одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

Уникален идентификатор:  fe1ed380-83d8-4234-960b-8463d11791a6

достъп до информация каварна

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-19 13:00:36
  • Създаден от: galina_stoyanova
  • Последна промяна: 2019-04-30 16:22:19
  • Последно променил: galina_stoyanova

ВХОДЯЩ НОМЕР

ОПИСАНИЕ НА ИСКАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

1 РД-01-870/13.02.2009 Определено ли е длъжностно лице за предоставяне на обществена информация
2 РД-01-1001/19.02.2010 Предвидени ли са средства в бюджета За 2010 г. на община Каварна за осигуряване на дейности по чл. 15а от ЗДОИ
3 АБ-06-361/22.03.2010 Предоставяне на информация относно проекти за изграждане на ветрогенератори и фотоволтаични системи и етап на проектите
4 РД-01-2454/26.05.2010 Предоставяне договорите за продажба на общинска собственост, за учредяване на право на строеж и договорите за замяна на недвижими имоти - общинска собственост по силата на ЗОС за периода 2003-април 2004г. Без търг или конкурс с решение на общинския съвет и/или със заповед на кмета
5 РД-01-3389/26.07.2010 Предоставяне на информация за издадени разрешения за допускане за изработка на ПУП, както и актове за одобрени или влезли в сила ПУП за периода 01.01.-30.06.2010 г. за изграждане на обекти за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници за имоти в землищата на населените места от община Каварна
6 РД-01-5251/26.11.2010 Предоставяне на информация относно процеса на подготовка на проекти касаещи ветрогенератори в землището на община Каварна
7 РД-01-931/10.03.2011 Предоставяне на информация относно вътрешните правила за достъп до обществена информация в община Каварна
8 РД-01-3985/17.10.2011 Предоставяне на документа, с който се разрешава провеждане на технопарти в района на с. Камен бряг в периода 26.08-31.08.2011 г.
9 РД-01-4380/18.11.2011 Предоставяне на информация за всички заявени, разрешени и одобрени вятърни съоръжения в границите на землищата на селата Видно, Нейково и в съседни землища и техните координати
10 РД-01-4618/05.12.2011 Предоставяне на документа, с който се уведомява полицията за провеждане на техно парти в района на с. Камен бряг в периода 26.08-31.08.2011 г.
11 РД-01-780/15.02.2012 Предоставяне на информация какви публични регистри поддържа община Каварна – наименование на регистъра и реда за получаване достъп до него съгласно чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ
12 РД-01-905/22.02.2012 Предоставяне на информация за заповедите на кмета , решенията на общински съвет за одобряване съгл. чл. 129 от ЗУТ за ПУП за изграждане на обекти за производство на ел. енергия от възобновяеми източници, както и издадени и влезли в сила разрешения за строеж
13 РД-01-1076/05.03.2012 Внасяне на корекции и уточнения в исканата информация по предходната точка
14 РД-01-2038/03.05.2012 Предоставяне на информация във връзка с работата на община Каварна по проблема с безстопанствените кучета
15 РД-01-2059/04.05.2012 Предоставяне на информация относно размера на избрани данъци и такси в община Каварна
16 РД-01-4069/18.09.2012 Предоставяне на информация относно решението и мотивите към него на общински съвет Каварна от 1993 г. за възобновяването / обявяването на 6 май за ден на града
17 РД-01-4484/08.10.2012 Предоставяне на информация относно показателя Дължина на градските улици за периода 2007-2011 г.
18 РД-01-5250/03.12.2012 Предоставяне на информация относно всички заявени и одобрени инвестиционни предложения и планове за изграждане на проекти за вятърни генератори в землищата на общините Каварна и Шабла с цел оценка на кумулативното въздействие
19 РД-01-124/09.01.2013 Предоставяне на копие от последния договор за обществена поръчка сключен по реда на ЗОП през 2012 г.
20 РД-01-1408/26.03.2013 Предоставяне на информация относно размера на избрани данъци и такси в община Каварна
21 РД-01-1567/02.04.2013 Предоставяне на информация относно притежаваните земеделски земи от община Каварна с вид и описание на имота начин на ползване на земята и информация за договорите
22 РД-01-1059/05.03.2013 Предоставяне на информация относно обществените съвети, функциониращи към община Каварна – брой, обхват на действие, брой становища, инициативи, местни референдуми
23 РД-01-2592/03.06.2013 Предоставяне на информация относно направените дарения в полза на общината и общинските предприятия
24 РД-01-3689/22.08.2013 Предоставяне на информация относно проект ЕФРР – ОП РР „Яйлата – античната врата на Добруджа”
25 РД-01-689/04.02.2014 Копие от последния договор за обществена поръчка сключен през 2013 г.
26 РД-01-953/18.02.2014 Пълната документация за проект „Яйлата – античната врата на Добруджа”, както и спечелилият конкурса проект
27 РД-01-1800/04.04.2014 Предоставяне на информация относно размера на избрани данъци и такси
28 РД-01-3707/10.07.2014 Предоставяне на запис от видеокамерата на община Каварна да дата 01.07.2016 г.
29 РД-01-3776/14.07.2014 Предоставяне на информация относно направените дарения в полза на община Каварна и общинските предприятия за 2013 г.
30 РД-01-907/20.02.2015 Информация относно всички действащи нормативни и административни актове, регламентиращи начините за участие на представители на обществеността във вземането на решения заедно с копие от протоколите от последните 3 заседания на всички комисии, съвети или др. органи
31 РД-01-1098/06.03.2015 Предоставяне на информация относно служителя отговарящ по ЗДОИ
32 РД-01-2985/23.06.2015 Предоставяне на информация относно размера на избрани данъци и такси
33 РД-01-3069/30.06.2015 Предоставяне информация относно процедурата по обявяване на имот №144 по плана на с. Божурец от публична общинска собственост за частна общинска собственост
34 РД-01-3825/24.08.2015 Информация относно справка на годишна база за периода 2005-2014 г. за брой превозни средства за които е платен данък
35 АБ-06-87/05.02.2016 Предоставяне на разрешителни за строеж издадени през последната четвърт на 2015 г.
36 РД-01-1264/02.03.2016 Предоставяне на информация относно издадени заповеди за премахване на незаконни строежи на територията на община Каварна
37 РД-01-1477/14.03.2016 Предоставяне на информация относно копие на акта, който урежда организацията и движението на документооборота в община Каварна
38 РД-01-3200/01.06.2016 Предоставяне на информация относно гражданските договори за консултантски услуги
39 РД-01-377/23.01.2017 Информация относно имена и адреси на улици, институции, забележителности, заведения за хранене и настаняване, училища, детски градини, спортни обекти, скорост и посоки на движение на автомобилите, пешеходни зони, здравни заведения
40 РД-01-796/09.02.2017 Списък на категориите информация подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на община Каварна
41 РД-01-2257/26.04.2017 Информация за размера на определени данъци и такси
42 РД-01-3180/13.06.2017 Информация за инвестиционни предложения, планове, проекти в с. Българево и гр. Каварна
43 РД-01-4075/31.07.2017 Информация за архитектурно-мемориален комплекс „Военноморска слава на Русия” първоначално открит като паметник на адмирал Ушаков
44 РД-01-5639/12.10.2017 Информация за броя на наказаните с глоба физически лица по реда на чл. 133, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците
45 РД-01-5283/27.09.2017 Информация относно финансирането на ранното детско развитие на общинско равнище
46 РД-01-6972/01.12.2017 Имоти в защитена зона, забрана за строителство, обработване на земеделска земя, промяна на предназначението
47 РД-01-7186/12.12.2017 Общ брой на трудовите и гражданските договори, подадени уведомления по чл.22а от ЗНЗ, длъжности за които са сключени договорите, възнаграждения
48 РД-15-179/29.01.2018 Информация във връзка с програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета
49 РД-15-275/08.02.2018 Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация
50 РД-15-341/15.02.2018 Настойници на лица поставени под запрещение
51 РД-15-380/19.02.2018 Информация за решенията за промяна на предназначението на земеделска земя
52 РД-15-1283/12.06.2018 Размера на местните данъци и такси в общината
53 РД-15-1362/05.07.2018 Информация за проведените публични обсъждания в община Каварна
54 РД-15-1436/20.07.2018 Информация за проведени събрания, митинги и манифестации през 2017г.
55 РД-15-1891/08.10.2018 Копие на документ/ти от писмо с изх. № 05-168/18.07.2018 г. до НЦТР ЕАД, относно предоставяне на справка за издадените разрешения за строеж / в периода 2017 г. – 2018 г. / и реализираното строителство на територията на община Каварна, както и актуална кадастрална карта GIS съдържаща информация за влезлите в сила подробни устройствени планове и настъпилите към настоящия момент промени в кадастралните данни, включително справка за собствеността на урегулираните поземлени имоти с действащи разрешения за строеж на територията на защитена зона Комплекс Калиакра.
56 РД-15-301/28.01.2019 Размер на данъка върху таксиметровия превоз
57 ЕО-121/01.03.2019 План за възстановяване на понто-сарматски степи