одобрен

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми в РИОСВ - РУСЕ, към 31.12.2018 г.

Уникален идентификатор:  fcf7c92a-9e27-4be9-b5ba-143d10789395

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-20 10:15:04
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2019-03-20 10:15:51
  • Последно променил: reni_petrova

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми

в РИОСВ - РУСЕ към 31.12.2018 г.
(отчетен период)
Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 46614 56854 14004 27306 41498 56823
от тях за:
Персонал 42414 51256 12823 25112 37708 51233
Издръжка 4200 5598 1181 2194 3790 5590
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 46614 56854 14004 27306 41498 56823
Численост на щатния персонал 3 3 3 3 3 3
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 135310 126939 31179 59044 90776 126633
от тях за:
Персонал 122910 116113 29165 54475 82636 115924
Издръжка 12400 10826 2014 4569 8140 10709
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 135310 126939 31179 59044 90776 126633
Численост на щатния персонал 10 10 8 8 9 9
Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 93812 103707 27219 52625 78088 103327
от тях за:
Персонал 85312 96137 25657 49650 72168 95758
Издръжка 8500 7570 1562 2975 5920 7569
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 93812 103707 27219 52625 78088 103327
Численост на щатния персонал 6 6 6 6 6 6
Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 101388 142919 24776 55152 86074 142828
от тях за:
Персонал 86988 82362 20536 39990 60148 82332
Издръжка 14400 38557 4240 15162 25926 38496
Капиталови разходи 22000 22000
Разходи ПУДООС 24237 802 8910 16053 24237
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 101388 142919 24776 55152 86074 142828
Численост на щатния персонал 7 7 7 7 7 7
Програма 5 "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 0 0 0 0 0 0
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 0 0 0 0 0 0
Численост на щатния персонал
Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 113829 116154 29444 56708 86852 115591
от тях за:
Персонал 104929 108254 27811 53588 80971 107799
Издръжка 8900 7900 1633 3120 5881 7792
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 113829 116154 29444 56708 86852 115591
Численост на щатния персонал 8 8 8 8 8 7
Програма 7 "Управление на дейностите по изменение на климата"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 0 0 0 0 0 0
от тях за:
Персонал
Издръжка
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 0 0 0 0 0 0
Численост на щатния персонал
Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 0 25981 7167 12339 18763 25981
от тях за:
Персонал
Издръжка 25981 7167 12339 18763 25981
Капиталови разходи
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 0 25981 7167 12339 18763 25981
Численост на щатния персонал
Програма 9 "Администрация"
Разходи по бюджетната програма Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
(в лева) План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета 265892 308959 67423 151539 235902 308946
от тях за:
Персонал 184192 211928 53027 104371 154791 211915
Издръжка 77100 82961 14396 36268 68111 82961
Капиталови разходи 4600 14070 10900 13000 14070
Разходи ПУДООС
II. Администрирани разходни показатели по бюджета
Общо разходи по бюджета (I+II) 265892 308959 67423 151539 235902 308946
Численост на щатния персонал 11 11 11 11 11 11
Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми
в РИОСВ - РУСЕ към 31.12.2018 г.
(отчетен период)
Наименование на областта на политика /бюджетната програма (в лева) Закон 2018 Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
План 2018 г. към към към към
31 март 2018 г. 30 юни 2018 г. 30 септември 2018 г. 31 декември 2018 г.
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 46614 56854 14004 27306 41498 56823
Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България" 46614 56854 14004 27306 41498 56823
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 135310 126939 31179 59044 90776 126633
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недара и почвите" 135310 126939 31179 59044 90776 126633
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 93812 103707 27219 52625 78088 103327
Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух" 93812 103707 27219 52625 78088 103327
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 101388 142919 24776 55152 86074 142828
Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси" 101388 142919 24776 55152 86074 142828
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 0 0 0 0 0 0
Програма 5 "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол" 0 0 0 0 0 0
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 113829 116154 29444 56708 86852 115591
Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда" 113829 116154 29444 56708 86852 115591
Политика в областта на опазването и ползването на компонените на околната среда 0 0 0 0 0 0
Програма 7 "Управление на дейностите по изменение на климата" 0 0 0 0 0 0
Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост 0 25981 7167 12339 18763 25981
Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост" 0 25981 7167 12339 18763 25981
Бюджетна програма „Администрация“ 265892 308959 67423 151539 235902 308946
Общо разходи 756845 881513 201212 414713 637953 880129
Изготвил :
Татяна Стилянова
Директор на дирекция "АФПД"
Директор РИОСВ - Русе:
Директор РИОСВ - Русе: