одобрен

Регистър на заверени технически паспорти на сгради 2018

Уникален идентификатор:  fb70bf1d-8e47-49cf-ba70-055a597356f3

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-09 14:54:15
  • Създаден от: mariya_nikolova
  • Последна промяна: 2020-01-09 14:54:15

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ ЗА 2018 г.

Пореден № Регистрационен номер Обект/Строеж Категория на обекта Местонахождение Собственик,
Възложител
1 21052.1015.2186 ВиК отклонения към имот с ИД:21052.1015.264 пета ИД:21052.1015.2186 ИД:21052.1015.2195 Стойко Крумов Янев
ИД:21052.1015.2196 ИД:21052.1015.2193 ИД:21052.1015.264
2/12.01.2018г. 21052.118.59.3 Хладилен склад към колбасарски цех V-та 21052.118.59 по КК на Димитровград Монита ООД
3/26.01.2017г. 21052.1018.368.2 Еднофамилна жилищна сграда V-та 21052.1018.368.2 по КК на гр. Димитровград Иван Гочев Иванов
4/01.02.2018г. 21052.1018.924 Вилна сграда V-та 21052.1018.924 по КК на гр. Димитровград Ангел Димитров Кунев
5/06.02.2018г. 21052.1015.235.4 Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с НПЕЕМЖС на блок бул. Стефан Стамболов №3 гр.Димитровград ІІІ-та 21052.1015.235.4 по КК на Димитровград СС „Димитровград, бул. Ст. Стамболов №3 и Община Димитровград
актуализация
6/07.02.2018г. Кабелна линия на Еском ООД ІV-та на територията на гр. Димитровград ЕСКОМ ООД
7/08.02.2018г. Базова станция HKV0050.A002 – Radievo – с честотен обхват 900 MHZ 2100 MHZ на “МОБИЛТЕЛ” ЕАД /преустройство на съществуваща базова станция/ ІІІ-та ПИ 001007, землище с. Радиево, общ. Димитровград „МОБИЛТЕЛ” ЕАД
8/13.03.2018г. Базова станция с честотен обхват 900-1800-2100 MHZ HKV0126.A „Крум” на “МОБИЛТЕЛ” ЕАД ІІІ-та ПИ 055089, землище с. Крум, общ. Димитровград „МОБИЛТЕЛ” ЕАД
9/13.03.2018г. Базова станция с честотен обхват 900-1800-2100 MHZ HKV0131.A „Чабукли” на “МОБИЛТЕЛ” ЕАД ІІІ-та ПИ 001097, местност „Ханчето”, землище с. Крепост, общ. Димитровград „МОБИЛТЕЛ” ЕАД
10/16.03.2018г. Гараж със склад за гуми V-та ПИ 151020, м-ст „Далъмазар”, з-ще с.Крепост, общ.Димитровград Росица Асенова Кехайова, Красимир Асенов Кехайов
11/19.03.2018г. 21052.1015.485 Външно ел. захранване на обект : „Многофамилна жилищна сграда с гаражи и магазини” ІV-та 21052.1015.2185 и 21052.1015.2186 – второстепенна улица по КК на гр. Димитровград „Електроразпределение юг” ЕАД
12/19.03.2018г. 21052.339.53 Външно ел. захранване на сграда на транспорта в имот с идент. 21052.339.53 и Промишлена сграда в имот с идент. 21052.339.29 V-та 21052.1015.29 - второстепенна улица по КК на гр. Димитровград „Електроразпределение юг” ЕАД
13/19.03.2018г. 21052.1015.2235 Външно ел. захранване на обект сграда –складова база, склад в имот с идент. 21052.1015.2235 и Промишлена сграда в имот с идент. 21052.339.29 V-та 21052.1015.2185 - улица по КК на гр. Димитровград „Електроразпределение юг” ЕАД
14/19.03.2018г. 21052.1018.81 Външно ел. захранване на Жилищна сграда в имот с идент. 21052.1018.81 по КК на гр. Димитровград V-та 21052.1018.604 – второстепенна улица по КК на гр. Димитровград „Електроразпределение юг” ЕАД
15/19.03.2018г. Външно ел. захранване на обект Хладилен склад – завишаване на мощност”в УПИ VІ-355, кв. 12 по плана на с. Брод , общ. Димитровград V-та Улици: Вела Пеева, Опълченска, Паню Ангелов и имот отреден за трафопост в с. Брод, общ. Димитровград „Електроразпределение юг” ЕАД
16/05.04.2018г. 21052.1015.303.30.7 Преустройство на кафе аператив в магазин за оптика и очен кабинет ІV-та Самостоятелен обект в сграда с ид. 21052.1015.303.30.7, кв. 164 по ПУП на гр. Д-град „Оптиком БГ” ООД гр. Хасково
17/05.04.2018г. 21052.1016.310.1 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилен жил. блок с ид. 21052.1016.310.1, кв 69 по плана на гр. Д-град, ул. „Гео Милев” 18, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многопфамилни жилищни сгради ІІІ-та Кв. 69, ПИ с ид. 21052.1016.310 по КК на гр. Д-град, сграда с ид. 21052.1016.310.1 по КК на гр. Д-град, с административен адрес ул. „Гео Милев” 18 Етажна собственост-сдружение на собствениците ул.Гео Милев бл.№18-нов, гр.Димитровград и Община Димитровград
18/16.04.2018г. Жилищна сграда - двуетажна V-та УПИ ХХ-82, кв. 9 , с. Добрич, общ. Д-град Никола Петков Николов и Йорданка Атанасова Николова
19/18.04.2018г. Пристройка към ресторант и мотел и надстройка за мотел ІV-та УПИ І – 555, 557 по ПУП на с. Радиево, общ. Димитровград „АРДА - ТУР” ЕООД
20/02.05.2018г. 21052.1015.2230 Магазини за промишлени стоки V-та 21052.1015.2230, УПИ VІІІ-6445, кв.184 по плана на гр.Димитровград Даринка Георгиева Тодорова
21/02.05.2018г. Еднофамилна жилищна сграда V-та УПИ ХІІІ-252, кв. 21 с. Каснаково Янка Димитрова Ванева
22/03.05.2018г. 21052.1015.12.1 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилен жил. блок с ид. 21052.1015.12.1, кв 82 по плана на гр. Д-град, ул. „Захари Стоянов” 2, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многопфамилни жилищни сгради ІІІ-та Кв. 82, ПИ с ид. 21052.1015.12 по КК на гр. Д-град, сграда с ид. 21052.1015.12.1 по КК на гр. Д-град, с административен адрес ул. „Захари Стоянов” 2 Етажна собственост-сдружение на собствениците „Армейци 1981” Димитровград, ул. „Захари Стоянов” 2
23/21.05.2018г. 21052.1011.58.3 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофам. жил. сграда с ид. 21052.1011.58.3, кв 118 по плана на гр. Д-град, ул. „Простор” 8, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многопфамилни жилищни сгради ІІІ-та 21052.1011.58.3 по КК на Димитровград Етажна собственост-сдружение на собствениците гр.Димитровград, ул. „Простор” 8
УПИ І, кв.118 по Димитровград
24/25.05.2018г. „Магазин със склад за промишлени стоки” V-та УПИ ХІ-567, кв.33 по ПУП на с.Радиево, общ.Димитровград Желязко Димчев Митев
25/29.05.2018г. Жилищна сграда V-та УПИ ХVІІ-696, кв.71 по ПУП-ПРЗ на с.Горски Извор Иво Димов Ганчев
26/29.05.2018г. „Присъединителен газопровод” за захранване на обект Асфалтова базаи допълващо и обслужващо застрояване ПИ 000401, местност Долна чешма, землище на с.Крепост „Ситигаз България”ЕАД
27/07.06.2018г. 21052.1010.6536 Жилищна сграда V-та 21052.1010.6536 по КК на Димитровград Божидар Иванов Михайлов
28/07.06.2018г. Изграждане на кула и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари ІV-та Ид.39668.531.220 по КК, местност Ханчето, землище с Крепост Община Димитровград
29/07.06.2018г. Басейн V-та І-555,557, кв. 57 с. Радиево, общ. Димитровград АРДА ТУР ЕООД
30/13.06.2018г. Навес за селскостопанска техника V-та ПИ 000233, м. „Жигерова воденица” земл. с. Бряст, общ. Д-град Станимир Колев Будаков, Наско Колев Будаков, Денка Атанасова Будакова
31/22.06.2018г. Изместване на съществуващ питеен водопровод от имоти №000407 и №001433 в пътното платно на местен път- ПИ 000401 и и водопроводно отклонение към ПИ 001433 м-ст Долна чешма, з-ще с. Крепост І-ва ПИ №000407 и №001433, м-ст Долна чешма, з-ще с. Крепост Щрабаг ЕАД
32/22.06.2018 39668.75.433.2 БКТП 20/0,4 кV-1 х630 кVА І-ва ПИ 001433, м. Долна чешма, з- ще с.Крепост Щрабаг ЕАД
33/22.06.2018 39668.75.433.1 Асфалтова база и допълващо и обслужващо застрояване І -ва ПИ 001433, м. Долна чешма, з- ще с.Крепост Щрабаг ЕАД
34/22.06.2018г. 21052.1012.23.6 Склад за промишлени стоки V-та Гр. Димитровград „БУШЕВ” ЕООД
35/10.07.2018г. 21052.1016.155 „Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура в Община Димитровград по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. – Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров” ІV-та 21052.1016.155 по КК на гр. Димитровград Община Димитровград
/актуализация/
36/10.07.2018г. 21052.1017.269 „Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура в Община Димитровград по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. – СОУ „Васил Левски” гр. Димитровград ІV-та 21052.1017.269 по КК на гр. Димитровград Община Димитровград
/актуализация/
37/10.07.2018г. 21052.1016.335.3 Еднофамилна жилищна сграда и гараж V-та 21052.1016.335 по КК на гр.Димитровград Христо Русев Колев
38/03.08.2018г. Ремонт и реконструкция на пешеходна зона и междублокови пространства в централна градска част (бул. България) гр.Димитровград, І-ви етап: „Ремонт и реконструкция на пешеходна зона” ІV-та кв.164 по ПУП-ПРЗ на гр.Димитровград Община Димитровград
39/07.08.2018г. 21052.1015.87 „Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура в Община Димитровград по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. – СОУ „Любен Каравелов” гр. Димитровград ІV-та 21052.1015.87 по КК на гр. Димитровград Община Димитровград
40/07.08.2018г. 21052.1014.176 „Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура в Община Димитровград по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. – ОУ „Пенчо Славейков” гр. Димитровград ІV-та 21052.1014.176 по КК на гр. Димитровград Община Димитровград
41/17.08.2018г. 21052.1016.82.1 Преустройство на базова станция №6141 ІІІ-та 21052.1016.82 по КК на Димитровград Теленор България ЕАД и ЕС –гр.Димитровград ул. ПV Евтимий №7, вх. В-Г-Д
42/21.08.2018г. 21052.1014.218.16 Преустройство, реконструкция и обединяване на магазин Арда 1 (ид.21052.1014.218.12) и магазин Арда 3 (ид.21052.1014.218.14) в сепермаркет с идент.21052.1014.218.16 V-та Сграда с кад. Ид.1172, попадаща в общински УПИ ХХІІ, кв.148 по ПУП-ПРЗ на гр.Димитровград Тончо Жеков Михайлов
43/24.08.2018г. 21052.338.51 Външно електрозахранване на „Складова база” в имот с ИД:21052.338.51 по КК на град Димитровград ІV-та 21052.335.8 по КК на Димитровград „Електроразпределение юг” ЕАД
44/24.08.2018г. 21052.1016.59.39.5 Преустройство на офис в жилище V-та 21052.1016.59.39 по КК на гр.Димитровград Юлия Владимирова Проданова
45/29.08.2018г. Монтаж на нови шкафове към съществуваща канална мрежа на БТК за VDSL технология ІV-та На територията на гр.Димитровград БТК АД
46/01.10.2018г. 21052.1018.93.1 Пристройка към съществуваща сграда за сезонно ползване V-та 21052.1018.93 по КК на Димитровград Стоян Стоянов Христов
47/16.10.2018г. Базова станция №6161 тип „Cosmosite small” с честотен обхват 900 МНZ на Теленор България ЕАД ІІІ-та ПИ 000210, м-ст „Свети Георги” с.Бодрово, общ. Димитровград ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
48/19.10.2018г. Базова станция № 6352 с честотен обхват 900 МНZ на Теленор България ЕАД ІІІ-та УПИ VІІ-246, кв.35 по плана на с.Странско, общ. Димитровград ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
49/19.10.2018г. Жилищна сграда V-та УПИ ІІІ-92, кв. 13 с. Здравец Димитрина Бойдева Митева
50/24.10.2018г 21052.1013.39 „Външно електрозахранване на хале за складови дейности и автомивка в имот с идентификатор №21052.1013.39 по КК на град Димитровград” V-та №21052.1013.72 и №21052.1013.79 по КК на град Димитровград „Електроразпределение юг” ЕАД
51/24.10.2018г 21052.1016.303 Външно електрозахранване на Tърговски обект в имот с идентификатор №21052.1016.303 по КК на град Димитровград V-та ИД:21052.1016.150; ИД:21052.1016.151 и имот с ИД:21052.1016.303 в кв.61 по КК на град Димитровград „Електроразпределение юг” ЕАД
52/24.10.2018г 21052.1015.264 Външно електрозахранване на Складов обект в ПИ: 21052.1015.264 по КК на Димитровград V-та №21052.1015.2196 и №21052.1015.95 по КК на град Димитровград „Електроразпределение юг” ЕАД
53/24.10.2018г 21052.1012.114 „Външно електрозахранване на сграда” в имот с идентификатор №21052.1012.114 по КК на град Димитровград” V-та ИД:21052.1012.4 и ИД:21052.1012.19 ИД:21052.1012.20 по КК на град Димитровград „Електроразпределение юг” ЕАД
54/24.10.2018г 21052.1015.2350 „Външно електрозахранване на Търговски обекти и заведение за бързо хранене в имот с идентификатор №21052.1015.2350 по КК на град Димитровград” ІV-та №21052.1015.2186 и №21052.1015.2195 по КК на град Димитровград „Електроразпределение юг” ЕАД
55/24.10.2018г 21052.1018.208 „Външно електрозахранване на Вилна сграда” в имот с идентификатор №21052.1018.208 по КК на град Димитровград V-та ИД:21052.1018.616-второстепенна улица по КК на град Димитровград „Електроразпределение юг” ЕАД
56/24.10.2018г 21052.1018.278 „Външно електрозахранване на гараж” в имот с идентификатор №21052.1018.278 по КК на град Димитровград V-та имот с ИД:21052.1018.613-второстепенна улица по КК на град Димитровград „Електроразпределение юг” ЕАД
57/24.10.2018г 21052.1018.250 „Външно електрозахранване на поставяем фургон” в имот с идентификатор №21052.1018.250 по КК на град Димитровград V-та имот с ИД:21052.1018.612-второстепенна улица по КК на град Димитровград „Електроразпределение юг” ЕАД
58/24.10.2018г 21052.339.38 „Външно електрозахранване на Склад за метали в имот с ИД:21052.339.38 по КК на гр. Димитровград” V-та в обхвата на второстепенна улица с №21052.339.22 по КК на град Димитровград „Електроразпределение юг” ЕАД
59/25.10.2018г. Базова станция №6134 с честотен обхват 900, 1800 и 2100МНZ на Теленор България ЕАД ІІІ-та УПИ І-671, кв.65 по ПУП на с.Горски извор, общ. Димитровград Теленор България ЕАД
60/26.10.2018г. 21052.1010.58 „Външно електрозахранване на обект сграда за обществено обслужване в имот с идентификатор №21052.1010.58 по КК на град Димитровград” V-та ИД:21052.1010.94 и ИД:21052.1010.94 по КК на град Димитровград „Електроразпределение юг” ЕАД
61/29.10.2018г. 21052.359.35 Разширение към хотелска част на хотел-ресторант афродита ІV-та ПИ 21052.359.35 по КК на град Димитровград ЕТ „БОЯН – ХРИСТО БОЙЧЕВ”
62/31.10.2018г. РЕКОНСТРУКЦИЯ И СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩО СИЛАЖОВМЕСТИЛИЩЕ В СГРАДА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СЛАМА В ИМОТ 127022, РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ХАЛЕТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПАТИЦИ-МЮЛАРИ В ИМОТ 127038 И ИМОТ 127039 И ПОЛАГАНЕ НА ПОДОВА БЕТОНОВА НАСТИЛКА НА 10 БР. ХАЛЕТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПАТИЦИ V-та ПИ 127022 /реконструкция и смяна предназначението на съществуващо силажовместилище в сграда за съхранение на слама/, ПИ 127038, 127039 /реконструкция на халета за отглеждане на патици-мюлари/, ПИ 127029,127030,127031,127032,127034,127040,127041,127027,127028,127033/ полагане на подова бетонова настилка/; „ПРО АГРО 2000” ООД, ЕИК 130462161,гр.София, представлявано от Павел Петров Челебиев-управител;
63/06.11.2018г. Дървен навес-гараж V-та УПИ ІХ-426, кв. 43 по плана на с. Добрич Иван Желев Иванов
64/06.11.2018г. Гараж със складово помещение V-та УПИ Х-426, кв. 43 по плана на с. Добрич Иван Желев Иванов
65/08.11.2018г. 21052.337.17 Едноетажна еднофамилна жилищна сграда V-та ПИ с ид.21052.337.17 по КК на гр.Димитровград Петър Владимиров Петров
66/08.11.2018г. Подземно ел.захранване на базова станция №6107 в ПИ 065047 в землището на с.Добрич Имоти с №№:0.5, 191.246, 0.11, 0.13, 0.16, 6.17., 65.45, 67.33 и 69.33, земище на с.Дорич, общ.Димитровград „Теленор България”ЕАД
67/12.11.2018г. 21052.1015.273 Реконструкция на второстепенна улица от о.т. 1186 до о.т. 1461 и обособяване на паркинг от улицата при о.т. 1186-1184 по КК на гр. Димитровград ІV-та Между кв. 187 и кв. 189, имот с идент. 21052.1015.273 по КК на гр. Димитровград Община Димитровград
68/12.11.2018г. Преустройство на склас/стол/ в дестилационна за изваряване на плодов сок V-та УПИ І, кв. 47 по ПУП на с. Върбица Венко Ангелов Желев
69/12.11.2018г. 21052.1018.362 Еднофамилна жилищна сграда и СВО V-та 21052.1018.362 по КК на Димитровград Динка Райкова Койнова
70/23.11.2018г. 21052.1015.303.30 Преустройство-промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в бръснаро-фризъорски салон V-та 21052.1015.303.30 по КК на гр. Димитровград Красимир Колев Кирев
71/28.11.2018г. БКТП 2х800кVА с монтиран трансформатор 1х630кVА/20/0,4 кV за захранване на фабрика за автомобилни аксесоари ІІІ-та 39668.72.52 по КК на с.Крепост СА-БА България ЕООД
72/29.11.2018г. 21052.1015.2350 Търговски обекти-магазини за промишлени стоки ІV-та категория 21052.1015.2350 по КК на гр.Димитровград „АСА”ООД
73/29.11.2018г. Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ №4-филиал с.Черногорово V-та категория УПИ ХІІІ-607, кв.29 по плана ан с.Черногорово Община Димитровград
74/29.11.2018 39668.123.18.1 Кравеферма V-та 123018, з-ще на с.Крепост, общ. Димитровград Н. Райнова
75/30.11.2018г. 21052.1016.90.4 Преустройство на търговски обект в сладкарница с цех ІV-та категория 21052.1016.90.4 по КК на гр. Димитровград Калин Стойчев Стойчев
76/06.12.2018г. 21052.1015.249 Изграждане на техническата инфраструктура на територията на бивша консервна фабрика в гр. Димитровград ІV-та категория 21052.1015.249; 272;2185;2186;70;441 по КК на гр. Димитровград Община Димитровград
77/13.12.2018г. 21052.334.25.2 Навес-гараж V-та 21052.334.25.2 по КК на гр. Димитровград Никола Иванов Ходжев
78/18.12.2018 “СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ С ТЕКСТИЛ С АДМИНИСТРАТИВНО-БИТОВА И ПРОИЗВОДСТВЕНО – СКЛАДОВА ЧАСТ И ГАРАЖ ЗА ВЕДОМСТВЕНИ АВТОМОБИЛИ ІV-та категория ПИ 39688.17.13 по КК на с. Крепост, общ. Димитровград „АРМА-ДА БЪЛГАРИЯ” ЕООД
79/19.12.2018г. 21052.1015.299.1 “ПРЕУСТРОЙСТВО НА БАРЧЕ И СКЛАД В ЗАЛА ЗА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ, БАРЧЕ И СКЛАД В СУТЕРЕН” ІV-та категория сутерен на сграда с идент. 21052.1015.299.1 по КК на гр. Димитровград, административен адрес ул. „Цар Борис І” 7 ЕТ „МАК-Г-Гинка Драганова”
80/19.12.2018г. 39668.72.52 Фабрика за автомобилни аксесоари V-та 39668.72.52 по КК на Димитровград Геодит ЕООД
81/19.12.2018г. Разширение на нов гробищен парк ІІ-ри етап ІV-та ПИ 045001, с.Горски Извор, ЕКАТТЕ 17141, местност Кайряка „Гарант”ООД