одобрен

SEBRA-2020-01-13

Уникален идентификатор:  f8354ea3-0147-4b93-95a6-a0bb6d2b6637

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-14 11:58:36
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-01-14 11:58:36

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 13.01.2020 - 13.01.2020

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8117937.84
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1492.31
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 37415.61
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 1673.65
10 xxxx Издръжка 4733249.32
18 xxxx Други разходи 141976.16999999998
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 367714.45
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 9605159.42
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 150440.76
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4105099.38
88 xxxx Средства на разпореждане 1373448.81
89 xxxx Друго финансиране 13743.91
90 xxxx Възстановени приходи 1340435.96
91 xxxx Теглене на BGN в брой 76000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 285210.21
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2988157.2
98 xxxx Други операции в БНБ -825686.75
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 1000000
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 4021505
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Капиталови трансфери за нефинансови предприятия, в т.ч. за изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация 73784.87
Плащания по обслужване на държавния дълг (лихви и главници) 15537191.27
Общо:  53145949.39
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 184602.4
10 xxxx Издръжка 19951.49
18 xxxx Други разходи 3396.65
90 xxxx Възстановени приходи 20487.75
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 5450.9
Общо:  233889.19
Администрация на президентството ( 002******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 22420
10 xxxx Издръжка 10998.21
Общо:  33418.21
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 57565.95
10 xxxx Издръжка 58887.28
18 xxxx Други разходи 760.99
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4192.8
88 xxxx Средства на разпореждане 66191.89
90 xxxx Възстановени приходи 44939.9
Общо:  232538.81
Конституционен съд ( 004******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 25000
Общо:  25000
Сметна палата ( 005******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2493.34
Общо:  2493.34
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3387664
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 29184.21
10 xxxx Издръжка 202469.13
18 xxxx Други разходи 44050.07
88 xxxx Средства на разпореждане 860.25
90 xxxx Възстановени приходи 25445.2
Общо:  3689672.86
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 35587.21
10 xxxx Издръжка 501602.14
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2246.4
88 xxxx Средства на разпореждане 1000
90 xxxx Възстановени приходи 772022.04
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой -21304.05
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  1291153.74
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 400
92 xxxx Закупуване на валута в брой 293374.5
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 268.92
Общо:  294043.42
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1021.82
10 xxxx Издръжка 3196.35
18 xxxx Други разходи 2348.02
88 xxxx Средства на разпореждане 619.19
90 xxxx Възстановени приходи 47587.07
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2114987.29
Общо:  2169759.74
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 114658.04
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 46366.44
88 xxxx Средства на разпореждане 1114971.56
89 xxxx Друго финансиране 306
90 xxxx Възстановени приходи 18898.88
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
Общо:  1295200.92
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 99171.02
10 xxxx Издръжка 175577.95
18 xxxx Други разходи 0.22
90 xxxx Възстановени приходи 917.03
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
Общо:  280666.22
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 236.36
10 xxxx Издръжка 15466.1
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 151959.88
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 259005.76
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 170041.01
Общо:  596709.11
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 37310
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 928.55
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1738.8
10 xxxx Издръжка 163564.89
Общо:  203542.24
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 207227.66
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6492.6
10 xxxx Издръжка 200801.37
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 47238.5
88 xxxx Средства на разпореждане 3166.18
Общо:  464926.31
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 69063.86
10 xxxx Издръжка 239413.39
18 xxxx Други разходи 70478.89
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 22200
89 xxxx Друго финансиране 414
90 xxxx Възстановени приходи 2867.99
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  404438.13
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3970
10 xxxx Издръжка 29404.61
88 xxxx Средства на разпореждане 300
Общо:  33674.61
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5550
10 xxxx Издръжка 14906.64
90 xxxx Възстановени приходи 140
Общо:  20596.64
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 24300
10 xxxx Издръжка 83700.8
Общо:  108000.8
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 63659.73
10 xxxx Издръжка 148911.02
88 xxxx Средства на разпореждане 13150.56
90 xxxx Възстановени приходи 6335.56
Общо:  232056.87
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 25250
10 xxxx Издръжка 102684.45
88 xxxx Средства на разпореждане 352.03
90 xxxx Възстановени приходи 289123.46
92 xxxx Закупуване на валута в брой 9228.1
Общо:  426638.04
Министерство на енергетиката ( 024******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3860
10 xxxx Издръжка 17314.49
88 xxxx Средства на разпореждане 18566.37
Общо:  39740.86
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2850
10 xxxx Издръжка 57711.29
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 200000
Общо:  260561.29
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 658.36
Общо:  658.36
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 463.37
Общо:  463.37
Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8590
10 xxxx Издръжка 6823.21
Общо:  15413.21
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 48150
10 xxxx Издръжка 40807.83
91 xxxx Теглене на BGN в брой 20000
Общо:  108957.83
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 23504.93
Общо:  23504.93
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5330.66
Общо:  5330.66
Агенция за ядрено регулиране ( 046******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4593.52
Общо:  4593.52
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12126.36
91 xxxx Теглене на BGN в брой 4000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3911.66
Общо:  20038.02
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5000
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
Общо:  5000
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 131.69
10 xxxx Издръжка 50945.45
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 8995732.4
90 xxxx Възстановени приходи 643.47
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  9047453.01
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 326913
10 xxxx Издръжка 14668.33
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 168776.57
90 xxxx Възстановени приходи 715
91 xxxx Теглене на BGN в брой 20000
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  531072.9
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 153347.59
10 xxxx Издръжка 559053.85
18 xxxx Други разходи 48
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 46405.51
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 552293.63
Общо:  1311148.58
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8848.2
10 xxxx Издръжка 31203.91
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1799
89 xxxx Друго финансиране 9300
Общо:  51151.11
Българска телеграфна агенция ( 063******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 25875.38
Общо:  25875.38
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4268.04
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 314263.29
98 xxxx Други операции в БНБ -963934.2
Общо:  -645402.87
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 36092.47
18 xxxx Други разходи 529.94
Общо:  36622.41
Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ ( 129******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2000
Общо:  2000
Селскостопанска академия ( 133******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 83168.85
88 xxxx Средства на разпореждане 3582.46
Общо:  86751.31
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 791.23
Общо:  791.23
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 1750
Общо:  1750
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 113995.54
Общо:  113995.54
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 972.4
Общо:  972.4
Учителски пенсионен фонд ( 745******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 13.79
Общо:  13.79
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7892.26
10 xxxx Издръжка 1500
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 893.17
98 xxxx Други операции в БНБ 24251.91
Общо:  34537.34
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3183.87
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 13720
Общо:  16903.87
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 21524.49
Общо:  21524.49
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1090.02
18 xxxx Други разходи 350
Общо:  1440.02
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6482.97
10 xxxx Издръжка 2318
Общо:  8800.97
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 27880
10 xxxx Издръжка 27294.4
Общо:  55174.4
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 100000
10 xxxx Издръжка 10539.12
Общо:  110539.12
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 14521.75
Общо:  14521.75
Технически университет - Варна ( 814******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8345.15
Общо:  8345.15
Технически университет - Габрово ( 815******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 13422.69
Общо:  13422.69
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 261616
10 xxxx Издръжка 1661.01
88 xxxx Средства на разпореждане 3078.88
Общо:  266355.89
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 48230.53
Общо:  48230.53
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1852.71
90 xxxx Възстановени приходи 12211.11
Общо:  14063.82
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 838.22
Общо:  838.22
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11792.45
Общо:  11792.45
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 21240.19
Общо:  21240.19
Медицински университет - Пловдив ( 832******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 232511.72
Общо:  232511.72
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2700000
Общо:  2700000
Медицински университет - Плевен ( 835******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 18589.44
Общо:  18589.44
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 50024.1
18 xxxx Други разходи 3768.75
Общо:  53792.85
Икономически университет - Варна ( 842******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 47900
Общо:  47900
Национална музикална академия "Панчо Владигеров" - София ( 851******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1868.64
Общо:  1868.64
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6152.87
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 32450
Общо:  38602.87
Национална художествена академия - София ( 853******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 100912.95
10 xxxx Издръжка 1713.16
Общо:  102626.11
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 27775.66
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 60050
Общо:  87825.66
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София ( 867******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 15544.64
Общо:  15544.64
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София ( 868******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 14070
Общо:  14070
Висше училище по телекомуникации и пощи - София ( 872******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 698.37
10 xxxx Издръжка 19885.56
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4723.85
Общо:  25307.78
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1111.3
90 xxxx Възстановени приходи 5084.51
Общо:  6195.81
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15228.2
10 xxxx Издръжка 43038.15
Общо:  58266.35
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 66562.68
10 xxxx Издръжка 982294.93
18 xxxx Други разходи 700
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5000
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1399
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 742255.45
88 xxxx Средства на разпореждане 848.9
90 xxxx Възстановени приходи 93016.99
Общо:  1892077.95
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5073.92
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 563.76
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 1673.65
10 xxxx Издръжка 75770.46
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 8954.34
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 93867
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1979970.76
88 xxxx Средства на разпореждане 145010.54
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  2310884.43
Национален фонд - Други международни програми ( 989******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 6800.23
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1162272.92
89 xxxx Друго финансиране 3723.91
Общо:  1172797.06
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Описание Сума
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 1000000
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 4021505
Общо:  5021505
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ Период: 13.01.2020 - 13.01.2020
Описание Сума
Капиталови трансфери за нефинансови предприятия, в т.ч. за изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация 73784.87
Плащания по обслужване на държавния дълг (лихви и главници) 15537191.27
Общо:  15610976.139999999