одобрен

Регистър на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност - гр. Варна

Уникален идентификатор:  fc2b3f26-eb55-4a4d-9665-d471dbe42295

асансьори газови съоръжения газови уреди ДАМТН котли кранове регистър съоръжения с повишена опастност

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-23 15:26:16
  • Създаден от: daniela.maslarska
  • Последна промяна: 2020-06-23 15:26:16

РЕГИСТЪР Приложение № 7 Ф-П-ИДТН-08.07-07 на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в Регионален отдел "Инспекция за държавен технически надзор" Североизточна България, гр. Варна

По силата на § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г., с които се отменят глава шеста на раздел IV от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ред. към бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) и глава втора, раздел VIII от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (ред. към бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) се прекратява действието на издадените до 20.12.2011 г. удостоверения за дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнен въглеводороден газ или инсталации и уредби, монтирани на превозни средства, използващи втечнен въглеводороден или природен газ като гориво. Автомобилните газови уредби се изключват от обхвата на видовете съоръжения с повишена опасност – чл. 32 от Закона за техническите изисквания към продуктите във връзка с чл. 1, ал. 1 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) и чл. 1а от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.).
Регистърът е актуален към 19.06.2020 г.
Номер на Удостоверение Дата на издаване Наименование, адрес, № на ЕИК на лицето получило удостоверение Вид дейност, за която е регистрирано лицето № и дата на заповедта за заличаване на лицето от регистъра и за обезсилване на издаденото удостоверение ДРУГИ
В001 2005/09/15 ЕТ СВЕТИМАР 90-БОЖИДАР БОЖКОВ гр. Варна, ж.к. “Владиславово”, бл. 212, вх. 2, ап. 32, БУЛСТАТ 103192464 Поддържане и ремонтиране на асансьори Удостоверение № В001/15.09.2005 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-020/31.01.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В002 2005/09/15 Агрополихим АД гр. Девня, Промишлена зона Поддържане, ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане, парни и водогрейни котли и повдигателни съоръжения. Удостоверение № В002/15.09.2005 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-005/09.03.2010 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В003 2005/09/21 СИДИ ООД гр. Варна, ул. “Цариброд” № 48 рег. ф.д.39 / 92 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, тръбопроводи за пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане и повдигателни съоръжения. Удостоверение № В003/21.09.2005 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-049/12.03.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В004 2005/09/21 Гранд хотел Варна АД к.с “Св.св. Константин и Елена”, д. № 813109305, Бс. № 1072942 Поддържане и ремонтиране на асансьори Удостоверение № В004/21.09.2005 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-089/11.08.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В005 2005/09/28 ЕЛИНЕКС ООД гр. Варна, ул. “Братя Миладинови” № 68 вх. В, д. №40300584837, Бс. 03952166 Поддържане, ремонтиране и преустройство на повдигателни съоръжения. Удостоверение № В005/28.09.2005 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-027/12.02.2018 г. на и. д. Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град Варна кв. Галата, м.Боровец-Юг, ПИ 1843
В006 2005/09/28 ЕТ АВТЕХ-АНТОН ВЕЛЕВ гр. Варна ж.к. “Възраждане” бл. 35, вх. 4, ап. 81, д.№1036081151, Бс.№103625620 Поддържане и ремонт на автомобилни газови уредби. Удостоверение № В006/28.09.2005 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-010/ 23.07.2009 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В007 7.11.2005г. Варна Газ Инженеринг ЕООД гр. Варна, ул. “Драгоман” №3, д. №1030189929 БУЛСТАТ 103870228 Ремонтиране на газови инсталации за природен газ в жилищни, административни и обществени сгради. Удостоверение № В007/07.11.2005 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-211/21.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК. град Варна ул. Отец Паисий № 60, ет. 6, ап. 157
В008 8.12.2005г. МИКРОМЕТ АД гр. Варна, Западна промишлена зона, ул. "Уста Кольо Фичето" 64 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане и газови съоръжения и инсталации за природен газ и въглеводородни газове с налягане до 1,6 МРа и повдигателни съоръжения.
В009 2006/02/03 Асансьорен сервиз Варна ООД гр. Варна ж.к. “Младост”, бл.142, вх.9, ет. 8, ап.207, ф.д. 3966 / 05 Поддържане и ремонтиране на асансьори град Варна , р-н Одесос Юри Венелин № 3, ет. 1, ап. 1
В010 2006/02/13 КФД АД гр. Варна, ЗПЗ-1, ул.”Крайезерна-Тополи” №6 ф.д.№1189 / 02 Подържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения. Удостоверение № В010/13.02.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-028/13.02.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В011 2006/03/14 СД Асансьорен сервиз-02 Йорданов Панайотов гр. Добрич, ул. “Иван Вазов” № 25, ап.4, ф.д. 172 / 02 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
В012 2006/04/03 ЕТ Димитър Калчев гр. Добрич, ж.к. “Строител”, бл. 61,вх. В, ап. 7, ф.д. 2805 / 92 Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост до 1 m/s. Удостоверение № В012/04.04.2006 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-012/27.04.2011 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В013 2006/04/03 ЕТ Бома-48-Борис Степанян гр. Варна, ж.к. Възраждане, бл.56, вх.2, ет. 7, ап.40, ф.д.4048 / 90 Поддържане и ремонтиране на асансьори
В014 2006/04/04 ЕТ Миг 92-Михаил Кръстев гр. Добрич, ж.к. “Балик”, бл.19, вх. Г, ап.16, ф.д. 683 / 89 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № В014/04.04.2006 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-003/04.03.2010 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В015 2006/05/04 ТОРНАДО ДИЛ ООД гр.Варна, кв.”Изгрев”, п.2883, кв.170 ф.д. 549/1993 г. Поддържане, ремонтиране и преустройване на газопроводи, съоръжения, промишлени и сградни газови инсталации за природен газ с налягане до 1,6 МПа, съоръжения, инсталации, газопроводи, горивни уредби, газови уреди и бутилкови инсталации за ВВГ, съдове, работещи под налягане и парни и водогрейни котли.
В016 2006/05/08 Стронгил 2005 ЕООД гр. Варна, ул. “Генерал Колев”, №21, вх. “А”, ет. 2, ап.9, рег. ф. д. № 2698/2005г., БУЛСТАТ: 1039539232 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
В017 2006/05/10 ЕТ Авангард ТЦ-91-Тодор Цветков гр. Варна, ж.к. “Петлешев”, бл. 143, вх. 7, ет. 2, ап. 3, рег. ф. д. № 2989 / 1991 г., БУЛСТАТ 040243323, дан. №1035003246 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
В018 2006/05/10 ЕТ Стомел 49-Стоян Лазаров гр. Варна, ул. “Битоля” № 19, рег. ф. д. № 9410 / 1991 г., БУЛСТАТ: 813075901, дан.№10330006507 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № В018/10.05.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-160/14.11.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В019 2006/05/11 ЕТ “Добрин Друмев”, гр. Варна 9000, р-н "Одесос", ул. “Мануш войвода” № 1, тел.:052 / 871581, рег.ф.д.№681 / 2001 г., БУЛСТАТ: 103598536 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Лицето е починало и дейността е прекратена
В020 2006/05/11 ЕТ ЛЪЧ-79-Петър Петров гр.Добрич, ж.к. "Балик", бл.5, вх."Д", ап. 1, тел.:058 / 680359, рег.ф.д.№1293 / 1991 , БУЛСТАТ:124084564, дан.№1082023131 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m / s / без асансьори с групово управление на три и повече асансьори / Удостоверение № В020/11.05.2006 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-107/22.10.2013 г. на Главния директор на ГД ИДТН, по желание на търговеца.
В021 2006/05/15 ЕТ Дочо Манковски - Добрич лифт гр.Добрич, ул."Батак" №33, рег.ф.д. №606 / 1995, БУЛСТАТ:124001026 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № В021/15.05.2006 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-052/02.04.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение трето)от ЗТИП.
В022 2006/05/29 ТЕЦ Варна ЕАД с. Езерово, обл. Варна р. Ф. Д. 2304 / 2000 г. Поддържане, ремонтиране и преустройване на съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, парни и водогрейни котли, асансьори и повдигателни съоръжения Удостоверение № В022/29.05.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-054/29.07.2015 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В023 2006/05/29 РОЯЛ ООД гр. Добрич, ул.”България” №3 р.ф.д. № 1084 / 1995 Поддържане и ремонтиране на разпределителни и промишлени газопроводи с раб. налягане до 1,6 МПа, промишлени и сградни газови инсталации, газорегулаторни и измервателни пунктове и табла, газови уреди и горивни уредби за природен газ и газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации, газови уреди и горивни уредби, АГСС и пунктове за пълнене на бутилки до 5 дм3 за втечнени въглеводородни газове. към: 10.09.2014 г. "РОЯЛ" ЕООД
В024 2006/05/29 НОРД АД гр. Девня, пром. зона р.ф.д. №1587 / 1996 Поддържане, ремонтиране и преустройване на съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, парни и водогрейни котли, повдигателни съоръжения, товарни въжени линии, елементи и възли от пром. газови съоръжения и групови бутилкови инсталации за ВВГ и природен газ.
В025 2006/07/25 ЕТ СТАН ЛИФТ 75 - Станимир Станков гр.Варна, ул.Сан Стефано №7, ет.4 рег.ф.д.№1335 / 2002, БУЛСТАТ: 103765049 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № В025/25.07.2006 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-074/18.06.2013 г. на Главния директор на ГД ИДТН, по желание на търговеца.
В026 2006/08/10 ЕТ “ВЕЗИ-ВЕЛИКО ЖЕЛЯЗКОВ” с. Орешак, общ. Аксаково, обл. Варна; Поддържане и ремонтиране на парни и водогрейни котли, тръбопроводи за пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане и повдигателни съоръжения. Удостоверение № В026/10.08.2006 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-002/23.01.2009 г. на Главния директор на ГД ИДТН, по желание на търговеца.
В027 2006/09/26 ЕТ ДИЙТ-58 - Димитър Златев гр. Варна, ул. Апостол Славов, бл. 55, вх. В, ап. 10 БУЛСТАТ: 103037186, рег.ф.д.№7920 / 1992 Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m / s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори) Удостоверение № В027/26.09.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-099/09.12.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение трето)от ЗТИП.
В028 2006/08/14 ЕТ МУРА - Йордан Димитров гр.Варна, ул. Младежка №16, БУЛСТАТ:813160009 рег.ф.д.№684 / 1995 Поддържане и ремонтиране на асансьори Удостоверение № В028/14.08.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-071/19.11.2015 г. на председателя на ДАМТН
В029 2006/08/14 ЕТ ЖЕРОНИ - Георги Станчев гр.Варна, ул.” Подполковник Калитин" №33, БУЛСТАТ: 103142504 рег.ф.д.№ 2575 / 1992 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № В029/14.08.2006 г. е обезсилено итърговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-060/08.09.2015 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В030 2006/08/14 ЕТ "Костадин Пеев" гр.Варна, ж.к. Владиславово, бл.11, вх.12, ап.20 БУЛСТАТ: 103286045 рег.ф.д.№6812 / 1991 Поддържане и ремонтиране на асансьори Удостоверение № В030/14.08.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-178/07.12.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
В031 2006/08/14 ЕТ Весна - Васил Енчев гр. Добрич, ул."Силистра" №53, вх. "Е", ап. 14, БУЛСТАТ:124016260, рег.ф.д.№644 / 1996 Поддържане и ремонтиране на асансьори
В032 2006/08/16 ЕТ Прима- Жеко Петров гр. Варна, бул. Владислав, бл. 25, вх. Е, ап. 107, БУЛСТАТ: 103304461, рег.ф.д.№1508 / 1994 Поддържане и ремонтиране на асансьори Удостоверение № В032/16.08.2006 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-017/23.01.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение трето)от ЗТИП.
В033 2006/08/21 БУЛЛИФТ ООД гр. Варна, ул."Марин Дринов" №62А, БУЛСТАТ: 103812723, р.ф.д.№1152 / 2003 Поддържане и ремонтиране на асансьори град Варна , р-н Владислав Варненчик кв. ВЛ. ВАРНЕНЧИК, бл. 25, ет. 4, ап. 19
В034 2006/08/21 ЖЕРОНИ ЕООД гр. Варна, ул."Подполковник Калитин" №33, БУЛСТАТ: 103796564, р.ф.д.№3098 / 2002 Поддържане и ремонтиране на асансьори
В035 2006/08/31 МОНТАЖИ - ВАРНА АД гр. Варна, р-н “Одесос”, бул. Хр. Ботев №8, Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли; тръбопроводи за водна пара и гореща вода; съдове, работещи под налягане; преносни газопроводи, разпределителни мрежи, компресорни, газорегулиращи, газоизмервателни станции, газорегулаторни пунктове и промишлени газови инсталации за природен газ с работно налягане до 1,6 МРа, изпълнени от стоманени тръбопроводи; нефтопроводи и нефтопродукти и повдигателни съоръжения град Варна , р-н Одесос ул.КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ № 59
В036 2006/08/31 ЕТ ЯНУС-ЯНКО БОГДАНОВ гр.Варна, ж.к. Възраждане, бл. 66, ет. 9, ап. 51, БУЛСТАТ: 103103736, р.ф.д.№7317 / 1992 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № В036/31.08.06 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-007/17.04.2008 г. на Главния директор на ГД ИДТН, по желание на дружеството.
В037 2006/08/31 ЕТ ВИДИ-93-ВАСИЛ ДИМИТРОВ гр. Варна, ж.к. “Владиславово”, бл. 306, вх. 15, ап. 234, БУЛСТАТ: 103060861 рег. ф. д. № 7013 / 1993 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № В037/31.08.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-021/21.10.2009 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В038 2006/08/31 Гарант 76 ООД гр. Варна, ж.к. "Чайка", бл. 14, вх. В, ет. 3, ап. 35 БУЛСТАТ: 148003498, р.ф.д.№4688 / 2005 Поддържане и ремонтиране на асансьори
В039 2006/08/31 ЕТ НАР 68-НИКОЛАЙ РАДЕВ гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Кирил и Методий 34, бл. 2, вх. А, БУЛСТАТ:103056592, р.ф.д.№3974 / 1995 Поддържане и ремонтиране на асансьори Удостоверение № В039/31.08.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-128/03.08.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК
В040 2006/08/31 ЕТ ВИРА-М-СТОЯН ЗЛАТЕВ гр.Варна, ул.д-р Басанович, бл. 19, вх. Г, ет. 5, ап. 15, БУЛСТАТ: 813143910, р.ф.д.№3079 / 1994 Поддържане и ремонтиране на асансьори Удостоверение № В040/31.08.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-098/04.12.2018 г. на Заместник-председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В041 2006/08/31 ЕТ Меро-Методи Методиев гр. Варна, ж.к."Г. Петлешев", бл. 142, вх. 9, ап. 207, БУЛСТАТ: 103125615, р.ф.д.№629 / 1991 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № В041/31.08.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-033/23.05.2014 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В042 2006/09/12 ЕЛЕВА ЕООД гр. Варна, ж.к. Младост, бл.142, вх.9, ет.8, ап.207, БУЛСТАТ: 148036103 р.ф.д.№2191 / 2006 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m / s / без асансьори с групово управление на три и повече асансьори /. Удостоверение № В042/12.09.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-081/19.06.2013 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В043 2006/09/12 ЕТ Венера-В-Васил Василев гр. Добрич, ж.к. Дружба 2, бл. 11, вх.Г, ап.24, БУЛСТАТ: 124087153, р.ф.д.№627 / 1989 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № В043/03.10.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-008/27.04.2011 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В044 3.10.2006г. АСТЕЛ ЕООД гр. Добрич, ж.к. Балик, бл.30, вх.Е, ет.1, ап.2, БУЛСТАТ: 124609352, р.ф.д.№980 / 2002 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори град София , р-н Овча купел бул."Цар Борис III" № 136-Б
В045 3.10.2006г. ЕТ Лачо-62-Любомир Вълчев гр.Добрич, ул. Отец Паисий №35, вх. А, ап.17, БУЛСТАТ: 124009998, р.ф.д.№734 / 1990 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Заличава се от регистъра по молба на търговеца вх.№ 67-00-1325 и протокол от проверка
В046 3.10.2006г. СД Тонус-90-Стоянчеви гр. Добрич, ж.к. “Добротица”, бл.3, вх.Б, ет.4, ап.7 р.ф.д. №2022 / 1990 Поддържане и ремонтиране на парни и водогрейни котли с ниско налягане, промишлени и сградни газови инсталации и уредби за природен газ с налягане до 0,01 МРа Удостоверение № В046/03.10.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-024/07.03.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град Добрич УЛ.РАДЕЦКИ № 2, ап. 1 А
В047 16.10.2006г. БУЛЯРД КОРАБОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ АД гр. Варна, Южна Промишлена Зона, БУЛСТАТ: 103862587, рег.ф.д.№565 / 2004 Поддържане и ремонтиране на повдигателни съоръжения. Удостоверение № В047/16.10.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-104/30.05.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В048 18.10.2006г. ЕТ ЕЛЕКТРОНИКА-МАРИН МАРИНОВ гр. Варна, кв. Възраждане, бл.51, вх.Б, ет.8, ап.45, БУЛСТАТ: 813126551, рег.ф.д.№122 / 1989 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Лицето е починало и дейността е прекратена
В049 18.10.2006г. ЕТ МАРКАЛ-СТОЯН КАЛЧЕВ гр. Варна, ж.к. Г. Петелешев, бл. 132, вх. 4, ап. 60, БУЛСТАТ: 813004490, рег.ф.д.№2860 / 1991 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № В049/18.10.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-142/19.12.2013 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В050 26.10.2006г. ИНОС ИМПЕКС ООД гр. Варна, ул. “Цар Иван Шишман” №16 р.ф.д. №2604 / 2003 т. 052 502 885 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, газопроводи, газови съоръжения и инсталации за природен газ и за ВВГ, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, без изпълнение на неразглобяеми съединения върху цветни метали и неметални материали.
В051 23.11.2006г. Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД гр. Варна, ж.к. Изгрев 865, рег.ф.д.№2810 / 2004, БУЛСТАТ: 103895548 Поддържане, ремонтиране и преустройване на портални кранове
В052 28.11.2006г. ТРАНССТРОЙ-ВАРНА АД гр. Варна, ул. Хан Омуртаг №2, БУЛСТАТ:10304422, рег.ф.д.№5238 / 1995 Поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения - мостови, козлови и стрелови кранове.
В053 12.12.2006г. АВАНГАРД-ТЦ ЕООД гр. Варна, ж.к. Младост, бл. 143, вх.7, ет. 2, ап. 3, БУЛСТАТ: 103836400, рег.ф.д.№2537 / 2003 на ВОС, Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
В054 12.12.2006г. АСАНСЬОРИ ЕООД, гр. Варна, ж.к.Възраждане, бл. 51, вх. 2, ап. 45, БУЛСТАТ:103153212, рег.ф.д.№2317 / 1997на ВОС, тел.:052 / 610018 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори град Исперих ул. СКЪТ № 9
В055 22.12.2006г. МЕТАЛ АД гр. Варна, Западна индустриална зона, БУЛСТАТ: Ю813095401, рег.ф.д.№6354 / 1993 на Варненски окръжен съд, Поддържане на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, газопроводи, съоръжения и промишлени газови инсталации на природен газ, без изпълнение на неразглобяеми съединения. град Варна , р-н Владислав Варненчик ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ул. "ПЕРЛА" № 20
В056 2007/01/03 КВИНТА-М ООД гр. Варна, ул. “Гоце Делчев” № 12, БУЛСТАТ: 103762505, рег.ф.д. .№1067 / 2002 г. на Варненски окръжен съд Поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане, парни и водогрейни котли, газови съоръжения и инсталации за природен газ и втечнени въглеводородни газове. e-mail: kvinta_m@abv.bg
В057 2007/01/08 Строителство и ремонт АД гр. Девня, БУЛСТАТ: Ю103047141 Поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане, парни и водогрейни котли с ниско и високо налягане, газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, преносни и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, товарни висящи двувъжени линии. Удостоверение № В057/08.01.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-037/25.04.2012 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В058 2007/01/12 РИВИЕРА АД гр. Варна, к.к. "Златни пясъци", рег. ф. д. № 3716 / 1990 г. На ВОС, БУЛСТАТ № 103002712 Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m / s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори). Удостоверение № В058/12.01.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-015/18.08.2009 г. на И. Д. Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В059 2007/01/19 ЕТ ДИМИТЪР ДИЧЕВ-ДИЧЕВ гр. Тервел, ул. "Д. Дончев" № 56, рег.ф.д.№ 1197 / 1992 г., БУЛСТАТ № Е 124050322 Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m / s ( без асансьори с групово управление на три и повече асансьори ).
В060 2007/01/19 СД ЖЕЙНОВ И С-ИЕ гр. Добрич, ул. "Славянска" № 16, ап. 12, рег.ф.д.№ 975 / 2002 г., БУЛСТАТ № 124609128, Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m / s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори). Удостоверение № В060/19.01.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличен от регистъра със Заповед № А-О-002/26.02.2010 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В061 2007/01/19 ЕТ ТУРБОМОБИЛ-ГЕОРГИ ДИМИТРОВ гр. Добрич, ж.к. "Дружба 3", бл. 31, вх. "Д", ап. 18, рег.ф.д.№ 2692 / 1992 г.на ДОС, БУЛСТАТ № Е 834022972, Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m / s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори). Удостоверение № В061/19.01.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-009/27.04.2011 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В062 2007/01/22 ЕТ ОТСИРХ-ХРИСТО ХРИСТОВ гр. Добрич, ул. "Стамболийски" № 3, вх. "Б", ап. 7, рег.ф.д.№ 2695 / 1992 г., БУЛСТАТ № Е 124018869 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № В062/22.01.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-010/27.04.2011 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В063 2007/01/22 СД КРАЛЕВ И С-ИЕ гр. Добрич, ж.к. "Дунав", бл. 22, вх. "Б", ап. 15, рег.ф.д.№ 976 / 2002 г., БУЛСТАТ № 124609174, Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори град Добрич ул. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ № 1, вх. В, ап. 12
В064 2007/01/22 СД БАКЛАРОВ И С-ИЕ гр. Добрич, ул. "Цар Петър", бл. 24, вх. "А", ап. 14, рег.ф.д.№ 970 / 2002 г., БУЛСТАТ № 124609167, тел.: 058 / 605475, 0899430647 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № В064/22.01.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-001/05.01.2012 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В065 2007/01/22 СД ТОДОРОВ И СИЕ гр. Добрич, ж.к. "Добротица", бл. 10, вх. "Б", ап. 6, рег. ф. д. № 973 / 2002 г., БУЛСТАТ № 124609142 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
В066 2007/01/22 СД ДИМИТРОВ И С-ИЕ гр. Добрич, ж.к. "Добротица", бл. 40, вх. "Б", ап. 2, рег. ф. д. № 974 / 2002 г., БУЛСТАТ № 124609135 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m / s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори).
В067 2007/01/25 ЕТ ВАЛЕНТИН ЖЕЛЕВ-ВЖЖ-УНИВЕРС гр. Варна, ул. "Яне Сандански", бл. 1, вх. "Д", ап. 25, рег.ф.д. № 5386 / 1993 г. на ВОС, БУЛСТАТ № Е 813102171 Поддържане и ремонтиране на асансьори
В068 2007/02/06 ХОСПИС-ТОНЧЕВА ООД гр. Добрич, ж.к. "Дружба", бл. 56, вх. "А", ет. 3, ап. 6, рег.ф.д. № 515 / 2001 г. На ДОС, БУЛСТАТ № 124543009 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № В068/06.02.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-136/12.10.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В069 2007/02/06 СД ДЯЛ-ЯНАКИЕВ, ЛИРОВ, ДИНЕВ гр. Провадия, ул. "Белогород-Днестровски" № 38, рег.ф.д. № 4143 / 1991 г. На ВОС, БУЛСТАТ № Ю 103052537 Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m / s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори). Удостоверение № В069/06.02.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-158/14.10.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В070 2007/02/28 СД АСАНСЬОРЕН СЕРВИЗ-03 КОСТАДИНОВ И СИЕ гр. Добрич, ж.к. "Балик", бл. 12, вх. "А", ап. 8, рег.ф.д. № 969 / 2002 г. На ДОС, БУЛСТАТ № 124609150 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
В071 2007/03/12 ТЕРМОГАЗ ЕООД гр. Варна, ж.к. “Младост”, бл. 106, вх. 9, ет. 4, ап. 18, рег. ф. д. № 1623 / 2001 г. на Варненски ОС, Булстат 103615067 Поддържане, ремонтиране и преустройване на съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,6 МПа, метални газопроводи, инсталации, съоръжения, горивни уредби и газови уреди с работно налягане до 1,6 МПа за природен газ и ВВГ. град Варна , р-н Приморски УЛ. НИКОЛА КОЗЛЕВ № 27, ет. 5, ап. 14
В072 2007/04/02 ЕТ "УНИВЕРС-46 ИВАН ГЕОРГИЕВ" гр. Варна, ул. "Перник" № 10, вх. "А", ап. 17, рег.ф.д. № 4884 / 1991 г. на ВОС, БУЛСТАТ № Е 103051467 Поддържане, ремонтиране и преустройване на електрически асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m / s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори). Удостоверение № В072/02.04.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-062/17.10.2012 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В073 2007/04/02 ЕТ "РОСЕН ЯНЕВ" гр. Варна, м. "Траката", ул. "11-та" № 23А, рег.ф.д. № 5397 / 1994 г. на ВОС, БУЛСТАТ: 103014052 Поддържане, ремонтиране и преустройване на електрически асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m / s (без асансьори с групово управление на три и повече асансьори). Удостоверение № В073/02.04.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-001/15.02.2010 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В074 2007/03/26 ПОЛИМЕРИ АД гр. Девня р.ф.д. № 4479 / 1993г. на ВОС БУЛСТАТ: 813143369 Поддържане, ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане и повдигателни съоръжения. несъстоятелност: Дела срещу "ПОЛИМЕРИ" АД, гр. Девня, в несъстоятелност Търговско дело № 1132 / 2012 на Окръжен съд - Варна
В075 2007/04/26 ЕНЕРГОРЕМОНТ-Варна ЕАД с. Езерово, обл. Варненска р.ф.д. № 2311 / 1994 г. на ВОС БУЛСТАТ: 813147307 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане и повдигателни съоръжения. Удостоверение № В075/26.04.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-044/25.07.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В076 2007/04/27 ЕТ Димитър Михайлов гр. Белослав, бл. 1, вх. 2, ап. 25, р.ф.д. № 10756 / 1992 г. на ВОС БУЛСТАТ: Е 103016893 Поддържане, ремонтиране и преустройване на съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, парни и водогрейни котли, газови съоръжения и инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ или втечнени въглеводородни газов град Белослав кв.Младост, бл. 1, вх. 2, ап. 25
В077 2007/05/14 СИМТИКОМПЛЕКТ ММ ЕООД гр.Варна, ул. “Войнишка” №1 р.ф.д. № 2348 / 1996 г. на ВОС Булстат № 103087538 Поддържане, ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане, парни и водогрейни котли, газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за втечнени въглеводородни газове, разпределителни мрежи, промишлени и сградни газови инсталации за природен газ, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, повдигателни съоръжения, въжени линии и ски влекове. Удостоверение № В077/14.05.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-166/19.10.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. дела по несъстоятелност: Дела срещу "СИМТИКОМПЛЕКТ ММ" ЕООД, гр. Варна, в несъстоятелност Търговско дело № 12 / 2013 на Окръжен съд - Варна
В078 2007/05/18 ТЕМОНТ ООД гр.Варна, ул. “Ивайло” №15А р.ф.д. № 4481 / 1993 г. на ВОС Булстат №813086039 Ремонтиране и поддържане на повдигателни съоръжения, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане и парни и водогрейни котли. Състояние към: 10.04.2009 г. "ТЕМОНТ" ЕООД град Варна , р-н Младост ул. РАДОСТ, бл. 1, вх. 1, ет. 2, ап. 4
В079 2007/05/21 ЕТ "СВЕТЛАНА-ЕКСПРЕС СЕРВИЗ-ТОДОР ГРИГОРОВ" гр. Добрич, ж.к. "Балик", бл. 6, вх. "В", ап. 10, рег. ф. д. № 2869 / 1991 г. на ДОС, БУЛСТАТ: Е 124027829 Поддържане и ремонтиране на асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно, двускоростно или регулируемо електрическо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m / s, строителни товаро-пътнически асансьори и товарни платформени асансьори. Удостоверение № В079/21.05.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-011/27.04.2011 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В080 2007/05/22 ЕТ АС-ВЕНЕЛИН ЙОРГАКИЕВ гр. Варна, ж.к. "Владиславово", бл. 216, вх. 1, ет. 8, ап. 32, рег. ф. д. № 6958 / 1992 г. ВОС, БУЛСТАТ: 103314516 Поддържане и ремонтиране на асансьори с електрическо задвижване. Удостоверение № В080/22.05.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-020/20.03.2014 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В081 2007/05/29 ХРИМИ ЕООД гр.Варна, бул. “Чаталджа” №99, вх.В, ет.4, ап.8 рег. ф. д. № 521 / 2006 ВОС Поддържане, ремонтиране и преустройване на съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, парни и водогрейни котли, тръбопроводи и инсталации за втечнени въглеводородни газове, разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ.
В082 2007/06/05 "АСАНСЬОРИ ММ" ЕООД гр. Варна, ул. "Секвоя" № 11, вх. "Б", ет. 1, ап. 6, рег. ф. д. № 1759 / 2007 г. на ВОС, БУЛСТАТ: 148100253 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно, двускоростно или регулируемо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m / s. Удостоверение № В082/05.06.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-017/15.03.2012 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В083 2007/06/08 БУЛГАРГАЗ СИСТЕМС ООД гр. Варна, ул. “Генерал Колев” № 52, ап. 1, рег. ф. д. № 978 / г. на ВОС, БУЛСТАТ: 103808632 Поддържане, ремонтиране и преустройване на преносни и разпределителни газопроводи, газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ и газови съоръжения, инсталации и тръбопроводи за втечнени въглеводородни газове Удостоверение № В083/08.06.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-079/23.12.2015 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В084 2007/06/12 ХЕБЪР ЕООД гр. Варна, ж.к. "Възраждане", бл. 39, вх. 4, ет. 4, ап. 78, рег. ф. д. № 856 / 2003 г. на ВОС, БУЛСТАТ: 103813405 Поддържане и ремонтиране на асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно или двускоростно електрическо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m / s.
В085 2007/06/12 ЕТ ГАНДИ-95-ГАНЧО НЕНКОВ с. Тополи, ул. "Цонево" № 9, община Варна, област Варна, рег. ф. д. № 1694 / 1995 г. на ВОС, БУЛСТАТ: Е 103205627 Поддържане и ремонтиране на асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно или двускоростно електрическо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m / s. Удостоверение № В085/12.06.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-034/14.02.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В086 2007/06/13 ЕТ "ЖЕНЯ-55-СВИЛЕН ВЪЛКОВ" гр. Варна, ул. "Младежка" 142, бл. 55, ет. 2, ап. 6,рег. ф. д. № 3991 / 1995 г. на ВОС, БУЛСТАТ: Е 813205696 Поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения - кранове мостови, кранове стрелови, кранове портални, кранове кулови, автокранове, багери, работещи с кука или грайфер Удостоверение № В086/13.06.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-042/19.03.2013 г. на Главния директор на ГД ИДТН, по желание на дружеството.
В087 2007/06/14 ЕТ ВЕРИГАВА-СТОЙКО СТОЙКОВ гр. Варна, ул. "Селиолу" № 5, рег. ф. д. № 2516 / 1991 г. на ВОС, БУЛСТАТ: Е 103059738 Поддържане и ремонтиране на асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно или двускоростно задвижване и със скорост на движение до 1,0 m/s. Удостоверение № В087/14.06.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-034/27.04.2016 г. на Председателя на ДАМТН, по желание на дружеството.
В088 2007/06/14 ЗИЗИ ООД гр. Добрич, ул. „Васил Левски” №4 рег. ф. д. №.77 / 1994 на ДОС, Булсат: 124010598 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни котли с раб. налягане до 0,05 МРа и водогрейни котли с температура на нагрятата вода до 110 С, разпределителни газопроводи за природен газ и съоръженията към тях, промишлени газови инсталации, включително газовите съоръжения, горивните уредби и газовите уреди към тях, сградни газови инсталации, включително горивните уредби и газовите уреди към тях, газови съоръжения, газопроводи, газови инсталации, горивни уредби, бутилкови инсталации и газови уреди за ВВГ. Удостоверение № В088/14.06.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-085/05.08.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В089 2007/06/15 ДОМОСТРОЕНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ АД гр. Варна, Западна промишлена зона рег.ф.д.№ 7637 / 1993 на ВОС БУЛСТАТ № 813109274 Поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения - кранове мостови, козлови и кулови и релсовите пътища към тях.
В090 2007/06/18 КА-ЛИФТ ООД гр. Добрич, ж.к. "Добротица" № 39, вх. "А", ет. 5, ап. 14, рег. ф. д. № 1430 / 2006 г. на ДчОС, БУЛСТАТ: 124697306 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
В091 2007/06/20 РЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ-2000 АД гр. Варна, ул. „Подвис” №29, ст.203 рег. ф. д. № 4075 / 1998 на ВОС БУЛСТАТ:103277847 Поддържане, ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода, парни и водогрейни котли, преносни и стоманени разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, газови съоръжения и инсталации за втечнени ВВГ със стоманени неразглобяеми съединения и повдигателни съоръжения. Удостоверение № В091/20.06.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-081/28.12.2015 г. на Председателя на ДАМТН, по желание на дружеството.
В092 2007/06/21 ВЕТО-51 ЕООД гр. Варна, ж.к „Владислав Варненчик”, бл. 407, вх. 13, ет. 5, ап. 236, рег. ф. д. № 3701 / 2000 г. на ВОС БУЛСТАТ: 103588385 Поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за втечнени въглеводородни газове и компресиран природен газ. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
В093 2007/06/22 ДИК-93-ДТ ЕООД гр. Добрич, ул. „Екзарх Йосиф” №8, вх.Б, ап.8 р.ф.д. №607 / 2005 г. на ДОС Булстат:124648985 Поддържане и ремонтиране на разпределителни газопроводи за природен газ с работно налягане до 1,6 МРа и съоръженията към тях, промишлени газови инсталации за природен газ, включително газовите съоръжения, газовите уредби и газовите уреди към тях, сградни газови инсталации за природен газ, газови съоръжения и газови инсталации за втечнени ВВГ с работно налягане до 1,6 МРа.
В094 2007/07/02 БОРД ООД гр. Варна, ул. „Петко Каравелов” №40, р.ф.д. №2681 / 2001 г. на ВОС Булстат: 103644485 Поддържане, ремонтиране и преустройване на кулови кранове.
В095 2007/07/04 ЕНЕРГОМОНТАЖ-ВН АД гр. Варна, ул. ”Младежка” бл. 39, р.ф.д. №666 / 1998 г. на ВОС Булстат: 103206309 Поддържане, ремонтиране и преустройване на промишлени и сградни стоманени газопроводи, газови съоръжения, горивни уредби, газови уреди и бутилкови инсталации за природен газ и ВВГ. Удостоверение № В095/04.07.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-095/27.11.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В096 2007/07/18 ЕНЕРГОМОНТАЖ-ВН АД гр. Варна, ул. ”Младежка” бл. 39, р.ф.д. №666 / 1998 г. на ВОС Булстат: 103206309 Поддържане, ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане, парни и водогрейни котли и повдигателни съоръжения Удостоверение № В096/18.07.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-082/03.08.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В097 2007/07/24 БИОЕКО АД гр. Варна, Западна промишлена зона, ПК 94 р.ф.д. №2086 / 1996 на ВОС Булстат Ю 103055309 Поддържане, ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане, парни и водогрейни котли и повдигателни съоръжения-мостови и козлови кранове, товароподемни електрически колички, електрически телфери. Удостоверение № В097/24.07.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-044/20.06.2014 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В098 2007/07/26 ЛИФТ ЕКСПРЕС ООД гр. Варна, ул. "Детелина" № 1, ет. 1, ап. 1, рег. ф. д. № 1933 / 2007 г. на ВОС, БУЛСТАТ: 148103712 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори град Варна , р-н Младост кв. Трошево, бл. 41, вх. Б, ап. 34
В099 2007/07/26 РИМАКЕМ ЕООД гр. Девня, Промишлена зона, рег. ф. д. № 3326 / 2003 г. на ВОС, БУЛСТАТ: 103847457 Поддържане, ремонтиране и преустройване на козлови, мостови, стрелови кранове и електрически телфери, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане, парни и водогрейни котли, стоманени разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, промишлени газови инсталации и съоръженията към тях, газорегулаторни пунктове, горивни уредби и газови уреди за природен газ с максимално работно налягане до 1,6 МРа и стоманени преносни и разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, промишлени газови инсталации и съоръженията към тях, бутилкови инсталации, горивни уредби и газови уреди за ВВГ с максимално работно налягане до 1,6 МРа.
В100 2007/07/27 ЕТ ЯВОР ЯНКОВ-АМИГО 75 гр. Добрич, ж.к. "Дружба", бл. 56, вх. "А", ап. 3, рег. ф. д. № 605 / 1995 г. на ДОС, БУЛСТАТ: Е 124088038 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори и товарни платформени асансьори.
В101 2007/08/08 ГОЛИАТ 2006 ЕООД гр. Варна, ул. „Ген. Георги Попов” № 25, вх. А, ет. 3, ап. 43, рег. ф. д. № 3673 / 2006 г. на ВОС, БУЛСТАТ 148054197 Поддържане, ремонтиране и преустройване на съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Удостоверение № В101/08.08.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-037/02.07.2015 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В102 2007/08/22 РЕМОТЕКС-ДЕВНЯ ЕООД гр.Девня, Промишлена зона, п.к.3 рег. ф. д. №1860 / 2004 г. на ВОС Булстат 103883631 Поддържане ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, мостови и козлови кранове, товарозахващащи органи и приспособления град Раднево ул. ЗАВОДСКА № 1
В103 2007/08/23 ЕНЕРГОРЕМОНТ-ВАРНА ЕАД с. Езерово, общ. Белослав, рег. ф. д. № 2311 / 1994 г. на ВОС, БУЛСТАТ813147307 Поддържане, ремонтиране и преустройване на стоманени преносни и разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, промишлени газови инсталации и съоръженията към тях, бутилкови инсталации, газорегулаторни, компресорни и газоизмервателни станции, горивни уредби и газови уреди за природен газ или ВВГ. Удостоверение № В103/23.08.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-045/25.07.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В104 2007/08/24 НД-ГАЗ ФАКТОР ЕООД гр. Добрич, ул. „Бойчо Огнянов” №28 рег. ф. д. № 893 / 2003 на ДОС Булстат 124621187 Поддържане, ремонтиране и преустройване на метални разпределителни газопроводи и съоръженията към тях с максимално работно налягане до 1,6 МРа, метални промишлени газови инсталации и съоръженията към тях с максимално работно налягане до 1,6 МРа, метални сградни газови инсталации и съоръженията към тях с максимално работно налягане до 0,01 МРа, горивни уредби и газови уреди за природен газ.
В105 2007/08/24 ТЕЦ ВАРНА ЕАД с. Езерово, община Белослав, рег. ф. д. № 2304 / 2000 на ВОС Булстат 103551629 Поддържане и ремонтиране на метални разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, промишлени газови инсталации и съоръженията към тях, бутилкови инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ или втечнени въглеводородни газове с максимално работно налягане до 1,6 МРа. Удостоверение № В105/24.08.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-054/29.07.2015 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В106 2007/08/24 ЖИ ЕМ ЕЛ ГАЗ ЕНЕРДЖИ ООД гр. Добрич, ул. „Георги Бенковски” №3, вх.Б, ет.1, ап.2 рег. ф. д. № 731 / 2006 г. на ДОС, Булстат 124688339 Поддържане, ремонтиране и преустройване на стоманени разпределителни газопроводи и съоръженията към тях с максимално работно налягане до 1,6 МРа, стоманени промишлени газови инсталации и съоръженията към тях с макс раб. налягане до 1,6 МРа, стоманени сградни газови инсталации и съоръженията към тях с максимално работно налягане до 0,01 МРа, горивни уредби и газови уреди за природен газ и тръбопроводи за водна пара и гореща вода с външен диаметър 76 мм и по-голям и температура на транспортираната среда над 115° С до 250°С и налягане до 1,6 МРа вкл.
В107 2007/09/10 АСАНСЬОРЕН СЕРВИЗ-ДАНИ ЕООД гр. Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", бл. 228, вх. 4, ет. 7, ап. 129, рег. ф. д. № 2098 / 2007 г. на ВОС, БУЛСТАТ: 148105987 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно и двускоростно електрическо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m / s.
В108 2007/09/19 ПЛАНЕКС ООД гр.Варна ул.”Любен Каравелов” 55 рег.ф.д .№ 5044 / 1993 г. на ВОС, БУЛСТАТ: 813087785 Поддържане, ремонтиране и преустройване на кулови кранове и релсовите пътища към тях и стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита. Удостоверение № В108/19.09.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-116/27.06.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП град Варна , ул.Димитър Икономов № 21
В109 2007/09/26 НЕКТОН 2 ООД гр. Варна, ул. „Ген. Георги Попов” № 27, вх. А, ет. 6, ап. 106, рег.ф.д.№ 1754 / 2001г на ВОС, БУЛСТАТ:103622364 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови, кулови и портални кранове и релсовите пътища към тях. град Варна , р-н Младост бул. РЕПУБЛИКА № 23
В110 2007/10/15 “СП СИСТЕМС” ООД гр. Варна, ж.к “Владислав Варненчик” 18, вх. 5, ет. 2, ап. 80, рег. ф. д. № 694 / 2007 г. на ВОС, Булстат 148087717, Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.парни и водогрейни котли с работно налягане до 0,05 МРа и температура на нагрятата вода до 110 °C; 2.съдове, работещи под налягане; 3.тръбопроводи за водна пара и гореща вода с температура на транспортираната среда до 250 ºС или налягане до 1,6 МРа; 4.газопроводи, газови съоръжения, газови инсталации, бутилкови инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ или втечнени въглеводородни газове с работно налягане до 1,6 МРа. Удостоверение № В110/15.10.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-009/19.05.2010 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В111 2007/10/15 ЕТ ЕЛЕКТРОНИКА-СТЕФАН МАРИНОВ гр. Варна, ул. "Добри Христов" № 34, рег. ф. д. № 1664 / 2007 г. на ВОС, БУЛСТАТ: 148102443 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно, двускоростно или регулируемо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m / s. Удостоверение № В111/15.10.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-044/25.03.2013 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В112 2007/10/23 СОЛВЕЙ СОДИ АД гр. Девня, Промишлена зона, рег. ф. д. № 4025 / 1993 г. на ВОС, БУЛСТАТ: Ю 813109388 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли с максимално работно налягане до 0,05 МРа и температура на нагрятата вода до 110 °C; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода с температура на транспортираната среда до 450 °С или налягане до 8,0 МРа; 4. Мостови и козлови кранове, кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита, електрически телфери, товарозахващащи органи, сменяеми товарозахващащи приспособления и подвижни работни площадки; 5. Линии въжени висящи товарни.
В113 2007/11/15 ПРИМАГАЗ АД гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик” бл. 222-А рег. ф. д. 510 / 2002 г. на ВОС Булстат 831079085 Поддържане, ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода с налягане на транспортирания флуид до 1,6 МРа и температура до 250°С , парни котли с работно налягане до 0,05 МРа и водогрейни котли с температура на нагрятата вода до 110°С, съдове, работещи под налягане и газопроводи от стомана и полиетилен висока плътност и газови съоръжения и инсталации за природен газ с работно налягане до 5,5 МРа.
В114 2007/11/28 МАСТЕР ЮНИТИ ООД гр. Варна, ул.”Генерал Паренсов” № 28, ет.1, ап.17, рег. ф. д. 2695 / 2002 г. на ВОС БУЛСТАТ: 103790209 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови , кулови кранове и стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита.
В115 2007/12/04 „ВАРНАГАЗ” АД гр. Варна, ул „Ал. Дякович” № 31, рег. ф.д. 1395 / 1997 г. на ВОС, БУЛСТАТ: 103140058, Поддържане, ремонтиране и преустройване на газопроводи, газови съоръжения и инсталации за природен газ с налягане от 0,01 МРа до 1,6 МРа включително. Удостоверение № В115/04.12.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-007/07.04.2011 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В116 2008/02/13 ЕТ ДЕВА-ЙОРДАН ЗАЙКОВ гр. Варна, ул. „Генерал Колев”, бл. 100, вх. Д, ап. 2, рег. ф.д. 534 / 1994 г. на ВОС, БУЛСТАТ: 813098689 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане с работно налягане до 4 МРа; 3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода с температура на транспортираната среда до 350 °C или налягане до 4 МРа; 4.стоманени разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации за природен газ или втечнени въглеводородни газове с работно налягане до 1,6 МРа.
В117 2008/02/18 „ЕКОГАЗ СЕРВИЗ” ООД гр. Варна, ж.к. „Чайка”, бл. 185, магазин 1 Б рег. ф.д. 2163 / 2004 г. на ВОС Булстат: 103884605 Поддържане и ремонтиране на газови съоръжения и инсталации за природен газ с налягане до 0,5 МРа и втечнени въглеводородни газове с налягане до 1,6 МРа. Удостоверение № В117/18.02.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-008/19.05.2010 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В118 2008/02/25 ЕТ "СТАНЕВ-93-МИРОСЛАВ СТАНЕВ" гр. Варна, ул. "Свобода" № 20, вх. 1, ет. 1, ап. 81, рег. ф. д. № 1849 / 2007 г. на ВОС, БУЛСТАТ № 148106263 Поддържане и ремонтиране на асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно, двускоростно или регулируемо електрическо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m / s. Удостоверение № В118/25.02.2008 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-023/11.02.2013 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В119 2008/03/18 Гарант-Севдалина Янева ЕООД гр. Варна, ул. Острава № 11, ет. 2, ап. 6, р.ф.д 884 / 2007 ВОС, БУЛСТАТ 148092212 Поддържане и ремонтиране на козлови, мостови, портални и кулови кранове, и релсовите пътища към тях, и стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита.
В120 2008/03/21 РОСЕН ЯНЕВ ЕООД гр. Варна, местност „Траката”, ул. „11-та” № 23А, рег. ф. д. № 5896 / 2007 г. на ВОС, БУЛСТАТ 175423983 Поддържане и ремонтиране на асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно, двускоростно или регулируемо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m / s. Удостоверение № В120/21.03.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-082/04.09.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В121 2008/03/26 ВЕЗИ ООД гр. Варна ж.к. „Младост” бл.123, вх.1, ет. 3, ап. 8 рег. ф. д. № 1014 / 2007 г. на ВОС Булстат: 148089668 Поддържане и ремонтиране на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода с максимално налягане на транспортирания флуид 8,0 МРа и температура до 450°С, мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях и на електрически телфери. e-mail: vezi@abv.bg
В122 2008/03/31 БЪЛКТРАНС ООД гр. Варна, ул. „Дебър” №54, ет.1, ап.1 рег. ф. д. № 1523 / 2003 г. на ВОС Булстат: 103818142 Поддържане и ремонтиране на неметални газопроводи за природен газ. Удостоверение № В122/31.03.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличен от регистъра със Заповед № А-О-002/19.01.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. Събитие: Прекратяване на търговската дейност Време: 19.12.2014г. 12:42
В123 2008/04/03 ГАЗКИНЕТИКС ООД гр. Варна, ул. “Пробуда” № 200, рег. ф. д. № 717 / 2004 г. на ВОС Булстат: 103866774 Поддържане и ремонтиране на: 1.Парни и водогрейни котли, 2.Съдове, работещи под налягане с работно налягане до 1,6 МРа, 3.Тръбопроводи за водна пара и гореща вода с температура на транспортираната среда до 250 ºС или налягане до 1,6 МРа, 4. Разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, промишлени и сградни газови инсталации, бутилкови инсталации и газови уреди за природен газ с работно налягане до 1,6 МРа; 5. Газопроводи, газови съоръжения и инсталации и газови уреди за втечненеи въглеводородни газове.
В124 2008/04/07 ГРИФ-ВАРНА ООД гр. Варна ул. „Ген. Столетов” №49, ет.2, ап.36 рег. ф. д. № 2183 / 2002 г. на ВОС Булстат: 118544081 Поддържане и ремонтиране на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, газови съоръжения и инсталации за природен газ, газови съоръжения и инсталации за ВВГ, мостови, козлови и портални кранове и релсовите пътища към тях и електрически телфери.
В125 2008/05/08 ПАРТНЕР-ЖСП ЕООД гр. Варна, ул.”Страхил” № 20, ап. № 42, рег. ф. д. № 4386 / 1997 г. на ВОС Булстат: Ю 103180750 Поддържане и ремонтиране на мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях, електрически телфери и товарозахващащи органи и приспособления. Девня кв. Река Девня, Стопански двор
В126 2008/05/09 ЕТ РИС-6-РАДА СТЕФАНОВА гр.Варна, ж.к. „Г.Петлешев”, бл.14, вх.А, ет.1, ап. № 1, рег. ф. д. № 1101 / 1991 г. на ВОС БУЛСТАТ: Е 103063268 Поддържане и ремонтиране на мостови и козлови кранове. Удостоверение № В126/09.05.2008 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-003/17.01.2013 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В127 2008/05/16 ТОП ЕООД гр. Добрич бул.”Трети март” №12, ет. 1, ап. 2 рег. ф. д. № 1455 / 2006 г. на ДОС Булстат: 124697060 Поддържане и ремонтиране на 1.парни котли с работно налягане до 0,05 МРа и водогреини котли с температура на нагрятата вода до 110ºС 2.тръбопроводи за водна пара и гореща вода с раб. налягане на транспортирания флуид до 1,6 МРа и температура до 250ºС 3.метални разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ с работно налягане до 1,6 МРа.
В128 2008/05/16 Солвей Соди АД гр. Девня, 9160 Промишлена зона ЕИК 813109388 Поддържане и ремонтиране на парни и водогрейни котли, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, стоманени разпределителни газопроводи и съоръженията към тях и стоманени промишлени газови съоръжения и инсталации за природен газ с работно налягане до 1,6 МРа.
В129 2008/06/11 „ГАЗИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр. Добрич, ул.”Генерал Киселов” № 1, ет. 5, рег. ф. д. № 1455 / 2006 г. на ДОС Булстат: 124000860 Поддържане и ремонтиране на разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, промишлени и сградни газови инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ с работно налягане до 1,6 МРа. Удостоверение № В129/11.06.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-043/15.06.2012 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В130 2008/06/16 ПРОГРЕСИВ ЛИФТ ЕООД гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Иван Драсов” № 16, вх. А, ет. 5, ап. 22, ЕИК 200035100 Поддържане, ремонтиране и преустройване на електрически и хидравлични асансьори със скорост на движение до 1.6 m / s, със самостоятелно и групово управление.
В131 2008/07/04 СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ-ВАРНА АД гр. Варна Западна промишлена зона, п. к. 60 рег. ф. д. № 677 / 1997 г. на ВОС, БУЛСТАТ Ю 103140535 Поддържане и ремонтиране на: 1. Кранове, стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита; 2. Мостови кранове.
В132 2008/07/09 АВАНГАРД ТЕХ ООД гр. Варна, ул. “Дубровник” № 8, вх. Б, ет. 2, ап. 20, рег. ф. д. № 1454 / 2003 г. на ВОС, БУЛСТАТ 103816539 Поддържане и ремонтиране на автомобилни газови уредби за природен газ или втечнени въглеводородни газове. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
В133 2008/07/14 ВАРНА ПРО АД гр. Варна, бул. “Приморски” № 65, ет. 3, рег. ф. д. № 3429 / 2003 г. на ВОС, БУЛСТАТ 030098043 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. преносни газопроводи, газорегулаторни и газоизмервателни станции, разпределителни газопроводи и съоръженията към тях и сградни газови инсталации за природен газ; 2. газопроводи и газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.
В134 2008/07/23 ВИДИ-93 ООД гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, бл. 306, вх. 15, ет. 7, ап. 234, ЕИК 200031916 Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение до 1,0 m / s, управлявани в група до два асансьора.
В135 2008/07/29 МИП ООД гр. Варна, ул. ”Райко Даскалов” №53А рег. ф. д. № 1970 / 1992 г. на ВОС, БУЛСТАТ Ю 103002511 Поддържане и ремонтиране на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода с с температура до 4500С или налягане до 8,0 МРа, стоманени газови съоръжения и инсталации за природен газ или ВВГ с налягане до 1,6 МРа и повдигателни съоръжения.
В136 2008/07/30 МТГ-ДЕЛФИН АД гр. Варна, ул. „Дръзки” № 8, рег. ф. д. № 3904 / 1997 г. на ВОС, БУЛСТАТ 103193349 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови и кулови кранове.
В137 2008/09/04 Черноморска Газова Компания ЕООД гр. Варна, ул. “Цар Симеон І” № 25, п.к. 619, рег. ф. д. № 1576 / 2001 г. на ВОС, БУЛСТАТ 125513232 Поддържане, ремонтиране и преустройване на газопроводи и газови съоръжения и инсталации за приподен газ, с работно налягане до 5,5 МРа.
В138 16.10.2008 г. ПРОМЕТЕЙГАЗ ООД гр. Добрич ж.к. „Добротица” бл.22, вх.Б, ет.2, ап.3 рег. ф. д. № 570 / 2005 г. на ДОС БУЛСТАТ 124648631 Поддържане, ремонтиране и преустройване на 1.Промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации с раб. налягане до 1,6 МРа, бутилкови инсталации, горивни уредби, газови уреди и автомобилни газови уредби за природен газ. 2.Газови съоръжения и инсталации с раб. налягане до 1,6 МРа, бутилкови инсталации, горивни уредби, газови уреди и автомобилни газови уредби за втечнени въглеводородни газове. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
В139 20.11.2008 г. „СЕРКЪЛСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр. Варна ул. „Роза” №36 А, вх.Б, ет.2, ап.6 рег. ф. д. № 2598 / 2002 г. на ВОС Булстат 103788208 Поддържане и ремонтиране на парни котли сналягане до 0,05 МРа, водогрейни котли с температура на нагрятата вода до 110 С и промишлени газови инсталации за природен газ с медни и стоманени тръби Удостоверение № В139/20.11.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-083/15.12.2012 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В140 3.12.2008 г. ТЕРЕМ КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД Варна, р-н Аспарухово местност Лъджата ЕИК 103882821 Поддържане и ремонтиране на: 1.Съдове работещи под налягане и резервоари по §1, т.3 от Наредбата засъществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане 2.Метални гозопроводи, газови съоръжения и инсталации за природен газ 3.Автомобилни газови уредби за природен газ и ВВГ 4.Ацетиленови уредби 5.Мостови, козлови портални и кулови кранове и релсовите пътища към тяхи стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита. На основание § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
В141 4.12.2008 г. „ФИЛ ХОРН” ООД гр. Добрич ул. „Любен Каравелов” №10, вх.Б рег. ф. д. № 207 / 1995 г. на ДОС Булстат Ю 834055091 Поддържане и ремонтиране на парни и водогрейни котли и тръбопроводи за водна пара и гореща вода с температура на транспортираната среда до 2500С и работно налягане до 1,6 МРа. Удостоверение № В141/04.12.2008 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-038/25.04.2012 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В142 15.12.2008 г. ГЛОРИЯ ГРУП ЕООД Варна, р-н Аспарухово, Южна промиишлена зона-островна част ЕИК 103301604 Поддържане и ремонтиране на 1.Парни и водогрейни котли 2.Съдове, работещи под налягане 3.Тръбопроводи за пара и гореща вода с раб. налягане до 8,0 МРа и температура до 4500С 4.Стоманени разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, стоманени промишлени газови съоръжения и инсталации за природен газ с налягане до 1,6 МРа и бутилкови инсталации за природен газ. 5.Стоманени газови съоръжения и инсталации за ВВГ с налягане до 1,6 МРа. 6.Мостови, козлови и стрелови кранове, електрически телфери, товарозахващащи органи и сменяеми товарозахващащи приспособления. Удостоверение № В142/15.12.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-147/30.09.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В143 2009/01/21 „ДИАМИК” ЕООД гр.Варна, ж.к. „Възраждане”,бл.77, вх.А, ап.28, рег.ф.д. № 2388 / 1992 г на ВОС, БУЛСТАТ Ю 103082167 Поддържане и ремонтиране на електрическата част на повдигателни съоръжения. Удостоверение № В143/21.01.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-058/23.04.2013 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В144 2009/03/16 БУЛ ЛИФТ 08 ЕООД гр. Добрич, ж.к Балик, бл.30, вх. Е, ет. 1, ап. 2, ЕИК 200085440 Поддържане, ремонтиране и преустройване на товарни платформени асансьори, пътнически и товарни асансьори с хидравлично и електрическо регулируемо задвижване. град Добрич УЛ. ИВАН РИЛСКИ № 12А, ет. 1, ап. 1
В145 2009/05/11 БУЛЛИФТ ТРЕЙДИНГ ООД гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” 214, вх. Д, ет. 4, ап. 58, рег. ф. д. № 710 / 2006 г. на ВОС, БУЛСТАТ 148015098 Поддържане и ремонтиране на асансьори Удостоверение № В145/11.05.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-100/09.12.2019 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение трето)от ЗТИП. град Варна , р-н Приморски ул. ПРОФ. М. ДРИНОВ № 62
В146 2009/04/30 Боряни-08 ЕООД гр. Варна, р-н Младост, ж.к. „Трошево” 77, вх.Г, ет.1, ап.3, ЕИК 200212795 Поддържане и ремонтиране на: 1. Мостови, козлови и куло кранове и релсовите пътища към тях и електрически телфери; 2. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 3. Съдове, работещи под налягане; 4. Парни и водогрейни котли; 5. Разпределителни газопроводи, газови съоръжения и инсталации с работно налягане до 1,6 МРа, горивни уредби и газови уреди за природен газ; 6. Газопроводи, газови съоръжения и инсталации, бутилкови инсталации, горивни уредби и газови уреди за втечнен въглеводороден газ. 7. Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи.
В147 2009/06/08 ЖЕНЯ 55 ЕООД гр. Варна, ж.к. „Трошево”, бл. 55, ет. 2, ап. 6, рег. ф. д. № 1536 / 2007 г. на ВОС, БУЛСТАТ 148099299 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови и портални кранове и релсовите пътища към тях, и електрически телфери.
В148 2009/06/26 СТРОЙПРОДУКТ КРАЙЧЕВ СТИЛ ООД гр. Варна ул. “Тодор Икономов” № 19 ЕИК 103820410 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,6 МРа; 2. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа; 3.Стоманени разпределителни газопроводи, стоманени промишлени и сградни газови инсталации, газорегулаторни пунктове и горивни уредби за природен газ с работно налягане до 1,6 МРа; 4. Стоманени газопроводи, газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове; 5. Кранове мостови и козлови и релсовите пътища към тях 6. Кранове портални и релсовите пътища към тях; 7. Кранове стрелови с изменящ се обсег на стрелата, с механизъм за въртене и придвижване, с товароподемност над 1 тон и релсовите пътища към тях.
В149 2009/07/10 Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД гр. Варна ж.к. „Изгрев” 865 БУЛСТАТ 103895548 Поддържане и ремонтиране на мостови, козлови и кулови кранове.
В150 2009/07/29 АЗГОРОВ ООД гр. Варна, р-н Младост, Западна промишлена зона, ЕИК 103668785 Поддържане и ремонтиране на мостови, козлови, портални и кулови кранове и релсовите пътища към тях, кранове, стрелови тип, монтирани на автомобилни или на самоходни или несамоходни шасита, конзолни кранове, електрически телфери. Удостоверение № В150/29.07.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-008/04.02.2015 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В151 2009/08/19 КББ ЕООД гр. Варна, ж.к. „Чайка” бл.45, вх.А, ет.2, ап.5 ЕИК 103527231 Поддържане и ремонтиране на 1.Парни и водогрейни котли 2.Съдове, работещи под налягане 3.Тръбопроводи за водна пара и гореща вода 4.Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи 5.Мостови, козлови и стрелови кранове и релсовите пътища към тях и ел. телфери.
В152 2009/09/16 КОСАРА 2004 ООД гр. Варна, район Одесос, ул. „Дрин” №12, ет 1, ап.35 ЕИК 103865989 Поддържане, ремонтиране и преустройване на 1.Парни и водогрейни котли с работно налягане до 15,0 МРа; 2.Съдове, работещи под налягане 3.Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с работно налягане до 8,0 МРа или температура на транспортираната среда до 450 С; 4.Мостови, козлови и стрелови кранове, ел. телфери и товарозахващащи органи и приспособления. Удостоверение № В152/16.09.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-063/21.05.2018 г. на Зам.-Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В153 2009/09/17 АГРОМЕТАЛ ЕООД гр. Варна, бул. „8-ми приморски полк” №122, вх.В, ет 1, ап.2 ЕИК 103937641 Поддържане, ремонтиране и преустройване на 1.Парни и водогрейни котли 2.Тръбопроводи за водна пара или гореща вода. 3. Съдове, работещи под налягане 4. Мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях. 5. Електрически телфери. Удостоверение № В153/17.09.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-048/04.03.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение трето)от ЗТИП. град Варна , р-н Одесос бул.СЪБОРНИ № 31, ет. партер
В154 21.10.2009 г. Мулти Лифт ЕООД гр. Разград, ул. Любен Каравелов № 48, ЕИК 116016815 Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение до 1,6 м/сек.
В155 21.10.2009 г. БУЛТЕРМ ЕООД гр. Добрич, ж.к. “Добротица”, бл. 43, ет. 4, ап. 14 ЕИК 124607223 Поддържане и ремонтиране на: 1. Сградни газови инсталации от медни тръби и газови съоръжения за природен газ с работно налягане до 0,01 МРа. 2. Газови уреди за природен газ.
В156 27.11.2009г. ГАРАНТ-СЕВДАЛИНА ЯНЕВА ЕООД гр.Варна, ул. „Острава” № 11, ет.2, ап.6, ЕИК 148092212 Поддържане и ремонтиране на: 1. Електрически телфери. 2. Подвижни работни площадки. 3. Конзолни кранове. 4. Бордови кранове. 5. Товароподемни електрически колички.
В157 9.12.2009г. ХЮРОН ООД гр. Варна, р-н Приморски, ул. Морска сирена № 24, ет. 10, ап. 60, ЕИК 148002567 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1,6 м/сек.
В158 23.12.2009г. Миг 92 Добрич ООД гр. Добрич, ж.к Балик, № 19, вх. Г, ет. 8, ап. 16, ЕИК 200894036 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1 м/с управлявани в група до два асансьора.
В159 23.12.2009г. Жейнов 66 ЕООД гр. Добрич, ул. Славянска № 16, ет. 3, ап. 12, ЕИК 200892213 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1 м/с управлявани в група до два асансьора.
В160 23.12.2009г. Мура 53- Йордан Димитров ЕООД гр. Варна, р-н Младост, ж.к Трошево, ул. Младежка № 16, ЕИК 200543489 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1,6 м/сек. Удостоверение № В160/23.12.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-080/18.04.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В161 2010/02/15 КОСАРА 2004 ООД гр. Варна, р-н Одесос ул. „Дрин” №12, ет.1, ап.35 ЕИК 103865989 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Стоманени газови съоръжения и инсталации за природен газ с работно налягане до 1,6 МРа 2. Стоманени газови съоръжения и инсталации за ВВГ с работно налягане до 1,6 МРа. Удостоверение № В161/15.02.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-062/21.05.2018 г. на Зам.-Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
В162 2010/02/25 АВТЕХ-А.ВЕЛЕВ ЕООД гр. Варна, ж.к. Възраждане, бл. 35 вх. 4, ет. 3, ап. 81 ЕИК 200483444 Поддържане и ремонтиране на автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ. На основание § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
В163 2010/03/11 Добрич Лифт ООД гр. Добрич, ул. Батак № 33, ЕИК 124702852 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
В164 2010/06/18 ЕТ АВТО МОТО МАНИЯ – Здравко Щерев гр. Варна, ул. „Георги Стаматов” №5, вх.6, ет.8, ап.46 рег. ф.д. №3820/2006 г. на ВОС Булстат 148058363 Поддържане и ремонтиране на автомобилни газови уредби за втечнени въглеводородни газови или компресиран природен газ. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
В165 2010/06/18 ПЕЧЕНЕК ООД гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” №184 ЕИК 040535402 Поддържане и ремонтиране на автомобилни газови уредби за втечнени въглеводородни газови или компресиран природен газ. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
В166 2010/08/05 СИТИ ГАЗ ООД гр. Варна, ж. к. Васил Левски Студентска, бл.13, ет.11, ап.70 ЕИК 103838579 Поддържане и ремонтиране на автомобилни газови уредби за втечнени въглеводородни газови или компресиран природен газ. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
В167 2010/08/24 ИНТЕРКОМ ГРУП ООД гр. Варна, ул. „Кръстю Мирски” № 17 ЕИК 103238730 Поддържане и ремонтиране на: 1. Мостови и козлови кранове. 2. Конзолни кранове. 3. Електрически телфери. 4. Релсовите пътища на посочените съоръжения. Удостоверение № В167/24.08.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-032/22.05.2014 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В168 2010/08/24 ТРАНС-КРИЛ ЕООД гр. Варна, р-н Младост, ж.к. „Трошево” ул. Гео Милев”, бл.83, ет.10, ап.47 ЕИК 103642573 Поддържане и ремонтиране на: 1. Парни и водогрейни котли. 2. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода. Състояние към: 17.06.2014 г. "ТРАНС СЕКЮРИТИ ЛИМИТЕД" ЕООД
В169 2010/08/30 ЕТ ЦИЛЕК-Свилен Митков гр. Варна, р-н Одесос ул. „Хан Пресиян” №39 ЕИК 103207336 Поддържане и ремонтиране на автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ или компресиран природен газ. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
В170 2010/08/31 КЕЙ ДЖИ ВАРНА ЕООД гр. Варна, р-н Младост ж.к. Трошево, бл.11, вх.А, ет.4, ап.72 ЕИК 200289756 Поддържане и ремонтиране на автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ или компресиран природен газ. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
В171 2010/08/31 ЛИФТКОМ СЕРВИЗ ЕООД гр. Варна, район „Младост”, ж.к. „Трошево”, ул. „Радост”” № 9, бл. А ЕИК 201189890 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № В171/31.08.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-029/20.04.2015 г. на Заместник-председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В172 2010/09/23 ИНКОВЕС ЕООД гр. Варна, район Приморски ул. „Ген. Столетов” №90, ет.4, ап.6 ЕИК 103760671 Поддържане и ремонтирани на ограничителни устройства на съоръжения под налягане.
В173 2010/09/09 МАСТЕР ЮНИТИ ООД гр. Варна,ул.”Генерал Паренсов” № 28, ет.1, ап.17, ЕИК 103790209 Поддържане, ремонтиране и преустройване на портални кранове и релсовите пътища към тях.
В174 2010/09/30 СЕРКЪЛСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД гр. Варна, р-н Приморски ул. „Роза” №36 А, вх.Б, ет.2, ап.6 ЕИК 103788208 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Парни и водогрейни котли, с изключение на енергийни котли; 2.Стационарни съдове, работещи под налягане до 30 МРа; 3.Тръбопроводи за водна пара и гореща вода с работно налягане до 8,0 МРа и раб. температура до 450оС; 4.Метални промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации и горивни уредби за прир. газ с раб. налягане до 1,6 МРа. 5. Метални газопроводи, промишлени, сградни и бутилкови газови инсталации, уреди и горивни уредби за ВВГ с раб. налягане до 1,6 МРа.
В175 4.10.2010г. ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВАРНА АД гр. Варна, р-н Владислав Варненчик бул. „Трети март”, п.к. 16 ЕИК 813095223 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Парни и водогрейни котли, с изключение на енергийни котли; 2.Съдове, работещи под налягане 3.Тръбопроводи за водна пара и гореща вода с работно налягане до 8,0 МРа и раб. температура до 450оС; 4.Стоманени разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, промишлени газови съоръжения, инсталации и горивни уредби за прир. газ с раб. налягане до 1,6 МРа, и бутилкови инсталации 5. Стоманени газопроводи, промишлени, сградни и бутилкови газови инсталации, уреди и горивни уредби за ВВГ с раб. налягане до 1,6 МРа.
В176 14.10.2010г. ДАЛКИЯ-ВАРНА ЕАД гр. Варна, р-н. Младост ж.к. Възраждане бул. „Янош Хунияди” № 5 ЕИК 103195446 От 07.09.2015 г. правоприемник на ДАЛКИЯ-ВАРНА ЕАД е ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД гр. Варна, р-н. Младост ж.к. Възраждане бул. „Янош Хунияди” № 5 ЕИК 103195446 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с работно налягане до 8,0 МРа и раб. температура до 4500С; 4. Стоманени разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, промишлени и сградни газови инсталации и горивни уредби за природен газ с раб. налягане до 1,6МРа 5. Повдигателни съоръжения-мостови кранове, електрически телфери, товарозахващащи органи и сменяеми товарозахващащи приспособления. Забележка: лицето е с сменено име - "Веолия Енерджи Варна" ЕАД
В177 11.11.2010г. Мегалифт Варна ЕООД Гр. Варна, район Младост, ж.к Възраждане, бл. 19, вх. 2, ап. 28, ЕИК 201230547 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
В178 15.11.2010г. Автоматизация Трейд ООД Гр. Варна, район Аспарухово, ул. „Крайбрежна” № 67, ЕИК 200479442 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
В179 24.11.2010г. АС Добрич ООД Гр. Добрич, ул. „Александър Стамболийски” № 3, вх. Б, ап. 7, ЕИК 201186200 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
В180 6.12.2010г. Гарант-Севдалина Янева ЕООД гр. Варна, район Приморски, ул. „Острава” № 11, ет. 2, ап. 6, ЕИК 148092212 Преустройване на: 1. Мостови, козлови, кулови и портални кранове, и релсовите пътища към тях; 2. Стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита; 3. Бордови кранове; 4. Електрически телфери, немонтирани на товароподемни кранове; 5. Подвижни работни площадки.
В181 13.12.2010г. Добрич Лифт-09 ООД гр. Добрич,ул. „Витоша” № 11, вх. А, ет. 8, ап. 23, ЕИК 200958542 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
В182 2011/01/11 Корабно машиностроене АД гр. Варна, район Одесос, ул. „Девня” № 24, ЕИК 103000946 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Мостови, козлови, кулови и портални кранове, и релсовите пътища към тях; 2. Стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита; 3. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
В183 2011/02/08 ТОДИ 50 ООД гр. Добрич, ж.к. „Балик” № 6, вх. В, ет. 4, ап. 10 ЕИК 201212666 Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение до 1 м/с управлявани в група до два асансьора.
В184 2011/03/02 БОДИ ЛИФТ ООД гр. Варна, район „Одесос” ул. „Патриарх Евтимий” № 42, вх. А, ет. 4, ап. 9 ЕИК 148102642 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
В185 2011/03/21 Мастер Юнити ООД Гр. Варна, район „Приморски”, Ул. „Ген. Паренсов” № 28, ет. 1, ап. 17, ЕИК 103790209 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; 2. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит; 3. Товарозахващащи приспособления – грайфери.
В186 2011/05/09 РИС 6 ЕООД гр. Варна, район „Младост” ж.к. „Трошево”, бл. 14, вх. А, ет. 1, ап. 1 ЕИК 201062341 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Мостови и козлови кранове. 2. Портални кранове. 2. Кулокранове. 3. Стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита. 4. Конзолни кранове. 5. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове. 6. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове. 7. Товарозахващащи приспособления.
В187 2011/05/13 АСАНСЬОРИ ММ ЕООД гр. Варна, район „Младост”, ул. „Секвоя”, № 11, вх. Б, ет. 1, ап. 6 ЕИК 148100253 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
В188 2011/07/04 Кораборемонтен Завод Одесос АД гр. Варна, район Аспарухово, Островна зона, ЕИК 103036629 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Мостови и козлови кранове. 2. Портални кранове. 3. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове. 4.Товарозахващащи приспособления. 5. Окачени кошове за повдигане на хора. 6. Подвижни работни площадки. 7. Съдове, работещи под налягане до 10 МРа. 8. Парни и водогрейни котли. 9. Бутилки, предназначени за транспортиране на вещества от клас 2 по ADR или RID. 10. Ацетиленови уредби.
В189 2011/08/26 НИК ГАЗ ЕООД с. Генерал Кантарджиево 9150, обл.Варна, общ. Аксаково ЕИК 201494109 Поддържане и ремонтиране на автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнен въглеводороден газ. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
В190 2011/09/19 ВЕСТАС БЪЛГАРИЯ ЕООД гр. София, ул. “Николай Гогол” № 28 ЕИК 175369440 Поддържане и ремонтиране на верижни електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове, без изпълнение на неразглобяеми съединения. град София , р-н Средец ул. Съборна № 2, вх. А, ет. 4
В191 2012/02/20 ДИЯНА ЕООД гр. Варна, кв. “Петлешев” бл. 23, вх.В, ап. 38 ЕИК 813162437 Поддържане и ремонтиране на: 1. Мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях. 2. Стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита . 3. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове. град Варна , р-н Младост УСТА КОЛЬО ФИЧЕТО № 9
В192 2012/03/20 ЖЕЛЯЗКОВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД гр. Варна, ул. “Д-р Пюскюлиев” №1, ет. 4 ЕИК 103071039 Поддържане на електрическата част на: 1. Товароподемни кранове. 2. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
В193 2012/04/24 ОПТИМУС ИНЖЕНЕРИНГ АД гр. Варна р-н „Одесос“ ул. „Марко Балабанов“ № 32, ет. 1 ЕИК 148108182 Поддържане и ремонтиране на електрическата част на: 1. Водогрейни котли, работещи при с температура на нагрятата вода до 110˚С; 2. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа; 3.Стоманени преносни и разпреде-лителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и горивни уредби за природен газ. Удостоверение № В193/24.04.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-155/02.11.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В194 2012/04/25 КЗУ ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ ООД гр. София, кв. „Витоша“, ул. „Христо Вакарелски“12 ЕИК 131442875 Поддържане и ремонтиране на мостови и полу-козлови кранове. Удостоверение № В194/25.04.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-051/13.03.2017 г. на Заместник-председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В195 2012/04/25 ЕТПРОМИШЛЕНА АВТОМАТИКА– ВИОЛИН СИМЕОНОВ гр. Варна, р-н „Одесос“ ул. „Шумен“ № 10, ет. 1 ЕИК 813211457 1.Поддържане на ограничителни устройства на парни и водогрейни котли; 2.Поддържане и ремонтиране без изпълнение на неразглобяеми съединения на горивни уредби и газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове. град Варна УЛ. ФРЕДЕРИК ШОПЕН № 10, ап. 2
В196 2012/07/16 ЕЙ БИ СИ УИНД ФАРМ ООД гр. Стара Загора ул. „Верешчагин“ №43А ЕИК 123728086 Поддържане и ремонтиране на : 1. Мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях 2. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове и релсовите пътища към тях 3. Товарозахващащи приспособления.
В197 2012/07/19 ХЮРОН ООД гр. Варна, ул. „Морска сирена“№ 24, ет. 10, ап. 60 ЕИК 148002567 Поддържане, ремонтиране и преустройване на строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари.
В198 2012/07/20 АСАНСЬОРЕН СЕРВИЗ ВАРНА ООД Гр. Варна Ул. „Юрий Венелин“ №3, ет. 1, ап. 1 ЕИК 103975994 Поддържане, ремонтиране и преустройване на строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари.
В199 2012/09/14 ХИДРОСТРОЙ АД гр. Варна ул. „Андрей Сахаров“ №1 ЕИК: 103029862 Поддържане, ремонтиране и преустройване на : 1. Мостови, козлови и кулови кранове и релсовите пътища към тях 2. Стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита 3. Конзолни кранове 4. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове 5. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове 6. Товарозахващащи приспособления 7. Подвижни работни площадки. град София , р-н Средец бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 117
В200 1.10.2012г. ЕЛЕВА С ЕООД гр. Варна, ул. „Д-р Желязкова“ №2, ет. 3, ап. 8 ЕИК 202078238 Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост до 1м/с, управлявани в група до два асансьора.
В201 2.10.2012г. ВАРНА ЛИФТ СЕРВИЗ ЕООД Гр. Варна, ул. „Неофит Бозвели“ №50-52, ет. 7, студио 2 ЕИК 202149960 Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост до 1м/с, управлявани в група до два асансьора. Удостоверение № В201/02.10.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-075/12.08.2014 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В202 17.10.2012г. РИМАКЕМ ЕООД Гр. Девня Промишлена зона, административна сграда на „Агрополихим“ АД ЕИК 103847457 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Подвижни работни площадки стрелови тип; 2. Товарозахващащи приспособления – грайферни кофи; 3. Окачени кошове за повдигане на хора.
В203 14.12.2012г. ПРОГРЕСИВ ЛИФТ 08 ЕООД гр. Варна ул. „Иван Драсов“ №16, вх. А, ет. 5, ап. 22 ЕИК 200062630 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № В203/14.12.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-118/20.11.2013 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В204 20.12.2012г. ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ ЕООД гр. Добрич ул. „Генерал Киселов“ № 1 ЕИК 834052321 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации с работно налягане до 1,6 МРа, горивни уредби и газови уреди за природен газ.
В205 2013/03/04 ХИДРАВЛОН 1 ЕООД гр. Варна, ул. "Народни будители", бл. 21, вх. В, ап. 70, ЕИК 10311990 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита. град Варна бул. Република № 19А
2. Хидравлични системи и механизми на товароподемни кранове.
3. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит.
В206 2013/03/13 ЕЛЕВА ООД гр. Варна, ж.к. Младост, бл.142, вх.9, ет.8, ап.207, ЕИК 148036103 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори и на строителни и други подемници за повдигане на хора и хора и товари.
В207 2013/03/25 АСТЕЛ ЕООД гр. Добрич, ул. „Иван Рилски” №12А, ет. 2, ап. 2 и ЕИК 124609352 Поддържане, ремонтиране и преустройване на строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари.
В208 2013/07/03 АСАНСЬОРЕН СЕРВИЗ РОСЕН ЯНЕВ ООД гр. Варна, м-т „Траката”, ул. „11-та” №23А и ЕИК 202478182 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
В209 2013/07/12 ИНТЕРКОМ РЕСУРС ООД гр. Варна, ул. Кръстьо Мирски № 17 с ЕСН 103874098 Поддържане и ремонтиране на: 1. Мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях;
2. Конзолни кранове и релсовитепътища към тях;
3. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове и релсовите им пътища;
4. Товарозахващащи приспособления.
В210 2013/08/20 КОМИ ЛИФТ ООД гр. Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", бл. 306, вх. 15, ет. 7, ап. 234, ЕИК 202608688 Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост до 1м/с, управлявани в група до два асансьора.
В211 2013/08/29 ЛИБРА ГРУП ООД гр. Варна, район "Владислав Варненчик", ул. "Трети март" № 36 и ЕИК 130108965 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни котли с работно налягане до 0,05 МРа включително; град Варна , р-н Владислав Варненчик ТРЕТИ МАРТ № 36, п.к., бл. 9023
2. Водогрейни котли с температура на нагрятата вода до 110˚С включително;
3. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа;
4. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с налягане на транспортирания флуид со 1,0 МРа или температура до 150˚С включително;
5. Газови инсталации с работно налягане до 0,6 МРа и газови уреди за природен газ;
6. Газопроводи, газови инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове.
В212 11.11.2013г. БРАЙТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД гр. София, бул. "Драган Цанков" № 36, бизнес център "Интерпред", ет. 4, офис № 418 и ЕИК 103327353 Поддържане, ремонтиране и преустройване на : 1. Парни и водогрейни котли;
2. Съдове, работещи под налягане;
3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода;
4. Стоманени газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ до 5,5 МРа;
5. Стоманени газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и горивни уредби за втечнени въглеводородни газове.
В213 11.11.2013г. ВАРНА ЛИФТ СЕРВИЗ ЕООД гр. Варна, ул. "Неофит Бозвели" № 50-52, ет. 7, студио 2 и ЕИК 202149960 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Асансьори със скорост на движение до 1 m/s, управлявани в група до два асансьора;
2. Подемници за повдигане на хора или на хора и товари.
В214 2.12.2013г. СТРОНГИЛ 2007 ЕООД гр. Варна, ул. "Царевец", бл. 55, вх. А, ет. 2, ап. 39 и ЕИК 148068557 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Асансьори; Удостоверение № В214/02.12.2013 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-084/12.11.2014 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
2. Подемници за повдигане на хора или на хора и товари.
В215 19.12.2013г. ЕТ МАРКАЛ – СТОЯН КАЛЧЕВ гр. Варна, ж.к. „Младост”, бл. 132, вх. 4, ап. 60 и ЕИК 813004490 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1 m/s., управлявани в група до два асансьора. Удостоверение № В215/19.12.2013 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-018/17.02.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град Варна , р-н Младост кв. ГЕОРГИ ПЕТЛЕШЕВ, бл. 132, вх. 4, ап. 60
В216 2014/01/28 ЛЮ МАР СТАТ ООД гр. Варна, район Младост, ж. к. „Младост“, бл. 129, вх. 7, ет. 5, ап. 161 и ЕИК 148014135 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли; гр. Варна р- н Приморски, ул. Царевец № 10
2. Съдове, работещи под налягане;
3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода с работно налягане до 0,8 МРа и температура до 450˚С;
4. Мостови и козлови кранове;
5. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или самоходни или несамоходни шасита;
6. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит;
7. Електрически телфери, немонтирни на товароподемни кранове;
8. Подвижни работни площадки;
9. Товарозахранващи приспособления.
В217 2014/03/20 ЕТ АС-ВЕНЕЛИН ЙОРГАКИЕВ гр. Варна, ж.к. "Владиславово", бл. 216, вх. 1, ет. 8, ап. 32 и ЕИК 103314516 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1 m/s., управлявани в група до два асансьора.
В218 2014/04/23 УЛТРА ГАЗ ВАРНА ЕООД гр. Варна, ж.к. "Владислав Варненчик" № 30, вх. 1, ет. 2, ап. 5 и ЕИК 200652054 Поддържане и ремонтиране на метални газопроводи, газови инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове. град Варна , р-н Аспарухово, ул. Народни будители № 2Б
В219 08.5.2014 г. ГЕОРГИЕВИ ООД гр. Варна, кв. Възраждане, бл. 10, вх. 1, ап. 4 и ЕИК 103791193 Поддържане и ремонт на: 1. Съдове, работещи под налягане с работно налягане до 1,6 МРа; Удостоверение № В219/08.05.2014 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-184/08.12.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
2. Газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации, газорегулаторни пунктове, газорегулаторни табла и бутилкови инсталации за природен газ с работно налягане до 1,6 МРа;
3. Газопроводи, газови инсталации и бутилкови инсталации за втечнени въглеводородни газове с работно налягане до 1,6 МРа.
В220 14.5.2014 г. ГЕОРГИЕВИ ООД гр. Варна, р-н Младост, ж. к. Възраждане, бл. 10, вх. 1, ап. 4 ЕИК 103791193 Поддържане и ремонтиране на: 1. Мостови и козлови кранове; 2. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове; 3. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; 4. Товарозахващащи приспособления; 5. Подвижни работни площадки.
В221 15.5.2014 г. БУЛЛИФТ СЕРВИЗ ЕООД гр. Варна, р-н Младост, ж. к. Трошево 11, вх. Е, ет. 4, ап. 55 и ЕИК 202947092 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1 m/s, управлявани в група до два асансьора.
В222 15.5.2014 г. ИНКОВЕС ЕООД гр. Варна, ул. "Ген. Столетов" 90, ет. 4, ап. 6 и ЕИК 103760671 Поддържане и ремонтиране без изпълнение на неразглобяеми съединения на: 1. Водогрейни котли и парни котли с работно налягане до 1,6 МРа;
2. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа;
3. Тръбопроводи за гореща вода или водна пара с работно налягане до 1,6 МРа;
4. Разпределителни газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газорегулаторни табла и горивни уредби за природен газ с работно налягане до 4,0 МРа.
В223 30.06.2014 г. ЖЕРА ТЕХ ООД гр. Варна, район Приморски, ж. к. "Левски", ул. "Д-р Ал. Недялков" № 2, ет. 2, ап. 6 и ЕИК 200951804 поддържане и ремонтиране на: 1. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Мостови, стрелови, кулови и козлови кранове ; 4. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
В224 02.07.2014 г. МОНТАЖИ ПРОБГ ООД гр. Варна, район Приморски, ул. "Прилеп" № 4, ет. 6, ап. 26 ЕИК 202874192 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли;
2. Съдове, работещи под налягане;
3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода;
4. Стоманени преносни газопроводи и газорегулиращи и газоизмервателни станции, разпределителни газопроводи и газорегулаторни пунктове и табла, промишлени и сградни газови инсталации и горивни уредби за природен газ;
5. Стоманени газопроводи, газови съоръжения и инсталации и горивни уредби за втечнени въглеводородни газове;
6. Товароподемни кранове;
7. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;
8. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
9. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит;
10. Товарозахващащи приспособления;
11. Окачени кошове за повдигане на хора;
12. Подвижни работни площадки;
В225 06.10.2014 г. ВАЛЕНСИЯ - 96 ООД гр. Варна, район Одесос, ул. "Братя Миладинови", бл. 103, ет. 2, ап. 110 и ЕИК 103027039 Поддържане и ремонтиране на: 1. Газови уреди за природен газ, без заваряване;
2. Газови уреди за втечнени въглеводородни газове, без заваряване;
В226 16.12.2014 г. БУЛАВТО АД гр. Варна, район Младост, бул. "Владислав" № 262 и ЕИК 813027681 Поддържане и ремонтиране на: 1. Товароподемни кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита;
2. Бордови кранове;
3. Подвижни работни площадки;
В227 08.01.2015 г. ФРИГОТЕРМ ЕООД гр. Варна, район Одесос, ул. "Юрий Венелин" № 12 и ЕИК 201839815 Поддържане и ремонтиране на: 1. Газови уреди за природен газ, без изпълнение на неразглобяеми съединения;
2. Газови уреди за втечнени въглеводородни газове, без изпълнение на неразглобяеми съединения;
В228 16.01.2015 г. ВЕЛИКОВ ЛИФТ ООД гр. Варна, р-н Одесос, ул. "Пирин" № 8, вх. Б, ет. 7, ап. 21 и ЕИК 203207312 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № В228/16.01.2015 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-226/05.12.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В229 12.03.2015 г. ЛИФТКОМ СЕРВИЗ ЕООД гр. Варна, район „Младост”, ж.к. „Трошево”, ул. „Радост”” № 9, бл. А ЕИК 201189890 Поддържане на подвижни работни площадки
В230 30.03.2015 г. ОДЕСОС ЛИФТ ЕООД гр. Варна, р-н "Приморски", ул. "Зюмбюл" № 6, ет. 4, ап. 66 и ЕИК 203379575 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
В231 30.4.2015 г. ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ АД гр. Варна, район "Владислав Варненчик", кметство Тополи, Западна промишлена зона и ЕИК 103926826 Поддържане и ремонтиране на: 1. Мостови и козлови кранове;
2. Портални кранове;
3. Електрически телфери, които не са монтирани на товарподемни кранове;
4. Товарозахващащи приспособления (грайфери).
В232 25.05.2015 г. ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД гр. Варна, ройон "Одесос", пл. "Славейков" №1 и ЕИК 103061301 I.Поддържане и ремонтиране на: 1. Мостови, козлови, портални и конзолни кранове;
2. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита
3. Електрически телфери, които не са монтирани на товарподемни кранове;
4. Товарозахващащи приспособления.
II.Поддържане на: 1. Парни и водогрейни котли, с изключение на ограничителните им устройства;
2. Съдове, работещи под налягане, с изключение на ограничителните им устройства.
В233 11.09.2015 г. НАР 2016 ООД гр. Варна, район Аспарухово, ул. "Св Св Кирил и Методий" №34, бл.2, вх.А, ет.7, ап.21 и ЕИК:203624932 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
В234 02.10.2015 г. ДЖИ АЙ ЕНТЪРПРАЙС ООД гр. Варна, район Приморски, ул. "Битоля" № 12, партер и гр. София , кв. Слатина, ул. "Марко Бочар" бл.46 ЕИК:148116325 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
В235 13.11.2015 г. "ПАРТНЕР ЖСП" ЕООД, гр. Девня, ж.к. "Река Девня", Стопански двор и ЕИК 103180750 поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Компресорни станции, преносни газопроводи и отклоненията от тях, газорегулаторни и газоизмервателни станции; 2. Съдове, работещи под налягане, с работно налягане до 4,0 MPa; 3. Стоманени тръбопроводи за транспортиране на водна пара с работно налягане над 0,6 MPa и гореща вода с температура над 110о С.
В236 21.10.2015 г. ВЕРИГАВА Д-15 ООД гр. Варна, р-н Одесос, ул. "Селиолу" № 5 и ЕИК 203585995 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1 m/s
В237 06.11.2015 г. "АЦБ 15" ООД гр. Варна, р-н Одесос, ул. "Юри и венелин" № 3, ет. 1, ап. 1 и ЕИК 203626552 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари.
В238 06.11.2015 г. БУЛМАК 2005 ЕООД , област Варна, община Белослав, с. Езерово, местност "Кариерата", П.К. №1 и ЕИК 103945677 Поддържане и ремонтиране на мостови и козлови кранове; товароподемни кранове стрелови тип, монтирани на автомобили, самоходни или несмаоходни шасита и подвижни работни площадки.
В239 2016/01/18 "БЛЕК СИЙ ГАРДЪН"ЕООД гр. Варна, ул. "Еделвайс" №10, ет.2, ап. 2 и ЕИК 202365131 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:  Преносни и разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, промишлени, сградни газопроводи и горивни уредби за природен газ с работно налягане до 5,5 МРа. Удостоверение № В239/18.01.2016 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-068/26.09.2019 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение трето)от ЗТИП.
В240 18.2.2016 г. "МИЛКОС-ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, гр. Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", бл. 20, вх. 12, ет. 7, ап. 33 и ЕИК 103837630 Поддържане и ремонтиране на : 1. Мостови и козлови кранове; 2. Кулокранове; 3. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или смаоходни или несамоходни шасита; 4. Конзолни кранове; 5. Електрически телфери, които не са мойнтирани на товароподемни кранове; 6. Товарозахващащи приспособления /грайфери/; 7. Подвижни работни площадки.
В241 2016/02/24 Корект Лифт Сервиз ООД гр. Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 11, вх. 12, ет. 5, ап. 20 и ЕИК: 203806073 Поддържане ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост до 1,6 m/s и строителни и други подамници за повдигане на хора, хора и товари.
В242 02.03.2016 г. "АСТЕД" ООД гр. Добрич, ул. "Иван Рилски" № 12А, ет. , ап. 2 и ЕИК 203039035 Поддържане ремонтиране и преустройване на асансьори
В243 14.06.2016 г. ЗИЗИ-Зеленченко ЕООД гр. Добрич, ул. „Васил Левски” №4 ЕИК: 124523421 І. Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Стоманени, разпределителни газопроводи за природен газ и съоръженията към тях с работно налягане 1,6 МРа; 2. Стоманени промишлени газови инсталации за природен газ с работно налягане до 1.6 МРа и от медни тръби с раб. налягане под 0.01МРа, вкл. газовите съоръжения, горивните уредби и газовите уреди към тях; 3. Стоманени сградни газови инсталации за природен газ с раб. налягане до 1,5 МРа и от медни тръби с раб. налягане под 1,01 МРа, вкл. горивните уредби и газовите уреди към тях; 4. Стационарни газови инсталации и съоъжения за втечнени въглеводородни газове с раб. налягане до 1,6 МРа. ІІ. Поддържане и ремонт на водогрейни котли, работещи при температура на нагряваната вода до 110С
В244 28.10.2016 г. "ПАРАГРАФ 22 СИ" ООД гр. Добрич, ул. "Осми март" № 19, ЕИК: 201480006 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1 м/с, управлявани в група до два асансьора, с електрическо, хидравлично и регулируемо задвижване.
В245 16.02.2017 г. "АСАНСЬОРЕН СЕРВИЗ ВАРНА" ЕООД гр. Варна, район "Одесос", ул. "Юри Венелин" № 3, ет. 1, ап. 1, ЕИК: 103975994 Преустроване на асансьори
В246 22.02.2017 г. "ЕНЕРГОМОНТАЖ-ВН" АД гр. Варна, район "Младост", ул. "Младежка", бл. 39 и ЕИК: 103206309 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Стоманени парни и водогрейни котли, без ограничителните им устройства; 2.Стоманени съдове, работещи под налягане, без ограничителните им устройства; 3.Стоманени тръбопроводи за водна пара и гореща вода, без ограничителните им устройства; 4.Кранове мостови и козлови и релсовите пътища към тях; 5.Кранове портални и релсовите пътища към тях; 6.Кранове стрелови с изменящ се обсег на стрелата с механизъм за въртене и придвижване и релсовите пътища към тях; 7.Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; 8. Грайфери. Удостоверение № В246/22.02.2017 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-097/3.12.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
В247 20.04.2017 г. "БЛЕК СИЙ ИМПЕКС" ООД гр. Варна, бул. "Осми Приморски полк" № 112, вх. 1, ет. 1, ап. 1 и ЕИК: 203856418 Поддържане, ремонтиране и преустройване на преносни и разпределителни газопроводи, както и промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и горивни уредби за природен газ с работно налягане до 5,5 МРа
В248 30.06.2017 г. "ТЕХНОКОНТРОЛ 82" ООД гр. Добрич, ул. "Александър Стамболийски" №1, вх. В, ет. 4, ап. 12 и ЕИК: 200767470 Поддържане и ремонтиране на асансьори с двускоростно или регулируемо електрическо задвижване или с електро-хидравлично задвижване, със скорост до 1m/s, с автоматични врати, с групово управление на два асансьора, с неограничена височина на повдигане.
В249 30.06.2017 г. "КЗУ ГРУП ПРОДЖЕКТ М" ООД, гр. София, р-н "Триадица", ул. "Алабин" №36, ет. 1 и ЕИК 203866631 Поддържане и ремонтиране на мостови и козлови кранове.
В250 01.08.2017 г. "ПЛАНЕКС" ЕООД гр. Варна, район "Приморски", ул. "Димитър Икономов" № 21, ЕИК: 813087785 Поддържане на: 1.Кулокранове; 2.Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни и несамоходни шасита.
В251 01.08.2017 г. "ЖЕЛЯЗКОВ-ИНЖЕНЕРИНГ" ООД гр. Варна, район "Одесос", ул. "Д-р Пюскюлев" № 1, ет. 4, ЕИК: 103071039 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Мостови и козлови кранове; 2.Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита; 3.Електрически телфери, които не са мнтирани на товароподемни кранове.
В252 25.09.2017 г. "АСАНСЬОРИ ВАРНА" ООД гр. Варна, ж. к. "Кайсиева градина", бл. 214, вх. 3, ап. 76, ЕИК: 204597178 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост до 1 m/s.
В253 06.11.2017 г. "КА ЛИФТ 1" ООД гр. Добрич, ул. "Люле Бургас" № 11А ЕИК: 204168296 Поддържане и ремонтиране на асансьори.
В254 08.11.2017 г. "САК-2016" ООД гр. Варна, ул. "Георги Бакалов" № 17, вх. 1, ап. 27, ЕИК: 204143713 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
1. Асансьори;
2. Строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, независимо от датата на производството им и нормативния акт, определящ устройството им, който е бил в сила към датата на тяхното производство.
В255 14.11.2017 г. "ЛЮ МАР СТАТ" ООД гр. Варна, ул. "Царевец" № 10, ЕИК: 148014135 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
1. Разпределителни газопроводи на разпределителните дружества, газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове и табла, горивни уредби, газопроводи на бутилковите инсталации и газови уреди за природен газ с работно налягане до 1,6 МРа;
2. Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.
В256 21.11.2017 г. ЕТ "СТОМЕЛ 49-СТОЯН ЛАЗАРОВ" гр. Варна, район "Приморски", ул. "Битоля" № 19, бл. 1, вх. 1, ет. 2, ап. 2, ЕИК: 813075904 Поддържане и ремонтиране на електрически асансьори със скорост на движение до 0,71 m/s.
В257 15.01.2018 г. "ЕЛИНЕКС ПРО" ЕООД гр. Варна, район "Приморски", ул. "Братя Миладинови" № 68, вх. В, ет. 5, ап. 33, ЕИК: 204816825 Поддържане и ремонтиране на:
1. Мостови и козлови кранове;
2. Портални кранове;
3. Кулокранове;
4. Бордови кранове;
5. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита;
6. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;
7. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
8. Подвижни работни площадки.
В258 21.02.2018 г. "МАРИНИМПЕКС" ЕООД гр. Варна, район "Приморски", ул. "Лоза" № 16, ЕИК: 103811571 Поддържане, ремонтиране и преустройване на преносни и разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и горивни уредби за природен газ, с работно налягане до 5,5 МРа.
В259 01.03.2018 г. "КФК" АД гр. Варна, район "Владислав Варненчик", ЗПЗ-1, ул. "Крайезерна-Тополи" № 6, ЕИК: 103005701 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови кранове.
В260 05.04.2018 г. "БУЛЛИФТ ТРЕЙДИНГ 1" ЕООД гр. Варна, ул. "Проф. Марин Дринов" № 62, ЕИК: 204895897 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
1. Асансьори;
2. Строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, които попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с Постановление 140 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.; попр., бр. 71 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2010 г.), независимо от датата на производството им и нормативния акт, определящ устройството им, който е бил в сила към датата на тяхното производство.
В261 19.04.2018 г. "ЛИФТ СЕРВИЗ 66" ООД гр. Добрич, ж. к. "Дружба", бл. 15, вх. Е, ет. 8, ап. 24, ЕИК: 204999276 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1 m/s.
В262 23.04.2018 г. "БУЛЯРД КОРАБОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ" АД гр. Варна, район "Одесос", Южна промишлена зона, ЕИК: 103862587 Поддържане и ремонтиране на:
I. Товароподемни кранове:
1. Мостови и козлови кранове;
2. Портални и полупортални кранове;
3. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита.
II. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
III. Окачени кошове за повдигане на хора;
IV. Подвижни работни площадки.
В263 11.05.2018 г. "РОМА ГАЗ" ЕООД гр. Добрич, ул. "Васил Левски" № 26, ЕИК: 202430006 Поддържане, ремонтиране и преустройване на метални:
1. Газопроводи, газови съоръжения, горивни уредби, газорегулаторни пунктове и табла на сградни, промишлени и бутилкови газови инсталации и газопроводите на автомобилните газоснабдителни станции за природен газ;
2. Автомобилни газоснабдителни станции за компресиран (сгъстен) природен газ;
3. Газови уреди за природен газ.
В264 21.05.2018 г. "ОДЕСОС ПБМ" ЕАД гр. Варна, район "Одесос", Южна промишлена зона, ЕИК: 103930885 Поддържане и ремонтиране на:
I.Товароподемни кранове:
1.Мостови и козлови кранове;
2.Портални кранове;
3.Конзолни кранове;
4.Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита.
II.Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
III.Товарозахващащи приспособления.
В265 21.05.2018 г. "ОДЕСОС-ЛИФТ 64" ЕООД гр. Варна, район "Приморски", ул. "Ружа" № 13, ЕИК: 204915507 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
В266 22.05.2018 г. "ЕВРО СТРОИТЕЛ 1" ЕООД гр. Варна, район "Одесос", ул. "Братя Тедески" № 16, ЕИК: 204245305 Поддържане и ремонтиране на мостови и козлови кранове.
В267 10.12.2018 г. „ТЕЦ ВАРНА“ ЕАД обл. Варна, общ. Белослав, с. Езерово, площадка на ТЕЦ-Варна, ЕИК 103551629 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
I. Метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максимално допустима температура е по-голямо от 0,05МРа над нормалното атмосферно налягане и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, без неразглобяеми съединения от мед или медни сплави чрез спояване, включително поддържане на техните ограничителни устройства;
II. Парни и водогрейни котли, с топлинна мощност над 116,3 kW, без неразглобяеми съединения от мед или медни сплави чрез спояване, включително поддържане на техните ограничителни устройства;
III. Метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с работно налягане над 0,6 MPa и гореща вода с температура над 110 ⁰С и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100, без неразглобяеми съединения от мед или медни сплави чрез спояване;
IV. Метални разпределителни газопроводи, промишлени газови инсталации и газорегулаторни пунктове за природен газ, без неразглобяеми съединения от мед или медни сплави чрез спояване;
V. Товароподемни кранове:
1. Мостови и козлови кранове;
2. Портални кранове;
3. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита;
VI. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
VII. Товарозахващащи приспособления;
VIII. Подвижни работни площадки.
В268 18.12.2018 г. „ТЕХНО ТЕРМ“ ЕООД гр. Варна, ул. „Еделвайс“ № 4, ет. 2, ап. 4, ЕИК: 148053572 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
1. Метални съдове с работно налягане до 1,6 МРа, предназначени за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максимално допустима температура е по-голямо от 0,05МРа над нормалното атмосферно налягане и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, включително поддържане на техните ограничителни устройства;
2. Парни и водогрейни котли, с топлинна мощност над 116,3 kW и работно налягане до 1,6 МРа, включително поддържане на техните ограничителни устройства;
3. Метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с работно налягане от 0,6 MPa до 1,6 МРа и гореща вода с температура над 110 ⁰С и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100;
4. Разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, с работно налягане до 1,6;
5. Газови съоръжения, тръбопроводи и инсталации за втечнени въглеводородни газове, с работни налягане до 1,6 МРа.
В269 19.12.2018 г. "БУЛЛИФТ СЕРВИЗ 1" ЕООД гр. Варна, район "Приморски", ул. "Проф. Марин Дринов" № 62, ЕИК: 205274690 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
В270 01.03.2019 г. "ЕКСПРЕС МОНТАЖ" ООД гр. Варна, район "Приморски", ул. "Генерал Киселов" № 17, ет. 3, ап. 5, ЕИК: 205291355 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
1. Метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максимално допустима температура е по-голямо от 0,05МРа над нормалното атмосферно налягане и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100;
2. Парни котли с топлинна мощност над 116,3 kW и работно налягане до 0,05МРа;
3. Водогрейни котли с топлинна мощност над 116,3 kW за производство на гореща вода до 110 °С;
4. Метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с работно налягане от 0,6 MPa и гореща вода с температура над 110 ⁰С и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100;
5. Стоманени разпределителни газопроводи и отклоненията от тях, газорегулаторните и газоизмервателните пунктове и табла, с работно налягане до 1,6 МРа;
6. Стоманени газопроводи, газовите съоръжения, горивните уредби, газорегулаторните пунктове и табла, и горивните уредби на промишлените газови инсталации за природен газ, с работно налягане до 1,6 МРа и от медни тръби с работно налягане по-ниско от 0,01 МРа;
7. Стоманени газопроводи и газорегулаторните пунктове на сградните газови инсталации за природен газ, с работно налягане до 0,5 МРа и от медни тръби с работно налягане по-ниско от 0,01 МРа;
8. Стоманени газопроводи, газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, с работно налягане до 1,6 МРа;
9. Газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове.
В271 28.03.2019 г. "АВАНГАРД ЛИФТ" ООД гр. Варна, ж. к. "Младост", бл. 143, вх. 7, ет. 2, ап. 3, ЕИК: 205486426 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори с голяма сложност на конструкцията-асансьори със скорост на движение до 1,6 m/s, с групово управление на три и повече асансьори, с регулиране скоростта на движение.
В272 04.04.2019 г. "УНИВЕРС ЛИФТ" ООД гр. Варна, ул. "Яне Сандански" № 1, вх. Д, ет. 3, ап. 25, ЕИК: 205479058 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори с голяма сложност на конструкцията-асансьори със скорост на движение до 1,6 m/s, с групово управление на три и повече асансьори, с регулиране скоростта на движение.
В273 20.05.2019 г. „ЕСКАНА“ АД гр. Варна, р-н Приморски, ул. „Арх. Петко Момилов“ № 26, ЕИК: 103044056 Поддържане на:
I. Товароподемни кранове:
1. Мостови кранове до 40 тона;
2. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита до 10 тона;
3. Бордови кранове до 10 тона;
4. Конзолни кранове до 8 тона.
II. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове до 8 тона.
В274 29.05.2019 г. „КПГ ИНВЕСТ“ ООД гр. Варна, р-н Приморски, ул. „Райно Попович“ № 8, ет. 2, ап. 4 ЕИК: 201523607 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
1. Метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максимално допустима температура е по-голямо от 0,05МРа над нормалното атмосферно налягане, и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100;
2. Метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с работно налягане от 0,6 MPa и гореща вода с температура над 110 ⁰С и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100;
3. Разпределителните газопроводи и отклоненията от тях, газорегулатоните и газоизмервателните пунктове и табла за природен газ;
4. Газопроводите, газовите съоръжения, горивните уредби, газорегулатоните пунктове и табла и горивните уредби на промишлените газови инсталации и газопроводите на автомобилните газоснабдителни станции за природен газ;
5. Газопроводите и газорегулаторните пунктове на сградните газови инсталации за природен газ;
6. Газопроводите и газорегулаторните пунктове на бутилковите инсталации за природен газ;
7. Газови уреди за природен газ.
В275 16.08.2019 г. "СТРОЙПРОДУКТ КРАЙЧЕВ СТИЛ" ООД, гр. Варна, район Приморски, ул. "Тодор Икономов" № 19 и ЕИК: 103820410 Поддържане, ремонтиране и преустройване на:
1. Окачени кошове за повдигане на хора
2. Подвижни работни площадки
В276 22.08.2019 г. "ГАЗ РЕМСТРОЙ" ООД, гр. Добрич, ул. "Оборище" № 61 и ЕИК: 205617930 Поддържане и ремонтиране на:
1. Газопроводи и газорегулаторните пунктове на сградните газови инсталации за природен газ, с работно налягане до 0,5 МРа, изработени от неразглобяеми съединения от мед и медни сплави чрез спояване;
2. Газови уреди за природен газ.
В277 11.09.2019 г. "МЕГАЛИФТ ПРОВАДИЯ" ЕООД, гр. Провадия, ул. "Васил Левски" № 7, ет. 7, ап. 28 и ЕИК: 205696745 Поддържане, ремонтиране и преусторйване на асансьори със скорост на движение до 1,6 m.s-1, с групово управление на три и повече асансьори, с регулиране скоростта на движение.
В278 12.09.2019 г. "АМИГО ЛИФТ" ЕООД, гр. Добрич, ж.к. Дружба, бл. 56, вх. А, ет. 2, ап. 3 и ЕИК: 205722154 Поддържане, ремонтиране и преусторйване на:
1. Асансьори със скорост на движение до 1,6 m.s-1, с групово управление на три и повече асансьори, с регулиране скоростта на движение.
2. Строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, които попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините, приета с Постановление 140 на Министерския съвет от 2008 г.(обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.; попр., бр. 71 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2010 г.), независимо от датата на производството им и нормативния акт, определящ устройството им, който е бил в сила към датата на тяхното производство.
В279 14.10.2019 г. "ПРИМА-ПЛАМЕН ПЕТРОВ" ЕООД, гр. Варна, ж.к. "Свети Иван Рилски", бл. 25, вх. Е, ет. 6, ап. 107 и ЕИК: 205101069 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
В280 14.10.2019 г. "ХЕБЪР ЛИФТ" ЕООД, гр. Варна, ж.к. "Възраждане", бл. 34, вх. 1, ет. 1, ап. 2 и ЕИК: 204946911 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със сложна конструкция - асансьори с двускоростно или регулируемо електрическо задвижване или с електро-хидравлично задвижване, със скорост до 1,0 m.s-1, с автоматични врати, с групово управление на дава асаньора, с неограничена височина на повдигане.
В281 24.10.2019 г. "ЗЕТ ЛИФТ СЕРВИЗ" ООД, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ул. "Георги Минков" № 2, ет. 3, ап. 10 и ЕИК: 205741707 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Асансьори; 2. Строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, които попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините, приета с Постановление 140 на Министерския съвет от 2008 г.(обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.; попр., бр. 71 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2010 г.), независимо от датата на производството им и нормативния акт, определящ устройството им, който е бил в сила към датата на тяхното производство.
В282 30.10.2019 г. "ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА" ЕАД, гр. Варна, р-н Одесос, пл. "Славейков" № 1 и ЕИК: 103061301 Поддържане и ремонтиране на: 1. Окачени кошове за повдигане на хора; 2. Подвижни работни площадки; 3. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит.
В283 06.01.2020 г. "БЛАСТ МОНТАЖ" ООД, гр. Варна, р-н Одесос, ул. "Баба Тонка" № 7, ап. 24 и ЕИК: 200610361 Поддържане и ремонтиране на:
I. Товароподемни кранове:
1. Мостови кранове;
2. Козлови кранове;
3. Портални кранове.
II. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;
III. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
IV. Товарозахващащи приспособления;
V. Окачени кошове за повдигане на хора.
В284 23.01.2020 г. "КБ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД гр. Варна, р-н Одесос, ул. "Кап. Иван Томов" № 2, ет.3 ЕИК: 103982280 Поддържане на:
I. Товароподемни кранове:
1. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита;
2. Бордови кранове;
II. Подвижни работни площадки.
В285 29.04.2020 г. "ГАЛЕРА 07" ООД гр. Варна, р-н Приморски, ул. "Войнишка" № 1, вх. Б, ет. 2, ап. 11 ЕИК: 148078320 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Мостови кранове; 2. Козлови кранове; 3. Конзолни кранове; 4. Портални кранове; 5. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; 6. Товарозахващащи приспособления; 7. Окачени кошове за повдигане на хора; 8. Метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максимално допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100; 9. Парни и водогрейни котли, с топлинна мощност над 116,3 kW; 10. Метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане над 0,6 МРа и гореща вода с температура над 110 °C и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голям от числото 100; 11. Метални разпределителни газопроводи и отклоненията от тях, газорегулаторните и газоизмервателните пунктове и табла за природен газ; 12. Метални газопроводи, газови съоръжения, горивни уредби, газорегулаторни пунктове и табла и горивните уредби на промишлени газови инсталации за природен газ; 13. Метални газопроводи и газорегулаторни пунктове на сградни газови инсталации за природен газ; 14. Метални газопроводи, газови съоръжения и инсталации, и горивни уредби за втечнени въглеводородни газове; 15. Газови уреди за природен газ или втечнени въглеводородни газове.
В286 02.06.2020 г. "ДИМ-93" ООД гр. Варна, р-н Приморски, ул. "Тодор Димов" № 10, ет. 4, ап. 11 ЕИК: 103866297 Поддържане на: I. Товароподемни кранове: 1. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита; 2. Бордови кранове. II. Подвижни работни площадки.