одобрен

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността за 2019

Уникален идентификатор:  fdf6ebda-3864-4442-952d-3274eb4b5af9

Описание:

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността за 2019

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-20 16:44:11
  • Създаден от: nergin_mahmud
  • Последна промяна: 2020-03-20 16:44:11

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността за 2019

Социална институция/услуга Целеви групи Местоположение (нас.място)/Адрес капацитет Телефон, лице за контакт, имейл Описание на дейността
1 Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост /ДПЛУИ/, Лица с интелектуална недостатъчност /отразено в Експертно решение на ТЕЛК като Олигофрения или Умствена изостаналост/. с.Самуил, ул. „Любен Каравелов“ №4 86 Юксел Алиев-управител, тел: 0893637286, samuil_dvui@abv.bg Специализирана институция, предоставя комплекс от социални услуги на навършили пълнолетие, при които е изчерпана възможността за извършването им в семейната среда или друг вид социална превенция, предлагана в общността.
2 Център за обществена подкрепа /ЦОП/ Деца от 7 до 18 г. в риск и техните семейства. Приемни семейства. с.Самуил, ул. „Х. Димитър” № 5 20 Мелгбер Селиман- директор, тел:08477/2560; 0898543832, cop.samuil@abv.bg Подкрепа на деца и семейства във високо рискови общности /жени с рискова бременност; деца на улицата; деца жертви на експлоатация; трайно отпаднали от училище деца и деца, които са в ситуация на социална изолация, както и на техните семейства/.
3 Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ Деца и лица с различни видове увреждания. с.Владимировци, ул.“В.Левски“ №2 30 Сали Рамадан-управител, 084745/600; 0893637288, csri_vl@abv.bg Предоставяне на консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.
4 ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена изостаналост Пълнолетни лица с умствена изостаналост в различните им степени, удостоверено с ЕР на ТЕЛК. с. Богомилци, ул. „Гео Милев“ №2 15 Сами Ариф-управител, тел: 0893637289, z_jbogomiltsi@abv.bg Предоставяне на индивидуализирана грижа, подкрепа и осигуряване качество на живот, което гарантира благосъстоянието и недопускането на социално изключване на всяко лице.
5 ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена изостаналост Пълнолетни лица с умствена изостаналост в различните им степени, удостоверено с ЕР на ТЕЛК. с.Самуил,ул. Драва № 2 14 Шефкет Бейтула-управител, тел: 0887087022, zastiteno_giliste@abv.bg Предоставяне на индивидуализирана грижа, подкрепа и осигуряване качество на живот, което гарантира благосъстоянието и недопускането на социално изключване на всяко лице.
6 Защитено жилище за пълнолетни лица с умствена изостаналост /ЗЖ/ Пълнолетни лица с умствена изостаналост в различните им степени, удостоверено с ЕР на ТЕЛК. с. Кривица, ул. „Ивайло“ № 40А 8 Юнзуле Хюсеинова-управител, тел: 08477/2975; 0899309760, zj_krivica@abv.bg Предоставяне на жизнена среда, близка до семейната с цел създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на хора с умствена изостаналост. Дейности за постигане на социално включване и възстановяване на изгубените социални умения и навици; осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, с възможност за подкрепа и изява.
7 ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена изостаналост Възрастни хора с умствена изостаналост в различните им степени, удостоверено с ЕР на ТЕЛК. с. Пчелина, ул. „Куванджилар“ №4 15 Севие Сабри -управител, тел: 084776/330; 0885072944,cnst_pcelina@abv.bg Предоставяне на индивидуализирана грижа, подкрепа и осигуряване качество на живот, което гарантира благосъстоянието и недопускането на социално изключване на всяко лице.
8 ЦНСТ за пълнолетни лица с физически увреждания Лица – мъже и жени над 18 годишна възраст, инвалидизирани с ЕР на ТЕЛК или протокол от ЛКК. с. Хърсово ул. „Пейо Яворов” №1 15 Сали Рамадан-управител, ТЕЛ:084776/215, csri_vl@abv.bg Осигуряване на подходящо равнище на интервенция и подкрепа на възрастни хора с физически увреждания, което да даде възможност на хората да постигнат максимална самостоятелност и контрол над собствения си живот.
9 ЦНСТ за пълнолетни лица с деменция Пълнолетни лица с деменция /мъже и жени с ЕР на ТЕЛК/ с.Хума, ул. „ Юрий Гагарин” № 4 13 Айсун Хабил-управител, тел: 0883222390, cnst_huma@abv.bg Осигуряване на грижи за хора с деменция, нуждаещи се от 24 часово обгрижване в среда близка до семейната.