одобрен

SEBRA-2019-04-04

Уникален идентификатор:  fcc5a4c7-8e88-4a94-9de9-92d153aaf250

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-11 11:38:56
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-04-11 11:38:56

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1872200.29
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 32098.850000000093
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2972.84
10 xxxx Издръжка 5559601.240000001
18 xxxx Други разходи 349875.17000000004
20 xxxx Разходи за лихви 60067.26
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 2764331.67
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 82628493.18
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 6344253.600000001
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 26802016.8
80 xxxx Погашения по банкови заеми 1955829.47
88 xxxx Средства на разпореждане 1789246.58
89 xxxx Друго финансиране 651748.34
90 xxxx Възстановени приходи 189006.93
91 xxxx Теглене на BGN в брой -10000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 24066.34
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -845383.49
98 xxxx Други операции в БНБ -18856.85
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 136303.6
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 32918.91
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 5857285
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 683306.08
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Капиталови трансфери за нефинансови предприятия, в т.ч. за изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация. 119867.81
Общо:  136981249.62000003
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 28743.6
90 xxxx Възстановени приходи 10402.89
Общо:  39146.49
Администрация на президентството ( 002******* )
Код Описание Сума
92 xxxx Закупуване на валута в брой 7343.48
Общо:  7343.48
Министерски съвет ( 003******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2779.47
10 xxxx Издръжка 141384.62
18 xxxx Други разходи 22597.32
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5400
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 7028.15
88 xxxx Средства на разпореждане 44763.68
90 xxxx Възстановени приходи 21373.08
Общо:  245326.32
Сметна палата ( 005******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 26126.78
Общо:  26126.78
Висш съдебен съвет ( 006******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 239.86
10 xxxx Издръжка 184018.57
18 xxxx Други разходи 14335.24
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 36595.05
88 xxxx Средства на разпореждане 1408.52
90 xxxx Възстановени приходи 13111.71
98 xxxx Други операции в БНБ -27134.53
Общо:  222574.42
Министерство на финансите ( 010******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1620.82
10 xxxx Издръжка 334636.17
88 xxxx Средства на разпореждане 8183.48
90 xxxx Възстановени приходи 3501.6
98 xxxx Други операции в БНБ 8277.68
Общо:  356219.75
Министерство на външните работи ( 011******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1488.37
10 xxxx Издръжка 11158.43
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 678673.01
Общо:  691319.81
Министерство на отбраната ( 012******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 127749.58
10 xxxx Издръжка 1170090.93
18 xxxx Други разходи 1604.5
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 41594.45
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 12568.16
88 xxxx Средства на разпореждане 11583.55
90 xxxx Възстановени приходи 40492.21
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -216242.47
Общо:  1189440.91
Министерство на вътрешните работи ( 013******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 113.45
10 xxxx Издръжка 407881.79
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 223616.56
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 28073.34
88 xxxx Средства на разпореждане 486631.31
89 xxxx Друго финансиране 800
90 xxxx Възстановени приходи 44736.84
Общо:  1191853.29
Министерство на правосъдието ( 014******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 57472.72
10 xxxx Издръжка 228787.47
18 xxxx Други разходи 12.5
90 xxxx Възстановени приходи 2775.58
Общо:  289048.27
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* )
Код Описание Сума
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 26887.04
10 xxxx Издръжка 101057.27
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 297145.55
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 91260.2
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2520
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 281841.7
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 13847.28
Общо:  814559.04
Министерство на здравеопазването ( 016******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 219560
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 844.14
10 xxxx Издръжка 382970.93
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 13324.87
Общо:  616699.94
Министерство на образованието и науката ( 017******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 18448.79
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2582.87
10 xxxx Издръжка 259149.01
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 11937.5
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 9207.6
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 75000
88 xxxx Средства на разпореждане 20511.21
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 87190.87
Общо:  484027.85
Министерство на културата ( 018******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 111418.88
10 xxxx Издръжка 334125.75
18 xxxx Други разходи 211851.79
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 12226
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 17880
90 xxxx Възстановени приходи 1735.71
Общо:  689238.13
Министерство на околната среда и водите ( 019******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7236.64
10 xxxx Издръжка 92106.28
18 xxxx Други разходи 321.31
20 xxxx Разходи за лихви 0.26
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 9722634.1
88 xxxx Средства на разпореждане 856325.75
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 6838.23
Общо:  10685462.57
Министерство на икономиката ( 020******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4960.8
10 xxxx Издръжка 71719.61
88 xxxx Средства на разпореждане 17834.94
90 xxxx Възстановени приходи 3260
Общо:  97775.35
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15120
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 4255
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 139.97
10 xxxx Издръжка 250945.31
18 xxxx Други разходи 4462.16
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2119.39
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 614095.97
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 134
90 xxxx Възстановени приходи 9835
Общо:  901106.8
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10440.65
10 xxxx Издръжка 401030.06
18 xxxx Други разходи 4207.57
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 930
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 76141.01
88 xxxx Средства на разпореждане 15958.56
90 xxxx Възстановени приходи 2144.4
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 9.78
Общо:  510862.03
Министерство на транспорта ( 023******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5490
10 xxxx Издръжка 43956.94
20 xxxx Разходи за лихви 60067
80 xxxx Погашения по банкови заеми 1955829.47
88 xxxx Средства на разпореждане 16.5
91 xxxx Теглене на BGN в брой -20000
92 xxxx Закупуване на валута в брой -9223.65
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -2015959.06
Общо:  20177.2
Министерство на енергетиката ( 024******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10150.48
88 xxxx Средства на разпореждане 1398.48
Общо:  11548.96
Министерство на младежта и спорта ( 025******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11551.04
88 xxxx Средства на разпореждане 14640
Общо:  26191.04
Комисия за защита на личните данни ( 034******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4860.72
Общо:  4860.72
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11907.23
Общо:  11907.23
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4354.19
Общо:  4354.19
Национален статистически институт ( 041******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1628.1
10 xxxx Издръжка 10176.42
Общо:  11804.52
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10337.32
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 4986.32
Общо:  20323.64
Съвет за електронни медии ( 044******* )
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 400.95
Общо:  1400.95
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 21947.06
Общо:  21947.06
Агенция за ядрено регулиране ( 046******* )
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1230.74
Общо:  3230.74
Комисия за финансов надзор ( 047******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 15169.86
90 xxxx Възстановени приходи 600.75
Общо:  15770.61
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2352
Общо:  2352
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 277.5
10 xxxx Издръжка 10061.32
Общо:  10338.82
Национален осигурителен институт ( 055******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1223.98
10 xxxx Издръжка 65559.47
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 62616436.16
90 xxxx Възстановени приходи 14303.51
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 771.75
Общо:  62698294.87
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 33743.05
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 19810172.35
Общо:  19843915.4
Българска национална телевизия ( 061******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8933.99
10 xxxx Издръжка 34812.83
92 xxxx Закупуване на валута в брой 10483.25
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 586749
Общо:  640979.07
Българско национално радио ( 062******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 46817.58
Общо:  46817.58
Българска телеграфна агенция ( 063******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 13089.56
Общо:  13089.56
Министерство на туризма ( 071******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6575.68
Общо:  6575.68
Централна избирателна комисия ( 082******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14719
Общо:  14719
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1164.91
10 xxxx Издръжка 723.14
Общо:  1888.05
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5500.85
18 xxxx Други разходи 81856.57
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 103224
Общо:  190581.42
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 19942.03
90 xxxx Възстановени приходи 999.37
Общо:  20941.4
Селскостопанска академия ( 133******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 121763.21
18 xxxx Други разходи 7256.61
Общо:  129019.82
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1786.11
Общо:  1786.11
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 650454.74
Общо:  650454.74
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* )
Код Описание Сума
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 112.67
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1058.13
Общо:  1170.8
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* )
Код Описание Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 250
10 xxxx Издръжка 6202.47
Общо:  6452.47
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 27506.82
Общо:  27506.82
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2931.36
Общо:  2931.36
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7288.04
18 xxxx Други разходи 320
Общо:  7608.04
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3509.19
10 xxxx Издръжка 3332.48
Общо:  6841.67
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 16505.19
10 xxxx Издръжка 3315.31
Общо:  19820.5
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7428.52
Общо:  7428.52
Технически университет - София ( 812******* )
Код Описание Сума
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2570.22
Общо:  2570.22
Технически университет - Габрово ( 815******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5972.75
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4399.16
88 xxxx Средства на разпореждане 2459.59
90 xxxx Възстановени приходи 1002.53
Общо:  13834.03
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7095.95
Общо:  7095.95
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 51319.51
10 xxxx Издръжка 10297.55
Общо:  61617.06
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 584.94
10 xxxx Издръжка 6921.34
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 30000
90 xxxx Възстановени приходи 398.26
Общо:  37904.54
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3006.03
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1000
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 67000
Общо:  71006.03
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 67338.53
10 xxxx Издръжка 21109.38
Общо:  88447.91
Медицински университет - София ( 831******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1490.61
10 xxxx Издръжка 28667.57
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 34015
Общо:  64173.18
Медицински университет - Пловдив ( 832******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3869.95
Общо:  3869.95
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 107091.81
18 xxxx Други разходи 20
Общо:  107111.81
Медицински университет - Плевен ( 835******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 13160.38
Общо:  13160.38
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10999.4
Общо:  10999.4
Икономически университет - Варна ( 842******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1300.71
10 xxxx Издръжка 50020.41
18 xxxx Други разходи 500
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1000
Общо:  52821.12
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов ( 843******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6480.18
18 xxxx Други разходи 529.6
Общо:  7009.78
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6572.34
Общо:  6572.34
Национална художествена академия - София ( 853******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1174.86
Общо:  1174.86
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2132.44
Общо:  2132.44
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София ( 868******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 27488.36
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 11500
Общо:  38988.36
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 586.75
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -586.75
Общо:  0
Висше училище по телекомуникации и пощи - София ( 872******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10978.06
10 xxxx Издръжка 1965.83
Общо:  12943.89
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 277.5
10 xxxx Издръжка 307
Общо:  584.5
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 57487.59
10 xxxx Издръжка 5613.53
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2000
Общо:  65101.12
Българска академия на науките ( 890******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 45399.09
10 xxxx Издръжка 247991.76
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2873
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 292200
88 xxxx Средства на разпореждане 26511.32
89 xxxx Друго финансиране 493.6
90 xxxx Възстановени приходи 18333.49
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 6275.03
Общо:  642077.29
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1003921.86
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 2454030.12
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5320673.26
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 16217565.34
88 xxxx Средства на разпореждане 281019.69
Общо:  25277210.27
Субсидии за общини ( 444******* )
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 136303.6
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 32918.91
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 5857285
Общо:  6026507.51
Другитрансфери за общини ( 488******* )
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 683306.08
Общо:  683306.08
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Описание Сума
Капиталови трансфери за нефинансови предприятия, в т.ч. за изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация. 119867.81
Общо:  119867.81