одобрен

Регистър на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност - гр. Враца

Уникален идентификатор:  face4336-7141-47a7-9502-854b5ac98631

асансьори газови съоръжения газови уреди ДАМТН котли кранове регистър съоръжения с повишена опастност

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-23 15:45:07
  • Създаден от: daniela.maslarska
  • Последна промяна: 2020-06-23 15:45:07

РЕГИСТЪР Приложение № 7 Ф-П-ИДТН-08.07-07 на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в Регионален отдел "Инспекция за държавен технически надзор" Северозападна България, гр. Враца

По силата на § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г., с които се отменят глава шеста на раздел IV от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ред. към бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) и глава втора, раздел VIII от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (ред. към бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) се прекратява действието на издадените до 20.12.2011 г. удостоверения за дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнен въглеводороден газ или инсталации и уредби, монтирани на превозни средства, използващи втечнен въглеводороден или природен газ като гориво. Автомобилните газови уредби се изключват от обхвата на видовете съоръжения с повишена опасност – чл. 32 от Закона за техническите изисквания към продуктите във връзка с чл. 1, ал. 1 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) и чл. 1а от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.).
Регистърът е актуален към 19.06.2020 г.
Номер на Удостоверение Дата на издаване Наименование, адрес, № на ЕИК на лицето получило удостоверение Вид дейност, за която е регистрирано лицето № и дата на заповедта за заличаване на лицето от регистъра и за обезсилване на издаденото удостоверение
ВР001 2005/11/07 ЕТ РИМЕКС – НИКОЛАЙ БОРИСОВ гр. Враца, бул. “В.Кънчев” №112, рег. ф. д № 325/1993 г. Поддържане, ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане, промишлени и отоплителни парни и водогрейни котли, разпределителни газопроводи и съоръженята към тях и промишлени газопроводи и инсталации за природен газ. Удостоверение № ВР001/07.11.2005 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-055/13.06.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВР002 2006/03/21 ЕТ ЦЕНОВ-ЦВЕТАН ЦЕНОВ гр. Видин, ж.к. “Баба Тонка” бл.2, ап.18, Поддържане и ремонт на едноскоростни и двускоростни асансьори с електрическо задвижване и полуавтоматични врати.
ВР003 2006/01/17 ОРИОН-АНГЕЛ ВЪРБАНОВ ЕООД гр. Берковица, ж.к. “Изгрев” бл. 4, вх. А, ет. 5, ап. 15. ф.д. №8 / 05 Поддържане и ремонтиране на автомобилни газови уредби, работещи с втечнени въглеводородни газове. На основание § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
ВР004 2006/05/10 МЕСЕР ХИМКО ГАЗ ООД гр. Враца, Шосе за Мездра, р.ф.д.№1351 / 1995г. Поддържане на стационарни съдове, работещи под налягане, и транспортируеми съоръжения под налягане за криогенни и охладени газове и бутилки за транспортиране на сгъстени газове. Месер Химко газ"-ООД, с ново седалище в София, район "Искър", бул. Димитър Пешев 3А
ВР005 2006/06/15 ЕТ КИМ КАМЕН КОЛОВ гр. Монтана, ул. “Трети март” №124 р.ф.д. № 530 / 1997 г. Ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, промишлени и сградни газови инсталации за природен газ до 0,5 МПа и газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, без АГУ и бутилкови инсталации.
ВР006 2006/12/08 ЕТ ЖАН ТОДОРОВ гр. Монтана, ж.к. “Младост 2”, бл. 18, вх. А, ет. 2, ап. 6, р.ф.д. № 759 / 1999 г. на Окръжен съд гр. Монтана БУЛСТАТ 130131889 Ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли до 1,6 МПа, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ до 0,5 МПа, изпълнени със стоманени тръби. Удостоверение № ВР006/08.12.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-025/07.03.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВР007 2006/12/27 ЗММ-ВРАЦА АД гр. Враца, ул. "Илинден" № 12, рег. ф. д. № 4035 / 1991, БУЛСТАТ № 816089814 Поддържане на мостови, козлови и конзолни кранове и електрически телфери.
ВР008 2007/01/22 ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД гр. Враца, ул. “Максим Горки” № 9, тел. 092 / 661309, БУЛСТАТ: 106006256, р.ф.д. № 4229 / 1991 на Врачански окръжен съд Поддържане, ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода с налягане до 1,6 МПа и температура до 200 ºС, промишлени газови инсталации за природен газ; поддържане на съдове, работещи под налягане с работно налягане до 3,0 МПа, електрически телфери и мостови кранове; поддържане и ремонтиране на нагревните повърхности и тръбопроводите в границите на парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,6 МПа и температура до 200 ºС.
ВР009 2007/01/24 СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ООД гр. Враца, ул. “Поп Буюклийски” № 12, ап. 5, дан. № 1061610282 БУЛСТАТ: 106567617, р.ф.д. № 237 / 2002 г. на Врачански окръжен съд Ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода III и IV категория. град Враца Хранително - вкусова зона / бивш стар Месокомбинат /
ВР010 2007/01/25 ЕТ ВИКТОР-1987-ЦВЕТАН ХРИСТОВ гр. Враца, кв. "Триъгълника", бл. 51, вх. "Д", ап. 110, рег.ф.д.№ 490 / 1991 г. на ВрОС, БУЛСТАТ № 816038109 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № ВР010/25.01.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-007/23.02.2012 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВР011 2007/01/25 ЕТ ТРИУМФ-ММ-МАРИЯН МАРИНОВ гр. Враца,ул. "Гаврил Генов" № 6, вх. "А", ап. 11, рег.ф.д. № 239 / 1991 г. На ВрОС, БУЛСТАТ Е 816003479 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № ВР011/25.01.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-009/23.02.2012 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВР012 2007/02/02 КОРЕКТ ООД гр. Враца, ул. “Илинден” № 4, БУЛСТАТ: 106047883, р.ф.д. № 340 / 1998 г. на Врачански окръжен съд Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови, портални, кулови, стрелови кранове, преносни газопроводи, газоизмервателни и газорегулиращи станции, газопроводи и съоръжения към тях в подземни газохранилища, разпределителни газопроводи и съоръжения към тях, промишлени газови инсталации, газорегулаторни пунктове и газови съоръжения за природен газ; ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане, парни и водогрейни котли, газопроводи и газови съоръжения за втечнени въглеводородни газове / без автомобилни газови уредби / , ацетиленопроводи и нефтопроводи и нефтопродуктопроводи.
ВР013 2007/02/06 ЕТ АФА-КС-РОСЕН ПЕТРОВ гр. Бяла Слатина, ул. "Асен" № 100, рег.ф.д.№115 / 1991 г. На ВрОС, БУЛСТАТ № Е 106022570 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № ВР013/06.02.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-015/17.05.2011 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВР014 2007/02/06 СЕМКОВ-2001 ЕООД с. Бели извор, общ. Враца, рег.ф.д.№ 200 / 2001 г. На ВрОС, БУЛСТАТ № 106527747 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m / s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори).
ВР015 2007/02/08 ЕТ ВЛАДИ И СИН-ВЛАДИМИР СТОЕВ гр. Враца, ул. "Хаджи Димитър" № 9, рег.ф.д. № 1612 / 1990 г. На ВрОС, БУЛСТАТ № 020955612 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
ВР016 2007/02/08 ЕТ НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ-НАЛС-П гр. Враца, ул. "Вежен" № 7, ет. 17, ап. 102, рег.ф.д. № 30 / 1995 г. На ВрОС, БУЛСТАТ № Е 816103013 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m / s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори). Удостоверение № ВР016/08.02.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-011/08.02.2019 г. на Заместник-председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВР017 2007/02/08 ЕТ БОРИСТЕЛ 97-БОРИСЛАВ ПЕТКОВ гр. Козлодуй, бл. 55, ап. 4, рег.ф.д. № 206 / 2001 г. На ВрОС, БУЛСТАТ № 106527715 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
ВР018 2007/02/08 ЕТ ЗАКО-90-ЗАМФИР ЦЕНОВ гр. Враца, ул. "Велислав Драмов" № 1, вх. "А", ет. 3, ап. 5, рег.ф.д. № 1174 / 1990 г. На ВрОС, БУЛСТАТ № Е 106015323 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № ВР018/08.02.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-008/23.02.2012 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВР019 2007/02/08 СД ДКВ-СЕРВИЗ-МЛАДЕНОВИ, ИВАНОВ И СИЕ гр. Монтана, ул. "Юрий Венелин" № 19, рег.ф.д. № 1728 / 1990 г. На МОС, БУЛСТАТ № Ю 041066477 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
ВР020 2007/02/28 ЕТ АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ гр. Берковица, ул. "Цар Крум" 5, рег.ф.д. № 239 / 1997 г. На ОСМ, БУЛСТАТ № Е 111031731 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m / s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори). Удостоверение № ВР020/28.02.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-010/23.02.2012 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВР021 2007/03/01 ЕТ МИ-ВИ-ДИМИТЪР ПЕТРОВ гр. Видин, ул. "Тр. Китанчев", бл."Златен лев", вх."А", ап. 8, рег.ф.д. № 374 / 1991 г. На ВдОС, БУЛСТАТ № Е 040018579 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № ВР021/01.03.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-072/19.11.2012 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВР022 2007/03/01 ЕТ ДИАМАНТ-45-МАЛИН НАЙДЕНОВ гр. Видин, ул. "Живко Пуев" № 24, рег.ф.д. № 931 / 1991 г. ВдОС, БУЛСТАТ № Е 040616772 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m / s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори).
ВР023 2007/03/01 ЕТ ТОМАС-ТОМА ПЕТКОВ гр. Видин, ж.к. "Г. Бенковски", бл. 9, вх. "Б", ап. 1, рег.ф.д. № 864 / 1995 г. На ВдОС, БУЛСТАТ № Е 105000368 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m / s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори)
ВР024 2007/03/01 СД АНАВЕР-96-ВЕРГИЛ БОРИСОВ И СИЕ гр. Лом, ул. "Веслец" № 77, рег.ф.д. № 579 / 1996 г. На МОС, БУЛСТАТ № Ю 111009425 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m / s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори).
ВР025 2007/03/01 СД ПОДЕМ-ТИТ-ТОШЕВИ, РАНГЕЛОВИ И СИЕ гр. Монтана, ж.к. "Пъстрина", бл. 33, вх. "Г", ап. 20, рег.ф.д. №873 / 1990 г. МОС, БУЛСТАТ № Ю 030093850 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m / s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори). Удостоверение № ВР025/01.03.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-047/24.06.2014 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВР026 2007/06/15 ГАРАНТ АД гр.Бяла Слатина, рег.ф.д. № 3489 / 1991 г. на Вр.ОС БУЛСТАТ № 816089720 Поддържане на повдигателни съоръжения.
ВР027 2007/06/15 БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ АД гр.Монтана, ул.”Индустриална” рег.ф.д. № 345 / 1992 г. на МОС БУЛСТАТ № 821159088 Поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения.
ВР028 2007/06/20 ЕТ МЪЛНИЯ-58-КИРИЛ ПЕТКОВ гр. Видин, ж.к. "Васил Левски", бл. 1, вх. „Е”, ап. 107, рег. ф. д. № 574 / 1990 г. на ВдОС, БУЛСТАТ Е 815107838 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно, двускоростно или регулируемо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m/s.
ВР029 2007/07/17 ЦЕНТРОМЕТ АД Гр. Враца, Индустриална зона, пк 25, тел.: 092 / 661 397, рег.ф.д. № 1381 / 1993г. на ВОС, БУЛСТАТ: 106021454 Поддържане на конзолни стрелови кранове, мостови и козлови кранове с товароподемност до 40 t и електрически телфери.
ВР030 2007/07/25 НИКОЛАС-Ц ЕООД гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен ІІ" № 10, рег. ф. д. № 68 / 1998 г. на ВдОС, БУЛСТАТ: 105037085 Поддържане на мостови кранове, кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита, товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, електрически телфери и сменяеми товарозахващащи приспособления, окачени на товароподемната кука.
ВР031 2007/07/25 ЕТ АЛДИ-АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ гр. Белоградчик, ул. "Дворянова" № 6, рег. ф. д. № 246 / 1997 г. на ВдОС, БУЛСТАТ: Е 105024102 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно и двускоростно задвижване, и със скорост на движение до 1,0 m / s. Удостоверение № ВР031/25.07.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-078/18.04.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
ВР032 2007/08/27 АТОМЕНЕНЕРГОРЕМОНТ ЕАД гр. Козлодуй, площадка АЕЦ, рег. ф. д. № 419 / 2001 г. на ВрОС, БУЛСТАТ: 106530686 Поддържане, ремонтиране и преустройване на товароподемни кранове, електрически телфери и товароподемни електрически колички, съдове, работещи под налягане, парни и водогрейни котли, котли с ограничен топлоносител, стоманени тръбопроводи за водна пара и гореща вода, стоманени преносни, разпределителни и промишлени газопроводи и съоръженията към тях и стоманени сградни газови инсталации за природен газ или втечнен въглеводороден газ.
ВР033 2007/09/10 МЕТИЗИ АД гр. Роман, Индустриална зона, рег. ф .д. № 1400 / 1993 г. на ВрОС, БУЛСТАТ: 816089236 Поддържане на мостови и конзолни кранове и електрически телфери.
ВР034 2007/10/04 „ХИМРЕМОНТСТРОЙ ВРАЦА” ООД Източна индустр. зона Мездренско шосе, рег. ф .д. № 93 / 2004 г. на ВрОС, БУЛСТАТ 106583482 Ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане, с изключение на транспортируеми съдове, парни и водогрейни котли, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, стоманени или полиетиленови газопроводи, съоръжения, инсталации и уредби за природен газ, газови съоръжения и инсталации със стоманени тръби за втечнени въглеводородни газове с изключение на автомобилни газови уредби, газоснабдителни станции, пунктове за пълнене на бутилки, автомобилни газоснабдителни станции и бутилкови инсталации, мостови, козлови, стрелови, портални, кулови кранове, електрически телфери, товарни колички и релсовите пътища към тях и подвижни работни площадки и поддържане на мостови и козлови кранове, електрически телфери, товарни колички и релсовите пътища към тях, конзолни кранове и подвижни работни площадки. Удостоверение № ВР034/04.10.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-136/10.12.2013 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВР035 2007/11/14 “ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ВРАЦА” ЕАД гр. Враца, ул. “Никола Войводов” № 20, рег. ф. д. № 515 / 1999 г. на Врачански окръжен съд, Булстат 106069285 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи от полиетиленови тръби с работно налягане до 0,5 МРа и съоръженията към тях. Удостоверение № ВР035/14.11.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-136/10.12.2013 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВР036 2007/12/28 ЕТ "ТОБИ-ЛИФТ-94-ТОДОР ТОДОРОВ" гр. Видин, ж.к. "Панония", бл. 7, вх. "Г", ап. 67, рег. ф. д. № 469 / 1994 г. на ВдОС, БУЛСТАТ: 105010844 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори с едноскоростно или двускоростно асинхронно електрическо задвижване и асансьори с електро-хидравлично задвижване, с полуавтоматични и автоматични врати, с релейно или електронно управление. Удостоверение № ВР036/28.12.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-003/16.02.2012 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВР037 2008/01/15 ТОПЛОРЕМОНТСТРОЙ-ТСР-94 ООД гр. Враца ул. „Иванка Ботева” №20, офис 2 рег. ф. д. № 1463 / 1994 г. на Вр.ОС Булстат: 106019268 Поддържане, ремонтиране и преустройване на метални газови съоръжения и инсталации за природен газ, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, парни и водогрейни котли с налягане до 2,0 МРа, съдове, работещи под налягане. Удостоверение № ВР037/15.01.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-044/06.03.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВР038 2008/01/16 ЕНЕМОНА АД гр. Козлодуй ул. „Панайот Хитов” №1А рег. ф. д. №542 / 1990 на ВрОС Булстат: 020955078 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови, кулови, конзолни кранове и стрелови кранове монтирани на автомобили или шасита, електрически телфери и подвижни работни площадки Ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, котли с органични топлоносители, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода, преносни газопроводи, компресорни, газорегулиращи и газоизмервателни станции, стоманени газопроводи и съоръженията към тях, промишлени и сградни газови инсталации, съоръжения и горивни уредби за природен газ, газови съоръжения и инсталации, стоманени газопроводи, горивни уредби и бутилкови инсталации за втечнен въглеводороден газ. Удостоверение № ВР038/16.01.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-031/05.02.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ)от ЗТИП. град София , р-н Слатина кв. Гео Милев, ул. Коста Лулчев № 20
ВР039 2008/01/30 „МОНТАНАГАЗ” АД гр. Монтана ул. „Цар Самуил” №24 рег. ф. д. № 1121 / 1994 г. на ОС-Монтана Булстат: 821162682 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи с работно налягане до 1,2 МРа, съоръженията към тях и сградни газови инсталации за природен газ. Удостоверение № ВР039/30.01.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-016/25.01.2013 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВР040 2008/01/30 АТОМЕНЕРГОСТРОЙПРОГРЕС ЕАД гр. Козлодуй, площадка “АЕЦ Козлодуй”, рег. ф. д. № 420 / 2001 г. на Вр.ОС, БУЛСТАТ: 106530654 Ремонтиране и преустройване на: 1. парни и водогрейни котли и котли с органични топлоносители; 2. тръбопроводи за водна пара и гореща вода с температура на транспортираната среда до 250 °С или налягане до 1,6 МРа; 3. стоманени или полиетиленови разпределителни газопроводи и съоръженията към тях за природен газ; 4. стоманени или полиетиленови промишлени и сградни газови инсталации за природен газ; 5. бутилкови инсталации за природен газ. Удостоверение № ВР040/30.01.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-028/08.05.2014 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. e-mail: aesp@abv.bg
ВР041 2008/01/28 „ЕНЕРГОМОНТАЖ -АЕК” АД гр. Козлодуй, площадка АЕЦ, рег. ф. д. № 624 / 1996 г. на ВрОС БУЛСТАТ: 106013486 1. Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови, кулови, конзолни, бордови кранове и стрелови кранове, монтирани на автомобили или самоходни и несамоходни шасита, електрически телфери и подвижни работни площадки; 2. Ремонтиране и преустройване на: 2.1 парни и водогрейни котли и котли с органичен топлоносител; 2.2 съдове, работещи под налягане; 2.3 тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 2.4 преносни и стоманени разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, метални промишлени и сградни газови инсталации за природен газ; 2.5 ограничителни устройства на парни и водогрейни котли, котли с органичен топлоносител, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Удостоверение № ВР041/28.01.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-086/05.07.2013 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВР042 2008/02/18 ЕТ ЕЛАС-ДК-ИВАН ЙОСИФОВ гр. Враца, ж.к. "Дъбника", бл. 124, вх. В, ап. 44, рег. ф. д. № 48 / 1991 г. на ВРОС, БУЛСТАТ: Е 040644914 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № ВР042/18.02.2008 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-092/12.11.2018 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град Враца кв. ЛЮТИБРОДСКИ, бл. 124, вх. В, ап. 44
ВР043 2008/02/25 М-КАЕЛ ЕООД гр. Враца, ул. ”Априлско въстание” № 24 рег. ф. д. №511 / 2001г. на ВрОС Булстат: 106531927 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: промишлени и битови стоманени газови съоръжения и инсталации за ВВГ / без автомобилни газови уредби / , съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа, мостови, козлови, портални кранове и кранове, стрелови тип, монтирани на автомобили или самоходни и несамоходни шасита и електрически телфери и метални газопроводи, газови съоръжения и инсталации за природен газ с налягане до 1,6 МРа Ремонтиране и преустройване на: парни котли с работно налягане до 1,6 МРа, водогрейни котли и тръбопроводи за водна пара и гореща вода с максимално налягане 1,6 МРа и температура на транспортираната среда до 200 С.
ВР044 2008/04/04 ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-КОЗЛОДУЙ АД гр. Козлодуй, площадка на АЕЦ-Козлодуй, рег. ф. д. № 1551 / 1991 г. на ВрОС, БУЛСТАТ 106002315 Поддържане на мостови, козлови и кулови кранове и електрически телфери. Удостоверение № ВР044/04.04.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-29/07.06.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВР045 2008/04/22 ЕТ ФЕНИКС-ВЕНЦИСЛАВ КАМЕНОВ гр. Монтана, Промишлена зона, СП ТЕРСНАБ, Склад за химикали, рег.ф.д.№ 107 / 1992, МОС, БУЛСТАТ 821102639 Поддържане на мостови и козлови кранове, стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита, електрически телфери и подвижни работни площадки.
ВР046 2008/05/17 ЕНЕРГОИНВЕСТ – РЕМОНТНА КОМПАНИЯ АД гр. Враца, Западна индустриална зона, п.к. 248 рег. ф. д. №757 / 1993 г. Булстат: 106006370 Ремонтиране и преустройване на парни котли с налягане до 1,6 МРа и водогрейни котли с температура на нагряваната вода до 250 º С; тръбопроводи за водна пара и гореща вода с налягане до 1,6 МРа и температура на транспортираната среда до 250 º С; стоманени разпределителни газопроводи за природен газ с налягане до 1,6 МРа и съоръженията към тях; метални промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ. Удостоверение № ВР046/17.05.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-087/18.11.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВР047 2008/05/28 СЕМКОВ-2001 ЕООД с. Бели Извор, община Враца рег.ф.д. №200 / 2001 г. ВрОС БУЛСТАТ: 106527747 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови, портални кранове и кулокранове.
ВР048 2008/06/30 ХИМКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД гр. Враца, ул. “Никола Симов – Куруто” № 7, ет. 2, рег.ф.д. № 277 / 1999 г. на ВрОС, БУЛСТАТ 106065382 1. Ремонтиране и преустройване на съдове, работещи под налягане с работно налягане до 1,6 МРа; 2. Поддържане, ремонтиране и преустройване на газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации, горивни уредби и газови уреди за пироден газ или втечнени въглеводородни газове, с работно налягане до 1,6 МРа, без изпълнение на неразглобяеми съединения на пластмаси и цветни метали.
ВР049 2008/07/01 РМЗ ВРАТЦАТА ООД гр. Враца, шосето за гр. Мездра, рег.ф.д. № 1215 / 1994 г. на ВрОС, БУЛСТАТ 816099700 1. Ремонтиране и преустройване на: 1.1. съдове, работещи под налягане; 1.2. тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 1.3. парни и водогрейни котли, с изключение на енергийни котли; 1.4. нефтопроводи и нефтопродуктопроводи; 1.5. стоманени разпределителни газопроводи и съоръженията към тях и стоманени промишлени и сградни газови инсталации за природен газ; 1.6. стоманени газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове; 1.7. товароподемни кранове и релсовите пътища към тях, електрически телфери, товарозахващащи органи и сменяеми товарозахващащи приспособления. 2. Поддържане на електрически телфери и мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях. Удостоверение № ВР049/01.07.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра на ДАМТН със Заповед № А-О-113/14.06.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
ВР050 2008/07/09 ЛЕЙБЕР ГАЗ ООД гр. Монтана, ул. “Екзарх Йосиф ” № 19, рег. ф. д. № 27 / 2000 г. на ОС-Монтана, БУЛСТАТ 111501138 Ремонтиране и преустройване на метални промишлени и сградни газови инсталации за природен газ, с работно налягане до 1,6 МРа.
ВР051 2008/07/09 ТОПЛОФИКАЦИЯ АД гр. Монтана, ул. “Цар Самуил ” № 24, рег. ф. д. № 536 / 1998 г. на ОС-Монтана, БУЛСТАТ 111036109 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 МРа и водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 110 º С; 2. Съдове, работещи под налягане, с работно налягане до 1,6 МРа; 3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода с температура на транспортираната среда до 250 º С или налягане до 1,6 МРа; 4. Сградни газови съоръжения и инсталации и газови уреди за природен газ, с работно налягане до 0,5 МРа.
ВР052 2008/07/09 “ДИСК-ГТ 93” ООД гр. Враца, ул. “Кръстьо Българията” № 29, ап. 1, рег. ф. д. № 746 / 1998 г. на ВрОС, БУЛСТАТ 106054226 Ремонтиране и преустройване на: 1.парни и водогрейни котли, с работно налягане до 2, 0 МРа; 2. съдове, работещи под налягане; 3. тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4. метални газови съоръжения и инсталации за природен газ. Удостоверение № ВР052/09.07.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-080/15.12.2012 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВР053 2008/07/14 МОНОЛИТ АД гр. София, ж.к „Овча купел”, бл. 525, вх. Г, ет. 6, ап. 107, рег.ф.д.№ 4302 / 2005г. на СГС, Булстат: 111000846 Поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения.
ВР054 2008/10/20 МИР БГ АД гр. София, район „Триадица”, ул.”Тунджа” № 48, ап.1, рег. ф. д. № 2954 / 2007 г. на СГС, Булстат: 175256044 Поддържане на повдигателни съоръжения. Удостоверение № ВР054/20.10.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-010/30.01.2019 г. на Заместник-председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град София , р-н Триадица кв. СТРЕЛБИЩЕ, БОРОВЕЦ № 3, ап. 2
ВР055 2008/12/17 ЕТ ФЕНИКС-ВЕНЦЕСЛАВ КАМЕНОВ гр. Монтана, ж.к. „Плиска”, бл.19, вх.Б, ап.19, рег. ф. д. № 107 / 1992 г. на ОС гр.Монтана, БУЛСТАТ 821102639 Поддържане на кулови кранове
ВР056 2009/06/30 „ЦВЕТКОВИ – 2008” ООД гр. Враца, ж.к. „Дъбника”, бл. 2, вх. „Б”, ет. 2, ап. 25, ЕИК 200476567 Поддържане на електрическата част на мостови и козлови кранове. Удостоверение № ВР056/30.06.2009 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-039/09.05.2012 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВР057 2009/07/29 ЕНЕРГОРЕМОНТ-КОЗЛОДУЙ ЕООД гр. Козлодуй Площадка на АЕЦ - Козлодуй ЕИК 106629378 Ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4. Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи и съоръженията към тях.
ВР058 2009/08/25 ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ ООД гр. Козлодуй, Територията на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, рег. ф. д. № 358/2001 г. на Вр.ОС, БУЛСТАТ 831577794 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Мостови кранове с товароподемност до 250 t и козлови кранове с товароподемност до 100 t и релсовите пътища към тях. 2. Пристанищни контейнерни кранове с товароподемност до 100 t и релсовите пътища към тях. 3. Грайферни кранове-претоварачи с товароподемност до 40 t и релсвите пътища към тях. 4. Товарозахващащи органи и товарозахващащи приспособления.
ВР059 2009/10/23 ТЕРМОБАЛАНС 2008 ООД гр. Монтана, ул. “Александър Стамболийски” № 12 ЕИК 200281599 Ремонтиране и преустройване на стоманени сградни газови инсталации за природен газ с работно налягане до 0,01 МРа. Удостоверение № ВР059/23.10.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-048/12.05.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВР060 2009/11/05 ГИПС АД с.Кошава, област Видин, ЕИК 815121745 Поддържане и ремонтиране на: 1. Мостови и козлови кранове. 2. Електрически телфери.
ВР061 2010/01/08 ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-КОЗЛОДУЙ АД област Враца, площадка на АЕЦ-Козлодуй, ЕИК 106002315 Поддържане на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита. Удостоверение № ВР061/08.01.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-30/07.06.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВР062 2010/01/27 ГОЛДЕН ХЕНДС-НИКОЛОВИ И СИЕ СД гр. Лом , област Монтана ул. „Г. Димитров” №44 ЕИК 821110123 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Парни и водогрейни котли; 2.Тръбопроводи за водна пара или гореща вода.
ВР063 2010/03/04 ЕНЕМОНА АД гр. Козлодуй ул. „Панайот Хитов” №1А рег. ф. д. №542 / 1990 на ВрОС Булстат: 020955078 Ремонтиране и преустройване на: 1. Полиетиленови разпределителни газопроводи, промишлени газопроводи, сградни газови съоръженията и инсталации за природен газ; Удостоверение № ВР063/04.03.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-029/05.02.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ)от ЗТИП. град София , р-н Слатина кв. Гео Милев, ул. Коста Лулчев № 20
2. Газопроводи, газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.
ВР064 2010/04/14 ГЛОБАЛ ГАЗ ООД гр. Враца бул. „Демокрация” №28, вх.А, ап.9 рег.ф.д. № 87 / 2002 г. на ВрОС Булстат: 106563483 1.Ремонтиране и преустройване на: 1.1.Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа; 1.2. Парни и водогрейни котли; 1.3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с налягане до 8,0 МРа или температура до 450ºС 2.Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 2.1. Стоманени промишлени и сградни газови инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ; 2.2. Стоманени промишлени и сградни газови инсталации, горивни уредби и газови уреди за втечнени въглеводородни газове. град Враца ул. СТРАХИЛ ВОЙВОДА № 3
ВР065 2010/05/25 „ВРАЦА ИНВЕСТ ГРУП” ООД гр. Враца ул. „Лукашов” №13 Б ЕИК 106588682 1.Ремонтиране и преустройване на: 1.1.Парни и водогрейни котли; 1.2. Съдове, работещи под налягане; 1.3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода 1.4. Стоманени промишлени и сградни газови инсталации за природен газ или ВВГ; 2.Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 2.1 Мостови и козлови кранове; 2.2. Електрически телфери. Удостоверение № ВР065/25.05.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-093/23.08.2013 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВР066 2011/02/09 ХИМРЕМОНТСТРОЙ ВРАЦА ВГ ЕООД гр. Враца, ж.к. „Източна индустриална зона” ул. „Мездренско шосе” ЕИК 201257131 1.Ремонтиране и преустройване на: 1.1.Парни и водогрейни котли; Удостоверение № ВР066/09.02.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-004/19.01.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
1.2. Стационарни съдове, работещи под налягане;
1.3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода.
1.4. Стоманени или полиетиленови промишлени, сградни и бутилкови газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове;
1.5 Преносни газопроводи, стоманени или полиетиленови разпределителни газопроводи и съоръженията към тях и промишлени газови инсталации за природен газ;
1.6 Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи;
1.7. Мостови, козлови, стрелови и портални кранове и релсовите пътища към тях;
1.8 Електрически телфери, електрически товарни колички и релсовите им пътища;
1.9. Подвижни работни площадки;
2.Поддържане: 2.1 Мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях и конзолни кранове;
2.2. Електрически телфери, електрически товарни колички и релсовите им пътища;
2.3. Подвижни работни площадки.
ВР067 2011/03/15 СЪКСЕС-В 2010 ЕООД гр. Бяла Слатина, ул. „Цар Асен” № 100 ЕИК 201392015 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
ВР068 25.03.2011г АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД гр. Козлодуй, област Враца, ЕИК 106513772 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора. Удостоверение № ВР068/25.03.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-224/30.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВР069 27.04.2011г АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД гр. Козлодуй, област Враца, ЕИК 106513772 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Съдове, работещи под налягане; 2.Тръбопроводи за водна пара и гореща вода.
ВР070 2011/06/01 АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД гр. Козлодуй, област Враца, ЕИК 106513772 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Мостови кранове до 320 тона; 2. Козлови кранове до 32 тона; 3. Конзолни кранове до 12,5 тона; 4. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; 5. Товарозахващащи приспособления; 6. Окачени кошове за повдигане на хора. Поддържане на: 1. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита до 80 тона; 2. Подвижни работни площадки
ВР071 2011/10/11 АТОМЕНЕРГОСТРОЙПРОГРЕС ЕАД гр. Козлодуй, област Враца, Площадка АЕЦ-ЕАД ЕИК 106530654 Поддържане на: 1. Козлови кранове 2. Мостови кранове 3. Автокранове 4. Подвижни работни площадки 5. Кулокранове 6. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове 7. Портални кранове Удостоверение № ВР071/11.10.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-028/08.05.2014 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВР072 2011/11/18 СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ООД, гр. Враца, Хранително-вкусова зона (бивш стар Месокомбинат), ЕИК 106567617 Ремонтиране и преустройване на стоманени или пластмасови разпределителни газопроводи.
ВР073 14.12.2011 г. ВИПОМ АД Гр. Видин Ул. „Цар Иван Асен II” 9 ЕИК 815123244 Поддържане на: 1. Мостови кранове; 2. Конзолни кранове; 3. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
ВР074 2011/12/14 ЕНЕМОНА СТАРТ АД Гр. Козлодуй, „Площадка АЕЦ Козлодуй”, „Енергомонтаж АЕК” АД, монтажна база, битова сграда, ет.2 ЕИК 106051903 Ремонтиране на електрическата част на: 1. Товароподемни кранове; 2. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове. Удостоверение № ВР074/14.12.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-082/04.11.2014 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВР075 2012/02/14 „Мир Експорт” ЕООД гр. София ж.к „Красно село” ул. „Хубча” №8, ет. 7, ап.27 ЕИК 200710251 Поддържане на: 1. Мостови кранове 2. Козлови кранове Удостоверение № ВР075/14.02.2012г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-014/21.01.2013 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВР076 2012/02/15 ЕТ ЗАКО-90-ЗАМФИР ЦЕНОВ гр. Враца, ул. „Христанчо Матов” №1, вх А, ап.5 ЕИК 106015323 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора. град Враца ул. ВЕЛИСЛАВ ДРАМОВ 1 вх.А ап.5, ет. 3
ВР077 2012/02/15 ЕТ ТРИУМФ-ММ-МАРИЯН МАРИНОВ гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” №6, вх.А, ап.11 ЕИК 816003479 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
ВР078 2012/02/16 ЕТ ВИКТОР-1987-ЦВЕТАН ХРИСТОВ гр. Враца, кв. "Триъгълника", бл. 51, вх. "Д", ап. 110, ЕИК № 816038109 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
ВР079 2012/02/16 ЕТ АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ гр. Берковица, ул. "Цар Крум" 5, ЕИК 111031731 Поддържане и ремонтиране на самостоятелни асансьори с едноскоростно или двускоростно асинхронно електрозадвижване или с електро-хидравлично задвижване, с ръчни или полуавтоматични врати, с релейно или електронно управление и с височина на повдигане до 25 m. Удостоверение № ВР079/16.02.2012г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-147/25.10.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
ВР080 2012/02/17 АГРОТЕХЧАСТ АД гр. Оряхово, обл. Враца ул. „Врачанско шосе” ЕИК 106010269 Поддържане на: 1. Козлови кранове; 2. Конзолни кранове; 3.Електрически телфери.
ВР081 2012/11/15 ЕТ МИ-ВИ-ДИМИТЪР ПЕТРОВ гр. Видин, ул. "Тр. Китанчев", бл."Златен лев", вх."А", ап. 8, ЕИК 040018579 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
ВР082 2013/02/04 МИР MОНТАНА ЕООД гр. София ж.к „Красно село”, ул. „Хубча” №8, ет. 7, ап.27 ЕИК 831490001 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Мостови кранове;
2. Козлови кранове.
ВР083 2013/03/15 БОРИСЛАВ БОРИСОВ-ББ ЕООД гр. Лом, ул. "Крали Марко" № 4, ЕИК 111540301 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Мостови кранове;
2. Козлови кранове.
3. Електротелфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
ВР084 2013/03/29 СЕМКОВ-2001 ЕООД с. Бели извор, обл. Враца, ЕИК 106527747 Поддържане на: 1. Кранове стрелови тип, монтирани на самоходни или несамоходни шасита;
2. Подвижни работни площадки.
ВР085 2013/04/29 СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ООД гр. Враца, Хранително - вкусова зона / бивш стар Месокомбинат / ЕИК 106567617 Поддържане на кранове стрелови тип, монтирани на самоходни или несамоходни шасита.
ВР086 2013/06/14 ЕНЕРГОРЕМОНТ-КОЗЛОДУЙ ЕООД гр. Козлодуй, Площадка на „АЕЦ-КОЗЛОДУЙ“ и ЕИК 106629378 Поддържане, ремонтиране и преустройване на преносни газопроводи, стоманени или пластмасови разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ.
ВР087 2014/01/21 АТОМЕНЕРГОРЕMОНТ ЕАД гр. Козлодуй, площадка АЕЦ и ЕИК 106530686 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер и електромагнит;
2. Товарозахващащи приспособления;
3. Окачени кошове за повдигане на хора;
4. Подвижни работни площадки;
5. Строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари.
ВР088 24.3.2014 г. АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД гр. Козлодуй, област Враца, ЕИК 106513772 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
ВР089 2014/05/10 АГРОТЕХЧАСТ АД гр. Оряхово, обл. Враца ул. „Врачанско шосе” ЕИК 106010269 Поддържане на мостови кранове.
ВР090 2014/05/14 ХИДКОМ АД гр. Оряхово, ул. „Шосето за Лесковец“ № 4 и ЕИК 106009053 Поддържане на: 1. Мостови, козлови и конзолни кранове; 2. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
ВР091 28.10.2014 г. МОНТАНА ЛИФТ ЕООД гр. Монтана, ул. "Юрий Венелин" № 17, ет. 1, ап. 1 и ЕИК 203107543 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
ВР092 2015/08/26 ТПК "БУК" с. Орешец, ж.к. "Гара Орешец", общ. Димово, обл. Видин и ЕИК 105035287 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
ВP093 13.11.2015 г. СД ГОЛДЕН ХЕНДС-НИКОЛОВИ И СИЕ гр. Лом, ул. "Г. Димитров" № 44 ЕИК 821110123 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Товароподемни кранове; 2. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове; 3. Електрически телфери, които не са монтиранни на товароподемни кранове; 4. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит; 5. Товарозахващащи приспособления; 6. Окачени кошове за повдигане на хора; 7. Подвижни работни площадки.
ВР094 23.12.2015 г. ЕТ "ДАРИМЕКС-ДОРА ХРИСТОВА" гр. Монтана, ул. "Иван Давидков" №2 и ЕИК: 130008580 Поддържане на мостови, козлови и конзолни кранове и електрически телфери които не са монтирани на товароподемни кранове и товарозахваащи приспособления.
ВР095 27.05.2016 г. ЕТ "ЕЛАС-ДК-ИВАН ЙОСИФИВ-ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА", гр. Враца, ж.к. "Дъбника", бл. 124, вх. В, ет, 4, ап. 44 ЕИК 203921894 Поддържане, рмеонтиране и преустройване на асансьори
ВР096 27.05.2016 г. "СТОЕВ И СИН ВР" ЕООД, гр. Враца, ул. "Хаджи Димитър" № 9 и ЕИК 202992130 Подържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
ВР097 05.04.2018 г. "ВЕРТИКАЛЕН ТРАНСПОРТ 2018" ЕООД гр. Враца, ул. "Генерал Леонов" № 14, вх. Б, ет. 4, ап. 20, ЕИК: 204948613 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори с едноскоростно и двускоростно електрическо задвижване или с електро-хидравлично задвижване, със скорост на движение до 1,0 m/s-1, с регулиране скоростта на движение.
ВР098 05.07.2018 г. "ДЖЕНЕРАЛ КЛИМА" ЕООД гр. Враца, ул. "Спас Соколов" № 30, ЕИК: 106624776 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Разпределителни газопроводи и отклонения отклонения от тях, газорегулаторните и газоизмервателните пунктове и табла за природен газ, с работно налягане до 1.6 МРа; 2. Газопроводите, газовите съоръжения, горивните уредби, газорегулаторните пунктове и табла на промишлените газови инсталации за природен газ, с работно налягане до 1.6 МРа; 3. Газопроводите и газорегулаторните пунктове на сградните газови инсталации за природен газ; 4. Газови уреди за природен газ;
ВР099 06.07.2018 г. "ТОДА ЛИФТ" ЕООД , гр. Ловеч, ж.к. Младост, бл. 310, вх. Б, ет. 1, ап. 3 и ЕИК: 204993195 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със сложна конструкция - асансьори с двускоростно или регулируемо електрическо задвижване или с електро-хидравлично задвижване, със скорост на движение до 1,0 m.s-1, с автоматични врати, с групово управление на два асансьора, с неограничена височина на повдигане.
ВР100 08.08.2019 г. "ВЕРТИКАЛЕН ТРАНСПОРТ АЛФИ" ЕООД, гр. Враца, ул. "Генерал Леонов" № 14, вх. Б, ет. 4 и ЕИК: 205635767 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
1. Строителни идруги подемници за повдигане на хора или на хора и товари, които попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините, приета с Постановление 140 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.; попр., бр. 71 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2010 г.), независимо от датата на производството им и нормативния акт, определящ устройството им, който е бил в сила към датата на тяхното производство.
2. Асансьори със скорост на движение до 1,0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
ВР101 16.12.2019 г. ''ПОДЕМ З-90'' ЕООД, гр. Враца, ул. „Христанчо Матов“ № 1, вх. А, ап. 5 и ЕИК 205669328 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори с двускоростно или регулируемо електрическо задвижване или с електро-хидравлично задвижване, със скорост до 1,0 m/s, с автоматични врати, с групово управление на два асансьора, с неограничена височина на повдигане.