одобрен

Списък на процедираните инвестиционни предложения по реда на ЗООС (гл. 6, раздел III) и ЗБР, попадащи в териториалния обхват на РИОСВ – Монтана

Уникален идентификатор:  f9b5734f-14dc-4791-a7c5-e73e41b23837

Описание:

списъкът е актуален към 31.12.2020 г.

монтана планове програми риосв инвестиционни предложения РМС 54/2019 ЗООС

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-01-13 09:47:01
  • Създаден от: teodora_stoyanova_riosv_montana
  • Последна промяна: 2021-01-13 09:47:01

Инвестиционното предложение

Възложител

Община

Землище

№ на имот

В границите на защитени зони по Натура 2000

В близост до защитени зони по Натура 2000

Прекратяване на процедура по ОВОС

Решение с характер да не се извърши ОВОС

Решение с характер да се извърши ОВОС

Решение по ОВОС с характер одобрява

Решение по ОВОС с характер не одобрява

Решение по ОС с характер съгласува

Решение по ОС с характер не съгласува

Прекратяване на процедура по ОС

1 "Пункт за изкупуване на черни и цветни метали и хартия" в парцел VIII, кв. 303 по регулационния план на гр. Монтана, общ. Монтана "Феникс Монтана" ЕООД Монтана гр. Монтана парцел VIII, кв. 303 0 0 0 № МО1-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
2 "Площадка за изкупуване, съхраняване, преработка, превоз и търговска дейност с отпадъци и отломки от черни и цветни метали и сплавите им" в гаров район - терен № 3 в Промишлената зона на гр. Монтана, общ. Монтана "Метбол-2000" ООД Монтана гр. Монтана терен № 3 в Промишлена-та зона 0 0 0 № МО3-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
3 "Площадка за извършване на търговска дейност с черни и цветни метали" в парцел IX, кв. 255 по регулационния план на гр. Лом, общ. Лом "Реалмет" ЕООД Лом гр. Лом парцел IX, кв. 255 0 0 0 № МО 2-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
4 "Създаване на малиново насаждение на площ от 105 дка" в землището на с. Аспарухово, общ. Медковец Й. П. Медковец с. Аспарухово землище на с. Аспарухово 0 0 0 № МО 4-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
5 "Площадка за черни и цветни метали" в района на товарна жп гара Берковица, гр. Берковица, общ. Берковица "Титан-555" ЕООД Берковица гр. Берковица района на товарна жп гара 0 0 0 № МО 11-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
6 "Пункт за изкупуване,съхраняване, сортиране, превоз и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" в парцел III, кв. 10, гр. Лом, общ. Лом ЕТ "Ася - Петър Петров" Лом гр. Лом парцел III, кв. 10 0 0 0 № МО 7-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
7 "Култивирано отглеждане на трайни насаждения - биологично чисти плодове, ягоди от сортове "Зенга Зенгана", "Сенека" и "Реджина де ла Вали" на площ от 210 дка" в с. Боровци, общ. Берковица "Биофрута" ООД Берковица с. Боровци землище на с. Боровци 0 0 0 № МО 5-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
8 "МВЕЦ "Флеш", предвиден за изграждане на левия бряг на р. Бърза (Равна) в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене" "Флеш" ООД Чупрене с. Горни Лом землище на с. Горни Лом 0 0 0 № МО 6-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
9 "Площадка за извършване на търговска дейност с черни и цветни метали" в УПИ V-5097, Западна промишлена зона на гр. Видин, общ. Видин "Реалмет" ЕООД Видин гр. Видин УПИ V-5097 0 0 0 № МО 9-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
10 "Селскостопанска аптека и склад за препарати за растителна защита и торове" в имот с № 000249, землище на кв. Кошарник, гр. Монтана, общ. Монтана "Теди" ООД Монтана кв. Кошарник, гр. Монтана № 000249 0 0 0 № МО8-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
11 "Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" в района на товарна жп гара Монтана, гр. Монтана, общ. Монтана "Класик ТТ" ЕООД Монтана гр. Монтана района на товарна жп гара 0 0 0 № МО 13-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
12 "Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" в района на товарна жп гара Берковица, гр. Берковица, общ. Берковица "Класик ТТ" ЕООД Берковица гр. Берковица района на товарна жп гара 0 0 0 № МО 14-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
13 "Кариера за добив на габродиабази "Ошане" в землището на с. Ошене, общ. Белоградчик "Видапътстрой" АД Белоградчик с. Ошене землище на с. Ошене 0 0 0 № МО 17-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
14 "Площадка за изкупуване на отпадъци и отломки от черни и цветни метали и сплавите им" в Южна промишлена зона на гр. Видин, общ. Видин "Ровотел Стил" ООД Видин гр. Видин Южна промишлена зона 0 0 0 № МО 16-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
15 "Склад за препарати за растителна защита" в УПИ V, кв. 2 по плана за регулация на гр. Монтана, общ. Монтана "АСМ" ЕООД Монтана гр. Монтана УПИ V, кв. 2 0 0 0 № МО 12-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
16 "МВЕЦ "Лира", предвиден за изграждане на р. Бърза (Равна), приток на р. Лом" в землище на с. Горни Лом, общ. Чупрене "Асцера" ООД Чупрене с. Горни Лом землище на с. Горни Лом 0 0 0 № МО 15-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
17 "База за производство на захарни и сладкарски изделия" в имот с № 104005, землище на кв. Мала Кутловица, гр. Монтана, общ. Монтана ЕТ "Велизара-Тошко Каменов" Монтана кв. Мала Кутловица, гр. Монтана 104005 0 0 0 № МО 18-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
18 "Площадка за изкупуване на отпадъци и отломки от черни и цветни метали и сплавите им" в УПИ VI-194, кв. 9, гр. Брусарци, общ. Брусарци "ЙОАННА" ЕООД Брусарци гр. Брусарци УПИ VI-194, кв. 9 0 0 0 № МО 19-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
19 "Площадка за изкупуване на отпадъци и отломки от черни и цветни метали и сплавите им" в парцел IX, кв. 42, гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци "ЙОАННА" ЕООД Бойчиновци гр. Бойчиновци парцел IX, кв. 42 0 0 0 № МО 20-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
20 "Площадка за изкупуване на отпадъци и отломки от черни и цветни метали и сплавите им" в УПИ VII и VIII-1949, пл. 1949, кв. 135, с. Якимово, общ. Якимово "ЙОАННА" ЕООД Якимово с. Якимово УПИ VII и VIII-1949, пл. 1949, кв. 135 0 0 0 № МО 21-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
21 "Площадка за изкупуване на отпадъци и отломки от черни и цветни метали и сплавите им" в имот с № 633, с. Смоляновци, общ. Монтана "ЙОАННА" ЕООД Монтана с. Смоляновци 633 0 0 0 № МО 22-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
22 "Площадка за изкупуване на отпадъци и отломки от черни и цветни метали и сплавите им" в парцел 317, гр. Видин, общ. Видин "ЙОАННА" ЕООД Видин гр. Видин парцел 317 0 0 0 № МО 23-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
23 "МВЕЦ "Чипровска застава", представляваща каскада от 4 микровеца по поречието на р. Чипровска Огоста, приток на р. Огоста, от кота 420,00 м до кота 350,00 м" в м. Клисура, землище на с. Железна, общ. Чипровци ЕТ "Диков 38-Гено Диков" Чипровци с. Железна м. Клисура, землище на с. Железна 0 0 0 № МО 24-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
24 "МВЕЦ "Сини вир по поречието на р. Лом, в участъка от кота 246,10 м до кота 239,20 м" в м. Търнето, землище на с. Яньовец, общ. Димово ЕТ "Виваро комерс" Димово с. Яньовец м. Търнето, землище на с. Яньовец 0 0 0 № МО 25-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
25 "Рибовъдно стопанство - яз. "Дреновец" в землището на с. Дреновец, общ. Ружинци "Палдексим" ЕООД Ружинци с. Дреновец землище на с. Дреновец 0 0 0 № МО 26-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
26 "МВЕЦ "Голяма река", използваща хидропотенциала на р. Лом, от кота 680 до кота 560 м" в землището на с. Стакевци, общ. Белоградчик "Водно строителство 2001" ООД Белоградчик с. Стакевци землище на с. Стакевци 0 0 0 № МО 27-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
27 "МВЕЦ "Стакевци", използваща хидропотенциала на р. Лом, от кота 550 до кота 480 м" в землището на с. Стакевци, общ. Белоградчик "Водно строителство 2001" ООД Белоградчик с. Стакевци землище на с. Стакевци 0 0 0 № МО 28-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
28 "Площадка за извършване на търговска дейност с метална скрап" на територията на "Лом - МС" АД, гр. Лом, общ. Лом "Континентал" ЕООД Лом гр. Лом гр. Лом 0 0 0 № МО 30-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
29 "Площадков газопровод, газорегулаторни пунктове, котелна централа и газификация на котелната централа и производствени помещения" на територията на производствената база в Северна промишлена зона на гр. Монтана, общ. Монтана "Монбат" АД Монтана гр. Монтана Северна промишлена зона гр. Монтана 0 0 0 № МО 31-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
30 "Площадка за съхранение на отпадъци и отломки от черни и цветни метали и сплавите им" в Южна промишлена зона - складова база Триъгълника, гр. Видин, общ. Видин "Сплавкомерс" АД Видин гр. Видин Южна промишлена зона - складова база Триъгълника 0 0 0 № МО 29-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
31 "Площадка за събиране и временно съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали" в УПИ XII -1160, кв. 115, гр. Брегово, общ. Брегово "Кръстникът 2002" ООД Брегово гр. Брегово УПИ XII -1160, кв. 115 0 0 0 № МО 33-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
32 "Площадка за събиране и временно съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали" в УПИ IV - 4984, гр. Видин, общ. Видин "Кръстникът 2002" ООД Видин гр. Видин УПИ IV - 4984 0 0 0 № МО 34-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
33 "Система за капково напояване на лавандулово насаждение от 1000 дка" в землището на с. Гара Орешец, общ. Димово Р. К. Димово с. Гара Орешец землище на с. Гара Орешец 0 0 0 № МО 32-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
34 "Животинско гробище и открита площадка за съхраняване на растително защитни препарати в стоманобетонови контейнери (кубове)" в имот с № 071020, гр. Берковица, общ. Берковица Община Берковица Берковица гр. Берковица № 071020 0 0 0 № МО 39-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
35 "Площадка за събиране, изкупуване, съхраняване и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали" в УПИ I, кв. 10-гаров район, гр. Монтана, общ. Монтана "МКД-69" Монтана гр. Монтана УПИ I, кв. 10-гаров район 0 0 0 № МО 35-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
36 "Разширение и реконструкция на съществуващ цех за месодобив и месопреработка" в парцел VI, кв. 11 по пл. на гр. Монтана, общ. Монтана "Монти Мийт" АД Монтана гр. Монтана парцел VI, кв. 11 0 0 0 № МО 36-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
37 "Реконструкция на съществуваща сграда и изграждане на кланица" в парцел VI, кв. 11 по пл. на гр. Монтана, общ. Монтана "Свинекомплекс Студено буче" АД Монтана гр. Монтана парцел VI, кв. 11 0 0 0 № МО 37-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
38 "МВЕЦ в землището на с. Дълги дел, общ. Георги Дамяново, използваща хидропотенциала на р. Трещена (Голяма река) на кота 570 м водохващане до кота 510 м сграда на централата и р. Конярска, приток на р. Трещена на кота 575 м водохващане" "КМ Калето" АД Георги Дамяново с. Дълги дел землище на с. Дълги дел 0 0 0 № МО 38-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
39 "Цех за преработка на пилешко месо, малка кланица за ръчно подборно клане на птици и зайци и ферма за птици и зайци" в парцели XVI, XIII, III, кв. 47 по пл. на с. Боровица, общ. Белоградчик ЕТ "Красимир Петров" Берковица с. Боровица парцели XVI, XIII, III, кв. 47 0 0 0 № МО 40-ПР/2003 г. 0 0 0 0 0 0
40 "Кариера за добив на варовик "Ерден" в землището на с. Ерден, общ. Бойчиновци "ТБМ 2000" ЕООД Бойчиновци с. Ерден землище на с. Ерден 0 0 0 № МО 2-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
41 "Площадков газопровод, газорегулаторни пунктове, вътрешен газопровод и газови инсталации за отоплителни сушилни в отделение "Бояджийно" на площадката на "Аналитик" АД в УПИ V, кв. 336 по плана на гр. Монтана, общ. Монтана "Аналитик" АД Монтана гр. Монтана УПИ V, кв. 336 0 0 0 № МО 1-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
42 "Елпроводно отклонение ВЛ 20 kV" в землището на с. Крапчене и с. Николово, общ. Монтана Община Монтана Монтана с. Крапчене и с. Николово землище на с. Крапчене и с. Николово 0 0 0 № МО 3-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
43 "Площадка за изкупуване, събиране, съхраняване и транспортниране на отпадъци от черни и цветни метали" в имот VI39, 40, кв. 28 по регулационния план на "Момин брод", гр. Лом, общ. Лом ЕТ "Емил Тонев" Лом гр. Лом VI39, 40, кв. 28 0 0 0 № МО 8-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
44 "Рибарско селище" в имот с № 518006, землище на с. Расово, общ. Медковец Р. Г. Медковец с. Расово 518006 0 0 0 № МО 4-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
45 "Реконструкция, модернизация и разширение на производствен корпус на "Ел Би Булгарикум" ЕАД в Южна промишлена зона на гр. Видин, общ. Видин "Ел Би Булгарикум" ЕАД Видин гр. Видин Южна промишлена зона на гр. Видин 0 0 0 № МО 9-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
46 "Създаване на малиново насаждение със система за капково напояване" в землището на с. Смирненски, общ. Брусарци "Булагро Фрут" АД Брусарци с. Смирненски землище на с. Смирненски 0 0 0 № МО 7-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
47 "Преустройство и разширение на съществуващ цех за производство на сирена и кашкавал" в парцел VI, кв. 11 по плана на гр. Монтана, общ. Монтана "Монти транс" АД Монтана гр. Монтана парцел VI, кв. 11 0 0 0 № МО 5-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
48 "Преустройство и разширение на съществуващ цех за производство на прясно и кисело мляко" в парцел VI, кв. 11 по плана на гр. Монтана, общ. Монтана "Монти милк" АД Монтана гр. Монтана парцел VI, кв. 11 0 0 0 № МО 6-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
49 "Площадка № 3 за изкупуване, временно съхранение и спедиране на отпадъци от черни и цветни метали" в УПИ IV-86, кв. 25 по плана за резулация на с. Бели мел, общ. Чипровци ЕТ "ЕЛДЖИ - Лена Райкова" Чипровци с. Бели мел УПИ IV-86, кв. 25 0 0 0 № МО 11-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
50 "Хотелски комплекс" в имоти с №№ 151007 и 151008, землището на гр. Берковица, общ. Берковица "Космос - Ком - 13" ЕООД Берковица гр. Берковица 151007 и 151008 0 0 0 № МО 10-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
51 "Изграждане на МВЕЦ на течащи води на воден обект река Конярска" в землището на с. Дълги дел, общ. Георги Дамяново "Инвестелектрик" ООД Георги Дамяново с. Дълги дел землище на с. Дълги дел 0 0 0 № МО 16-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
52 "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Димово" в землището на гр. Димово, общ. Димово Община Димово Димово гр. Димово землище на гр. Димово 0 0 0 № МО 18-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
53 "Реконструкция и модернизация на производствената дейност на съществуващ свинекомплекс за угояване" в землището на с. Студено буче, общ. Монтана "Свинекомплекс Студено Буче" АД Монтана с. Студено буче землище на с. Студено буче 0 0 0 № МО 12-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
54 "Реконструкция и модернизация на производствената дейност на част от съществуващ свинекомплекс" в землището на с. Студено буче, общ. Монтана "Свиневъдство Вълчедръм" ООД Монтана с. Студено буче землище на с. Студено буче 0 0 0 № МО 15-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
55 "Реконструкция и модернизация на производствената дейност на част от съществуващ свинекомплекс" в землището на с. Студено буче, общ. Монтана "Свиневъдство Владимирово" ООД Монтана с. Студено буче землище на с. Студено буче 0 0 0 № МО 14-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
56 "Реконструкция и модернизация на производствената дейност на съществуващ свинекомплекс за свине майки" в землището на с. Студено буче, общ. Монтана "Монти енимъл фарминг" АД Монтана с. Студено буче землище на с. Студено буче 0 0 0 № МО 13-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
57 "Цех за разфасовка на растително-защитни препарати и торове" в имот с № 000249, землище на кв. Кошарник, гр. Монтана, общ. Монтана "Теди" ООД Монтана кв. Кошарник, гр. Монтана № 000249 0 0 0 № МО 25-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
58 "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчните води на с. Арчар" в землището на с. Арчар, общ. Димово Община Димово Димово с. Арчар землище на с. Арчар 0 0 0 № МО 19-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
59 "Газификация на Куринг камери за сушене на плочи на площадката на "Монбат" АД" в УПИ II, кв. 6 по плана на гр. Монтана, общ. Монтана "Монбат" АД Монтана гр. Монтана УПИ II, кв. 6 0 0 0 № МО 20-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
60 "Създаване на малиново насаждение със система за капково напояване с капкообразуватели на 50 см" в землището на с. Гаганица, общ. Берковица "Балкан обст" ООД Берковица с. Гаганица землище на с. Гаганица 0 0 0 № МО 17-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
61 "Площадка за изкупуване, събиране, съхраняване и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали" в имот с № 34 в строителните граници на гр. Берковица "Метбол - 2000" ООД Берковица гр. Берковица 34 0 0 0 № МО 22-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
62 "Питейно-битово водоснабдяване на с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм" Община Вълчедръм Вълчедръм с. Долни Цибър землище на с. Долни Цибър 0 0 0 № МО 27-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
63 "Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" в района на жп гара Монтана, гр. Монтана, общ. Монтана "Екометал Инженеринг" ЕООД Монтана гр. Монтана района на жп гара Монтана 0 0 0 № МО 24-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
64 "Изграждане на МВЕЦ на течащи води на воден обект р. Милина" в землищено на с. Копиловци, общ. Георги Дамяново "Сек" ООД Георги Дамяново с. Копиловци землище на с. Копиловци 0 0 0 № МО 21-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
65 "Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" в района на жп гара Монтана, гр. Монтана, общ. Монтана ЕТ "Елджи - Лена Райкова" Монтана гр. Монтана района на жп гара Монтана 0 0 0 № МО 33-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
66 "Площадка за събиране, временно съхраняване и транспортиране на метални отпадъци" в имот с № 001043, гр. Лом, общ. Лом "Стийлимпекс" ООД Лом гр. Лом № 001043 0 0 0 № МО 26-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
67 "Изграждане на две последователни МВЕЦ "Спас" и "Мариел" на течащи води на воден обект р. Ботуня" в землището на кв. Заножене, гр. Вършец, общ. Вършец "Васил Василев" ООД Вършец гр. Вършец землище на кв. Заножене, гр. Вършец 0 0 0 № МО 23-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
68 "МВЕЦ на р. Голяма река, приток на р. Чупренска", землището на с. Чупрене, общ. Чупрене "Мантех" ЕООД Чупрене с. Чупрене землище на с. Чупрене 0 0 0 № МО 32-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
69 "МВЕЦ "ЕРТ - 3" на р. Бърза (Равна), приток на р. Лом" в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене "Енергийни Решения и Технологии" АД Чупрене с. Горни Лом землище на с. Горни Лом 0 0 0 № МО 31-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
70 "Изграждане на две последователни МВЕЦ "ЕРТ-1" и МВЕЦ "ЕРТ - 2" на течащи води на воден обект р. Лева, приток на р. Лом" в имоти с №№ 001864 и 001963, землище на с. Горни Лом, общ. Чупрене "Енергийни Решения и Технологии" АД Чупрене с. Горни Лом №№ 001864 и 001963 0 0 0 № МО 28-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
71 "МВЕЦ "Бързи вир" в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене "Био енергийни технологии" ЕООД Чупрене с. Горни Лом землище на с. Горни Лом 0 0 0 № МО 30-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
72 "Изграждане на две последователни МВЕЦ "Лева река-1" и МВЕЦ "Лева река - 2" на течащи води на воден обект Лева река , приток на р. Лом" в имоти с №№ 001957 и 002012, землище на с. Горни Лом, общ. Чупрене "Био енергийни технологии" ЕООД Чупрене с. Горни Лом №№ 001957 и 002012 0 0 0 № МО 29-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
73 "Площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали" в УПИ II, кв. 43 по регулациоония план на гр. Белоградчик, общ. Белоградчик "Кръстникът 2002" ООД Белоградчик гр. Белоградчик УПИ II, кв. 43 0 0 0 № МО 34-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
74 "МВЕЦ на р. Лом" в землищата на с. Средогрив, общ. Чупрене и с. Яньовец, общ. Димово К. С. Чупрене и Димово с. Средогрив и с. Яньовец землищата на с. Средогрив и с. Яньовец 0 0 0 № МО 35-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
75 "Създаване на малиново и прасковно насаждение със система за поливане чрез дъждуване" в землището на с. Замфирово, общ. Берковица ЕТ "Владимир Йорданов" Берковица с. Замфирово землище на с. Замфирово 0 0 0 № МО 37-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
76 "Паркинг" в имоти с №№ 131006, 131007, 131008, землище на кв. Мала Кутловица, гр. Монтана, общ. Монтана Георги Борисов Антонов Монтана гр. Монтана 131006, 131007, 131008 0 0 0 № МО 36-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
77 "Площадка за събиране, изкупуване, съхраняване и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали" в поземлен имот с № 521, гр. Видин, общ. Видин "МКД-69" ЕООД Видин гр. Видин 521 0 0 0 № МО 40-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
78 "Добив на скални блокове в гранитна кариева с. Спанчевци, обл. Монтана" в м. Калето, землище на с. Спанчевци, общ. Вършец "ДАНО - Р" ЕООД Вършец с. Спанчевци м. Калето, землище на с. Спанчевци 0 0 0 № МО 38-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
79 "Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" в УПИ I, кв. 10-гаров район по регулационния план на гр. Монтана, общ. Монтана "ТИТАН - 555" ЕООД Монтана гр. Монтана УПИ I, кв. 10-гаров район 0 0 0 № МО 39-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
80 "Създаване на ферма за биологично производство на малини" в м. Обреща, землището на с. Долна Бела Речка, общ. Вършец И. К. Вършец с. Долна Бела Речка м. Обреща, землище на с. Долна Бела Речка 0 0 0 № МО 41-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
81 "Създаване на малинови масиви" в землището на с. Долни Лом, общ. Чупрене "Ехия" ЕООД Чупрене с. Долни Лом землище на с. Долни Лом 0 0 0 № МО 42-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
82 "Площадка за търговска дейност с отпадъци и отломки от черни и цветни метали" в парцел III-83, кв. 16 по регулационния план на с. Сталийска махала, общ. Лом ЕТ "Емил Тонев" Лом с. Сталийска махала парцел III-83, кв. 16 0 0 0 № МО 46-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
83 "Кариера "Пръшковица" за добив на гранитни блокове" в землището на с. Бързия, общ. Берковица "ДАНО - Р" ЕООД Берковица с. Бързия землище на с. Бързия 0 0 0 № МО 43-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
84 "Създаване на ферма за биологично производство на малини" в м. Вършечкото, землището на гр. Вършец, общ. Вършец И. К. Вършец гр. Вършец м. Вършечкото, землище на гр. Вършец 0 0 0 № МО 44-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
85 "Център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" в УПИ XIII-5627, кв. 533, Южна промишлена зона, гр. Видин, общ. Видин "Автотрансснаб" АД Видин гр. Видин УПИ XIII-5627, кв. 533 0 0 0 № МО 49-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
86 "Площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали" в имот с № 000654, землище на кв. Кошарник, гр. Монтана, общ. Монтана "Брокерска къща" ООД Монтана кв. Кошарник, гр. Монтана № 000654 0 0 0 № МО 45-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
87 "Капково напояване на орехи и праскови" в землището на с. Рупци, общ. Видин М. Н. Видин с. Рупци землище на с. Рупци 0 0 0 № МО 47-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
88 "Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци и отломки от черни и цветни метали и спавите им" в имот с № 000082, гр. Димово, общ. Димово "Сплавкомерс" АД Димово гр. Димово № 000082 0 0 0 № МО 48-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
89 "МВЕЦ "Пилатовец" на реките Пилатовец и Андровица, притоци на р. Чипровска Огоста" в землището на гр. Чипровци, общ. Чипровци "Касиопея-7" ЕООД Чипровци Чипровци землище на гр. Чипровци 0 0 0 № МО 50-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
90 "Изграждане на къмпинг" в м. Гладно поле, землището на с. Толовица, общ. Макреш Община Макреш Макреш с. Толовица м. Гладно поле, землище на с. Толовица 0 0 0 № МО 51-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
91 "Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" в имот с № 171007, землище на гр. Грамада, общ. Грамада "Метал - Инвест" ЕООД Грамада гр. Грамада 171007 0 0 0 № МО 54-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
92 "Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" в поземлен имот с № 2, землище на гр. Видин, общ. Видин "Метал - Инвест" ЕООД Видин гр. Видин 2 0 0 0 № МО 53-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
93 "Площадка за изкупуване, събиране, съхраняване и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали" в имот пл. № I-5122, Западна промишлена зона на гр. Видин, общ. Видин "Металкар 2002" ЕООД Видин гр. Видин пл. № I-5122 0 0 0 № МО 55-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
94 "Създаване на масив за отглеждане на вишни, ягоди и малини"в м. Скръдни врът, Дамянови ливади, Гърльовица, Расто в землището на гр. Вършец, общ. Вършец И. М. Вършец гр. Вършец м. Скръдни врът, Дамянови ливади, Гърльовица, Расто, землище на гр. Вършец 0 0 0 № МО 52-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
95 "Промишлена газова инсталация в работилница и монтажна запояване на площадката на "Монбат" АД" в УПИ XIII, кв. 6 по плана на гр. Монтана, общ. Монтана "Монбат" АД Монтана гр. Монтана УПИ XIII, кв. 6 0 0 0 № МО 56-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
96 "Промишлена газова инсталация в участък "Леарен" на площадката на "Монбат" АД" в УПИ II, кв. 6 по плана на гр. Монтана, общ. Монтана "Монбат" АД Монтана гр. Монтана УПИ II, кв. 6 0 0 0 № МО 57-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
97 "Разпределителни газопроводи от регулацията на гр. Монтана до площадките на "Поултрипродъктс" ЕАД, "Евротакс" ЕООД и други консуматори" в землището на гр. Монтана и с. Долно Белотинци, общ. Монтана "Овергаз Инк." АД Монтана гр. Монтана и с. Долно Белотинци землище на гр. Монтана и с. Долно Белотинци 0 0 0 № МО 61-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
98 "Създаване на малиново насаждение със система за капково напояване" в землището на с. Дондуково, общ. Брусарци И. Х. Брусарци с. Дондуково землище на с. Дондуково 0 0 0 № МО 58-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
99 "Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" в имот с № 579, кв. 57 в регулацията на гр. Брусарци, общ. Брусарци ЕТ "Фреон - Румен Русинов" Брусарци гр. Брусарци 579, кв. 57 0 0 0 № МО 59-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
100 "Склад за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали" в имот с № 11, кв. 133, гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм "Кръстникът 2002" ООД Вълчедръм гр. Вълчедръм 11, кв. 133 0 0 0 № МО 63-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
101 "Открит склад за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали" в УПИ XXII 1799, кв. 90, гр. Видин, общ. Видин "Кръстникът 2002" ООД Видин гр. Видин УПИ XXII 1799, кв. 90 0 0 0 № МО 62-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
102 "Птицекланица" в имот с № 130022, землището на гр. Монтана, общ. Монтана "Гала" ООД Монтана гр. Монтана 130022 0 0 0 № МО 60-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
103 "Площадка за изкупуване на скрап от черни и цветни метали" в имот с № 000242, землището на с. Расово, общ. Медковец ЕТ "Христо Тачев" Медковец с. Расово № 000242 0 0 0 № МО 64-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
104 "Площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали" в УПИ пл. № 20 по плана на гр. Берковица, общ. Берковица "Мартексметал" ЕООД Берковица гр. Берковица УПИ пл. № 20 0 0 0 № МО 67-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
105 "Изграждане на две последователни МВЕЦ "Лева река-1" и МВЕЦ "Лева река- 2"" на течащи води на воден обект Лева река, приток на р. Лом" в имоти с №№ 001957 и 002012, землище на с. Горни Лом, общ. Чупрене "Био енергийни технологии" ЕООД Чупрене с. Горни Лом №№ 001957 и 002012 0 0 0 № МО 66-ПР/2004 г. 0 0 0 № МО-ОС- 1/2011 г. 0 0
106 "Изграждане на две последователни МВЕЦ "ЕРТ - 1" и МВЕЦ "ЕРТ - 2"" на течащи води на воден обект Лева река, приток на р. Лом" в имоти с №№ 001864 и 001963, землище на с. Горни Лом, общ. Чупрене "Енергийни решения и технологии" АД Чупрене с. Горни Лом №№ 001864 и 001963 0 0 0 № МО 65-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
107 "Пункт за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали" в района на жп гара Монтана, гр. Монтана, общ. Монтана "Феникс Монтана" ЕООД Монтана гр. Монтана района на жп гара Монтана 0 0 0 № МО 68-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
108 "Пункт за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали" в имот с № 300008, землище на кв. Мала Кутловица, гр. Монтана, общ. Монтана "Феникс Монтана" ЕООД Монтана гр. Монтана 300008 0 0 0 № МО 69-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
109 "Изграждане на балнеоложки хотел три звезди" в имот с № 030090, землище на с. Спанчевци, общ. Вършец М. С. Вършец с. Спанчевци № 030090 0 0 0 № МО 72-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
110 "МВЕЦ "Мега 1" с мощност 600 kWh" в землищата на селата Горни и Долни Лом, общ. Чупрене "Мегастрой-2004" ЕООД Чупрене селата Горни и Долни Лом землищата на селата Горни и Долни Лом 0 0 0 № МО 14-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
111 "Складова база за изкупуване на вторични суровини от черни и цветни метали с цел продажба (капацитет до 50 тона)" в имот с № 604156, землище на гр. Лом, общ Лом "ИЖО" ЕООД Лом гр. Лом 604156 0 0 0 № МО 72-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
112 "Център за приемане и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства на площадка за търговия с отпадъци от черни и цветни метали" в имот с № 000082 по плана на с. Бела, общ. Димово "Сплавкомерс" АД Димово с. Бела № 000082 0 0 0 № МО 75-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
113 "Център за приемане и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства на площадка за търговия с отпадъци от черни и цветни метали" в имоти с №№ 4281 и 4185, Южна промишлена зона, гр. Видин, общ. Видин "Сплавкомерс" АД Видин гр. Видин 4281 и 4185 0 0 0 № МО 74-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
114 "Център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и пункт за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъчни пластмаса и хартия" в имот с № 015009, землище на с. Плешивиц, общ. Ружинци "Джордан 2003" ЕООД Ружинци с. Плешивец № 015009 0 0 0 № МО 70-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
115 "Почивна станция с два басейна за балнеоложки нужди и паркинг" в УПИ XIII в регулацията на гр. Вършец, общ. Вършец "Монт 7 Холдинг" ООД Вършец Вършец УПИ XIII 0 0 0 № МО 76-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
116 "Преместване на участъци "Лако-бояджиен" и "Химическо фосфатиране" от площадка Чипровци на площадка Монтана и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" в УПИ XVI, кв. 5 по регулационния план на гр. Монтана, общ. Монтана "ЕМКО" ЕООД Монтана гр. Монтана УПИ XVI, кв. 5 0 0 0 № МО 78-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
117 "Хипермаркет Кауфланд" в УПИ VIII, кв. 360 по плана за регулация на гр. Монтана "Кауфланд България ЕООД & КО" КД Монтана гр. Монтана УПИ VIII, кв. 360 0 0 0 № МО 73-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
118 "Ски-влек "Кестенова гора" в имот с № 042057, землище на гр. Берковица, общ. Берковица "Ашиклар Еко" ООД Берковица гр. Берковица № 042057 0 0 0 № МО 77-ПР/2004 г. 0 0 0 0 0 0
119 "Център за приемане и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства на площадка за търговия с отпадъци от черни и цветни метали" в УПИ III5669, гр. Видин, общ. Видин "Ровотел Стийл" ООД Видин гр. Видин УПИ III5669 0 0 0 № МО 1-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
120 "Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" в УПИ I, кв. 241, гр. Лом, общ. Лом "Унитрейд - БГ" ООД Лом гр. Лом УПИ I 241 0 0 0 № МО 6-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
121 "Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" в поземлен имот 5104, гр. Видин, общ. Видин "Унитрейд - БГ" ООД Видин гр. Видин 5104 0 0 0 № МО 5-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
122 "Регионално депо за битови отпадъци област Видин" в м. Рамова ливада, землище на с. Жеглица, общ. Видин Община Видин Видин с. Жеглица м. Рамова ливада, землище на с. Жеглица 0 0 0 0 0 № МО 4-6/2008 г. 0 0 0 0
123 "МВЕЦ "Бели мел (Чипровец)" с мощност 600 kW" в землищата на с. Железна и с. Бели мел, общ. Чипровци ЕТ "Диков 38 - Гено Диков" Чипровци с. Железна и с. Бели мел землище на с. Железна и Бели мел 0 0 0 № МО 9-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
124 "Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" в УПИ VI, пл. сн. № 224, кв. 61 по пл. на с. Мърчево, общ. Бойчиновци "Нова инвестиционна програма" ЕООД Бойчиновци с. Мърчево УПИ VI, пл. сн. № 224, кв. 61 0 0 0 № МО 7-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
125 "Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" в имот с № 922049 в землището на гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм "Нова инвестиционна програма" ЕООД Вълчедръм гр. Вълчедръм 922049 0 0 0 № МО 8-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
126 "Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" в УПИ XXXVII, XXXVI, XXXV, кв. 1 по регулационния план на гр. Монтана, общ. Монтана "Екометал Инженеринг" ЕООД Монтана гр. Монтана УПИ XXXVII, XXXVI, XXXV, кв. 1 0 0 0 № МО 2-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
127 "Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" в района на жп гара Монтана, гр. Монтана, общ. Монтана "Екометал Инженеринг" ЕООД Монтана гр. Монтана района на жп гара Монтана 0 0 0 № МО 3-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
128 "Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" в района на жп гара Монтана, гр. Монтана, общ. Монтана "Екометал Инженеринг" ЕООД Монтана гр. Монтана района на жп гара Монтана 0 0 0 № МО 4-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
129 "МВЕЦ "Ралица - 2" с мощност 300 kW" в землището на с. Бели брод, общ. Бойчиновци "Ралица" ЕООД Бойчиновци с. Бели брод землище на с. Бели брод 0 0 0 № МО 11-ПР/2005 г. 0 0 0 № МО-ОС-1/2012 г. 0 0
130 "МВЕЦ с мощност 350 kW" в землището на с. Копиловци, общ. Георги Дамяново "Инвестелектрик" ООД Георги Дамяново с. Копиловци землище на с. Копиловци 0 0 0 № МО 12-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
131 "Площадка за изкупуване и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали" на територията на "Випом" АД в Западна промишлена зона на гр. Видин, общ. Видин "Випом" АД Видин гр. Видин Западна промишлена зона на гр. Видин 0 0 0 № МО 13-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
132 "Площадка за изкупуване и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали" в УПИ XI, кв. 257 по регулационния план на гр. Лом, общ. Лом "Норд-Метали" ЕООД Лом гр. Лом УПИ XI, кв. 257 0 0 0 № МО 10-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
133 "МВЕЦ с мощност 360 kW" в землището на с. Дълги дел, общ. Георги Дамяново "Инвестелектрик" ООД Георги Дамяново с. Дълги дел землище на с. Дълги дел 0 0 0 № МО 16-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
134 "Туристическо селище "Слънчев ден" за селски туризъм" в имот с № 063012, землище на с. Дълги дел, общ. Георги Дамяново О. Г. Георги Дамяново с. Дълги дел № 063012 0 0 0 № МО 15-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
135 "Център за приемане и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства на площадка за търговия с отпадъци от черни и цветни метали" в УПИ V5097 по регулационния план на гр. Видин, общ. Видин "Реалмет" ООД Видин гр. Видин УПИ V5097 0 0 0 № МО 18-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
136 "Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" в УПИ I, кв. 10, гр. Монтана, общ. Монтана "Екометал Инженеринг" ЕООД Монтана гр. Монтана УПИ I, кв. 10 0 0 0 № МО 19-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
137 "Площадка за изкупуване и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали" в УПИ II, кв. 134 по регулационния план на гр. Берковица "Интернационал - Миро" ЕООД Берковица гр. Берковица УПИ II, кв. 134 0 0 0 № МО 17-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
138 "Изграждане на подземен рудник за добив на флуоритова суровина и обогатителна фабрика за нейната първична преработка" в м. Лукина падина и имот с № 000499, землището на гр. Чипровци, общ. Чипровци "Н и Н Трейдинг" ООД Чипровци гр. Чипровци м. Лукина падина и имот с № 000499 0 0 0 № МО 20-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
139 "МВЕЦ" на Голема река, приток на р. Чупренска в землището на с. Чупрене, общ. Чупрене "МАНТЕХ" ЕООД Чупрене с. Чупрене землище на с. Чупрене 0 0 0 № МО 22-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
140 "Кариера за добив на инертни материали (варовик) за пътно строителство" в м. Средно селище, землището на с. Гара Орешец, общ. Димово "Трафик Инженеринг" ООД Димово с. Гара Орешец землище на с. Гара Орешец 0 0 0 № МО 21-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
141 "Площадка за съхраняване, ремонт и разкомплектоване на стари автомобили на територията на имот отреден за автосервиз и магазин за авточасти" в имот с № 114022, землище на гр. Монтана, общ. Монтана ЕТ "Автоконтакт - Петър Димитров" Монтана гр. Монтана 114022 0 0 0 № МО 24-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
142 "Промишлено пране и конфекция на дънкови изделия" в производствено помещение в сградния фонд на ТПК "Септември" в гр. Монтана, общ. Монтана "Монтана джинс" ООД Монтана гр. Монтана в сградния фонд на ТПК "Септември" в гр. Монтана 0 0 0 № МО 23-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
143 "Вариант на пътна връзка и мост при с. Разград, общ. Вълчедръм, обл. Монтана" Община Вълчедръм Вълчедръм гр. Вълчедръм, с. Долни Цибър, с. Разград землище на гр. Вълчедръм, с. Долни Цибър, с. Разград 0 0 0 № МО 25-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
144 "ВЕЦ "Рабиша" с мощност 800 kW" на р. Толовишка в землището на с. Толовица, общ. Макреш "Хидроенергострой" ООД Макреш с. Толовица землище на с. Толовица 0 0 0 № МО 26-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
145 "Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" в имот с № 466006, землището на гр. Лом, общ. Лом "Реалмет" ООД Лом гр. Лом 466006 0 0 0 № МО 27-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
146 "Разширяване на дейността, извършвана на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали с изкупуване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" в УПИ I, кв. 241, гр. Лом, общ. Лом "Унитрейд - БГ" ООД Лом гр. Лом УПИ I, кв. 241 0 0 0 № МО 30-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
147 "Разширяване на дейността, извършвана на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали с изкупуване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" в имот с № 5104, Западна складова зона, гр. Видин, общ. Видин "Унитрейд - БГ" ООД Видин гр. Видин 5104, Западна складова зона 0 0 0 № МО 29-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
148 "Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" в УПИ XI-5123 по плана на гр. Видин, общ. Видин "Биметал" ЕООД Видин гр. Видин УПИ XI-5123 0 0 0 № МО 32-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
149 "База за селски туризъм" в имот с № 043309, землище на гр. Вършец, общ. Вършец Е. Г. Вършец гр. Вършец № 043309 0 0 0 № МО 28-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
150 "Корекция на река Цибрица и укрепване на устои на мост при гр. Вълчедръм" Община Вълчедръм Вълчедръм гр. Вълчедръм землище на гр. Вълчедръм 0 0 0 № МО 31-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
151 "Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" в УПИ V-163, кв. 14 по регулационния план на гр. Белоградчик "Феникс Бдин" ЕООД Белоградчик гр. Белоградчик УПИ V-163, кв. 14 0 0 0 № МО 33-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
152 "Електропроводно въздушно отклонение 20 kV и мачтов трансформаторен пост 20/0,4 kV за обект ВЕЦ "МАКТИДИ" в м. Мало поле, землището на гр. Монтана, общ. Монтана ЕТ "МАКТИДИ - Макари Георгиев" Монтана гр. Монтана м. Мало поле, землище на гр. Монтана 0 0 0 № МО 34-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
153 "МВЕЦ "В и К - 2" с мощност 270 kW" на р. Голямата река в землището на с. Стакевци, общ. Белоградчик "В и К строй" ЕООД Белоградчик с. Стакевци землището на с. Стакевци 0 0 0 № МО 36-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
154 "МВЕЦ "В и К - 1" с мощност 380 kW" на р. Голямата река в землището на с. Стакевци, общ. Белоградчик "В и К строй" ЕООД Белоградчик с. Стакевци землището на с. Стакевци 0 0 0 № МО 35-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
155 "Хотел и 10 еднофамилни двуетажни вили към център за възстановяване на психо-физическото здраве" в имот с № 056019, землище на гр. Вършец, общ. Вършец М. Х. Вършец гр. Вършец № 056019 0 0 0 № МО 37-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
156 "Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" в поземлен имот с № 52, промишлена зона гр. Берковица, общ. Берковица "Хиопласт" ООД Берковица гр. Берковица 52, промишлена зона 0 0 0 № МО 38-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
157 "Търговски център "БИЛЛА МАРКЕТ - МОНТАНА" в УПИ XVI, кв. 121 по регулационния план на гр. Монтана, общ. Монтана "БИЛЛА НЕДВИЖИМОСТИ" ЕООД Монтана гр. Монтана УПИ XVI, кв. 121 0 0 0 № МО 39-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
158 "Рекреационен център" в имоти с №№ 030009 и 032018 в землището на с. Спанчевци, общ. Вършец С. Т., Т. Т., Д. И. и Б. Д. Вършец с. Спанчевци №№ 030009 и 032018 0 0 0 № МО 40-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
159 "МВЕЦ с мощност 0,5 MW" на Голяма река, приток на р. Чупренска в землището на с. Чупрене, общ. Чупрене "МАНТЕХ" ЕООД Чупрене с. Чупрене землище на с. Чупрене 0 0 0 № МО 41-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
160 "МВЕЦ с мощност 700 - 800 kW" на Голяма река, приток на р. Чупренска в землището на с. Чупрене, общ. Чупрене "Екофорс" ЕООД Чупрене с. Чупрене землище на с. Чупрене 0 0 0 № МО 42-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
161 "МВЕЦ с мощност 400 - 500 kW" на р. Стакевска в землището на с. Протопопинци, общ. Чупрене "Екофорс" ЕООД Чупрене с. Протопопинци землище на с. Протопо-пинци 0 0 0 № МО 43-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
162 "МВЕЦ с мощност 120 kW" на Чупренска река в землището на с. Протопопинци, общ. Чупрене ЕТ "Енергия - Красимир Симеонов" Чупрене с. Протопопинци землище на с. Протопо-пинци 0 0 0 № МО 44-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
163 "МВЕЦ с мощност 360 kW" на Крива река в землището на с. Дълги Дел, общ. Георги Дамяново "Инвестелектрик" ООД Георги Дамяново с. Дълги Дел землище на с. Дълги Дел 0 0 0 № МО 45-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
164 "МВЕЦ с мощност до 20 kW - руслов тип" на р. Вързулинска падина в землището на с. Чупрене, общ. Чупрене Държавна дивечовъдна станция "Миджур" Чупрене с. Чупрене землище на с. Чупрене 0 0 0 № МО 47-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
165 "Цех за производство на готови ястия - салати, супи, ястия и десерти" в УПИ XXVIII, кв. 5 по плана на гр. Монтана, общ. Монтана "Принцес - Н" ООД Монтана гр. Монтана УПИ XXVIII, кв. 5 0 0 0 № МО 46-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
166 "Реконструкция на съществуващ цех в цех за производство на мелнични тела" в имоти с №№ 000287, 000288 и 000289 в землището на гр. Лом, общ. Лом "РУА България" Лом гр. Лом №№ 000287, 000288 и 000289 0 0 0 № МО 49-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
167 "ВЕЦ "Чифлик" с инсталирана мощност 200 kW" на р. Стакевска в землището на с. Стакевци, общ. Белоградчик "Аеропак инженеринг" ООД Белоградчик с. Стакевци землище на с. Стакевци 0 0 0 № МО 48-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
168 "ВЕЦ "Ива" с инсталирана мощност 900 kW" на р. Голяма в землището на с. Чупрене, общ. Чупрене "ИВЕЛ - 2003" ООД Чупрене с. Чупрене землище на с. Чупрене 0 0 0 № МО 50-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
169 "Строителство на едноплощен хипермаркет "Кауфланд" в УПИ II, кв. 598 по регулационния план на гр. Видин, общ. Видин "Кауфланд България ЕООД & КО" КД Видин Видин УПИ II, кв. 598 0 0 0 № МО 51-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
170 "МВЕЦ "Стакевци" на р. Стакевска в землището на с. Стакевци, общ. Белоградчик "Складове Транспорт и Сервиз" ООД Белоградчик с. Стакевци землище на с. Стакевци 0 0 0 № МО 52-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
171 "МВЕЦ "Манастирска" на р. Манастирска, приток на р. Чупренска в землището на с. Чупрене, общ. Чупрене "Складове Транспорт и Сервиз" ООД Чупрене с. Чупрене землище на с. Чупрене 0 0 0 № МО 53-ПР/2005 г. 0 0 0 № МО-ОС-17/2008 г. 0 0
172 "МВЕЦ "Енигма - 1" с инсталирана мощност 780 kW" на р. Лом в землището на с. Долни Лом, общ. Чупрене "Енигма" ЕООД Чупрене с. Долни Лом землище на с. Долни Лом 0 0 0 № МО 54-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
173 "Път IV - 10123 - Мърчево - Габровница - ново строителство" в землищата на с. Габровница и Мърчево в общ. Монтана и Бойчиновци Община Монтана Монтана и Бойчиновци землища на с. Габровница и с. Мърчево с. Габровница и с. Мърчево 0 0 0 № МО 6-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
174 "МВЕЦ "Дреновец" с инсталирана мощност 543 kW" на основния изпускател на яз. "Дреновец" в землището на с. Дреновец, общ. Ружинци "Циков газ - Петролеум" АД Ружинци с. Дреновец землище на с. Дреновец 0 0 0 № МО 55-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
175 "МВЕЦ "Полетковци" с инсталирана мощност 543 kW" на основния изпускател на яз. "Полетковци" в землището на с. Полетковци, общ. Кула "Циков газ - Петролеум" АД Кула с. Полетковци землище на с. Полетковци 0 0 0 № МО 56-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
176 "Складова база за изкупуване на вторични суровини от черни и цветни метали с цел продажбата им" в имот с № 604407, землището на гр. Лом, общ. Лом "ИЖО" ЕООД Лом гр. Лом 604407 0 0 0 № МО 57-ПР/2005 г. 0 0 0 0 0 0
177 "Корекция и изграждане на защитна стена на брега откъм р. Дунав до кота защитна дига 35,50 м и свързването ѝ със съществуващата защитна дига в Южна промишлена зона" в имот с № 5966 по плана на гр. Видин, общ. Видин "Еко Петролиум Индъстриз" АД Видин гр. Видин 5966 0 0 0 № МО 1-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
178 "Семеен хотел, ресторант и паркинг" в имот с № 028007, кв. Мала Кутловица, общ. Монтана "ЖАКЛИН" ООД Монтана кв. Мала Кутловица, общ. Монтана № 028007 0 0 0 № МО 3-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
179 "Малка водноелектрическа централа "Скомля" с инсталирана мощност 74 kW" на основния изпускател на яз. Скомля, изграден на р. Скомля в землището на с. Скомля, общ. Димово "ФАЙЪР - М" ООД Димово с. Скомля основния изпускател на яз. Скомля 0 0 0 № МО 2-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
180 "Малка водноелектрическа централа "Енерджи - Чипровци" с инсталирана мощност 790 kW" на р. Чипровска в землището на гр. Чипровци, общ. Чипровци "КОНСОРЦИУМ ПАС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД Чипровци гр. Чипровци на р. Чипровска 0 0 0 № МО 4-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
181 "Събиране и постоянно съхраняване на негодни за употреба препарати за растителна защита на територията на община Белоградчик в контейнери "Б-Б куб" в поземлен имот № 05009, землище на с. Дъбравка, общ. Белоградчик Община Белоградчик Белоградчик с. Дъбравка № 05009 0 0 0 № МО 5-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
182 "Рибовъдно стопанство, прилежащо към язовир "Ягодник" в землището на с. Студено буче, общ. Монтана" ЕТ "Кирил Рапонски" Монтана с. Студено буче яз. Ягодник 0 0 0 № МО 8-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
183 "Създаване на лозов масив" в парцел 171016, м. Долното лигаве, землището на с. Безденица, общ. Монтана "ЕКСПЛО" ООД Монтана с. Безденица парцел 171016 0 0 0 № МО 7-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
184 "Изграждане на малка водноелектрическа централа "Голяма река" с мощност 500 kW" на р. Голяма река в землището на гр. Берковица, общ. Берковица "АЕХ" ЕООД Берковица гр. Берковица на р. Голяма река 0 0 0 № МО 20-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
185 "Трасе за изграждане на нов въздушен електропровод 20 kV "Ниш" - отклонение за "ТП Лагер - Сердика", където захранващ обект е МВЕЦ каскада "ЕРТ" "Енергийни решения и технологии" АД Чупрене с. Горни Лом имоти от землището на с. Горни Лом 0 0 0 № МО 13-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
186 "Трасе за изграждане на нов въздушен електропровод 20 kV "Ниш" - отклонение за "ТП Лагер - Сердика", където захранващ обект е МВЕЦ каскада "ЕРТ-3" "Енергийни решения и технологии" АД Чупрене с. Горни Лом имоти от землището на с. Горни Лом 0 0 0 № МО 14-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
187 "Трасе за изграждане на нов въздушен електропровод 20 kV "Ниш" - отклонение за "ТП Лагер - Сердика", където захранващ обект е МВЕЦ каскада "Лева река" "Био енергийни технологии" ЕООД Чупрене с. Горни Лом имоти от землището на с. Горни Лом 0 0 0 № МО 11-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
188 "Изграждане на малка водноелектрическа централа с инсталирана мощност 400 kW" на р. Чупренска (Голема река) в землището на с. Чупрене, общ. Чупрене "МИ - 6" ООД Чупрене с. Чупрене на р. Чупренска (Голема река) 0 0 0 № МО 16-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
189 "Изграждане на малка водноелектрическа централа с инсталирана мощност 275 kW" на р. Чупренска (Голема река) в землището на с. Чупрене, общ. Чупрене "МИ - 6" ООД Чупрене с. Чупрене на р. Чупренска (Голема река) 0 0 0 № МО 17-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
190 "Изграждане на малка водноелектрическа централа с мощност 400 kW" на р. Краставичка в землището на с. Репляна, общ. Чупрене "Флеш - 2" ООД Чупрене с. Репляна на р. Краставичка 0 0 0 № МО 18-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
191 "Изграждане на малка водноелектрическа централа с мощност 220 kW" на р. Краставичка в землището на с. Репляна, общ. Чупрене "Флеш - 2" ООД Чупрене с. Репляна на р. Краставичка 0 0 0 № МО 19-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
192 "Ваканционно селище" в част от имот № 000254, землище на с. Митровци, общ. Чипровци "Релакс" ООД Чипровци с. Митровци № 000254 0 0 0 № МО 25-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
193 "Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" в УПИ IX-1330, кв. 60 по плана на гр. Лом, общ. Лом "Трейдсървиз" ООД Лом гр. Лом УПИ IX-1330, кв. 60 0 0 0 № МО 9-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
194 "Възстановяване проводимостта на отводнителен канал" в землището на гр. Бойчиновци Община Бойчиновци Бойчиновци гр. Бойчиновци имоти от землището на гр. Бойчиновци 0 0 0 № МО 15-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
195 "Трасе за изграждане на нов въздушен електропровод 20 kV "Ниш" - отклонение за "ТП Лагер - Сердика", където захранващ обект е МВЕЦ "Бързи вир" в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене "Био енергийни технологии" ЕООД Чупрене с. Горни Лом имоти от землището на с. Горни Лом 0 0 0 № МО 12-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
196 "Малка водноелектрическа централа "Чипровци - нова" с обща застроена мощност 1253 kW" на основния изпускател на яз. Мартиново и водохващане на р. Пилатовец "Техноресурс" ООД Чипровци с. Мартиново; гр. Чипровци имоти от землищата на с. Мартиново и гр. Чипровци 0 0 0 0 № МО 26-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0
197 "Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и изкупуване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" в УПИ XXI, кв. 5 в СПЗ на гр. Монтана "Метбол - 2000" ООД Монтана гр. Монтана УПИ XXI, кв. 5 0 0 0 № МО 24-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
198 "Малка водноелектрическа централа "Краставичка" с мощност до 700 kW на р. Краставичка в землището на с. Репляна, общ. Чупрене "ЕКОЛОНИА" ООД Чупрене с. Репляна на р. Краставичка 0 0 0 № МО 10-ПР/2006 г. 0 0 0 № МО-ОС- 3/2011 г. 0 0
199 "Магазин за промишлени стоки, офиси, склад за търговия на едро" в имот с № 000772 в землището на Мала Кутловица, гр. Монтана К. И. Монтана Мала Кутловица № 000772 0 0 0 № МО 31-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
200 "Площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали" в УПИ 698, кв. 48 по плана на с. Ружинци, общ. Ружинци И. И. Ружинци с. Ружинци УПИ 698 0 0 0 № МО 29-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
201 "Разкриване на пункт за изкупуване на скрап от черни и цветни метали" в УПИ II, кв. 1 по плана на гр. Вършец, общ. Вършец ЕТ "Христо Тачев" Вършец гр. Вършец УПИ II, кв. 1 0 0 0 № МО 22-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
202 "Изграждане на газопроводни отклонения до площадките на комплекс "Диана" и "Гала" ООД в парцели №№ 470, 2040010, 493 и 181, землище на гр. Монтана "Монтанагаз" АД Монтана гр. Монтана парцели №№ 470, 2040010, 493 и 181 0 0 0 № МО 21-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
203 "Разработка на находище "Дуката" за добив на пегматоидни левкократни гранити - клисурски тип - подземни богатства" в землището на с. Бързия, общ. Берковица "Керамика - Аспида" ООД Берковица с. Бързия имоти от землището на с. Бързия 0 0 0 № МО 39-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
204 "Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" в УПИ XIV-180, кв. 13 по плана на гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм З. С. Вълчедръм гр. Вълчедръм УПИ XIV-180, кв. 13 0 0 0 № МО 23-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
205 "Създаване на овощна градина от 600 дка в землището на гр. Грамада" в масиви 22, 23 и част от масиви 21,25,29 "Екоплант продукт" ЕООД Грамада гр. Грамада масиви 22, 23 и част от масиви 21,25,29 0 0 0 № МО 27-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
206 "Създаване на кравеферма в землището на гр. Грамада" в масив 129, парцел 3 "Агро грам" ЕООД Грамада гр. Грамада масив 129, парцел 3 0 0 0 № МО 28-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
207 "Изграждане на рибарник" в имот № 045013, землище на с. Бели брод, общ. Бойчиновци Д. П. Бойчиновци с. Бели брод № 045013 0 0 0 № МО 49-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
208 "Изграждане на обслужващ път и отреждане на санитарно-охранителна зона около водоем" в имоти с №№ 066008 и 066009 в землището на с. Комарево, общ. Берковица Община Берковица Берковица с. Комарево №№ 066008 и 066009 0 0 0 № МО 32-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
209 "Изкупуване и разкомплектоване на стари и бракувани моторни превозни средства" в промишлена зона, района на жп гара гр. Берковица "Мултиметал груп - ММ" ЕООД Берковица гр. Берковица промишлена зона, района на жп гара 0 0 0 № МО 33-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
210 "Изграждане на малка водноелектрическа централа "Голяма река" с мощност 370 kW" на река Голема река (р. Чупренска) в землището на общ. Чупрене "Ретро" ООД Чупрене общ. Чупрене на река Голема река (р. Чупренска) 0 0 0 0 № МО 37-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0
211 "Изграждане на малка водноелектрическа централа "Краставичка 2" с мощност 460 kW" на река Краставичка в землището на общ. Чупрене "Ретро" ООД Чупрене общ. Чупрене на река Краставичка 0 0 0 0 № МО 36-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0
212 "Изграждане на малка водноелектрическа централа "Краставичка 1" с мощност 332 kW" на река Краставичка в землището на общ. Чупрене "Ретро" ООД Чупрене общ. Чупрене на река Краставичка 0 0 0 0 № МО 35-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0
213 "Изграждане на малка водноелектрическа централа с мощност 0,5 MW" на р. Краставичка, приток на р. Лом в землището на с. Репляна, общ. Чупрене "Мантех" ЕООД Чупрене Репляна на р. Краставичка, приток на р. Лом 0 0 0 0 № МО 40-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0
214 "Изграждане на малка водноелектрическа централа с мощност 0,5 MW" на р. Краставичка, приток на р. Лом в землището на с. Репляна, общ. Чупрене "Мантех" ЕООД Чупрене с. Репляна на р. Краставичка, приток на р. Лом 0 0 0 0 № МО 41-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0
215 "Изграждане на малка водноелектрическа централа с мощност 500 кW" на р. Голема река, приток на р. Чупренска в землището на с. Чупрене, общ. Чупрене "Мантех" ЕООД Чупрене с. Чупрене на р. Голема река, приток на р. Чупренска 0 0 0 0 № МО 42-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0
216 "Ваканционно селище" в имот № 033008, землище на гр. Берковица "СЕГА ИСТЕЙД МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД Берковица гр. Берковица № 033008 0 0 0 № МО 30-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
217 "Изграждане на малка водноелектрическа централа "Дълги дел" със застроена мощност 500 kW" на р. Голяма река в землището на с. Дълги дел, общ. Георги Дамяново "АЕХ" ЕООД Георги Дамяново с. Дълги дел на р. Голяма река 0 0 0 № МО 34-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
218 "Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" в ПИ 24061, гр. Дунавци, общ. Видин "Интерхерб" ООД Видин гр. Дунавци 24061 0 0 0 № МО 45-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
219 "Изграждане на малка водноелектрическа централа на река Копиловска Огоста с мощност 600 kW" на р. Копиловска Огоста в землището на с. Копиловци, общ. Георги Дамяново "Елконтрол и наладка" ООД Георги Дамяново с. Копиловци на р. Копиловска Огоста 0 0 0 0 № МО 58-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0
220 "Изграждане на напорен водоем с обем 200 куб. м" в имот № 054063, землище на с. Превала, общ. Чипровци Община Чипровци Чипровци с. Превала № 054063 0 0 0 № МО 44-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
221 "Търговски комплекс с бензиностанция, газостанция и пароструйка" в имот № 131020, землище на Мала Кутловица, гр. Монтана "ЕКО-ЕЛДА БЪЛГАРИЯ" ЕАД Монтана Мала Кутловица, гр. Монтана 131020 0 0 0 № МО 47-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
222 "Складова база за изкупуване на вторични суровини от черни и цветни метали с цел продажбата им" в имот № 604414, землище на гр. Лом "ИЖО" ЕООД Лом гр. Лом 604414 0 0 0 № МО 38-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
223 "Създаване на 300 дка черешова градина, изграждане на капкова поливна система и покупка на специализирана техника и прикачен инвентар" в масив в землището на с. Черни връх, общ. Вълчедръм В. К. Вълчедръм с. Черни връх имоти от землището на с. Черни връх 0 0 0 № МО 39-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
224 "Разширение на дейността на пукт за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали - разкомплектоване на стари и бракувани автомобили" в парцел II, кв. 1 по плана на гр. Вършец ЕТ "Христо Тачев" Вършец гр. Вълчедръм парцел II, кв. 1 0 0 0 № МО 50-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
225 "Канализация на с. Долни Цибър" Община Вълчедръм Вълчедръм с. Долни Цибър имоти от землището на с. Долни Цибър 0 0 0 № МО 46-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
226 "Оформяне на водна площ за спортен риболов" в имот № 086089, землище на с. Стакевци, общ. Белоградчик ЕТ "Стойко Тошкин - Фани" Белоградчик с. Стакевци № 086089 0 0 0 № МО 57-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
227 "Създаване на кравеферма в землището на гр. Грамада" в имот № 129009, землище на гр. Грамада, общ. Грамада "Агро грам" ЕООД Грамада гр. Грамада 129009 0 0 0 № МО 43-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
228 "Разширение на производствената дейност на ферма за угояване на бройлери с изграждане на птицепреработвателно предприятие на същата площадка" в имот № 131014, землище на гр. Кула, общ. Кула "Вектор - 91" ЕООД Кула гр. Кула 131014 0 0 0 № МО 48-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
229 "Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, разкомплектоване на бракувани моторни превозни средства и акумулатори" в имот № 514, кв. 508, гр. Видин, общ. Видин "Феникс - Бдин" ЕООД Видин гр. Видин 514, кв. 508 0 0 0 № МО 51-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
230 "Разширение на дейността на площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали - разкомплектоване на бракувани моторни превозни средства и акумулаторни батерии" в имот № 5122, Западна промишлена зона, гр. Видин "Феникс - Бдин" ЕООД Видин гр. Видин 5122, Западна промишлена зона 0 0 0 № МО 52-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
231 "Изграждане и експлоатация на водохващане и напорен водопровод до напорния водопровод за МВЕЦ "Стакевци" на р. Стакевска в землището на с. Стакевци, общ. Белоградчик "Складове Транспорт и Сервиз" ООД Белоградчик с. Стакевци имоти от землището на с. Стакевци 0 0 0 0 0 № МО 1-1/2007 г. 0 0 0 0
232 "Разкриване на пункт за изкупуване и съхранение на скрап от черни и цветни метали" в УПИ VI-194, кв. 9 по плана на гр. Брусарци, общ. Брусарци "Люси 06" ЕООД Брусарци гр. Брусарци УПИ VI-194, кв. 9 0 0 0 № МО 68-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
233 "Площадка за изкупуване и съхранение на скрап от черни и цветни метали" в УПИ IX, пл. № 907, кв. 42, гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци "Люси 06" ЕООД Бойчиновци гр. Бойчиновци УПИ IX, пл. № 907, кв. 42 0 0 0 № МО 72-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
234 "Площадка за изкупуване и съхранение на скрап от черни и цветни метали" в УПИ V, кв. 72, с. Комощина, общ. Якимово "Люси 06" ЕООД Якимово с. Комощица УПИ V, кв. 72 0 0 0 № МО 71-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
235 "Разкриване на пункт за изкупуване и съхранение на скрап от черни и цветни метали" в поземлен имот 945, Западна промишлена зона, гр. Видин, общ. Видин "Люси 06" ЕООД Видин гр. Видин 945, Западна промишлена зона 0 0 0 № МО 69-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
236 "Площадка за изкупуване и съхранение на скрап от черни и цветни метали" в УПИVIII-1035, кв. 123 по плана на с. Якимово, общ. Якимово "Люси 06" ЕООД Якимово с. Якимово УПИVIII-1035, кв. 123 0 0 0 № МО 70-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
237 "Разширение на дейността на площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали - разкомплектоване на бракувани моторни превозни средства и акумулаторни батерии" в УПИ V-163, кв. 14, гр. Белоградчик, общ. Видин "Интерхерб" ООД Видин гр. Белоградчик УПИ V-163, кв. 14 0 0 0 № МО 61-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
238 "Пункт за изкупуване на черни и цветни метални отпадъци в т.ч. части от коли в насипно състояние" в УПИ III-1, кв. 16 по плана на с. Славотин, общ. Монтана ЕТ "Дядовата мелница" Монтана с. Славотин УПИ III-1, кв. 16 0 0 0 № МО 24-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
239 "Риборазвъждане в язовир Скомля" в имот № 000127, землището на с. Скомля, общ. Димово "Даро 2002" ООД Димово с. Скомля № 000127 0 0 0 № МО 53-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
240 "Изграждане на малка водноелектрическа централа "Вършец" на река Ботуня с мощност 167 kW" на река Ботуня в землището на с. Долна Бела речка, общ. Вършец "ВВС" ООД Вършец с. Долна Бела речка на река Ботуня в землището на с. Долна Бела речка 0 0 0 0 № МО 28-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0
241 "Изграждане на малка водноелектрическа централа "Огоста - 2" с проектна мощност 1240 kW" на р. Огоста в землището на с. Долно Белотинци, общ. Монтана "ДАН-2006" ЕООД Монтана с. Долно Белотинци на р. Огоста в землището на с. Долно Белотинци 0 0 0 № МО 54-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
242 "Инсталация за преработване на каучукови отпадъци и излезли от употреба автомобилни гуми" в имот 4517, кв. 22 по регулационния план на кв. Младеново, гр. Лом "ЕКО ГОР" ООД Лом гр. Лом 4517, кв. 22 0 0 0 № МО 60-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
243 "Изграждане на термопомпена инсталация чрез отнемане на енергия от подземни води" в УПИ XI-5618, кв. 32 по плана на гр. Видин "Йоанна" ООД Видин гр. Видин УПИ XI-5618, кв. 32 0 0 0 № МО 59-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
244 "Ваканционно селище" в имот с № 038121, м. Арличьовица, землище на гр. Вършец Ц. Ц. Вършец гр. Вършец № 038121 0 0 0 № МО 67-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
245 "Изграждане на тръбен кладенец за питейно-битово водоснабдяване на с. Долно Линево, общ. Лом, обл. Монтана" в имот № 026012, м. Селище, землище на с. Долно Линево, общ. Лом Община Лом Вършец с. Долно Линево № 026012 0 0 0 № МО 55-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
246 "Изграждане на вилно селище за ловно - рибарски туризъм" в имот № 022088, м. Башовица, землище на с. Скомля, общ. Димово "Даро 2002" ООД Димово с. Скомля № 022088 0 0 0 № МО 64-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
247 "Изграждане на малък хотел за ловно - рибарски туризъм" в поземлен имот № 000105, м. Под село, землище на с. Скомля, общ. Димово "Даро 2002" ООД Димово с. Скомля № 000105 0 0 0 № МО 65-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
248 "Изграждане на термопомпена инсталация за охлаждане чрез използване на подземни води" в УПИ XXI-3895, кв. 76а по плана на гр. Видин "Велга" ЕООД Видин гр. Видин УПИ XXI-3895, кв. 76а 0 0 0 № МО 73-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
249 "Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и разкомплектоване на бракувани моторни превозни средства и акумулаторни батерии" в УПИ с ЕКНМ 24061, гр. Дунавци, общ. Видин "Интерхерб" ООД Видин гр. Дунавци 24061 0 0 0 № МО 62-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
250 "Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" в УПИ XXIX, кв. 1 по плана на гр. Монтана "Триумф" ЕООД Монтана гр. Монтана УПИ XXIX, кв. 1 0 0 0 № МО 74-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
251 "Път III-102 Монтана - Белоградчик при км 56+900 - пътна варианта при с. Митровци от км 0+000 до км 0+500" "Арсов-90" ЕООД Чипровци км 0+000 до км 0+500 на път III-102 Монтана - Белоградчик км 0+000 до км 0+500 на път III-102 Монтана - Белоградчик 0 0 0 № МО 12-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
252 "Екологично чиста технология за преработка на гумени и пластмасови отпадъци във висококалорични горива" в промишлената зона на гр. Видин "ЕКОТЕХ 2005" ООД Видин гр. Видин промишлената зона на гр. Видин 0 0 0 № МО 63-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
253 "Защитна дига на р. Дунав при с. Ново село" в участъка западно над пристанището на р. Дунав от км 833,600 до км 834,270 Община Ново село Ново село с. Ново село от км 833,600 до км 834,270 0 0 0 № МО 66-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
254 "Ваканционно селище" в имоти №№ 040005, 040006 и 040007, м. Набук, землище на гр. Вършец Л. Г. и Г. С. Вършец гр. Вършец № 040005, 040006 и 040007 0 0 0 № МО 1-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
255 "Малка водноелектрическа централа "Чипровци - нова" с обща застроена мощност 850 kW" на р. Мартиновска "Техноресурс" ООД Чипровци с. Мартиново; гр. Чипровци на р. Мартиновска BG0002002 0 0 0 0 № МО3-5/2008 г. 0 0 0 0
256 "Изграждане на площадка за събиране и временно съхранение на скрап от черни и цветни метали" в кв. 1,п. XII, пл. № 5612, гр. Монтана "БУЛАГРО" ЕООД Монтана гр. Монтана кв. 1,п. XII, пл. № 5612 0 0 0 № МО 77-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
257 "Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" в поземлен имот с идентификатор 48489.5.146 по КК и КР на гр. Монтана "СТИЙЛИМПЕКС" ООД Монтана гр. Монтана 48489.5.146 0 0 0 № МО 78-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
258 "Създаване на кравферма в землището на гр. Грамада" в имот № 129012, землище на гр. Грамада, общ. Грамада "Про Агро" ЕООД Грамада гр. Грамада 129012 0 0 0 № МО 75-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
259 "Изграждане на площадка за временно съхраняване и център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" в поземлен имот 945, западна промишлена зона гр. Видин ЕТ "Шик - Недялка Ганчева" Видин гр. Видин 945 0 0 0 № МО 6-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
260 "Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и съхранение на скрап от черни и цветни метали" в УПИ II5100 по плана на западна складова база в гр. Видин, общ. Видин ЕТ "Боци - Борислав Борисов" Видин гр. Видин УПИ II5100 0 0 0 № МО 4-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
261 "Търговски комплекс "ТЕХНОМАРКЕТ" в имот с идентификатор 48489.4.477 по КК и КР на гр. Монтана "Глориент инвестмънт БГ" ЕООД Монтана гр. Монтана 48489.4.477 0 0 0 № МО 80-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
262 "Пътен вариант от км 36+720 до км 37+561 - изместване на трасе на участък от съществуващ път I-1 (Е-79) Видин-Монтана" в землището на гр. Димово "Областно пътно управление гр. Видин" Димово гр. Димово от км 36+720 до км 37+561 0 0 0 № МО 81-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
263 "Кланица с месодобивен цех" в поземлен имот 169037 по плана на с. Новоселци, общ. Видин "АДАН - Н" ЕООД Видин с. Новоселци 169037 0 0 0 № МО 79-ПР/2006 г. 0 0 0 0 0 0
264 "Площадка за изкупуване и временно съхранение на скрап от черни и цветни метали, включително и скрап от моторни превозни средства" в УПИ III3980, кв. 282 по плана на гр. Видин, общ. Видин "Видинметал" ЕООД Видин гр. Видин УПИ III3980, кв. 282 0 0 0 № МО 3-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
265 "Малка водноелектрическа централа "Мърчево" със застроена мощност 1460 kW" на река Огоста в землището на с. Мърчево, общ. Бойчиновци "Римпев и сие" ООД Бойчиновци с. Мърчево на р. Огоста 0 0 0 № МО 22-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
266 "Малка водноелектрическа централа "Владимирово" на река Огоста с мощност 1400 kW" в землището на с. Владимирово "Римпев и сие" ООД Бойчиновци с. Владимирово на р. Огоста 0 0 0 0 № МО 32-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0
267 "Площадка за събиране и временно съхраняване на хартиени и пластмасови отпадъци, черни и цветни метали, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" в УПИ VIII, кв. 63 по плана на с. Лехчево, общ. Бойчиновци "ЕКОСКРАП" ООД Бойчиновци с. Лехчево УПИ VIII, кв. 63 0 0 0 № МО 2-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
268 "Реконструкция и надстройка на съществуваща сграда и преустройство за мотел и заведение за обществено хранене" в имоти с №№ 000063 и 064008, землище на с. Гаврил Геново, общ. Георги Дамяново С. А. Георги Дамяново Гаврил Геново №№ 000063 и 064008 0 0 0 № МО 5-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
269 "Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Белоградчик" в поземлен имот № 059013, в землището на с. Дъбравка, общ. Белоградчик Община Белоградчик Белоградчик с. Дъбравка № 059013 0 0 0 0 0 № МО 2-4/2008 г. 0 0 0 0
270 "Изграждане на площадка за изкупуване и временно съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, пластмаса, стъкло и хартия" в имот с идентификатор 48489.1.874, кв. Кошарник, гр. Монтана, общ. Монтана ЕТ "Талекс" Монтана гр. Монтана 48489.1.874 0 0 0 № МО 20-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
271 "Допълнително водоснабдяване на с. Подгоре, общ. Макреш" в поземлен имот № 051031, с. Подгоре, общ. Макреш Община Макреш Макреш с. Подгоре № 051031 0 0 0 № МО 15-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
272 "Площадка за изкупуване и съхранение на скрап от черни и цветни метали, пластмаса, стъкло и хартия" в част от УПИ XV-514, кв. Нов път, гр. Видин, общ. Видин "ТИТАН - М" ЕООД Видин гр. Видин УПИ XV-514, кв. Нов път 0 0 0 № МО 7-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
273 "Площадка за изкупуване и съхранение на скрап от черни и цветни метали, пластмаса, стъкло и хартия" в част от УПИ XV-514, кв. Нов път, гр. Видин, общ. Видин "ДАЙТОН" ЕООД Видин гр. Видин УПИ XV-514, кв. Нов път 0 0 0 № МО 8-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
274 "Площадка за изкупуване и съхранение на скрап от черни и цветни метали, пластмаса, стъкло и хартия" в част от УПИ XV-514, кв. Нов път, гр. Видин, общ. Видин "СТАНДАРТ" ЕООД Видин гр. Видин УПИ XV-514, кв. Нов път 0 0 0 № МО 9-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
275 "Площадка за изкупуване и съхранение на скрап от черни и цветни метали, пластмаса, стъкло и хартия" в УПИ XI-5123, западна промишлена зона на гр. Видин, общ. Видин "ТРЕЙД - М" ЕООД Видин гр. Видин УПИ XI-5123, западна промишлена зона 0 0 0 № МО 10-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
276 "Добив на инертни материали от река Дунав" до с. Ясен, общ. Ново село "ДИМ Дунавски инертни материали" ООД Ново село с. Ясен р. Дунав от км 822 на минимално разстояние 80 м и максимално 350 м от българския бряг, км. 823 - минимално разстояние 80 м и максимално 420м, до км 823,500 на минимално разстояние 80 м и максимално 250 м 0 0 0 № МО 14-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
277 "Пункт за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъчна пластмаса и хартия" в УПИ III855, кв. 77 по плана на с. Замфирово, общ. Берковица "Нова инвестиционна програма" ЕООД Берковица с. Замфирово УПИ III855, кв. 77 0 0 0 № МО 16-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
278 "Пункт за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъчна пластмаса и хартия" в поземлен имот 210 по плана на с. Тополовец, общ. Ружинци "Нова инвестиционна програма" ЕООД Ружинци с. Тополовец 210 0 0 0 № МО 17-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
279 "Изграждане на малка водноелектрическа централа "Дълги дел" със застроена мощност 500 kW" на река Голяма река в землището на с. Дълги дел, общ. Георги Дамяново "АЕХ" ЕООД Георги Дамяново с. Дълги дел на река Голяма река 0 0 0 № МО 11-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
280 "Изграждане на ваканционно селище" в имот с № 010135, землище на гр. Берковица, общ. Берковица В. К. Берковица гр. Берковица № 010135 0 0 0 № МО 26-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
281 "Площадка за събиране на метална скрап и отпадъци от опаковки, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и събиране и предварително третиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване" на площадка № 9, разположена върху УПИ XXXV, XXXVI и XXXVII, кв. 1 по регулационния план на гр. Монтана, общ. Монтана "Екометал Инженеринг" ЕООД Монтана гр. Монтана УПИ XXXV, XXXVI и XXXVII, кв. 1 0 0 0 № МО 13-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
282 "Добив на инертни материали в прилежащите земи на язовир Огоста" в землището на с. Боровци, общ. Берковица, участък в разливището на р. Бързия при вливането ѝ в язовир Огоста "ВН Бетон" ООД Берковица с. Боровци участък в разливището на р. Бързия при вливането ѝ в язовир Огоста 0 0 0 № МО 19-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
283 "Изграждане на малка водноелектрическа централа Лехчево" на река Огоста в землището на с. Лехчево, общ. Бойчиновци "ДЕСИ" ЕООД Бойчиновци с. Лехчево на река Огоста в землището на с. Лехчево 0 0 0 0 № МО 31-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0
284 "Изграждане на малка водноелектрическа централа Мартиново" "Техноресурс" ООД Чипровци с. Мартиново на река Мартиновска BG0002002 0 0 0 0 № МО 3-5/2008 г. 0 0 0 0
285 "Изграждане на площадка за събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, пластмаса и стъкло" в имот № 131004 в землището на гр. Лом, общ. Лом "ОЗОН - Т" ООД Лом гр. Лом 131004 0 0 0 № МО 30-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
286 "Откриване на площадка за изкупуване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" в УПИ XXV, кв. 6, гр. Монтана "ТРОН" ЕООД Монтана гр. Монтана УПИ XXV, кв. 6 0 0 0 № МО 21-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
287 "Преустройство на бивша овцеферма в свинеферма" в имот № 001853, землище на гр. Вършец, общ. Вършец Ж. К. Вършец гр. Вършец № 001853 0 0 0 № МО 27-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
288 "Откриване на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" в имот № 022529 в землището на с. Замфирово, общ. Берковица "К-груп" ЕООД Берковица с. Замфирово № 022529 0 0 0 № МО 23-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
289 "Малка водноелектрическа централа с мощност 400 kW" на течащи води на р. Голяма река в землището на с. Дълги дел, общ. Георги Дамяново "Екофорс" ЕООД Георги Дамяново с. Дълги дел на р. Голяма река BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 № МО 4-6/2010 г. 0 0 0 0
290 "Изграждане на бензиностанция, газостанция, паркинг за леки и товарни автомобили, мотел с ресторант и терминал за обслужване на преминаващи водачи на ТИР - автомобили" в имот № 081055 в землището на гр. Видин, общ. Видин "Циков газ петролеум" АД Видин гр. Видин № 081055 0 0 0 № МО 34-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
291 "Създаване на кравеферма в землището на гр. Грамада" в имот № 129013, землище на гр. Грамада, общ. Грамада "Агро грам" ЕООД Грамада гр. Грамада 129013 0 0 0 № МО 29-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
292 "Изграждане на малка водноелектрическа централа "Лехчево" с мощност 1470 kW" на река Огоста в землището на с. Громшин, общ. Бойчиновци "Иванов - 53" ЕООД Бойчиновци с. Громшин; с. Лехчево на река Огоста в землището на с. Громшин и площадка на централата в землището на с. Лехчево 0 0 0 0 № МО 35-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0
293 "Изграждане на обект за обществено обслужване и паркинг" в поземлени имоти с идентификатори 48489.26.127; 48489.26.128 и 48489.26.735, землище на гр. Монтана, общ. Монтана Н. П. Монтана гр. Монтана 48489.26.127; 48489.26.128 и 48489.26.735 0 0 0 № МО 36-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
294 "Изграждане на обект за рекреационна дейност" в поземлени имоти с идентификатори 48489.26.10; 48489.26.11; 48489.26.707; 48489.26.732; 48489.26.736; 48489.26.737; 48489.26.738 и част от 48489.26.733, землището на гр. Монтана, общ. Монтана Н. П. Монтана гр. Монтана 48489.26.10; 48489.26.11; 48489.26.707; 48489.26.732; 48489.26.736; 48489.26.737; 48489.26.738 0 0 0 № МО 37-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
295 "Разширение на дейността на площадка за изкупуване на черни и цветни метали с Център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" в имот № 34 по плана на промишлена зона на гр. Берковица, общ. Берковица "МЕТБОЛ - 2000" ООД Берковица гр. Берковица 34 0 0 0 № МО 38-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
296 "Ветроенергиен парк Вълчедръм" в землищата на селата Горни Цибър, Златия, Разград, Черни Връх, Септемврийци и на гр. Вълчедръм "Уинд Пауър България" ЕООД Вълчедръм селата Горни Цибър, Златия, Разград, Черни Връх, Септемврийци и на гр. Вълчедръм имоти от землището на селата Горни Цибър, Златия, Разград, Черни Връх, Септемврийци и на гр. Вълчедръм BG0002009; BG0000336 0 0 0 0 № МО 2-2/2009 г. 0 0 0 0
297 "Разкриване на площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали" в имот № 20 по плана на промишлена зона на гр. Берковица, общ. Берковица "МОНТ МЕТАЛ - 2007" ООД Берковица гр. Берковица 20 0 0 0 № МО 42-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
298 "Изграждане на овцеферма за 500 бр. овце" в имот № 921016, землище на гр. Вълчедръм , общ. Вълчедръм Д. А. и Н. Й. Вълчедръм гр. Вълчедръм 921016 0 0 0 № МО 41-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
299 "Площадка за изкупуване, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и изграждане на автосервиз" в поземлен имот № 093006, землище на гр. Вършец, общ. Вършец А. А. Вършец гр. Вършец № 093006 0 0 0 № МО 16-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
300 "Преустройство на три селскостопански сгради - краварници в птицеферма за 30 000 броя птици" в имот № 000091, землището на с. Балей, община Брегово С. К. Брегово с. Балей № 000091 0 0 0 0 0 № МО 1-2/2008 г. 0 0 0 0
301 "Изграждане на ваканционно селище" в имоти с №№ 005142 и 005697, землище на с. Копиловци, общ. Георги Дамяново "МТУР" ООД Георги Дамяново с. Копиловци №№ 005142 и 005697 0 0 0 № МО 46-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
302 "Склад за селскостопанска продукция и инвентар, битова сграда и помпена станция" в имот № 010207, землище на гр. Берковица, общ. Берковица В. К. Берковица гр. Берковица № 010207 0 0 0 № МО 56-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
303 "Изграждане на пътна връзка от 300 м между гр. Кула и път III - 141 - Кула - Грамада - Срацимирово (о. п. Видин - Димово) в имот № 001312, землището на гр. Кула, общ. Кула Община Кула Кула гр. Кула № 001312 0 0 0 № МО 45-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
304 "Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" в УПИ V-591, кв. 53 по плана на с. Крива бара, общ. Брусарци "Реалмет" ЕООД Брусарци с. Крива бара УПИ V-591, кв. 53 0 0 0 № МО 43-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
305 "Инсталация за преработване на промишлени каучукови отпадъци и излезли от употреба автомобилни гуми" в имот № 000631 в землището на гр. Видин, общ. Видин "Енерджи трейд 2009" ООД Видин гр. Видин № 000631 0 0 0 № МО 40-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
306 "Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" в поземлен имот № 169002, землище на гр. Видин, общ. Видин "Метал - М 03" ЕООД Видин гр. Видин 169002 0 0 0 № МО 47-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
307 "Изграждане на ваканционно селище" в поземлен имот № 010207, землище на гр. Берковица, общ. Берковица В. К. Берковица гр. Берковица № 010207 0 0 0 0 № МО 55-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0
308 "Изграждане на ваканционно селище" в поземлен имот № 010151, землище на гр. Берковица, общ. Берковица В. К. Берковица гр. Берковица № 010151 0 0 0 0 № МО 54-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0
309 "Изграждане на шахтов кладенец за битови нужди" в имот № 466003, землището на гр. Лом "РЕАЛМЕТ" ЕООД Лом гр. Лом 466003 0 0 0 № МО 48-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
310 "Малка водноелектрическа централа "Живина" при застроена мощност 800 kW" на течащите води на р. Равна в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене "Строй Комерс - 2007" ООД Чупрене с. Горни Лом на р. Равна в землището на с. Горни Лом BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 № МО 14-13/2008 г. 0 0 0 0
311 "Изземване на наносни отложения в чашката на язовир Огоста" в имот с № 000622 в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана СД "БСКА - Танкови" Монтана с. Горно Церовене № 000622 0 0 0 0 № МО 50-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0
312 "Автоматизиране на наличната технология за прахово боядисване" в имот № 6331, кв. 366, парцел V по плана на гр. Монтана, общ. Монтана "Аналитик" АД Монтана гр. Монтана 6331, кв. 366, парцел V 0 0 0 № МО 6-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
313 "Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" в УПИ VI310, кв. 18 по регулационния план на гр. Лом, общ. Лом "Криси 2007" ООД Лом гр. Лом УПИ VI310, кв. 18 0 0 0 № МО 52-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
314 "Площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, отпадъчни пластмаса, хартия и картон" в имот № 201.024, кадастрален район 201 по плана на новообразуваните имоти в м. Раковица, землище на гр. Берковица, общ. Берковица ЕТ "Георги Богданов - Боги" Берковица гр. Берковица 201.024, кадастрален район 201 по плана на новообразуваните имоти в м. Раковица 0 0 0 № МО 60-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
315 "Изграждане на крайпътен търговски обект - търговска част, заведение за обществено хранене и мотел" в имот № 003041, землището на с. Бързия, общ. Берковица Г. М. Берковица с. Бързия № 003041 0 0 0 № МО 53-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
316 "Обществено обслужващи дейности - мотел с ресторант, автосервиз, склад за авточасти, автомивка и бензиностанция" в имот с идентификатор 48489.4.488, землище на гр. Монтана, общ. Монтана В. И.и К. И. Монтана гр. Монтана 48489.4.48 0 0 0 № МО 51-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
317 "Изграждане на рибарници" в имоти с №№ 007117 и 007118, землище на с. Бързия, общ. Берковица ЕТ "Доверие - Иван Василев" Берковица с. Бързия 007117 и 007118 0 0 0 № МО 58-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
318 "Изграждане на КОО - курортен комплекс" в имот № 043319, землището на гр. Вършец, общ. Вършец Т. С. Вършец гр. Вършец № 043319 0 0 0 № МО 59-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
319 "Реконструкция и модернизация на сграда - свинарник за угояване на 1200 броя свине" в имот № 249003, землище на гр. Кула, общ. Кула ЕТ "Метериза 90" Кула гр. Кула 249003 0 0 0 № МО 15-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
320 "Кравеферма" в поземлен имот с № 044006, землище на с. Ружинци, общ. Ружинци Т. Д. Ружинци с. Ружинци № 044006 0 0 0 № МО 49-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
321 "Изграждане на пунк за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали" в поземлен имот № 000787, землището на гр. Видин - Северна промишлена зона "Милениум интернешанъл 2007" ЕООД Видин гр. Видин № 000787 0 0 0 № МО 57-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
322 "Малка водноелектрическа централа Чупрене" на р. Чупренска, поречие на р. Лом, землище на с. Чупрене, общ. Чупрене "Ивел - 2003" Чупрене с. Чупрене на р. Чупренска BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 № МО 1-1/2009 г. 0 0 0 0
323 "Производство - складова дейност и обществено обслужване - складове и магазини за промишлени стоки, метали и авточасти" в имоти с идентификатори 48489.2.484 и 48489.2.486, землище на гр. Монтана, общ. Чупрене "Фиш Инвест" ООД Монтана гр. Монтана 48489.2.484 и 48489.2.486 0 0 0 № МО 61-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
324 "Разширение на производствената дейност на Фабрика за слънчогледово масло с. Д-р Йосифово с изграждане на инсталация за преестерификация на растително масло и производство на биодизел" в имот № 139001, настоящ имот 139003, землище на с. Д-р Йосифово, общ. Монтана К. Д. Монтана с. Д-р Йосифово 139001, настоящ имот 139003 0 0 0 № МО 65-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
325 "Ваканционно селище" в поземлен имот № 068160, землище на с. Толовица, общ. Макреш "Анцио" ООД Макреш с. Толовица № 068160 0 0 0 0 № МО 52-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0
326 "Площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, пластмаси и акумулатори" в поземлен имот с кадастрален № 10971.507.151 по плана на гр. Видин, общ. Видин "Интерглобул - СВ" ЕООД Видин гр. Видин 10971.507.151 0 0 0 № МО 77-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
327 "Площадка за събиране на метален скрап и отпадъци от опаковки, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване" в имот с идентификатор 48489.5.158 по КК и КР на гр. Монтана, общ. Монтана "К-груп" ЕООД Монтана гр. Монтана 48489.5.158 0 0 0 № МО 62-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
328 "Допълнително водоснабдяване на гр. Вълчедръм" Община Вълчедръм Вълчедръм гр. Вълчедръм имоти от землището на гр. Вълчедръм 0 0 0 № МО 64-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
329 "Допълнително водовземане на р. Разточка за МВЕЦ Мартиново на кота 865 м в землището на с. Мартиново" "Захарен свят" ЕООД Чипровци с. Мартиново на р. Разточка 0 0 0 0 № МО 76-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0
330 "Допълнително водовземане на р. Андровица за МВЕЦ "Пилатовец - Чипровци" на кота 675 м в землището на гр. Чипровци" "Захарен свят" ЕООД Чипровци гр. Чипровци на р. Андровица 0 0 0 0 № МО 75-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0
331 "Площадка за събиране на метален скрап - отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от опаковки - хартиени и пластмасови, център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване" в УПИ II, кв. 105 по плана на с. Лехчево, общ. Бойчиновци "Вторични суровини" ЕООД Бойчиновци с. Лехчево УПИ II, кв. 105 0 0 0 № МО 63-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
332 "Изграждане на комплекс от мотел, бензиностанция, ТИР-паркинг и складове" в поземлен имот № 995008 в землището на с. Синаговци, общ. Видин "Анцио" ООД Видин с. Синаговци 995008 0 BG0000498 0 0 0 № МО 9-9/2008 г. 0 0 0 0
333 "Изграждане на комплекс от мотел, бензиностанция, ТИР-паркинг и складове" в поземлен имот № 210017 в землището на с. Срацимирово, общ. Грамада "Анцио" ООД Грамада с. Срацимирово 210017 0 BG0000498 0 0 0 № МО 11-10/2008 г. 0 0 0 0
334 "Изграждане на комплекс от мотел, бензиностанция, ТИР-паркинг и складове" в поземлен имот № 010091 в землището на с. Гайтанци, общ. Видин "Анцио" ООД Видин с. Гайтанци № 010091 0 BG0000498 0 0 0 № МО 8-9/2008 г. 0 0 0 0
335 "Изграждане на комплекс от мотел, бензиностанция, ТИР-паркинг и складове" в поземлен имот с № 210008 в землището на с. Срацимирово, общ. Грамада "Анцио" ООД Грамада с. Срацимирово 210008 0 BG0000498 0 0 0 № МО 10-10/2008 г. 0 0 0 0
336 "Изземване и добив на динамични наносни отложения - инертни материали (чакъл и пясък) по течението на р. Огоста и чашката на яз. Огоста" в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана "Евро транс логистик" ЕООД Монтана с. Горно Церовене 0 0 0 0 № МО 68-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
337 "Ваканционно селище" в поземлен имот № 020044, землище на с. Бързия, общ. Берковица С. А. Берковица с. Бързия № 020044 0 0 0 0 № МО 82-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0
338 "Изграждане на бензиностанция, мотел и ТИР - терминал" в поземлен имот № 101006, землище на с. Белотинци, общ. Монтана И. Д. Монтана с. Белотинци 101006 0 0 0 № МО 69-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
339 "Преустройство на съществуващи сгради в завод за преработка на отпадъци от твърди метали" в поземлен имот № 000086 с. Бела, общ. Димово "Димотек" ЕООД Димово с. Бела № 000086 0 BG0002002; BG0001040 0 0 0 № МО 12-11/2008 г. 0 0 0 0
340 "Изграждане на рекреационен център" в поземлен имот № 058123, м. Прекръске, землище на гр. Вършец, общ. Вършец И. И. Вършец гр. Вършец № 058123 0 0 0 0 № МО 86-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0
341 "Изграждане на парен котел с производителност 4 t/h пара към предприятие за производство на растителни масла и биодизел гр. Димово и номинална мощност 2,09 MW" в поземлен имот № 767, кв. 16 па плана на гр. Димово, общ. Димово "Екопроекти" ООД Димово гр. Димово 767, кв. 16 0 0 0 № МО 70-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
342 "Вилно селище" в поземлен имот № 043117, землището на гр. Вършец, общ. Вършец "Тема инвест" ООД Вършец гр. Вършец № 043117 0 0 0 0 № МО 84-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0
343 "Ваканционно селище" в поземлен имот № 058124, м. Прекръске, землище на гр. Вършец, общ. Вършец В. Н. Вършец гр. Вършец № 058124 0 0 0 0 № МО 85-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0
344 "Вилни сгради за собствени нужди" в поземлен имот № 043118, землището на гр. Вършец, общ. Вършец Д. Ч. Вършец гр. Вършец № 043118 0 0 0 0 № МО 83-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0
345 "Градска пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Монтана" в имот с идентификатор 48489.3.526 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана Община Монтана Монтана гр. Монтана 48489.3.526 0 0 0 № МО 74-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
346 "Изграждане на автокомплекс и административна сграда" в УПИ V, кв. 68 по плана на гр. Видин, общ. Видин "Крафт" ООД Видин гр. Видин УПИ V, кв. 68 0 0 0 № МО 72-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
347 "Изграждане на обект за търговско-складова дейност" в поземлен имот № 078002, землище на гр. Видин, общ. Видин "Риком" ООД и "НВТ Инвест" Видин гр. Видин № 078002 0 0 0 № МО 73-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
348 "Изземване на наносни отложения в чашката на яз. Огоста в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана" СД "БСКА - Танкови" Монтана с. Горно Церовене землище на с. Горно Церовене 0 0 0 № МО 71-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
349 "Изграждане на водноелектрическа централа Стакевци" на р. Стакевска в землището на с. Стакевци, общ. Белоградчик "САНТО" ООД Белоградчик с. Стакевска на р. Стакевска 0 0 0 № МО 80-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
350 "Малка водноелектрическа централа Бърза" на р. Бърза от кота 905,00 до кота МВЕЦ 797,00 "Хидро" ООД Чупрене община Чупрене имоти в териториалния обхват на община Чупрене BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 № МО 13-12/2008 г. 0 0 0 0
351 "Изграждане на открит паркинг за 33 леки коли" в имот с идентификатор 48489.1.948, землище на гр. Монтана, общ. Монтана "Теди" ООД Монтана гр. Монтана 48489.1.948 0 0 0 № МО 2-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
352 "Изграждане на търговски комплекс от веригата Техномаркет" в имоти с №№ 489064 и 409065 по КВС в землището на гр. Видин, общ. Видин "К енд К - ЛТД" ООД Видин гр. Видин 489064 и 409065 0 0 0 № МО 79-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
353 "Аварийно възстановяване проводимостта и изграждане на отводнителни предпазни съоръжения" в с. Василовци, общ. Брусарци Община Брусарци Брусарци с. Василовци имоти от землището на с. Василовци 0 0 0 № МО 81-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
354 "Ваканционно селище" в имоти с №№ 040324 и 040325, землище на гр. Вършец, общ. Вършец И. К. и Е. К. Вършец гр. Вършец №№ 040324 и 040325 0 BG0002053; BG00001666 0 0 № МО 10-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0
355 "Разширение на дейността на площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали с разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, изкупуване на акумулатори и бяла техника" в имот № 2, Западна промишлена зона на гр. Видин, общ. Видин "Китекс" ЕООД Видин гр. Видин 2 0 0 0 № МО 78-ПР/2007 г. 0 0 0 0 0 0
356 "Ваканционно селище" в имоти с идентификатори 48489.24.663; 48489.24.664; 48489.24.665, землище на гр. Монтана, общ. Монтана "Фили" ООД Монтана гр. Монтана 48489.24.663; 48489.24.664; 48489.24.665 0 0 0 0 0 № МО 15-14/2008 г. 0 0 0 0
357 "Изграждане на МВЕЦ "Воденицата" и МВЕЦ "Стрелката" на река Огоста в землищата на гр. Монтана и с. Николово, общ. Монтана "Хидроенергопроект" ООД Монтана гр. Монтана и с. Николово на р. Огоста 0 BG0001037 № МО 3-П/2013 г. 0 № МО 34-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0
358 "Изграждане на МВЕЦ "Елаката" на река Огоста в землищата на гр. Монтана и с. Долно Белотинци, общ. Монтана "Хидроенергопроект" ООД Монтана гр. Монтана и с. Долно Белотинци на р. Огоста 0 BG0001037 № МО 4-П/2013 г. 0 № МО 35-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0
359 "Къща за гости" в поземлен имот № 043347, землище на гр. Вършец, общ. Вършец М. П. Вършец гр. Вършец № 043347 0 BG0002002; BG0001040 0 № МО 7-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
360 "Изграждане на многофункционална сграда с офиси, търговски обекти, заведения за хранене и развлечения" в поземлени имоти №№ 2005 и 2006, кв. 87 по плана на гр. Вършец, общ. Вършец ЕТ "Бонели - Боян Бонев" Вършец гр. Вършец 2005 и 2006 0 0 0 № МО 23-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
361 "Ваканционно селище" в имот с № 030081, землище на с. Спанчевци, общ. Вършец "Тридесет - тридесет и четири" ООД Вършец с. Спанчевци № 030081 BG0001040 0 0 0 № МО 8-ПР/2008 г. 0 0 № МО-ОС-6/2008 г. 0 0
362 "Ваканционно селище" в имоти с №№ 029118 и 418062, землище на гр. Вършец, общ. Вършец П. П. Вършец гр. Вършец №№ 029118 и 41806 BG0001040 0 0 0 № МО 9-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0
363 "КОО - курортен комплекс" в имот с № 043138, землище гр. Вършец, общ. Вършец Е. Н. Вършец гр. Вършец № 043138 BG0001040 0 0 0 № МО 13-ПР/2008 г. и МО 28-ПР/2008 г 0 0 0 0 0
364 "Изграждане на многофункционална сграда, съдържащи офиси, търговски обекти, заведения за хранене и развлечения" в УПИ XV 934, кв. 68 по плана на гр. Вършец "Лагов Ергек" ООД Вършец гр. Вършец УПИ XV 934, кв. 68 0 0 0 № МО 22-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
365 "Ваканционно селище" в имот с № 030080, землище на с. Спанчевци, общ. Вършец Б. И. и Е. И. Вършец с. Спанчевци № 030080 0 0 0 0 № МО 26-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0
366 "Разширение на производствено-складова база" в ПИ 48489,4,466 и 48489,4,408, местостта Лъката, гр. Монтана ЕТ "Григор Крумов" Монтана гр. Монтана 48489.4.466 и 48489.4.408 0 0 0 № МО 20-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
367 "Риборазвъждане в язовир Добри дол", село Стубел, обл. Монтана Д. П. Монтана с. Стубел яз. Добри дол 0 0 0 № МО 3-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
368 "Пристройка на хладилно хале към цех за преработка на диворастящи гъби и горски плодове" в УПИ XI-5, кв. 1 по плана на гр. Вършец, общ. Вършец "Фреш Драй Енд Фрозен България Машрум Къмпани" ООД Вършец гр. Вършец УПИ XI-5, кв. 1 0 0 0 № МО 12-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
369 "Изграждане на автоморга - център за разкомплектоване на автомобили, магазин за авточасти втора употреба и автосервиз" в поземлени имоти № 201040 и 201041, землище на гр. Берковица "С-АВТО" ЕООД Берковица гр. Берковица 201040 и 201041 0 0 0 № МО 18-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
370 "Ваканционно селище" в поземлен имот № 48489.27.193, землище на гр. Монтана, общ. Монтана В. И. Монтана гр. Монтана 48489.27.193 0 0 0 0 № МО 24-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0
371 "Ваканционно селище" в имоти с №№ 030079 и 204085, землище на с. Спанчевци, общ. Вършец "Никал - М" ЕООД Вършец с. Спанчевци №№ 030079 и 204085 BG0001040 0 0 0 № МО 27-ПР/2008 г. 0 0 № МО-ОС-8/2008 г. 0 0
372 "Тирпаркинг" в ПИ № 013033, м. Ливадски дол, землището на с. Крапчене, общ. Монтана П. П. Монтана с. Крапчене № 013033 0 0 0 № МО 33-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
373 "Разширение дейността на площадка отредена за изкупуване на черни и цветни метали с разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и изкупуване на излязло от употреба електрлическо и електронно оборудване" в имот № 20 по плана на промишлена зона на гр. Берковица, общ. Берковица "Монт Метал 2007" ООД Берковица гр. Берковица 20 по плана на промишлена зона 0 0 0 № МО 32-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
374 "Ваканционно селище" в поземлен имот № 48489.27.179, землище на гр. Монтана, общ. Монтана Г. Д. Монтана гр. Монтана 48489.27.179 0 0 0 0 № МО 25-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0
375 "Кабелно електропроводно отклонение 20 кV, трафопост тип МТП 20/0,4 kV и въздушна мрежа НН 0,4 kV за електрозахранване на площадка за помпени агрегати" в землище на с. Гаврил Геново, общ. Георги Дамяново "Екотерра" ООД Георги Дамяново с. Гаврел Геново имоти от землището на с. Гаврил Геново 0 0 0 № МО 21-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
376 "Преструктуриране и конверсия на собствени винени лозя с обща площ около 340 ха" в землищата на с. Станево и с. Долно Линево, общ. Лом "Винарна Поломие 1959" АД Лом с. Станево и с. Долно Линево имоти от землищата на с. Станево и с. Долно Линево 0 0 0 № МО 4-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
377 "Капково напояване с поливна система на лозов масив с обща площ 100 дка" в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана ЕТ "Бисер 24к - Бисер Ненов" Монтана с. Горно Церовене имоти от землищата на с. Горно Церовене 0 0 0 № МО 5-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
378 "Депо за инертни отпадъци" в имот с № 121081, землище с. Крапчене, общ. Монтана Община Монтана Монтана с. Крапчене 121081 0 BG0001037 0 № МО 19-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
379 "Национален оздравителен комплекс с хотелска част, СПА и балнеоложки център" в УПИ V, кв. 151 и УПИ VIII, кв. 153, гр. Берковица, общ. Берковица "Елаците - Мед" АД Берковица гр. Берковица УПИ V, кв. 151 и УПИ VIII, кв. 153 0 0 0 № МО 36-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
380 "Ваканционно селище" в имот с № 030081, землище на с. Спанчевци, общ. Вършец "Тридесет -тридесет и четири" ООД Вършец с. Спанчевци № 030081 BG0001040 0 0 0 № МО 17-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0
381 "Изграждане на мотел" в поземлен имот № 013035, землище на с. Крапчене, общ. Монтана И. И. Монтана с. Крапчене № 013035 0 BG0001037 0 0 № МО 37-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0
382 "Изграждане на семеен хотел" в поземлен имот № 03928.210.192, землище на гр. Берковица, общ. Берковица Р. П. Берковица гр. Берковица № 03928.210.192 0 BG0001040 0 0 № МО 40-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0
383 "Изграждане на битова сграда, автосервиз, автомивка и паркинг" в поземлен имот № 48489.44.444, землище на гр. Монтана, общ. Монтана Н. Б. Монтана гр. Монтана 48489.44.444 0 0 0 № МО 31-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
384 "Изграждане на МВЕЦ "Огоста 6" и МВЕЦ "Огоста 7" на река Огоста в землищата на с. Бели брод и Лехчево, общ. Бойчиновци "Хидроенергопроект" ООД Бойчиновци с. Бели брод и с. Лехчево на река Огоста 0 BG0000336; BG0002009; BG0000517 0 0 № МО6-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0
385 "Изграждане на ветроенергиен парк за производство на електроенергия на територията на община Монтана, в м. Пъстрина в землищата на селата Николово, Долно Белотинци, Крапчене и Стубел, общ. Монтана "Уинд Пауър България 2" ЕООД Монтана селата Николово, Долно Белотинци, Крапчене и Стубел м. Пъстрина BG0001037 0 0 0 № МО 62-ПР/2008 г. № МО 5-7/2010 г. 0 0 0 0
386 "Изграждане на ветроенергиен парк "Чипровци Уинд" в землището на гр. Чипровци, общ. Чипровци, обл. Монтана" "Чипровци Уинд" ООД Чипровци гр. Чипровци м. Алдинци, Гпъчки Дол, Славовица и Йоина ливада BG0002002; BG0001040 0 0 0 № МО 43-ПР/2008 г. № МО 6-8/2008 г. 0 0 0 0
387 "Изграждане на ветроенергиен парк (ВЕП) "Г. Дамяново Уинд" в землището на с. Дълги дел, общ. Г. Дамяново, обл. Монтана "Г. Дамяново Уинд" ООД Георги Дамяново с. Дълги дел м. Чубан курия BG0002002; BG0001040 0 0 0 № МО 42-ПР/2008 г. № МО 5-7/2008 г. 0 0 0 0
388 "Изграждане на комплекс от мотел, бензиностанция, ТИР-паркинг и складове" в имот с № 120010 в землището на с. Ивановци и в имоти с №№ 995011 и 995012 в землището на с. Синаговци, общ. Видин "АНЦИО" ООД Видин с. Ивановци и с. Синаговци 120010; 995011 и 995012 0 BG0000498 0 0 0 № МО 7-9/2008 г. 0 0 0 0
389 "Търговски център с паркинг" в имот с идентификатор 48489.13.400 по КК и КР на гр. Монтана "Богарис Ритейл Бул 5" ЕООД Монтана гр. Монтана 48489.13.400 0 0 0 № МО 38-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
390 "Зона за производство, съхранение и преработка на селскостопанска продукция, хранително-вкусова промишленост, съхранение, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника" в имот с идентификатор 48489.2.505 по КК и КР на гр. Монтана Община Монтана Монтана гр. Монтана 48489.2.505 0 0 0 № МО 29-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
391 "Изграждане на отоплителна централа с мощност 1 MW" в УПИ I, кв. 31 по плана на гр. Лом "Енемона" АД Лом гр. Лом УПИ I, кв. 31 0 0 0 № МО 30-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
392 "Водовземане и водоползване на повърхностни води от река Кучовец за земеделски нужди - поливане на овощни и зеленчукови култури" в поземлени имоти с №№ 167005, 166002, 198014, 198012, 170002, 215013 и 203050, землище на гр. Грамада, общ. Грамада Д. М. Грамада гр. Грамада 167005, 166002, 198014, 198012, 170002, 215013 и 203050 0 0 0 № МО 41-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
393 "Ваканционно селище" в имот с идентификатор 48489.27.162 в гр. Монтана, общ. Монтана Георги Димитров Димитров Монтана гр. Монтана 48489.27.162 0 0 0 0 № МО 45-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0
394 "Ваканционно селище" в имот с идентификатор 48489.27.163 в гр. Монтана, общ. Монтана Г. Д. Монтана гр. Монтана 48489.27.163 0 0 0 0 № МО 46-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0
395 "Изграждане на кравеферма" в поземлен имот № 003004, землище на с. Ковачица, общ. Лом В. Т. Лом с. Ковачица № 003004 0 0 0 № МО 48-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
396 "Ваканционно селице" в имот с идентификатор 48489.27.255, землище на гр. Монтана, общ. Монтана В. И. Монтана гр. Монтана 48489.27.255 0 0 0 0 № МО 59-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0
397 "Ваканционно селище" в имот с идентификатор 48489.27.678, землище на гр. Монтана П. П. Монтана гр. Монтана 48489.27.678 0 0 0 0 № МО 79-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0
398 "Изграждане на търговско-обслужващ комплекс" в имот с идентификатор 48489.1.911, землище на гр. Монтана, общ. Монтана Ц. К. Монтана гр. Монтана 48489.1.911 0 0 0 № МО 44-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
399 "Ваканционно селище" в поземлен имот с идентификатор 48489.27.708, землище на гр. Монтана, общ. Монтана В. Г. Монтана гр. Монтана 48489.27.708 0 BG0001040 0 0 № МО 58-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0
400 "Градска пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Вършец" в парцел I-1, кв. 1 по плана на гр. Вършец Община Вършец Вършец гр. Вършец парцел I-1, кв. 1 0 0 0 № МО 39-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
401 "Ваканционно селище" в поземлен имот с идентификатор 48489.27.709, землище на гр. Монтана, общ. Монтана "СИ - МОДЕЛ" ЕООД Монтана гр. Монтана 48489.27.709 0 BG0001040 0 0 № МО 49-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0
402 "Ваканционно селище" в поземлен имот с идентификатор 48489.27.682, землище на гр. Монтана, общ. Монтана В. Г. Монтана гр. Монтана 48489.27.682 0 BG0001040 0 0 № МО 50-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0
403 "Обновяване на петролен терминал Видин" в Южна промишлена зона на гр. Видин "ОМВ България" ЕООД Видин гр. Видин Южна промишлена зона 0 BG0000524 0 № МО 53-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
404 "Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства, изкупуване и временно съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване" в имот с идентификатор 48489.5.335 по КК на гр. Монтана, общ. Монтана "Триумф" ЕООД Монтана гр. Монтана 48489.5.335 0 0 0 № МО 51-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
405 "Изграждане на кравеферма" в поземлен имот № 037017, землище на с. Вирове, общ. Монтана К. Я. Монтана с. Вирове № 037017 0 0 0 № МО 56-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
406 "Разширение на дейността на площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали с център за изкупуване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" в имот с № 131004, землище на гр. Лом, общ. Лом "ОЗОН - Б" ООД Лом гр. Лом 131004 0 0 0 № МО 57-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
407 "Изграждане на система за капково напояване, тунелна навесна временна конструкция, ограда за предпазване от диви животни и закупуване на специализирана земеделска техника" в поземлен имот с № 049070, землище на гр. Вършец и поземлен имот с № 053057, землище на с. Долно Озирово, общ. Вършец И. К. Вършец гр. Вършец и с. Долно Озирово № 049070 и № 053057 0 BG0001040 0 № МО 63-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
408 "Укрепване на брега на р. Дунав в района на градската част" - УПИ XXV, кв. 20 и УПИ XXVI, кв. 20 гр. Лом, общ. Лом Община Лом Лом гр. Лом УПИ XXV, кв. 20 и УПИ XXVI, кв. 20 0 BG0000503 0 № МО 34-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
409 "Разширение на съществуващ подземен рудник за добив на флуоритова суровина "Лукина падина" на запад с нов участък "Птичи дол - Велин дол", попадащ в землищата на гр. Чипровци и с. Железна" "Н и Н Трейдинг" ООД Чипровци гр. Чипровци и с. Железна имоти от зевлището на гр. Чипровци и с. Железна BG0002002 0 0 0 № МО 61-ПР/2008 г. № МО 2-2/2010 г. 0 № МО-ОС-24/2008 г. 0 0
410 "Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" в поземлен имот с идентификатор 48489.5.113 по КК на гр. Монтана "Стийлимпекс" ООД Монтана гр. Монтана 48489.5.113 0 0 0 № МО 60-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
411 "Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" в поземлен имот с идентификатор 48489.5.146 по КК на гр. Монтана "Екометал Инженеринг" ЕООД Монтана гр. Монтана 48489.5.146 0 0 0 № МО 54-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
412 "Изграждане на търговско-складова база за авточасти втора употреба" в поземлени имоти с идентификатори 48489.4.359, 48489.4.365 и 48489.4.360 по КК на гр. Монтана, общ. Монтана "Бодого" ООД Монтана гр. Монтана 48489.4.359, 48489.4.365 и 48489.4.360 0 0 0 № МО 55-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
413 "Изграждане на МВЕЦ" на р. Лом, в землището на с. Средогрив, общ. Чупрене "Екоенерджи" ООД Чупрене с. Средогрив на река Лом BG0002002; BG0001040 0 0 0 № МО 94-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0
414 "Изграждане на шест броя МВЕЦ: "Морджилица", "Калето", "Огоста", "Огоста 11", "Огоста 10, Огосто 9" на р. Огоста" "Хидроенергопроект" ООД Бойчиновци с. Долно Белотинци, с. Ерден, гр. Бойчиновци, с. Портитовци на р. Огоста 0 BG0000517 0 № МО 61-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
415 "Оборудване на 3 броя халета за угояване на птици - бройлери" в имот № 000141, землище на с. Аспарухово, общ. Медковец Б. Б. Медковец с. Аспарухово № 000141 0 0 0 0 № МО 63-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0
416 "Изграждане на система за капково напояване на градини - зеленчукова и овощна" в поземлени имоти с №№ 034017, 034018, 036032, 036034, 036035, землище на с. Букавец, общ. Видин М. Н. и П. П. Видин с. Буковец №№ 034017, 034018, 036032, 036034, 036035 0 0 0 № МО 65-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
417 "Строеж на кравеферма за отглеждане на 30 крави" в поземлен имот № 217026, землище на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци П. С. Бойчиновци гр. Бойчиновци 217026 0 0 0 № МО 67-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
418 "Развлекателно селище за отдих и туризъм" в поземлен имот с № 003045, землище на с. Воднянци, общ. Димово "Нукс" ООД Димово с. Воднянци № 003045 0 BG0000503 0 0 № МО 37-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0
419 "Изграждане на производствено-складов комплекс" в УПИ №№ III, VI, X, XI, XII и XIII, кв. 18 по плана на гр. Лом, общ. Лом "Агроинвест инженеринг" АД Лом гр. Лом УПИ №№ III, VI, X, XI, XII и XIII, кв. 18 0 BG0000519 0 № МО 72-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
420 "Изграждане на площадка за временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, пластмаса, стъкло и хартия" в поземлен имот с идентификатор 48489.5.284 по КК на гр. Монтана, общ. Монтана "Талекс - пласт" ЕООД Монтана гр. Монтана 48489.5.284 0 0 0 № МО 69-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
421 "Реконструкция на път IV - 81029, гр. Берковица, участък от км 13 + 600 до км 17 + 500" Община Берковица Берковица гр. Берковица път IV - 81029, участък от км 13 + 600 до км 17 + 500 BG0002002; BG0001040 0 0 0 № МО 76-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0
422 "Реконструкция на път IV - 81029 гр. Берковица - х. "Ком", участък от км 10+700 до км 27+450" Община Берковица Берковица гр. Берковица път IV - 81029, участък от км 10+700 до км 27+450 BG0002002; BG0001040 0 0 0 № МО 2-ПР/2009 г. № МО 3-3/2009 г. 0 0 0 0
423 "Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" в поземлени имоти №№ 10971.506.772, 10971.506.773, 10971.506.774 по КК на гр. Видин, общ. Видин "Реалмет" ЕООД Видин гр. Видин 10971.506.772, 10971.506.773, 10971.506.774 0 0 0 № МО 66-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
424 "Цех за производство на растителни масла и складова база към него" в имот с № 128011, землище на с. Дългоделци, общ. Якимово "МАКОТО БЪЛГАРИЯ" Якимово с. Дългоделци 128011 0 BG0000509 0 № МО 68-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
425 "Разширение на "РУА Фабрика за метали" ООД, включващо монтиране на втора машина за отливане на мелнични тела и създаване на техническа възможност за работа с две индукционни пещи в паралел" в имот с № 000281 по плана на гр. Лом, общ. Лом "РУА Фабрика за метали" ООД Лом гр. Лом № 000281 0 0 0 0 № МО 77-ПР/2008 г. № МО 3-3/2010 г. 0 0 0 0
426 "Изграждане на птицеферма за 2160 бр. пилета" в поземлен имот № 279039, землище на гр. Лом, общ. Лом И. Б. Лом гр. Лом 279039 0 BG0000503 0 № МО 78-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
427 "Изграждане на търговски комплекс" в поземлен имот с идентификатор 10971.489.31 по КК на гр. Видин, общ. Видин Н. С. Видин гр. Видин 10971.489.31 0 BG0000522; BG0000524 0 № МО 70-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
428 "Изграждане на почивна станция" в поземлен имот № 075920, землище на с. Толовица, общ. Макреш А. К. Макреш с. Толовица № 075920 0 BG0000521 0 0 № МО 91-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0
429 "Добив и претрошаване на инертни материали - речна баластра от чашката на яз. Огоста" ЕТ "Кониен - Валери Борисов" Монтана с. Горно Церовене имоти от землището на с. Горно Церовене 0 BG0002002 0 № МО 71-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
430 "Стабилизиране коритото на река Дългоделска Огоста в м. При воденицата, землище на с. Меляне, общ. Георги Дамяново" Община Георги Дамяново Георги Дамяново с. Меляне коритото на р. Дългоделска Огоста BG0001040 0 0 № МО 80-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
431 "Склад за отоплителен дървен материал с технологична линия за производство на дървени пелети и обект за преработка на плодове, зеленчуци и билки - сушене, сокове конфитюри и екстракти" в имот с № 000479, землище на с. Бели Мел, общ. Чипровци "Еко-Балкан-Джино" Чипровци с. Бели мел № 000479 BG0001040 0 0 № МО 83-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
432 "Изграждане на търговски комплекс" в поземлен имот с идентификатор 10971.489.62 по КК на гр. Видин, общ. Видин С. С. Видин гр. Видин 10971.489.62 0 BG0000522; BG0000524 0 № МО 74-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
433 "Изграждане на търговски комплекс" в поземлен имот с идентификатор 10971.489.76 по КК на гр. Видин, общ. Видин С. С., О. Т., К. П., Е. Ц Видин гр. Видин 10971.489.76 0 BG0000522; BG0000524 0 № МО 75-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
434 "Супермаркет "Т - Маркет" в УПИ III, кв. 97 по регулационния план на гр. Лом, общ. Лом "Максима - България" ЕООД Лом гр. Лом УПИ III, кв. 97 0 BG0000503 0 № МО 84-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
435 "Изграждане на шест вятърни централи" в имоти с №№ 021600, 021530, 021650, 140180, 142080, землище на с. Киреево, общ. Макреш "ФАНТИ - Г" ООД Макреш с. Киреево №№ 021600, 021530, 021650, 140180, 142080 0 BG0002002; BG0001040 0 № МО 73-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
436 "Ваканционно селище и паркинг" в поземлен имот № 165014, землище на гр. Берковица, общ. Берковица А. П. Берковица гр. Берковица 165014 BG0002002; BG0001040 0 0 0 № МО 5-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0
437 "Изграждане на търговски център тип МОЛ, мотел и бензиностанция" в имоти с №№ 080004 и 080005 по КВС на гр. Видин, общ. Видин "Лиам пропъртис" ООД Видин гр. Видин №№ 080004 и 080005 0 BG0000524 0 № МО 23-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
438 "Разширение на кравеферма с пристрояване на боксове, доилна и родилна зала" в имот с № 205021, землище на с. Белотинци, общ. Монтана М. М. Монтана с. Белотинци 205021 0 BG0002002; BG0001040 0 № МО 41-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
439 "Изграждане на кравеферма" в имот с № 009082, землище на с. Вещица, общ. Белоградчик С. С. Белоградчик с. Вещица № 009082 0 BG0001040 0 № МО 45-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
440 "Цех за производство на олио" в имот с № 000666 в землището на кв. Кошарник, гр. Монтана, общ. Монтана "Игал" ООД Монтана гр. Монтана № 000666 0 BG0001037 0 № МО 81-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
441 "Изграждане на вятърен електрогенератор с мощност 5 kW" в поземлен имот 145007, землище на с. Репляна, общ. Чупрене А. Б. Чупрене с. Репляна 145007 BG0002002 0 0 № МО 82-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
442 "Смесване, опаковане и етикетиране на ветеринарномедицински препарати, биоциди и продукти за растителна защита" в имот с № 000483, землище на с. Николово, общ. Монтана "Пел Гар България" ООД Монтана с. Николово № 000483 0 BG0001037 0 № МО 85-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
443 "Изграждане на търговско-административен обект" в имот с идентификатор 48489.4.475, землище на гр. Монтана, общ. Монтана Ц. Л. Монтана гр. Монтана 48489.4.475 0 BG0001037 0 № МО 1-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
444 "Създаване на трайни насъждения - ябълки на площ от 50 дка със система за капково напояване и закупуване на трактор, пръскачка и косачка с хербицидна система" в поземлен имот № 800085, землище на с. Долно Белотинци, община Монтана П. П. Монтана с. Долно Белотинци 800085 0 BG0001037 0 № МО 3-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
445 "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Берковица" в имот с № 052040, землище на гр. Берковица, общ. Берковица Община Берковица Берковица гр. Берковица № 052040 BG0002090 0 0 № МО 4-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
446 "Разработка на находище "Добри дол" и добив на кварцови пясъци - строителни материали - подземни богатства, разположено в землището на с. Септемврийци, общ. Димово, обл. Видин" "Добив и експлоатация АБО" ООД Димово с. Септемврийци имоти от землището на с. Септемврийци 0 BG0000497 0 № МО 86-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
447 "Интегриран воден проект на гр. Видин за изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Видин и реконструкция и доизграждане на канализационни и водопроводни мрежи и съоръжения" в имот с идентификатор 10971.510.172, Южна промишлена зона на гр. Видин, общ. Видин Община Видин Видин гр. Видин 10971.510.172 0 BG0000524 0 № МО 42-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
448 "Хипермаркет "Технополис Монтана" в имот с идентификатор 48489.5.294 по КК на гр. Монтната, общ. Монтана "Технополис България" ЕАД Монтана гр. Монтана 48489.5.294 0 BG0001037 0 № МО 87-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
449 "Стокова овцевъдна ферма" в землището на с. Цар Петрово, общ. Кула "Агро Ихтиман" АД Кула с. Цар Петрово имоти от землището на с. Цар Петрово 0 BG0000340 0 № МО 88-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
450 "Създаване на система за капково напояване за лозови масиви" в землището на с. Станево, общ. Лом "Дионисий" ЕООД Лом с. Станево имоти от землището на с. Станево 0 BG0002104 0 № МО 89-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
451 "Създаване на система за капково напояване за лозови масиви" в землищата на с. Станево и с. Долно Линево, общ. Лом "Винарна Поломие 1959" АД Лом с. Станево и с. Долно Линево имоти от землищата на с. Станево и с. Долно Линево 0 BG0002104; BG0000526 0 № МО 90-ПР/2008 г. 0 0 0 0 0 0
452 "Изграждане на инсталация за екстрахиране на кюспета" в имот 139003, землище на с. Д-р Йосифово, общ. Монтана К. Д. Монтана с. Д-р Йосифово 139003 0 BG0001037; BG0001040 0 № МО 27-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
453 "Доизграждане и модернизация на водопроводна и канализационна мрежа в град Чипровци и изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води" в имот № 012121, землище на гр. Чипровци, общ. Чипровци Община Чипровци Чипровци гр. Чипровци № 012121 0 BG0002002 0 № МО 11-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
454 "Изграждане на канализационна мрежа в урбанизираната територия на с. Превала и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на селото" в имот № 059189, землище на с. Превала, общ. Чипровци Община Чипровци Чипровци с. Превала № 059189 BG0002002; BG0001040 0 0 № МО 12-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
455 "Жилищно строителство (къща за гости)" в поземлен имот № 013035, землище на с. Крапчене, общ. Монтана И. И. Монтана с. Крапчене № 013035 0 0 0 № МО 28-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
456 "Изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води на с. Драганица, общ. Вършец" в имот № 169007, землище нас. Драганица, общ. Вършец Община Вършец Вършец с. Драганица 169007 0 BG0002090 0 № МО 25-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
457 "Изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води на с. Черкаски, общ. Вършец" в имот № 079009, землище на с. Черкаски, общ. Вършец Община Вършец Вършец с. Черкаски № 079009 0 BG0002090; BG0001040 0 № МО 26-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
458 "Изграждане на ваканционно селище" в имот № 023015, землище на с. Чифлик, общ. Белоградчик Д. Б. Белоградчик с. Чифлик № 023015 BG0002002; BG0001040 0 0 № МО 7-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
459 "Изграждане на ваканционно селище" в имот № 075003, землище на с. Чифлик, общ. Белоградчик Д. Б. Белоградчик с. Чифлик № 075003 BG0002002; BG0001040 0 0 № МО 8-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
460 "Изграждане на ваканционно селище" в имот с № 073046, землище на с. Чифлик, общ. Белоградчик Д. Б. Белоградчик с. Чифлик № 073046 BG0002002; BG0001040 0 0 № МО 9-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
461 "Изграждане на ваканционно селище" в имот с № 073045, землище на с. Чифлик, общ. Белоградчик Д. Б. Белоградчик с. Чифлик № 073045 BG0002002; BG0001040 0 0 № МО 10-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
462 "Изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води на с. Спанчевци, общ. Вършец" в имоти с №№ 011085 и 035016, землище на с. Спанчевци, общ. Вършец Община Вършец Вършец с. Спанчевци №№ 011085 и 035016 BG0001040 0 0 № МО 24-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
463 "Изграждане на предприятие за производство на дърводелски изделия" в имот с № 076004, землище на с. Горна Лука, общ. Чипровци Г. И. Чипровци с. Горна Лука № 076004 BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 0 0 № МО-ОС-1/2008 г. 0 0
464 "Реконструкция на водопроводна връзка от водохващане "Козарника" и изграждане на утаител - гр. Чипровци" в землището на гр. Чипровци, общ. Чипровци Община Чипровци Чипровци гр. Чипровци имоти от землището на гр. Чипровци BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 0 0 № МО-ОС-2/2008 г. 0 0
465 "Ремонт на общински пътища в м. Горни крупец, Долни крупец, землище на с. Чифлик, м. Равнище, землище на с. Боровица и ремонт на водопойна чешма в землището на с. Праужда, общ. Белоградчик Община Белоградчик Белоградчик с. Чифлик, с. Боровица, с. Праужда м. Горни крупец, Долни крупец; м. Равнище; имот от землището на с. Праужда BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 0 0 № МО-ОС-3/2008 г. 0 0
466 "Ремонт на общински път "Бела вода - Бекинска шобурка" в поземлен имот № 000902 в землището на с. Чупрене, общ. Чупрене Община Чупрене Чупрене с. Чупрене № 000902 BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 0 0 № МО-ОС-4/2008 г. 0 0
467 "Ремонт на общински път "Сухо поле - Дреняк" в поземлени имоти с №№ 000440 и 000445 в землището на с. Долни Лом, общ. Чупрене Община Чупрене Чупрене с. Долни Лом №№ 000440 и 000445 BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 0 0 № МО-ОС-5/2008 г. 0 0
468 "Жилищно застрояване" в поземлени имоти с №№ 029118 и 418062, землище на гр. Вършец, общ. Вършец П. П. Вършец гр. Вършец №№ 029118 и 418062 BG0001040 0 0 0 0 0 0 № МО-ОС-7/2008 г. 0 0
469 "Полагане на подземно кабелно ел. захранване на приемно-предавателна станция" в землището на с. Бели мел, общ. Чипровци "БТК Мобайл" ЕООД Чипровци с. Бели мел 440439; 432; 450; 455; 430113 BG0001040 0 0 0 0 0 0 № МО-ОС-9/2008 г. 0 0
470 "Ел. захранване на приемно-предавателна станция в поземлен имот с № 025394 в землището на с. Горно Белотинци, общ. Монтана "БТК Мобайл" ЕООД Монтана с. Горно Белотинци № 025394 BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 0 0 № МО-ОС-10/2008 г. 0 0
471 "Жилищно застрояване с височина до 10 м - къща за гости" в поземлен имот № 029135, землище на гр. Вършец, общ. Вършец "Ксиао Бг Трейд" ООД Вършец гр. Вършец № 029135 BG0001040 0 0 0 0 0 0 № МО-ОС-11/2008 г. 0 0
472 "Изграждане на базова станция за GSM сигнал" в имот № 224062, землище на с. Горна Лука, общ. Чипровци "БТК Мобайл" ЕООД Чипровци с. Горна Лука 224062 BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 0 0 № МО-ОС-12/2008 г. 0 0
473 "Пречиствателна станция за питейно водоснабдяване, алпийско водохващане и реконструкция на водопроводната мрежа на с. Бързия, общ. Берковица" Община Берковица Берковица с. Бързия имоти от землището на с. Бързия BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 0 0 № МО-ОС-13/2008 г. 0 0
474 "Водосток на черен път Макреш - Димово", землище на с. Макреш, общ. Макреш Община Макреш Макреш с. Макреш имоти от землището на с. Макреш BG0000498; BG000521 0 0 0 0 0 0 № МО-ОС-14/2008 г. 0 0
475 "Жилищно застрояване с височина до 10 м " в поземлен имот № 043121, землище на гр. Вършец, общ. Вършец "Тема Инвест" ООД Вършец гр. Вършец № 043121 BG0002002 0 0 0 0 0 0 № МО-ОС-15/2008 г. 0 0
476 "Жилищно застрояване" в поземлен имот № 012011, землище на с. Рабиша, общ. Белоградчик "Гретасе" ЕООД Белоградчик с. Рабиша № 012011 BG0000521 0 0 0 0 0 0 № МО-ОС-18/2008 г. 0 0
477 "Жилищно строителство" в поземлен имот с № 047005, землище на гр. Белоградчик, общ. Белоградчик "Простор Норд - Вест" ООД Белоградчик гр. Белоградчик № 047005 BG0002002; BG0001040 0 0 0 0 0 0 № МО-ОС-19/2008 г. 0 0
478 "Изграждане на ферма за излюпване и угояване на охлюви" в поземлен имот с идентификатор 16239.167.165, землище на с. Горна Ковачица, общ. Чипровци "Еко Парк-2006" ООД Чипровци с. Горна Ковачица 16239.167.165 BG0001040 0 0 0 0 0 0 № МО-ОС-22/2008 г. 0 0
479 "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала" в поземлен имот с идентификатор 16239.167.15, землище на с. Горна Ковачица, общ. Чипровци "Еко Парк-2006" ООД Чипровци с. Горна Ковачица 16239.167.15 BG0001040 0 0 0 0 0 0 № МО-ОС-23/2008 г. 0 0
480 "Изграждане на инсталация за безотпадъчна преработка на отпадъчни автомобилни губи" в имот с № 000098, землище на с. Сланотрън, общ. Видин "Търговска и технологична компания" АД - София Видин с. Сланотрън № 000098 0 BG0002067 0 0 № МО 62-ПР/2009 г. № МО 1-1/2010 г. 0 0 0 0
481 "Изграждане на жилищни сгради - къщи за гости" в имот с идентификатор 48489.27.682, землище на гр. Монтана, общ. Монтана В. Г. Монтана гр. Монтана 48489.27.682 0 BG0002002; BG0001040 0 № МО 13-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
482 "Изграждане на жилищни сгради - къщи за гости" в имот с идентификатор 48489.27.708, землище на гр. Монтана, общ. Монтана В. Г. Монтана гр. Монтана 48489.27.708 0 BG0002002; BG0001040 0 № МО 14-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
483 "Изграждане на жилищни сгради - къщи за гости" в поземлен имот с идентификатор 48489.27.678, землище на гр. Монтана, общ. Монтана П. П. Монтана гр. Монтана 48489.27.678 0 BG0002002; BG0001040 0 № МО 15-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
484 "Изграждане на жилищни сгради - къщи за гости" в поземлен имот с идентификатор 48489.27.709, землище на гр. Монтана, общ. Монтана "Си Модел" ЕООД Монтана гр. Монтана 48489.27.709 0 BG0002002; BG0001040 0 № МО 16-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
485 "Изграждане на жилищни сгради - къщи за гости" в поземлен имот с идентификатор 48489.27.255, землище на гр. Монтана, общ. Монтана В. И Монтана гр. Монтана 48489.27.255 0 BG0002002; BG0001040 0 № МО 17-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
486 "Изграждане на жилищни сгради - къщи за гости" в поземлен имот с идентификатор 48489.27.193, землище на гр. Монтана, общ. Монтана В. И Монтана гр. Монтана 48489.27.193 0 BG0002002; BG0001040 0 № МО 18-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
487 "Изграждане на жилищни сгради - къщи за гости" в поземлен имот с идентификатор 48489.27.179, землище на гр. Монтана, общ. Монтана Г. Д. Монтана гр. Монтана 48489.27.179 0 BG0002002; BG0001040 0 № МО 19-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
488 "Изграждане на жилищни сгради - къщи за гости" в поземлен имот с идентификатор 48489.27.163, землище на гр. Монтана, общ. Монтана Г. Д. Монтана гр. Монтана 48489.27.163 0 BG0002002; BG0001040 0 № МО 20-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
489 "Изграждане на жилищни сгради - къщи за гости" в поземлен имот с идентификатор 48489.27.162, землище на гр. Монтана, общ. Монтана Г. Д. Монтана гр. Монтана 48489.27.162 0 BG0002002; BG0001040 0 № МО 21-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
490 "Жилищна сграда и хотел" в поземлени имоти с идентификатори 48489.25.565 и 48489.25.566 по кадастралната карта на гр. Монтана, общ. Монтана "Аугуста 2000" ООД Монтана гр. Монтана 48489.25.565 и 48489.25.566 0 BG0002002; BG0001040 0 № МО 22-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
491 "Изграждане на производствено-складова база" в поземлен имот с идентификатор 10971.183.39, землище на гр. Видин, общ. Видин К. К. Видин гр. Видин 10971.183.39 0 BG0000524 0 № МО 36-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
492 "Изграждане на канализационна мрежа в урбанизираната територия на с. Железна и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в землището на с. Железна, общ. Чипровци" в имот с № 012112 по КВС на землище на с. Железна, общ. Чипровци Община Чипровци Чипровци с. Железна № 012112 0 BG0002002 0 № МО 29-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
493 "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води от с. Мартиново, общ. Чипровци" в имоти с №№ 000322 и 000132, землище на с. Мартиново, общ. Чипровци Община Чипровци Чипровци с. Мартиново №№ 000322 и 000132 BG0002002 0 0 № МО 30-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
494 "Интегриран воден проект на град Грамада, община Грамада, област Видин - новоизградена Пречиствателна станция за отпадъчни води, доизграждане канализационна мрежа и реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа" в имот с № 058001, землище на гр. Грамада, общ. Грамада Община Грамада Грамада гр. Грамада № 058001 0 BG0000498; BG0000521 0 № МО 32-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
495 "Изграждане на канализационна мрежа, реконструкция на водопреносната мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Бързия, общ. Берковица" в имот с № 005007, землище на с. Бързия, общ. Берковица Община Берковица Берковица с. Бързия № 005007 BG0002090 0 0 № МО 31-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
496 "Изграждане на канализационна мрежа, реконструкция на водопреносната мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Лехчево, общ. Бойчиновци" в имот № 107202, землище на с. Лехчево, общ. Бойчиновци Община Бойчиновци Бойчиновци с. Лехчево 107202 0 BG0000517 0 № МО 33-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
497 "Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" в имот с идентификатор 10971.510.287, Южна промишлена зона на гр. Видин, общ. Видин "Нореком Б" ООД Видин гр. Видин 10971.510.287 0 BG0000524 0 № МО 55-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
498 "Изграждане на канализационна мрежа, водопровод, пречиствателна станция за отпадъчни води и асфалтиране на пътната мрежа в с. Ружинци, общ. Ружинци" в имот с № 073008, землище на с. Ружинци, общ. Ружинци Община Ружинци Ружинци с. Ружинци № 073008 BG0000503 0 0 № МО 38-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
499 "Изграждане на канализационна мрежа, водопровод, пречиствателна станция за отпадъчни води и асфалтиране на пътната мрежа в с. Дреновец, общ. Ружинци" в имот с № 243004, землище на с. Дреновец, общ. Ружинци Община Ружинци Ружинци с. Дреновец 243004 0 BG0000503 0 № МО 39-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
500 "Реконструкция на водопроводна мрежа, изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води за с. Бело поле, общ. Ружинци" в имот с № 085035, землище на с. Бело поле, общ. Ружинци Община Ружинци Ружинци с. Бело поле № 085035 0 BG0000503 0 № МО 40-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
501 "Съоръжение за третиране на твърди битови и комунални органични отпадъци, зелена биомаса, отпадна биомаса от селскостопанско производство, каучукови изделия и стари автомобилни гуми в "гранулиран органичен клинкер със зеолитна матрица" в имот с № 173008, землище на гр. Кула, общ. Кула Община Кула Кула гр. Кула 173008 0 BG0000523 0 № МО 35-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0 0
502 "Изграждане на супермаркет "Plus" в УПИ V и УПИ VIII, кв. 148 по плана на гр. Берковица, общ. Берковица "Тегелман Риъл Естейт Интернешенъл България" КД Берковица гр. Берковица УПИ V и УПИ VIII, кв. 148 0 BG0002090; BG0002002; BG0001040 0 № МО 46-ПР/2009 г. 0 0 0 0 0