обекти или предприятия за съхранение на производни продукти "ВАЛЕНГЕР" ЕООД Бургас-Бургас-Бургас-ж.к. "Изгрев", бл. 35, вх. 12, ет. 1, ап. 1 Трета категория Съхранение Консервирани храни за домашни любимци, Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
1/11.11.2011 BG0217009 Обекти или предприятия за съхранение на производни продукти "ОРБИКО БЪЛГАРИЯ" ЕООД София (град)-Столична-София-район Слатина бул. "Източна тангента", № 161 Трета категория Съхранение Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци, Консервирани храни за домашни любимци, Храна за домашни любимци: дъвчащи предмети за кучета ACTIVE
7/09.03.2012 BG0217013 Обекти или предприятия за съхранение на производни продукти "Вираж ВП" ООД Бургас-Бургас-Бургас-ж. к. "Славейков", бл. 19, вх. 7, ап. 6 Трета категория Съхранение Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци, Консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
9/12.11.2012 BG0217014 Други оператори "Панджи 2000" ООД Бургас-Бургас-Бургас-кв. Сарафово, ул. "Комсомолска" № 5Г Първа категория Кухненските отпадъци ACTIVE
9/12.11.2012 BG0217014 Други оператори "Панджи 2000" ООД Бургас-Бургас-Бургас-кв. Сарафово, ул. "Комсомолска" № 5Г Първа категория Кухненските отпадъци ACTIVE
9/12.11.2012 BG0217014 Други оператори "Панджи 2000" ООД Бургас-Бургас-Бургас-кв. Сарафово, ул. "Комсомолска" № 5Г Първа категория Кухненските отпадъци ACTIVE
12/28.08.2013 BG0217015 Други оператори "ОКЕАН ШИПИНГ" ЕООД Бургас-Бургас-Бургас-ул. "Велико Търново" № 14 Първа категория Кухненските отпадъци ACTIVE
12/28.08.2013 BG0217015 Други оператори "ОКЕАН ШИПИНГ" ЕООД Бургас-Бургас-Бургас-ул. "Велико Търново" № 14 Първа категория Кухненските отпадъци ACTIVE
12/28.08.2013 BG0217015 Други оператори "ОКЕАН ШИПИНГ" ЕООД Бургас-Бургас-Бургас-ул. "Велико Търново" № 14 Първа категория Кухненските отпадъци ACTIVE
13/18.10.2013 BG0217016 Обекти или предприятия за съхранение на производни продукти ДЕМЕТРА ЕООД --- Трета категория Съхранение Консервирани храни за домашни любимци, Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
19/26.07.2016 BG0217018 Други оператори "Транс Смет" ООД Бургас-Бургас-Бургас-ж.к. "Меден рудник", бл. 463, вх. 4, ап. среден Трета категория Транспорт на СЖП и продукти, получени от СЖП Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека, Кухненските отпадъци ACTIVE
20/23.11.2016 BG0217019 Обекти или предприятия за съхранение на производни продукти "БМФ ПОРТ БУРГАС" ЕАД Бургас-Бургас-Бургас-ул. "Княз Александър Батемберг" № 1 Трета категория Съхранение Преработени животински протеини (категория 3; посочва животински видове), Консервирани храни за домашни любимци, Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
21/25.04.2017 BG0217020 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "Инвест Грийн" ООД Бургас-Бургас-Бургас-ж. к. "Меден рудник", бл. 63, вх. 3, ап. 4 Трета категория Съхранение Кухненските отпадъци, Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека ACTIVE
21/25.04.2017 BG0217020 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "Инвест Грийн" ООД Бургас-Бургас-Бургас-ж. к. "Меден рудник", бл. 63, вх. 3, ап. 4 Трета категория Транспорт на СЖП и продукти, получени от СЖП Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека, Кухненските отпадъци ACTIVE
23/20.09.2017 BG0217022 Други оператори "БИО СМЕТ БГ" ЕООД Бургас-Бургас-Бургас-ул. "Враня" № 8 Втора категория Транспорт на СЖП и продукти, получени от СЖП Кухненските отпадъци, Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека ACTIVE
23/20.09.2017 BG0217022 Други оператори "БИО СМЕТ БГ" ЕООД Бургас-Бургас-Бургас-ул. "Враня" № 8 Трета категория Транспорт на СЖП и продукти, получени от СЖП Кухненските отпадъци, Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека ACTIVE
25/17.04.2018 BG0217024 Други оператори "ЕПП ОЙЛ" ЕООД Бургас-Бургас-Бургас-ж. к. "Изгрев", бл. 35 Първа категория Други дейности (моля, уточнете) Кухненските отпадъци ACTIVE
25/17.04.2018 BG0217024 Други оператори "ЕПП ОЙЛ" ЕООД Бургас-Бургас-Бургас-ж. к. "Изгрев", бл. 35 Първа категория Транспорт на СЖП и продукти, получени от СЖП Кухненските отпадъци ACTIVE
27/05.02.2019 BG0217025 Обекти или предприятия за съхранение на производни продукти "МИЛМАР ЗОО" ЕООД Бургас-Бургас-Бургас-ул. "Цар Асен", № 55, ет. 2 Трета категория Съхранение Консервирани храни за домашни любимци, Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
28/25.03.2019 BG0217026 Обекти или предприятия за съхранение на производни продукти ДЕМЕТРА ЕООД --- Трета категория Съхранение Консервирани храни за домашни любимци, Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
64255/11.08.2016 BG0302012 Предприятия за храни за домашни любимци "Нур пиле" ЕООД ---ПИ 000518 Птицеферма Трета категория Предприятия за производство на храна за домашни любимци от сурово СЖП Сурови храни за домашни любимци ACTIVE
64798/11.06.2018 BG0302017 Предприятия за храни за домашни любимци "Май Чикън" ООД Варна-Варна-Варна-ул.Цар Освободител"67 Трета категория Предприятия за производство на храна за домашни любимци от сурово СЖП Сурови храни за домашни любимци ACTIVE
62208/17.05.2012 BG0304037 Предприятия за храни за домашни любимци "ЖАР-МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ" ЕООД Варна-Варна-Варна-бул." Осми Приморски полк" № 122, вх.Б, ет.1, ап.80 Трета категория Предприятия за производство на храна за домашни любимци от сурово СЖП Сурови храни за домашни любимци ACTIVE
64850/20.08.2018 BG0313016 Предприятия за храни за домашни любимци "Север Експорт" ООД ---ЮПЗ Трета категория Предприятия за производство на храна за домашни любимци от сурово СЖП Сурови храни за домашни любимци ACTIVE
63731/10.12.2014 BG0313025 Други оператори "ЕЛЕКТА" ЕООД Варна-Варна-Варна- Трета категория Предприятия за производство на храна за домашни любимци от сурово СЖП Сурови храни за домашни любимци ACTIVE
60203/15.01.2008 BG0317005 Обекти или предприятия за съхранение на производни продукти „Илтекс” ЕООД Варна-Варна-Варна-ул. "Петко Стайнов" № 12 Трета категория Други дейности (моля, уточнете) Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци, Храна за домашни любимци: дъвчащи предмети за кучета, Консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
60203/15.01.2008 BG0317005 Обекти или предприятия за съхранение на производни продукти „Илтекс” ЕООД Варна-Варна-Варна-ул. "Петко Стайнов" № 12 Трета категория Съхранение Храна за домашни любимци: дъвчащи предмети за кучета, Консервирани храни за домашни любимци, Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
60969/16.12.2009 BG0317012 Обекти или предприятия за съхранение на производни продукти "ГБС ИМОТИ" АД София (град)-Столична-София-р-н "Витоша",ж.к. "Княжево", ул. "Дамяница" 3-5 Трета категория Съхранение Кръвни продукти за хранене на животни, Преработени животински протеини (категория 3; посочва животински видове) ACTIVE
60834/16.07.2009 BG0317021 Обекти или предприятия за съхранение на производни продукти "Анима Груп" ЕООД София (град)-Столична-София-ул. „Тракия” № 35 Трета категория Съхранение Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
160/05.07.2019 BG0317022 Обекти или предприятия за съхранение на производни продукти "Транзитни Складове и Сервизи" ООД Варна-Девня-Девня-кв. „Повеляново” м-ст „Под селото” УПИ 185006 Трета категория Съхранение Преработени животински протеини (категория 3; посочва животински видове), Кръвни продукти за хранене на животни ACTIVE
61695/09.08.2011 BG0317025 Други оператори "Поддържане чистотата на морските води"АД Варна-Варна-Варна-Южна промишлена зона, Терминал за базови масла Първа категория Други продукти (моля посочете) ACTIVE
61696/09.08.2011 BG0317026 Други оператори "Поддържане чистотата на морските води"АД Варна-Варна-Варна-Южна промишлена зона, Терминал за базови масла Първа категория Кухненските отпадъци ACTIVE
61817/21.10.2011 BG0317027 Обекти или предприятия за съхранение на производни продукти "ОРБИКО БЪЛГАРИЯ" ЕООД София (град)-Столична-София-район Слатина бул. "Източна тангента", № 161 Трета категория Съхранение Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци, Храна за домашни любимци: дъвчащи предмети за кучета, Консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
62078/28.03.2012 BG0317030 Обекти или предприятия за съхранение на производни продукти „ВАРНА ЛОДЖИСТИКС” ЕАД София (град)-Столична-София-Филип Кутев No 137, бл. 1, ет. 2 Трета категория Съхранение Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци, Храна за домашни любимци: дъвчащи предмети за кучета, Консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
62431/13.08.2012 BG0317033 Обекти или предприятия за съхранение на производни продукти "КАМИ ОЙЛ ТРЕЙДИНГ" ООД ---бул. „Съборни” № 21, ет. 1, ап. 8 Трета категория Съхранение Консервирани храни за домашни любимци, Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци, Храна за домашни любимци: дъвчащи предмети за кучета ACTIVE
63261/23.07.2013 BG0317037 Обекти или предприятия за съхранение на производни продукти "МУВИО ЛОДЖИСТИКС" ЕООД ---р-н Младост, ул. ул.Абагар № 22e;Онлайн търговия;55528/12.08.2020;https://drinklink.bg/;0888716229;isultov@movid.bg]movio@movio.bg;Търговия от разстояние/55527/12.08.2020/www.boxie.bg; Трета категория Съхранение Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци, Храна за домашни любимци: дъвчащи предмети за кучета, Консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
212/09.09.2019 BG03914001 Преработващи предприятия "Екарисаж Варна"ЕООД Варна-Варна-Тополи- Трета категория Преработвателен завод Преработени животински протеини (категория 3; посочва животински видове), Кухненските отпадъци ACTIVE
212/09.09.2019 BG03914001 Преработващи предприятия "Екарисаж Варна"ЕООД Варна-Варна-Тополи- Трета категория Съхранение Кухненските отпадъци, Преработени животински протеини (категория 3; посочва животински видове) ACTIVE
7674/07.01.2015 BG0401029 Предприятия за храни за домашни любимци "Мултимес Груп"ООД Велико Търново-Лясковец-Лясковец-ул."Оборище"13 Трета категория Предприятия за производство на храна за домашни любимци от сурово СЖП Сурови храни за домашни любимци ACTIVE
38/18.04.2008 BG0402002 Предприятия за храни за домашни любимци "ПИМЕНС" ООД Велико Търново-Стражица-Стражица-ул."Иван Вазов" 1 Трета категория Предприятия за производство на храна за домашни любимци от сурово СЖП Други непреработени СЖП, Сурови храни за домашни любимци ACTIVE
8685/18.01.2016 BG0402003 Предприятия за храни за домашни любимци "Европолтри"ООД Велико Търново-Горна Оряховица-Първомайци-ул. " Осогово" №1 Трета категория Предприятия за производство на храна за домашни любимци от сурово СЖП Други непреработени СЖП, Сурови храни за домашни любимци ACTIVE
41/18.04.2008 BG0402013 Предприятия за храни за домашни любимци "Бъни" ООД Велико Търново-Велико Търново-Велико Търново-ул. "Мальовица" 5, ет.2 Трета категория Предприятия за производство на храна за домашни любимци от сурово СЖП Сурови храни за домашни любимци ACTIVE
40/18.04.2008 BG0402052 Предприятия за храни за домашни любимци "Зорница Комерс"ООД Велико Търново-Стражица-Кесарево-Кесарево Трета категория Предприятия за производство на храна за домашни любимци от сурово СЖП Сурови храни за домашни любимци ACTIVE
6397/27.08.2013 BG0403017 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "ЦБА Франчайз" ЕООД Велико Търново-Велико Търново-Дебелец-местност "Устито" Логистичен център ЦБА Трета категория Съхранение Консервирани храни за домашни любимци, Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци, Храна за домашни любимци: дъвчащи предмети за кучета ACTIVE
1727/30.08.2011 BG0403021 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "Грестокомерс" ЕООД Велико Търново-Лясковец-Лясковец-ул."Максим Райкович"№29 Трета категория Съхранение Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци, Консервирани храни за домашни любимци, Храна за домашни любимци: дъвчащи предмети за кучета ACTIVE
8128/07.07.2015 BG0403022 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "Нове инжинеринг"ЕООД ---ул.+33-ти Свищовски полк"№41 Трета категория Съхранение Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци, Консервирани храни за домашни любимци, Сурови храни за домашни любимци ACTIVE
8298/07.09.2015 BG0403065 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти " АБВ-4"ООД Велико Търново-Свищов-Свищов-ул. "Студенска"№6 Трета категория Съхранение Консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
7476/06.10.2014 BG0404004 Предприятия за храни за домашни любимци "ЕЛИТ МЕС МИНЕВ - РОДОПА - В.Т." ЕООД ---ул. "Ивайло" No 6 Трета категория Предприятия за производство на храна за домашни любимци от сурово СЖП Сурови храни за домашни любимци ACTIVE
6647/11.11.2013 BG0404028 Предприятия за храни за домашни любимци "КОЛБАСАРСКА КЪЩА БАЛКАН" ООД Велико Търново-Лясковец-Лясковец-ул."Максим Райкович" 37 Трета категория Предприятия за производство на храна за домашни любимци от сурово СЖП Сурови храни за домашни любимци ACTIVE
№9425/13.12.2018 BG0405011 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "ДЕНТУР" ООД Велико Търново-Стражица-Кесарево-ул."Георги Димитров"51 Трета категория Съхранение Кости, рога, копита и продукти от тях ACTIVE
№9044/21.12.2016 BG0405018 Предприятия за храни за домашни любимци "Балкан грил БГ" ООД Велико Търново-Горна Оряховица-Поликраище-ул."Васил Левски"№2 Трета категория Предприятия за производство на храна за домашни любимци от сурово СЖП Сурови храни за домашни любимци ACTIVE
3/21.01.2008 BG0417003 Олеохимични предприятия ЕТ "СВЕТОСЛАВ БОЖИНОВ" Велико Търново-Велико Търново-Велико Търново-ул. "Бачо Киро" 3, вх.А Трета категория Олеомаргарин химически завод Топени мазнини от СЖП за олеохимични цели ACTIVE
5541/11.01.2013 BG0417015 Регистрирани потребители на странични животински продукти и произведени продукти за специфични цели "Бон"ЕООД Велико Търново-Павликени-Павликени-ул."Бон"1 Трета категория Други дейности (моля, уточнете) Производството на храни за животни (моля посочете), Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека ACTIVE
5541/11.01.2013 BG0417015 Регистрирани потребители на странични животински продукти и произведени продукти за специфични цели "Бон"ЕООД Велико Търново-Павликени-Павликени-ул."Бон"1 Трета категория Използва се за диви животни Производството на храни за животни (моля посочете), Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека ACTIVE
2084/04.10.2011 BG0417016 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти ЕТ"Рени-С.Г.-Стефан георгиев" Велико Търново-Лясковец-Лясковец-ул."Георги Кьорчев"6 Трета категория Съхранение Консервирани храни за домашни любимци, Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
7070/09.04.2014 BG0417017 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти ЕТ "Никон - Николай Николов" Габрово-Севлиево-Севлиево-ул. " Цар Симеон Велики"№8 Трета категория Съхранение Консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
7351/05.08.2014 BG0417018 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "СТОП" ЕООД Велико Търново-Велико Търново-Велико Търново-ул. "П.Р.Славейков" 1 Трета категория Съхранение Консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
№8806/29.02.2016 BG0417019 Обекти или предприятия за съхранение на производни продукти "Еко БГ-СЖП" ООД София (град)-Столична-София-Лозенец, ул. Крум Попов No 34, ет. 1 Втора категория Съхранение Пчеларски продукти, Топени мазнини от СЖП за олеохимични цели, Кости, рога, копита и продукти от тях, Топените животински мазнини и рибено масло за хранене, Други продукти (моля посочете), Преработени животински протеини (категория 3; посочва животински видове), Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека, Кухненските отпадъци, Яйчни продукти, Топените животински мазнини и рибното масло, за цели, различни от тези за хранене или за олеохимични цели, Други непреработени СЖП ACTIVE
№8806/29.02.2016 BG0417019 Обекти или предприятия за съхранение на производни продукти "Еко БГ-СЖП" ООД София (град)-Столична-София-Лозенец, ул. Крум Попов No 34, ет. 1 Трета категория Съхранение Пчеларски продукти, Други непреработени СЖП, Яйчни продукти, Кухненските отпадъци, Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека, Преработени животински протеини (категория 3; посочва животински видове), Други продукти (моля посочете), Кости, рога, копита и продукти от тях, Топените животински мазнини и рибното масло, за цели, различни от тези за хранене или за олеохимични цели, Топени мазнини от СЖП за олеохимични цели, Топените животински мазнини и рибено масло за хранене ACTIVE
№9125/23.05.2017 BG0417020 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "Криция" ЕООД Велико Търново-Велико Търново-Велико Търново-ул. Г. Измирлиев 19 Трета категория Съхранение Консервирани храни за домашни любимци, Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
№9132/19.06.2017 BG0417021 Обектите или предприятията, обработващи странични животински продукти за цели извън хранителната верига "Пчела 2010"ЕООД Велико Търново-Горна Оряховица-Горна Оряховица-ул."Сидер Войвода"44 Трета категория Други дейности (моля, уточнете) Пчеларски продукти ACTIVE
№9360/12.09.2018 BG0417024 Обекти или предприятия за съхранение на производни продукти "Община Сухиндол" Велико Търново-Сухиндол-Сухиндол-ул."Росица"106 Втора категория Съхранение Кухненските отпадъци, Други непреработени СЖП, Яйчни продукти, Кости, рога, копита и продукти от тях, Кръв и кръвни продукти от еднокопитни животни, Топени мазнини от СЖП за олеохимични цели ACTIVE
№9360/12.09.2018 BG0417024 Обекти или предприятия за съхранение на производни продукти "Община Сухиндол" Велико Търново-Сухиндол-Сухиндол-ул."Росица"106 Втора категория Транспорт на СЖП и продукти, получени от СЖП Кости, рога, копита и продукти от тях, Други непреработени СЖП, Топени мазнини от СЖП за олеохимични цели, Яйчни продукти, Кухненските отпадъци, Кръв и кръвни продукти от еднокопитни животни ACTIVE
№9360/12.09.2018 BG0417024 Обекти или предприятия за съхранение на производни продукти "Община Сухиндол" Велико Търново-Сухиндол-Сухиндол-ул."Росица"106 Първа категория Съхранение Други непреработени СЖП, Кости, рога, копита и продукти от тях, Топени мазнини от СЖП за олеохимични цели, Яйчни продукти, Кухненските отпадъци, Кръв и кръвни продукти от еднокопитни животни ACTIVE
№9360/12.09.2018 BG0417024 Обекти или предприятия за съхранение на производни продукти "Община Сухиндол" Велико Търново-Сухиндол-Сухиндол-ул."Росица"106 Първа категория Транспорт на СЖП и продукти, получени от СЖП Яйчни продукти, Кухненските отпадъци, Кости, рога, копита и продукти от тях, Кръв и кръвни продукти от еднокопитни животни, Топени мазнини от СЖП за олеохимични цели, Други непреработени СЖП ACTIVE
№9474/19.03.2019 BG0417025 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "Сани Трейд 09"ЕООД Велико Търново-Лясковец-Лясковец-ул."Максим Райкович"34 Трета категория Съхранение Храна за домашни любимци: дъвчащи предмети за кучета, Консервирани храни за домашни любимци, Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
№9474/19.03.2019 BG0417025 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "Сани Трейд 09"ЕООД Велико Търново-Лясковец-Лясковец-ул."Максим Райкович"34 Трета категория Транспорт на СЖП и продукти, получени от СЖП Храна за домашни любимци: дъвчащи предмети за кучета, Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци, Консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
№9545/13.09.2919 BG0417026 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "Бон"ЕООД Велико Търново-Павликени-Павликени-ул."Бон"1 Трета категория Съхранение Насекоми, включително и ларви и червеи ACTIVE
№9706/08.07.2020 BG0417027 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти „КРАСГОМ” ООД Велико Търново-Велико Търново-Велико Търново-„Ниш” № 5 Трета категория Съхранение Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека, Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци, Храна за домашни любимци: дъвчащи предмети за кучета, Консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
9302/24/04/2018 BG0420007 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти " АБВ-5"ООД Велико Търново-Свищов-Свищов-ул. "Студенска"№6 Трета категория Съхранение Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци, Консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
4313/01.06.2017г. BG0517006 Инсталации за биогаз ООД "Био Пауър Инвест" София (град)-Столична-София-бул." България" №81Б Втора категория Предприятия за производство на биогаз Биогаз, Преработени остатъци от производството на биогаз, различни от биогаз ACTIVE
4313/01.06.2017г. BG0517006 Инсталации за биогаз ООД "Био Пауър Инвест" София (град)-Столична-София-бул." България" №81Б Трета категория Предприятия за производство на биогаз Биогаз, Преработени остатъци от производството на биогаз, различни от биогаз ACTIVE
09/03.04.2007 BG0617003 Изгаряне / съвместно изгаряне / горивни инсталации "Холсим България "АД Враца-Враца-Бели извор-Бели Извор Втора категория Инсталации за съвместно изгаряне Месо и костно брашно (категория 1, 2) ACTIVE
09/03.04.2007 BG0617003 Изгаряне / съвместно изгаряне / горивни инсталации "Холсим България "АД Враца-Враца-Бели извор-Бели Извор Първа категория Инсталации за съвместно изгаряне Месо и костно брашно (категория 1, 2) ACTIVE
09/03.04.2007 BG0617003 Изгаряне / съвместно изгаряне / горивни инсталации "Холсим България "АД Враца-Враца-Бели извор-Бели Извор Трета категория Инсталации за съвместно изгаряне Месо и костно брашно (категория 1, 2) ACTIVE
08/19.04.2016 BG0702006 Предприятия за храни за домашни любимци "Булчикън"АД София (град)-Столична-София-ул. "Три уши" 8 Трета категория Предприятия за производство на храна за домашни любимци от сурово СЖП Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
0009/04.08.2006 BG0702008 Предприятия за храни за домашни любимци "Гепард"ООД ---ул."Стефан Караджа"2 Трета категория Предприятия за производство на храна за домашни любимци от сурово СЖП Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
37/07.04.2014 BG0704013 Предприятия за храни за домашни любимци "Сириус 2Д" ЕООД София (град)-Столична-София-р-н Лозенец, ул. „Кожух Планина” № 10, ет. 2, ап. 6 Трета категория Предприятия за производство на храна за домашни любимци от СЖП Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
209/04.04.2017 BG0709001 Обектите или предприятията, обработващи странични животински продукти за цели извън хранителната верига КАНТАРЕУС ЕР ООД ---ж.к."Яворов"№72 Трета категория Използва се за козметични продукти Козметичните продукти ACTIVE
0003/14.06.2006 BG0717011 Обектите или предприятията, обработващи странични животински продукти за цели извън хранителната верига "Фулмакс-21"АД Габрово-Габрово-Габрово-ул."Ал.Стамболийски" №4 Трета категория Преработвателен завод Сурови кожи, Дъбени кожи и кожи ACTIVE
0003/14.06.2006 BG0717011 Обектите или предприятията, обработващи странични животински продукти за цели извън хранителната верига "Фулмакс-21"АД Габрово-Габрово-Габрово-ул."Ал.Стамболийски" №4 Трета категория Съхранение Сурови кожи, Дъбени кожи и кожи ACTIVE
0003/14.06.2006 BG0717011 Обектите или предприятията, обработващи странични животински продукти за цели извън хранителната верига "Фулмакс-21"АД Габрово-Габрово-Габрово-ул."Ал.Стамболийски" №4 Трета категория Щавене Сурови кожи, Дъбени кожи и кожи ACTIVE
10/21.03.2012 BG0717014 Обектите или предприятията, обработващи странични животински продукти за цели извън хранителната верига "Северноцентрално Държавно Предприятие" ДП Габрово-Габрово-Габрово- Трета категория Преработвателен завод Ловни трофеи ACTIVE
12/22.12.2009 BG0717018 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "Проф Пет Корпорейшън-България"ЕООД Габрово-Габрово-Габрово-ул."Цанко Дюстабанов"18 Трета категория Съхранение Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци, Консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
32/27.09.2011 BG0717019 Обекти или предприятия за съхранение на производни продукти "Тера-Силвана" ЕООД Габрово-Габрово-Прахали-Прахали Трета категория Съхранение Вълна, козина, свинска четина, пера ACTIVE
33/07.02.2012 BG0717020 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "Зоомаркет"ООД Габрово-Габрово-Габрово-ул."Станционна" 6 Трета категория Съхранение Консервирани храни за домашни любимци, Храна за домашни любимци: дъвчащи предмети за кучета, Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
34/31.07.2013 BG0717021 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "Булкарто"ЕООД Габрово-Габрово-Габрово-ул.Индустриална 18 Трета категория Съхранение Други продукти (моля посочете) ACTIVE
35/07.11.2014 BG0717022 Преработващи предприятия "Ледър Арт"ООД Габрово-Габрово-Габрово-ул."Чавдар" 12 Трета категория Преработвателен завод Сурови кожи, Топените животински мазнини и рибното масло, за цели, различни от тези за хранене или за олеохимични цели, Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека ACTIVE
36/14.02.2014 BG0717023 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "Сириус" ЕООД Габрово-Габрово-Габрово-ул. "Свищовска" 88, вх.А, ап.23 Трета категория Съхранение Храна за домашни любимци: дъвчащи предмети за кучета, Консервирани храни за домашни любимци, Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
202/21.04.2016 BG0717024 Обектите или предприятията, обработващи странични животински продукти за цели извън хранителната верига "Ледър Трейдинг"ООД Габрово-Габрово-Габрово-ул."Венера" 39 Трета категория Техническо предприятие Сурови кожи, Дъбени кожи и кожи ACTIVE
206/10.01.2017 BG0717026 Обектите или предприятията, обработващи странични животински продукти за цели извън хранителната верига ''Тангра 2003'' ЕООД ---''Младост''27,Вх.Б,ап.23 Трета категория Съхранение Сурови кожи ACTIVE
207/12.01.2017 BG0717027 Обекти или предприятия, произвеждащи органични торове или подобрители на почвата ''БИОХУМ''ООД София (град)-Столична-Банкя-ул.''Ерма''5 Втора категория Използване на органични торове и подобрители на почвата Торове, различни от COMR, BIOR, МАНУ, MANP ACTIVE
Tue Jul 01 00:00:00 EEST 2008 BG075400-01 Изгаряне / съвместно изгаряне / горивни инсталации "Хринад"ООД ---ПЖК Чакала Втора категория Инсталации за изгаряне Вълна, козина, свинска четина, пера, Цели трупове на мъртви животни (трупове), Съдържание на храносмилателния тракт ACTIVE
5/15.04.2008г. BG0802003 Предприятия за храни за домашни любимци Комис ООД Добрич-Добрич-Добрич- Трета категория Предприятия за производство на храна за домашни любимци от сурово СЖП Сурови храни за домашни любимци ACTIVE
7/15.04.2008г. BG0802069 Предприятия за храни за домашни любимци "Агропласмент 92В"АД Варна-Варна-Варна-ул.Съборни46 Трета категория Предприятия за производство на храна за домашни любимци от сурово СЖП Сурови храни за домашни любимци ACTIVE
003/15.01.2008г. BG0817005 Обектите или предприятията, обработващи странични животински продукти за цели извън хранителната верига ЕТ"Мая-Петър Петров" Добрич-Добрич-Добрич-ул.Ал.Кръстев 25 Трета категория Съхранение Сурови кожи ACTIVE
639/23.04.2019г. BG0817025 Предприятия за храни за домашни любимци Братя Синджирлиеви ООД Добрич-Добрич-Добрич-ул. „ Ген. Лейтенант Тодор Кантарджиев „ № 7 Трета категория Предприятия за производство на храна за домашни любимци от сурово СЖП Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
СЖП-17-002/17.09.2015 BG0917002 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "Трой-22"ЕООД ---ул."Тодор Каблешков" №7,ет.2,ап.3 Трета категория Съхранение Сурови кожи ACTIVE
5/28.01.2008 BG0917007 Обектите или предприятията, обработващи странични животински продукти за цели извън хранителната верига "НЛРС-СЛРБ" гр.София ---бул."Витоша" №33 Трета категория Обработка на ловни трофеи Ловни трофеи ACTIVE
4/28.01.2008 BG0917008 Обектите или предприятията, обработващи странични животински продукти за цели извън хранителната верига ДДС"Женда" ---ул."Васил Левски" №2 Трета категория Обработка на ловни трофеи Ловни трофеи ACTIVE
14/18.08.2012 BG1101006 Обектите или предприятията, обработващи странични животински продукти за цели извън хранителната верига "Екофер" ЕООД Ловеч-Априлци-Априлци- Трета категория Други дейности (моля, уточнете) Сурови кожи ACTIVE
24/01.06.2011 BG1101014 Обектите или предприятията, обработващи странични животински продукти за цели извън хранителната верига Коопиерация "Доверие" Ловеч-Угърчин-Лесидрен- Трета категория Други дейности (моля, уточнете) Сурови кожи ACTIVE
38/29.11.2016 BG1101017 Обектите или предприятията, обработващи странични животински продукти за цели извън хранителната верига ,,Добревски 1" ООД Ловеч-Тетевен-Български извор-ул. ,,Демокрация" 2 Трета категория Други дейности (моля, уточнете) Сурови кожи ACTIVE
38/29.11.2016 BG1101017 Обектите или предприятията, обработващи странични животински продукти за цели извън хранителната верига ,,Добревски 1" ООД Ловеч-Тетевен-Български извор-ул. ,,Демокрация" 2 Трета категория Съхранение Сурови кожи ACTIVE
39/25.01.2017 BG1102073 Обектите или предприятията, обработващи странични животински продукти за цели извън хранителната верига "ПРЕМИУМ ФУУД БЪЛГАРИЯ" ООД ---район р-н Оборище ул. ”Стара планина” № 14, ап. 5 Трета категория Вълна, козина, свинска четина, пера ACTIVE
1/15.06.2006 BG1117003 Предприятия за храни за домашни любимци "Фуражни храни"ООД Ловеч-Ловеч-Ловеч-бул."Освобаждение"№25 Трета категория Предприятия за производство на храна за домашни любимци от СЖП Производството на храни за животни (моля посочете), Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
40/09.01.2019 BG1117008 Обектите или предприятията, обработващи странични животински продукти за цели извън хранителната верига "Апиакта Ловеч"ЕООД Ловеч-Ловеч-Ловеч-ул."Осъмска"№36А Трета категория Пчеларски продукти ACTIVE
7/30.06.2006 BG1117010 Обектите или предприятията, обработващи странични животински продукти за цели извън хранителната верига "Литекс Комерс"АД София (град)-Столична-София-ул."Банат"№10 Трета категория Обработка на ловни трофеи Сурови кожи, Ловни трофеи, Кости, рога, копита и продукти от тях ACTIVE
8/01.09.2006 BG1117011 Обектите или предприятията, обработващи странични животински продукти за цели извън хранителната верига Държавна Дивечовъдна станция "Русалка" Ловеч-Априлци-Априлци-ул."Търговска"№6 Трета категория Обработка на ловни трофеи Сурови кожи, Кости, рога, копита и продукти от тях, Ловни трофеи ACTIVE
9/28.11.2008 BG1117012 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "Хит М"ООД Ловеч-Ловеч-Ловеч-ул."Тодор Каблешков"№1 Трета категория Съхранение Консервирани храни за домашни любимци, Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
30/19.05.2014 BG1117016 Преработващи предприятия "Кючукови"ЕООД Ловеч-Априлци-Драшкова поляна-ул."Христо Ботев"№9 Трета категория Преработвателен завод Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека, Производството на храни за животни (моля посочете) ACTIVE
29/12.04.2013 BG1117017 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "Рихтер Фарма"ЕООД София (град)-Столична-София-ул."Адам Мицкевич"№1 Трета категория Съхранение Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци, Консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
31/06.06.2014 BG1117018 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "Бонмикс"ЕООД Ловеч-Ловеч-Ловеч-Северна Индустриална Зона Трета категория Съхранение Други продукти (моля посочете), Кръвни продукти за технически цели, Кръвни продукти за хранене на животни, Преработени животински протеини (категория 3; посочва животински видове) ACTIVE
32/30.09.2014 BG1117019 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "Четпром"ЕООД Ловеч-Тетевен-Тетевен-бул."Вършец"№79 Трета категория Съхранение Вълна, козина, свинска четина, пера ACTIVE
33/06.10.2014 BG1117020 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти Кооперативен съюз гр.Ловеч Ловеч-Ловеч-Ловеч-ул. "Академик Иширков" №10 Трета категория Съхранение Сурови храни за домашни любимци, Консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
41/18.10.2019 BG1117021 Предприятия за храни за домашни любимци "Бонмикс"ЕООД Ловеч-Ловеч-Ловеч-Северна Индустриална Зона Трета категория Предприятия за производство на храна за домашни любимци от СЖП Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
057/10.04.2020 BG1202005 Предприятия за храни за домашни любимци „ГАЛА АМ” ЕООД Монтана-Монтана-Монтана-. ”21 – ви век” № 10 Трета категория Предприятия за производство на храна за домашни любимци от сурово СЖП Сурови храни за домашни любимци ACTIVE
017/08.08.2014 BG1202006 Предприятия за храни за домашни любимци „БУЛГАРПЛОД - СОФИЯ” АД София (град)-Столична-София-”3020-та” № 34 Трета категория Предприятия за производство на храна за домашни любимци от сурово СЖП Сурови храни за домашни любимци ACTIVE
010/28.04.2014 BG1217002 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти „КРИД” ООД София (град)-Столична-София-„Цар Борис III” № 81, вх. В, ап.офис 12 Трета категория Съхранение Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци, Консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
021/11.06.2015 BG1217004 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "КЕЙТРЕЙД 1" ЕООД --- Трета категория Съхранение Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци, Консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
3351/21.09.2016г. BG1217005 Инсталации за биогаз "Алексия 2002" ООД София (град)-Столична-София-жк."Дружба"бул."Искърско шосе"№ 13А Втора категория Предприятия за производство на биогаз Мляко, коластра и производните им продукти от мляко и коластра, Непреработен тор, Месо и костно брашно (категория 1, 2), Производството на храни за животни (моля посочете), Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека, Деривати на мазнини, Топените животински мазнини и рибено масло за хранене, Съдържание на храносмилателния тракт, Други непреработени СЖП, Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци, Яйчни продукти, Кухненските отпадъци, Консервирани храни за домашни любимци, Други продукти (моля посочете) ACTIVE
3351/21.09.2016г. BG1217005 Инсталации за биогаз "Алексия 2002" ООД София (град)-Столична-София-жк."Дружба"бул."Искърско шосе"№ 13А Трета категория Предприятия за производство на биогаз Съдържание на храносмилателния тракт, Други непреработени СЖП, Консервирани храни за домашни любимци, Месо и костно брашно (категория 1, 2), Други продукти (моля посочете), Топените животински мазнини и рибено масло за хранене, Кухненските отпадъци, Мляко, коластра и производните им продукти от мляко и коластра, Непреработен тор, Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци, Яйчни продукти, Деривати на мазнини, Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека, Производството на храни за животни (моля посочете) ACTIVE
052/11.11.2019 BG1217006 Други оператори "ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ХИЩНИТЕ ПТИЦИ" Сдружение София (град)-Столична-София-"Васил Левски" №40 Първа категория Използва се за лешоядни птици Цели трупове на мъртви животни (трупове) ACTIVE
061/24.07.2020 BG1217007 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти „КРАСГОМ” ООД Велико Търново-Велико Търново-Велико Търново-„Ниш” № 5 Трета категория Консервирани храни за домашни любимци, Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци, Храна за домашни любимци: дъвчащи предмети за кучета, Ароматни части за храна за домашни любимци ACTIVE
1035/29.07.2011 BG1317009 Обектите или предприятията, обработващи странични животински продукти за цели извън хранителната верига ТПДЛС "Борово" Пазарджик-Батак-Фотиново- Трета категория Обработка на ловни трофеи Ловни трофеи ACTIVE
5734/02.08.2013 BG1317010 Обектите или предприятията, обработващи странични животински продукти за цели извън хранителната верига ТПДЛС "Родопи" Пазарджик-Батак-Батак- Трета категория Обработка на ловни трофеи Ловни трофеи ACTIVE
1034/29.07.2015 BG1317011 Обектите или предприятията, обработващи странични животински продукти за цели извън хранителната верига ДГС "Алабак" Пазарджик-Велинград-Велинград-ул."Съединение"№125 Трета категория Обработка на ловни трофеи Ловни трофеи ACTIVE
1036/29.07.2011 BG1317012 Обектите или предприятията, обработващи странични животински продукти за цели извън хранителната верига ТПДЛС "Ракитово " Пазарджик-Ракитово-Ракитово-ул."Александър Стамболийски"№2 Трета категория Обработка на ловни трофеи Ловни трофеи ACTIVE
26/31.01.2008 BG1317015 Обектите или предприятията, обработващи странични животински продукти за цели извън хранителната верига ЛТУ-УОГС "Г. Аврамов" Пазарджик-Велинград-Юндола- Трета категория Ловни трофеи ACTIVE
20/30.01.2008 BG1317016 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "БИОВЕТ" АД Пазарджик-Пещера-Пещера-ул. "Петър Раков" №39 Трета категория Съхранение Желатин, Продукти от животински произход / различни от тези консумирани от човека, Мляко, коластра и производните им продукти от мляко и коластра ACTIVE
33/07.07.2009 BG1317017 Учреждения или предприятия, извършващи междинни дейностии складове за животински продукти "ЕКСПРЕД" ЕООД Пазарджик-Пазарджик-Пазарджик-ул. "Победа"5 Трета категория Съхранение Преработени храни за домашни любимци, различни от консервирани храни за домашни любимци ACTIVE
7552/24.11.17г. BG1317025 Обектите или предприятията, обработващи странични животински продукти за цели извън хранителната верига "Интер Експо България"ЕООД Пловдив-Пловдив-Пловдив-ул."Нестор Абаджиев"55 Трета категория Обработка на ловни трофеи Ловни трофеи ACTIVE
№7678/08.08.2018г. BG1317026 Инсталации за биогаз "Д Франчайз Ко-България"АД София (град)-Столична-Казичене-Промишлена зона-Север Втора категория Предприятия за производство на биогаз Биогаз ACTIVE
7732/23.10.2018г. BG1317027 Инсталации за биогаз "Свиком"АД София (град)-Столична-София-ул."Владайска"№23 Втора категория Предприятия за производство на биогаз Биогаз, Преработени остатъци от производството на биогаз, различни от биогаз ACTIVE
7733/13.11.2018г. BG1317028 Инсталации за биогаз "Биоен-2015"ООД Пазарджик-Пещера-Пещера-ул."Георги Кьосеиванов"№23 Втора категория Предприятия за производство на биогаз Биогаз, Преработени остатъци от производството на биогаз, различни от биогаз ACTIVE
7748/07.02.2019г. BG1317029 Обектите или предприятията, обработващи странични животински продукти за цели извън хранителната верига ТП"Държавно ловно стопанство" Пазарджик-Велинград-Велинград-кв."Индустриален" Трета категория Обработка на ловни трофеи Ловни трофеи ACTIVE
7751/25.03.2019г. BG1317030 Предприятия за храни за домашни любимци "Беси мийт АК"ЕООД ---ул."Дунав"№17