одобрен

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерална вода - находище Джебел, гр.Джебел

Уникален идентификатор:  fae57762-31f7-42d8-8ea5-b928f8165a8f

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 14:43:08
  • Създаден от: kmet_dj
  • Последна промяна: 2020-02-11 14:43:08

№ на разрешителното

Дата на издаване

Титуляр

Лице, което представлява титуляра (пълномощник)

Седалище на титуляра

Адрес за кореспонденция

Единен идентификационен номер (ЕИН) по Булстат

ЕГН

Име на водния обект

Водовземно съоръжение (водоизточник)

Поречие

Цели на водоползването/ползването

Място на водовземането

Разпределение на разрешеното водно количество [m3]

Срок на действие

Забележка

Административно-териториална единица Място на водоползването
населено място община район област населено място община район област ЕКАТТЕ денонощно месечно сезонно годишно начален краен
1 09.03.2016 г. община Джебел Бахри Юмер - кмет гр.Джебел Джебел Кърджали ул."Еделвайс" № 19 000235831 находище "Джебел" Сондаж № 3 Ълджа дере питейно - битови нужди за населението - общо безвъзмездно ползване по чл.41 от закона за водите Сондаж № 3 се намира на 1440,0 m С от гр.Джебел, кв."Боровец", з-ще с.Папрат Джебел Кърджали 55436 Обществена чешма, в имот № 000568, з-ще с.Папрат, ЕКАТТЕ 55436 17 6307 (за срока на разрешителното) 30 дни след издаване на разрешителното 08.02.2036 г.
2 18.04.4017 г. ЕТ"СЬОНМЕЗ - САЛИ ЯШАР" Сали Яшар Алиосман гр.Кърджали Кърджали Кърджали гр.Кърджали, п.к.6600, ж.к."Гледка", ул."Лилия Карастоянова" № 31 108013876 находище "Джебел" Сондаж № 3 Ълджа дере питейно - битови нужди и профилактика Сондаж № 3 се намира на 1440,0 m С от гр.Джебел, кв."Боровец", з-ще с.Папрат Джебел Кърджали 55436 обект:"Къмпинг", разположен на територията на имот № 010382, местността "Хъярлък" в землището на с.Цвятово, община Джебел, област Кърджали 39.4 14371 (за срока на разрешителното) 30 дни след издаване на разрешителното 08.02.2036 г.