одобрен

Регистър на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност - гр. Хасково

Уникален идентификатор:  f976b006-e9e9-4686-a4f7-9d81b1437815

асансьори газови съоръжения газови уреди ДАМТН котли кранове регистър съоръжения с повишена опастност

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-23 16:09:37
  • Създаден от: daniela.maslarska
  • Последна промяна: 2020-06-23 16:09:37

РЕГИСТЪР Приложение № 7 Ф-П-ИДТН-08.07-07 на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в Регионален отдел "Инспекция за държавен технически надзор" Южна централна България, офис гр. Хасково

По силата на § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г., с които се отменят глава шеста на раздел IV от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ред. към бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) и глава втора, раздел VIII от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (ред. към бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) се прекратява действието на издадените до 20.12.2011 г. удостоверения за дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнен въглеводороден газ или инсталации и уредби, монтирани на превозни средства, използващи втечнен въглеводороден или природен газ като гориво. Автомобилните газови уредби се изключват от обхвата на видовете съоръжения с повишена опасност – чл. 32 от Закона за техническите изисквания към продуктите във връзка с чл. 1, ал. 1 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) и чл. 1а от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.).
Регистърът е актуален към 19.06.2020 г.
Номер на Удостоверение Дата на издаване Наименование, адрес, № на ЕИК на лицето получило удостоверение Вид дейност, за която е регистрирано лицето № и дата на заповедта за заличаване на лицето от регистъра и за обезсилване на издаденото удостоверение
Х001 06.02.2006 г “Стимекс” ООД гр. Хасково, ж. к. “Орфей”, бл. 27А, вх. А, ап. 19, рег. ф. д. № 968/91 Поддържане, ремонтиране и преустройване на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и природен газ /без преносни и разпределителни газопроводи/, електрически парни котли до 0,8 МРа, ремонт и преустройство на съдове, работещи под налягане и цистерни автомобилни, предназначени за транспортиране на сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове. След 19.08.2008 г. автоцистерните и ж.п. цистерните не са съоръжения с повишена опасност- аргумент от чл. 2, т. 2 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане. След тази дата, издаденото удостоверение не дава права на титуляра „Стимекс“ ООД да извършва дейностите по ремонт и преустройство на цистерни автомобилни, предназначени за транспортиране на сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове. гр. София, ул. "Илия Бешков" № 68, административна сграда -" Хризомат" АД
Х002 17.03.2006 г ЕТ ”Амиго-Гочо Желев” гр. Димитровград, ул. “Патриарх Евтимий” №1, ап. 6, рег. ф. д. № 3683/91 Подържане, ремонт и преустройство на парни и водогрейни котли, газови съоръжения и инсталации и повдигателни съоръжения и ремонт и преустройство на тръбопроводи за пара и гореща вода и съдове, работещи под налягане.
Х003 17.03.2006 г “Традекс” АД гр. Димитровград, ул.”Охрид” №9, рег. ф. д. № 26/1997 г. Ремонт и преустройство на съдове, работещи под налягане и товарни въжени линии, поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения, газови съоръжения и инсталации / без преносни газопроводи и отклоненията към тях / и асансьори товарни платформени. Удостоверение № Х003 / 17.03.06 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-5 / 20.08.2007 г., като лицето е престанало да отговаря на изискванията на чл. 36, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗТИП
Х004 17.03.2006 г “ГЕЛ-2000” ООД гр. Хасково, ул. “Иван Асен” №24, вх. Г, ет. 3, ап. 15, рег. ф. д. № 4/2000 г. Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли и ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за пара и гореща вода и съдове, работещи под налягане.
Х005 12.04.2006 г “МОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД Димитровград, бул. ”Д. Благоев” №29, вх. А, ап. 2 Поддържане, ремонтиране и преустройство на тръбопроводи за пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане, парни и водогрейни котли, газови съоръжения и инсталации /без преносни газопроводи и отклонения към тях/ поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения.
Х006 12.04.2006 г “СКАЙ МОНТ” ЕООД гр. София, ж.к. “Младост 1”, Битов комбинат /до бл. 67/, ет2, помещение 10, рег. ф.д. №11680 / 2003г. “СКАЙ МОНТ” ЕООД – клон Димитровград, кв. Марийново бул.”Съединение” №1А Поддържане, ремонтиране и преустройство на тръбопроводи за пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане, парни и водогрейни котли, газови съоръжения и инсталации за природен газ и ВВГ /без преносни газопроводи и отклонения към тях и без инстал. с медни тръби/ поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения. Удостоверение № Х006 / 12.04.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-037 / 27.04.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП гр. Хасково, местност Изгрев 99
Х007 22.05.2006 г “ХЕМС 97” АД гр. Хасково ул.”Богориди” №5 рег. ф. д. № 567/1997 Поддържане, ремонтиране и преустройство на парни и водогрейни котли. Удостоверение № Х007 / 22.05.2006 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-006 / 09.04.2008 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
Х008 19.07.2006 г ЕТ “Мистан - Михаил Михайлов” гр. Хасково, ул. Кресна №19 рег.ф.д.№3001/1990 БУЛСТАТ:836043513 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m/s / без асансьори с групово управление на три и повече асансьори /. Удостоверение № Х008 / 19.07.2006 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-067 / 28.05.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
Х009 19.07.2006 г ЕТ "Подем-91- Стойчо Делчев" гр. Хасково, ж.к.Орфей, бл. 2, вх. Г, ап. 10 рег.ф.д.№76/1992, БУЛСТАТ:126036855 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m/s / без асансьори с групово управление на три и повече асансьори /. Удостоверение № Х009 / 19.07.2006 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-024 /11.02.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
Х010 19.07.2006 г ЕТ "Вертикал- Делка Савова" гр.Хасково, ул.Сливница 15-19, вх. Б, ап. 90, рег.ф.д.№818/1991 БУЛСТАТ:836028803 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
Х011 19.07.2006 г ЕТ "Вертикал-2- Савко Савов" гр. Хасково, ул. Одрин №16, рег.ф.д.№857/1995 БУЛСТАТ: 836221763 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № Х011 / 19.07.2006 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-011 / 23.07.2009 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Х012 07.09.2006 г “РАЙКОВ СЕРВИЗ” ООД гр. Димитровград, ул.”Хан Аспарух” № 45 р.ф.д. № 258/2003г. от Хасковски окръжен съд Поддържане, ремонтиране и преустройване на газови съоръжения и инсталации за ВВГ и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ.
Х013 07.09.2006 г “МОНОЛИТ”АД гр. Хасково, ул. “Околовръстно шосе”; р.ф.д. № 21/1994 г. от Хасковски окръжен съд Поддържане, ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода; съдове, работещи под налягане; парни и водогрейни котли; газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и природен газ /без преносни газопроводи и отклоненията към тях и без инсталации с медни тръби/ и повдигателни съоръжения. Удостоверение № Х013/07.09.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-011/08.01.2018 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36, ал. 4 от ЗТИП
Х014 13.09.2006 г “НЕОХИМ” АД гр. Димитровград ул. ”Химкомбинатска” №3, р.ф.д .№ 2/1990 Поддържане, ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода; съдове, работещи под налягане; парни и водогрейни котли; газови съоръжения и инсталации за природен газ и втечнени въглеводородни газове /без преносни газопроводи и съоръженията към тях/ и повдигателни съоръжения. Удостоверение № Х014/13.09.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-040/28.02.2018 г. на и. д. Главен директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36, ал. 3 от ЗТИП
Х015 29.09.2006 г “ГИДА” ЕООД гр. Хасково ул. “Младежка” №30 р.ф.д. №1243/2005 Поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за втечнени въглеводородни газове, без изпълнение на неразглобяеми съединения. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
Х016 2006/11/02 ЕТ “ЕЛКО-ИРИНА СПАСОВА” гр. Димитровград бул. “България” №4, вх. Г, ап. 15 р.ф.д. № 968/1994 Поддържане, ремонтиране и преустройване на съдове, работещи под налягане, парни и водогрейни котли и тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Удостоверение № Х016/02.11.2006 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-109/20.12.2019 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение трето)от ЗТИП.
Х017 12.12.2006 г “ТИ ВИ БИ” ООД гр. Димитровград, ул. “Стефан Караджа” № 4 р.ф.д. № 3967/1990г. от Хасковски окръжен съд, БУЛСТАТ 040154547 Поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане, парни и водогрейни котли, газови съоръжения и инсталации /без преносни газопроводи и отклоненията към тях/ за втечнени въглеводородни газове и природен газ, изпълнени със стоманени тръби.
Х018 15.02.2007 г ЕТ МАГАП-МАГДАЛЕНА ПОЛЯНОВА гр. Хасково, ул. "Щерю Вапцаров" 2-4, вх. "Г", ет. 1, ап. 11, рег. Ф.д. № 444/1996 ., БУЛСТАТ № Е 126013543 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m/s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори). Удостоверение № Х018/15.02.2007 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-094/22.11.2019 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ)от ЗТИП.
Х019 28.02.2007 г ЕТ ОРФЕЙ 9-ВАНЧО ЦВЕТКОВ гр. Хасково, ж.к. "Орфей", бл. 9, вх. "А", ап. 11, рег.ф.д. № 1167/1995 г. На ХОС, БУЛСТАТ № Е 126000019 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m/s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори).
Х020 01.03.2007 г ЕТ ДЕМОС-96-МОМЧО АТАНАСОВ гр. Кърджали, ул. "Лиляна Димитрова" № 40, рег.ф.д. №716/1996 г. На КОС, БУЛСТАТ № Е 108019231 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
Х021 09.03.2007 г ТОНЕВ И СИН ЕООД гр. Харманли, ул. "Гоце Делчев" 19, рег.ф.д. № 1081/2006 г. На ХОС, БУЛСТАТ № 126728832 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m/s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори).
Х022 09.03.2007 г ЕТ "ВЕРТИКАЛ-АГИ-АЛЕКСАНДЪР ГЕНЕВ" гр. Свиленград, ул. "Христо Топракчиев" 12, рег. ф. д. № 2111/1992 г. На ХОС, БУЛСТАТ № Е 126150474 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m/s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори).
Х023 09.03.2007 г ЕТ "ЦАНКО ПАУНОВ" гр. Харманли, кв. "Изгрев", бл. 304-4, вх. "Б", ет. 5, ап. 101, рег. Ф. Д. № 601/1995 г. На ХОС, БУЛСТАТ № Е 126052368 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m/s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори).
Х024 28.03.2007 г “ПОПОВ - 03” ЕООД гр. Димитровград, ул.”Охрид” № 6, рег.ф.д.№ 390/2003 г. на ХОС, БУЛСТАТ: 126633334 Поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, парни и водогрейни котли, стоманени газови съоръжения и инсталации за природен газ или втечнен въглеводороден газ.
Х025 02.04.2007 г ЕТ "ДИКА-93-ДОРА НАЧЕВА" гр. Кърджали, кв. "Възрожденци", бл. 33, вх. "А", ап. 10, рег. ф. д. № 1241/1993 г. на КОС, БУЛСТАТ: Е 108042582 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № Х025/02.04.2007 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-033/06.02.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ)от ЗТИП.
Х026 16.04.2007 г "ЛИФТ СЕРВИЗ ДЖ" ООД гр. Димитровград, ул. "Кирил и Методий" № 1, ап. 1, рег.ф.д.№ 107/2007 г. на ХОС, БУЛСТАТ: 126732040 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m/s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори).
Х027 16.04.2007 г ЕТ "ОАЗА-2000-ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ" гр. Димитровград, ул. "Първи май" № 54, ет. 2, ап. 2, рег.ф.д. № 1469/1999 г. на ХОС, БУЛСТАТ: 126506319 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m/s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори). Удостоверение № Х027/16.04.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-002/07.01.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Х028 16.04.2007 г ЕТ "НИКОЛА СТОИМЕНОВ" гр. Димитровград, ул. "Патриарх Евтимий" 5-В-16, рег.ф.д. № 2410/1992 г. на ХОС, БУЛСТАТ: 040548015 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № Х028/16.04.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-042/01.03.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Х029 07.05.2007 г ЕТ "КРАСИ-ПЕТКО КРЪСТЕВ" гр. Кърджали, община Кърджали, кв. "Възрожденци", бл. 15, ет. 13, ап. 90, рег. ф. д. № 38 / 1996 г. на КджОС, БУЛСТАТ: Е 108046513 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно, двускоростно или регулируемо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m/s. Удостоверение № Х029 / 07.05.2007 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-0-013/ 04.02.2015 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
Х030 22.05.2007 г ЕТ "ЛИФТ СЕРВИЗ-КОЛЮ КОЛЕВ" гр. Хасково, ж.к. "Орфей", бл. 20, ет. 11, ап. 61, рег. ф. д. № 222 / 2004 г. на ХОС, БУЛСТАТ: 126642010 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
Х031 22.05.2007 г ЕТ "СТЕФАН ВЪЛКОВ" гр. Кърджали, община Кърджали, кв. "Веселчане", ул. "Възрожденска" № 4А, рег. ф. д. № 435 / 1995 г. на КджОС, БУЛСТАТ: Е 818046066 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № Х031 / 22.05.2007 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-0-044/ 19.12.2011г. на главния директор на ГД “ИДТН”, по желание на търговеца
Х032 2007/12/28 “НЕОХИМ ИНЖЕНЕРИНГ” EOOД гр. Димитровград, ул. “Химкомбинатска” № 3, рег. ф. д. № 348/2000 г. на ХОС, Булстат 126535993, Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. водогрейни котли и парни котли с налягане до 2,0 МРа; 2.съдове, работещи под налягане; 3.тръбопроводи за водна пара и гореща вода с температура на транспортираната среда до 350 °С или налягане до 4,0 МРа вкл.; 4.мостови и козлови кранове, кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита; 5.стоманени разпределителни газопроводи и промишлени газови инсталации за природен газ и съоръженията към тях; 6.стоманени газопроводи и газорегулаторни инсталации за втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № Х032 / 28.12.2007 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-0-054/ 10.06.2016г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП тел. 039165207, e-mail: engineering@neohim.bg
Х033 06.07.2007 г „МОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД гр. Димитровград ул. „Димитър Благоев”, бл. 29, вх. А, ап. 2рег. ф. д. № 436/2006 г. на ХОС БУЛСТАТ 126721745 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови и козлови кранове, кранове, стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, стоманени газопроводи, газорегулаторни инсталации, автомобилни газоснабдителни станции за ВВГ, стоманени разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, промишлени газови инсталации и уредите към тях и автомобилни газоснабдителни станции за компресиран природен газ.
Х034 23.07.2007 г ЕТ "ЛАМБОВ-52-ГЕОРГИ ЛАМБОВ" гр. Кърджали, община Кърджали, кв. "Веселчане", бл. 21, ап. 30, рег. ф. д. № 2321 / 1991 г. КОС, БУЛСТАТ: 108688628 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно, двускоростно или регулируемо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m/s. Удостоверение № Х034 / 23.07.2007 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-0-010/ 04.02.2015 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
Х035 13.09.2007 г “ТРАДЕКС ГРУП” АД гр. Димитровград, ул.”Охрид” № 9, рег. ф. д. № 4328/2006 г. на ХОС, Булстат: 126722822 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови и козлови кранове и кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита и ремонтиране и преустройване на товарни и платформени асансьори, товарни въжени линии, стоманени газопроводи, газорегулаторни инсталации и съдове, работещи под налягане за втечнен въглеводороден газ, стоманени разпределителни газопроводи за природен газ и съоръженията към тях, стоманени промишлени газови инсталации и газови уреди за природен газ и автомобилни газоснабдителни станции. Удостоверение № Х035 / 13.09.2007 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-0-043/ 03.05.2016г. на Председателя на ДАМТН, по желание на търговеца
Х036 29.09.2007г “ЗКИ-ВОЛТА” ООД гр. Димитровград, бул.”Георги Сава Раковски”, Хотелски комплекс Славяни, ф.д.428 /2003 г. на ХОС, БУЛСТАТ: 126634781 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
Х037 21.11.2007 г „ТИ ВИ БИ” ООД гр. Димитровград, ул.”Стефан Караджа” № 4, рег. ф. .д. 3967/1990 г. на ХОС БУЛСТАТ: 040154547 Поддържане и ремонтиране на товарни висящи въжени линии. Удостоверение № Х037/21.11.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-001/08.01.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36, ал. 4 от ЗТИП
Х038 28.12.2007 г „КЛИМАСТРОЙ” ЕООД гр. Хасково ул. „Ком” №4, вх.Г, ет.7, ап.19 рег. ф. .д. 278/2003 г. на ХОС Булстат: 126629624 Поддържане, ремонтиране и преустройване на водогрейни котли и парни котли с налягане до 2,0 МРа. Удостоверение № Х038 / 28.12.2007 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-0-127/ 02.12.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, по желание на дружеството
Х039 28.12.2007 г „ГАРАНТ-95” ЕООД гр. Димитровград ул. „Захари Стоянов” №4, вх. Д, ет. 5, ап. 9 рег. ф. д. 931/2006 г. на ХОС Булстат: 126727196 Поддържане, ремонтиране и преустройване на козлови и мостови кранове и стрелови тип, монтирани на автомобили, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, стоманени газопроводи, резервоари съоръжения, инсталации и автомобилни газоснабдителни станции за втечнени въглеводородни газове и стоманени разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, промишлени газови съоръжения и инсталации и автомобилни газоснабдителни станции за компресиран природен газ. Удостоверение № Х039/28.12.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-093/10.05.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Х040 22.01.2008 г „ПРОМЕТЕЙ” ЕООД гр. Кърджали ул. ”Републиканска” №85 рег. ф. д. 819/1993 на КОС Булстат 108010677 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни котли с работно налягане до 2,0 МРа, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода с налягане на транспортирания флуид до 2,0 МРа или температура до 300С, метални газопроводи и съоръженията към тях, промишлени и сградни газови инсталации, газови съоръжения и горивни уредби за природен газ и ВВГ.
Х041 12.03.2008 г „ВОЛТА КОМ-С” АД Гр. Симеоновград, ул. „Ал. Стамболийски”, рег.ф.д.39/1996 на ХОС, Булстат: Ю 126107028 Поддържане, ремонтиране и преустройване на козлови и мостови кранове и стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита. Удостоверение № Х041 / 12.03.2008 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-0-001/ 14.01.2015 г. на председателя на ДАМТН, по желание на дружеството
Х042 21.03.2008 г ЕТ „ДОБРЕВ-90-ДОБРИ ДОБРЕВ” гр. Димитровград, ул. „Христо Г. Данов” № 8, вх. А, ап. 1, рег. ф. д. № 3036/1990 г. на ХОС, БУЛСТАТ Е 126001384 039123916, 0897982295 Ремонтиране и преустройване на съдове работещи под налягане, и поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови и козлови кранове и кранове, стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита. Удостоверение № Х042 / 21.03.2008 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-О-017/ 27.02.2014 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основанич чл. 36, ал. 4 от ЗТИП
Х043 08.04.2008 г “БИОТЕРМ” ООД гр. Хасково, ул. “Бистрица” № 5, рег. ф. д. № 138 / 2005 г. на ХОС, Булстат 126654830, Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,6 МРа; 2. съдове, работещи под налягане с работно налягане до 1,6 МРа; 3. тръбопроводи за водна пара и гореща вода с температура на транспортираната среда до 350°С или налягане до 4,0 МРа; 4. стоманени промишлени газови инсталации и газови уреди за природен газ.
Х044 22.04.2008 г „ВЕРТИКАЛ-САВОВ” ЕООД гр. Хасково, бул. „България” № 168, вх. Б, ет. 4, ап.12, ЕИК 200067556 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
Х045 24.04.2008 г „ЛАВЧЕВ” ЕООД Хасково, ул. ”Доган хисар” №24, рег. ф. д. № 307 / 2005 г. на ХОС, Булстат 126657189 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,6 МРа; 2. съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200°С; 3. тръбопроводи за водна пара и гореща вода с температура на транспортираната среда до 250°С или налягане до 1,6 Мра. Удостоверение № Х045/24.04.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-010/08.01.2018 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Х046 2008/06/09 ЕТ „АНЗА-АНЕТА ЗАХАРИЕВА” гр.Хасково, ул. „Атанас Узунов” № 7, рег. ф. д. № 56/1996 г. на ХОС, Булстат 126003595 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях. Удостоверение № Х046 / 09.06.08 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-0-033 / 08.07.2011г. на главния директор на ГД “ИДТН”, по желание на търговеца
Х047 11.07.2008 г “ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр. Димитровград, ул. “Груди Кирков” № 1, рег. ф. д. № 235 /1995 г. на ХОС, Булстат 126160372 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. парни котли с работно налягане до 2,0 МРа и водогрейни котли; 2. съдове, работещи под налягане; 3. тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4. стоманени газопроводи и газови съоръжения и инсталации за ВВГ; 5. стоманени разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, стоманени промишлени газови инсталации и газови уреди за природен газ и автомобилни газови уредби за компресиран природен газ; 6. козлови и мостови кранове и релсовите пътища към тях и кранове, стрелови тип, монтирани на автомобили. На основание § 1, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС град Димитровград ул. "Колю Фичето" № 15, ет. 1, ап. 1
Х048 15.07.2008 г „Алекс-ГГ” ЕООД гр. Димитровград, ул. „Георги Иванов” № 11, ЕИК 200072806 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови и козлови кранове, и кранове, стрелови тип монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита.
Х049 04.11.2008 г „ВЕРТИКАЛ 1” ЕООД гр. Хасково, бул. „България” № 186, вх. Б, ет. 4, ап. 12, рег. ф. д. № 898 / 2005 г. на ХОС, БУЛСТАТ 126667607 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори град Хасково Княз Борис I № 5
Х050 12.11.2008 г ЕТ „ОВЕЛАМ - Димитър Терзиев” гр. Хасково, ул. „Бузлуджа” № 55, рег. ф. д. № 852 / 1992 г. на ХОС, БУЛСТАТ 836008188 Поддържане и ремонтиране на стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнене, сгъстени или разтворени под налягане газове, без изпълнение на неразглобяеми съединения. Удостоверение № Х050 / 12.11.08 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-0-036 / 27.04.2016г. на Председателя на ДАМТН, по желание на търговеца
Х051 15.12.2008 г ЕТ “ДИМИ – СТОЯНА КРЪСТЕВА” гр. Хасково, ул. “Георги Кирков” № 71, вх. Б, ап. 46, рег. ф. д. № 696 / 1997 г. на ХОС, БУЛСТАТ 126097114 Поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ. На основание § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
Х052 12.01.2009 г „ЗКИ-Волта” ООД гр. Димитровград, бул. Г.С.Раковски, хотелски комплекс „Славяни”, БУЛСТАТ 126634781 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Мостови кранове и релсовите пътища към тях; 2. Козлови кранове и релсовите пътища към тях 3. Контейнерни кранове и релсовите пътища към тях 4. Кулови кранове с товароподемност 8t и релсовите пътища към тях; 5. Кранове, стрелови тип монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита.
Х053 23.03.2009 г „ЗЕНИТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр. Хасково, ул. „Свети Свети Кирил и Методи” № 107, вх.Б, ап.2, рег. ф. д. № 287/2002 г на ХОС, БУЛСТАТ 126613292 Поддържане и ремонтиране на товарни висящи въжени линии. Удостоверение № Х053/23.03.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-086/09.08.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Х054 16.04.2009 г „ТЕРМОТЕХ” ЕООД гр Кърджали ул. „Раковска” №1, бл. СМК, ет.6, ап.21 ЕИК 818011229. Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни котли с раб. налягане до 2,0 МРа и водогрейни котли 2.Съдове работещи под налягане до 2,0 МРа 3. Тръбопроводи за пара и гореща вода с температура на транспортираната среда до 250°С или налягане до 2,0 МРа 4. Стоманени промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ 5. Стоманени промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации и уреди за ВВГ.
Х055 13.07.2009 г „Промишлена енергетика” ЕООД гр. Хасково бул. „Освобождение” №9 рег. ф. д. № 1292 / 2007 г. на ХОС БУЛСТАТ 126745385 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Парни и водогрейни котли с работно налягане до 2,0 МРа; 2.Стоманени съдове, работещи под налягане до 2,0 МРа; 3.Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с налягане на транспортираната среда до 4,0 МРа. Удостоверение № Х055 / 13.07.09 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-0-046 / 09.05.2016г. на Председателя на ДАМТН, по желание на дружеството
Х056 24.08.2009 г „ЛИФТ ЪП СЪРВИС” ООД гр. Хасково,бул. „България” № 186, бл. 186, вх. В, ет. 4, ЕИК 200797847 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори град Варна , р-н Одесос ул. "Хан Тервел" № 31, вх. Г, ет. 2, ап. 76
Х057 14.10.2009 г ЕТ „ГЕОРГИ НОЙКОВ” гр. Димитровград, обл. Хасково ул. „Охрид” №6 ЕИК 123082160 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни котли с работно налягоне до 2,0 МРа и водогрейни котли 2.Съдове, работещи под налягане до 2,0 МРа 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода, с налягане на транспортираната среда до 8,0 МРа или температура до 450º 4.Стоманени сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ 5.Стоманени газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № Х057/14.10.2009 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-070/03.10.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Х058 13.01.2010 г „ГЕЛ – 2000” ООД гр. Хасково ул. „Иван Асен” №24, вх.Г, ет.3, ап. 15 ЕИК 126507385 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Стоманени сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ; 2. Стоманени сградни газови съоръжения и инсталации за ВВГ.
Х059 15.06.2010 г „СТАНДАРТ-ФС” ООД гр. Хасково ул. „Отец Паисий” №14 ЕИК 040181708 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 2,0 МРа. 2. Съдове, работещи под налягане до 2,0 МРа. 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода, с температура на транспортираната среда до 450º или налягане до 8,0 МРа. 4.Стоманени сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ. 5.Стоманени газопроводи, сградни газови инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № Х059 / 15.06.10 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-0-038 / 27.04.2016г. на Председателя на ДАМТН, по желание на дружеството
Х060 16.06.2010 г „ТОМА-ПРОММОНТАЖ” ООД гр. Кърджали ул. „Републиканска” №63В, ап.12 ЕИК 200984829 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 2,0 МРа. 2. Съдове, работещи под налягане до 2,0 МРа. 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода, с температура на транспортираната среда до 450º или налягане до 8,0 МРа. 4.Метални сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ. 5.Метални газопроводи, сградни газови инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове. 6. Повдигателни съоръжения.
Х061 12.10.2010 г „ЕЛВА-90” ООД гр. Свиленград, ул. „Д-р Страшимир Дочков” №21А ЕИК 200536306 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,6 МРа. 2. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода, с температура на транспортираната среда до 450º или налягане до 8,0 МРа. 3.Газопроводи, газови съоръжения, сградни газови инсталации и уреди за природен газ 4.Газови съоръжения, сградни газови инсталации и уреди за ВВГ. Удостоверение № Х061/12.10.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-192/28.12.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Х062 21.04.2011 г “КЛИМАТЕХ” АД гр. Димитровград, ул. „Бродско шосе” № 1 ЕИК 836143741 Ремонтиране и преустройване на: 1. Парни котли с работно налягане до 1,6 МРа и водогрейни котли. 2. Съдове, работещи под налягане до 2,0 МРа.
Х063 08.07.2011 г „АНЗА” ЕООД гр. Хасково, ул. „Атанас Узунов” № 7 ЕИК 126738787 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови и козлови кранове. Удостоверение № Х063/08.07.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-095/10.05.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Х064 12.09.2011 г “МЕАЦА” ЕООД гр. Кърджали бул. “Христо Ботев” ресторант “МЕАЦА” ЕИК 108568283 I. Поддържане на: 1. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,6 МРа; 2. Съдове, работещи под налягане до 2,0 МРа. 3. Тръбопроводи за водна пара с налягане до 8,0 МРа или гореща вода с температура до 450 ºС; 4. Промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за ВВГ; II. Ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,6 МРа; 2. Съдове, работещи под налягане до 2,0 МРа; 3. Тръбопроводи за водна пара с налягане до 8,0 МРа или гореща вода с температура до 450 ºС; 4. Стоманени промишлени и сградни газови инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ; 5. Стоманени промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за ВВГ.
Х065 13.01.2012 г „ТЕРМОВАТ-БГ” ЕООД гр. Хасково, ул. „Васил Левски” № 66 ЕИК 126737660 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Парни котли с работно налягане до 2,0 МРа и водогрейни котли. 2. Съдове, работещи под налягане до 2,0 МРа; 3. Тръбопроводи за водна пара с налягане до 8,0 МРа или гореща вода с температура до 450 ºС; 4. Стоманени промишлени и сградни газови инсталации, съоръжения и газови уреди за природен газ; 5. Стоманени промишлени и сградни газови инсталации, съоръжения и газови уреди за за втечнени въглеводородни газове.
Х066 16.01.2012 г ЕТ “ТЕРМА-90-ПЕТЪР АНГЕЛОВ” гр. Хасково, ул. “Светлина” № 1 ЕИК 126083762 Поддържане на ограничителните устройства на парни и водогрейни котли с работно налягане до 2,0 МРа Удостоверение № Х066/16.01.2012 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-094/10.05.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Х067 25.01.2012 г „ЯМБОЛЕН” АД гр. Ямбол, ул. „Ямболен” № 35 ЕИК 838169382 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Мостови кранове с товароподемност до 40 т. 2. Козлови кранове с товароподемност до 40 т. 3. Кулокранове с товарен момент до 160 тм. 4. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили и самоходни или несамоходни шасита. 5. Конзолни кранове. 6. Товароподемни електрически колички. 7. Електрически телфери. 8. Подвижни работни площадки. 9. Окачени кошове за повдигане на хора.
Х067 13.03.2012 г “СТИМЕКС” ООД гр. Хасково, ул. “Одрин” № 18, вх. А, ет. 5, ап. 19 ЕИК 836014344 Поддържане на ограничителните устройства на съдове, работещи под налягане и парни и водогрейни котли.
Х068 18.06.2012 г „СВИЛЕНГРАД ГАЗ“ АД гр. Свиленград пл. „Свилена“ х-л „Свилена“, ет. 1, ап. 2 ЕИК 200462966 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа; 2. Разпределителни газопроводи и газо-вите съоръжения към тях, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ; 3. Газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове.
Х069 26.06.2012 г ВИКТОРИЯ ИНЖЕНЕРИНГ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД Гр. Димитровград Ул. „Захари Стоянов“, бл. 4, вх. Г, ап. 6 ЕИК 200446508 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора. Удостоверение № Х069/26.06.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-098/04.12.2019 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение трето)от ЗТИП.
Х070 09.08.2012 г ЕТ МИСТА-СТАНИМИР МИХАЙЛОВ гр. Хасково ул. „Кресна“ 19, ет. 6, ап. 22 ЕИК 202100815 Поддържане и ремонтиране на асансьори с едноскоростно или двускоростно асинхронно електрозадвижване или електрохидравлично задвижване, с ръчни или полуавтоматични врати, с релейно или електронно управление, с височина на повдигане до 25 m.
Х071 2013/02/12 ЗЕНИТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД гр. Хасково, ул. „Св.св.Кирил и Методий”, бл. 107, вх. Б, ап. 2 ЕИК 126613292 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Мостови кранове.
2. Козлови кранове.
3. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
Х072 2013/03/13 ВИКТОРИЯ ИНЖЕНЕРИНГ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД гр. Димитровград, ул. "Захари Стоянов", бл. 4, вх. Г, ап. 6, ЕИК 200446508 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
Х073 2013/05/21 КРАНОВЕ, ГАЗ И БЕЗОПАСНОСТ ООД гр. Хасково, ул. "Княз Борис I" № 5 и ЕИК 202491646 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Мостови и козлови кранове с товароподемност до 40 тона; Удостоверение № Х073/21.05.2013 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-023/19.04.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
2. Кулокранове с товарен момент до 160 тонметра;
3. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или самоходни или несамоходни шасита;
4. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
5. Конзолни кранове;
6. Подвижни работни площадки;
7. Разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ;
8. Газови съоръжения и инсталации за втечнен въглеводороден газ.
Х074 2013/07/02 КРАНОВЕ, ГАЗ И БЕЗОПАСНОСТ ООД гр. Хасково, ул. "Княз Борис I" № 5 и ЕИК 202491646 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Козлови и моостови кранове; Удостоверение № Х074/02.07.2013 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-053/12.08.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
2. Кулокранове.
Х075 2013/11/25 ЗЕНИТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД гр. Хасково, ул. „Св.св.Кирил и Методий”, бл. 107, вх. Б, ап. 2 ЕИК 126613292 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 2,0 МРа; Удостоверение № Х075/25.11.2013 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-009/08.01.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
2. Съдове, работещи под налягане до 2,0 МРа.
Х076 20.11.2014 г. ВОЛТА ИЖ ЕООД гр. Димитровград, кв. "Каменец", ул. "Ивайло", бл. 2, вх. Д, ап. 8 и ЕИК 203253815 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Мостови и козлови кранове; Удостоверение № Х076/20.11.2014 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-057/28.04.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ)от ЗТИП.
2. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита.
Х077 18.03.2015 г. ЕТ ДЕМОС-96-МОМЧО АТАНАСОВ гр. Кърджали, ул. "Лиляна Димитрова" № 40 и ЕИК 108019231 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори с двускоростно или регулируемо електрическо задвижване или електро-хидравлично задвижване, със скорост до 1 m/s, с автоматични врати, с групово управление до два асансьора и с неограничена височина на повдигане. Удостоверение № Х077/18.03.2015 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-015/11.03.2019 г. на Заместник-председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
Х078 15.06.2015 г. ЕТ КРАСИ-ПЕТКО КРЪСТЕВ гр. Кърджали, ж. к. "Възрожденци", бл. 15, ет. 13, ап. 90 и ЕИК 108046513 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори с двускоростно или регулируемо електрическо задвижване или електро-хидравлично задвижване, със скорост до 1 m/s, с автоматични врати, с групово управление до два асансьора и с неограничена височина на повдигане.
Х079 15.06.2015 г. ЕТ ЛАМБОВ-52 ГЕОРГИ ЛАМБОВ гр. Кърджали, ул. "8-ми Март", бл. 21, ет. 4, ап. 30 и ЕИК 108688628 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори с двускоростно или регулируемо електрическо задвижване или електро-хидравлично задвижване, със скорост до 1 m/s, с автоматични врати, с групово управление до два асансьора и с неограничена височина на повдигане.
Х080 02.10.2015 г. "КЛИМА ЕЛ" ЕООД гр. Хасково, ул. "Витоша" № 1, вх. А, ет.6, ап. 25 и ЕИК:201427950 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Водогрейни и парни котли, работещи при работно налягане до 1.6 Mpa. 2. Стоманени тръбопроводи за водна пара с работно налягане до 8 Mpa и гореща вода с работна температура до 450ºС. 3. Стоманени газопроводи и сградни газови съоръжения и инсталации и газови уреди за природен газ.
Х081 10.06.2016 г. "Лифт-68" ЕООД гр. Хасково, ул. "Явор" № 2, ет. 1, ап. 1, и ЕИК: 203907325 поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение до 1м/с, с автоматични врати, с групово управление на два асансьора и с неограничена височина на повдигане.
Х082 18.01.2018 г. "ТИ ВИ БИ" ООД гр. Димитровград, ул. "Стефан Караджа" № 4, ЕИК: 040154547 Поддържане, ремонтиране и преустройване на стоманени:
1. Парни и водогрейни котли, с изключение на ограничителните им устройства;
2. Съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода, с изключение на ограничителните им устройства;
3. Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и природен газ, изработени от стомана и пластмасови съединения чрез заваряване, с изключение на преносни газопроводи и отклоненията към тях.
Х083 28.02.2018 г. „НЕОХИМ” АД гр. Димитровград, ул. „Химкомбинатска източна индустриална зона“, ЕИК: 836144932 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
1. Съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, изработени от стомана, мед и медни сплави, при които налягането на парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100;
2. Парни и водогрейни котли с топлинна мощност над 116,3 kW;
3. Метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане над 0,6 МРа и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100;
4. Метални тръбопроводи за транспортиране на гореща вода с температура над 110 ⁰С и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100;
5. Преносни и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, изработени от стомана, мед и медни сплави;
6. Газови съоръжения, тръбопроводи и инсталации за втечнени въглеводородни газове, изработени от стомана, мед и медни сплави;
7. Товароподемни кранове;
8. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;
9. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит;
10. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
11. Товарозахващащи приспособления.
Х084 13.09.2018 г. "ОАЗА 2017" ООД гр. Димитровград, ул. "Първи май" № 54, ет. 2, ап. 2, ЕИК: 204875663 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1,0 m/s, с групово управление на два асансьора, с неограничена височина на повдигане.
Х085 28.11.2018 г. "ВЛАСТЕЛИН 1" ЕООД, гр. Кърджали, ул. "Лиляна Димитрова" № 40 и ЕИК: 205154837 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори с двускоростно или регулируемо електрическо задвижване или с електро-хидравлично задвижване, със скорост на движение до 1,0 m/s-1, с автоматични врати, с групово управление на два асансьора, с неограничена височина на повдигане.
Х086 13.05.2019 г. "ВЕРТИКАЛ 1" ЕООД, гр. Хасково, ул. "Княз Борис I" № 5 и ЕИК: 126667607 Поддържане, ремонтиране и преустройване на строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, които попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с Постановление 140 на Министерския съвет от 2008 г.(обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.: попр., бр. 71 от 2008 г.: изм. и доп., бр. 48 от 2010 г.), независимо от датата на производството им и нормативния акт, определящ устройството им, който е бил в сила към датата на тяхното производство.
Х087 09.08.2019 г. "КРАНОВЕ, ГАЗ И БЕЗОПАСНОСТ" ООД, гр. Хасково, ул. "Княз Борис I" № 5 и ЕИК: 202491646 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Товароподемни кранове; 2. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; 3. Подвижни работни площадки.
Х001 06.02.2006 г “Стимекс” ООД гр. Хасково, ж. к. “Орфей”, бл. 27А, вх. А, ап. 19, рег. ф. д. № 968/91 Поддържане, ремонтиране и преустройване на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и природен газ /без преносни и разпределителни газопроводи/, електрически парни котли до 0,8 МРа, ремонт и преустройство на съдове, работещи под налягане и цистерни автомобилни, предназначени за транспортиране на сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове. След 19.08.2008 г. автоцистерните и ж.п. цистерните не са съоръжения с повишена опасност- аргумент от чл. 2, т. 2 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане. След тази дата, издаденото удостоверение не дава права на титуляра „Стимекс“ ООД да извършва дейностите по ремонт и преустройство на цистерни автомобилни, предназначени за транспортиране на сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове. гр. София, ул. "Илия Бешков" № 68, административна сграда -" Хризомат" АД