одобрен

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация

Уникален идентификатор:  fe73866c-dcd4-4d63-bb82-c367547e1868

достъп до обществена информация

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-26 09:07:45
  • Създаден от: st_nikolova
  • Последна промяна: 2019-09-26 09:07:45

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация

Вид заявление Входящ номер Дата Заявител Вид обществена информация Описание Форма за предоставяне Уведомление Срок за разглеждане Решение/Отказ
Писмено 1 08.02.2018г. Юридическо лице с нестопанска цел Служебна Предоставяне на информацияотносно:Постъпили заявления за достъп до обществена информация -отчет за 2017г На основание чл.26,ал.1,т.4 във връзка с чл.35, ал.3 от ЗДОИ -желае да получи исканата информация под формата на копие, предоставено по електронен път, или чрез посочване на интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.Информацията да бъде изпратена на електронна поща. Няма 7 1/1/16.02.2018г по електроне път
Писмено 2 14.02.2018г Юридическо лице с нестопанска цел Служебна Информация относно:Назначения за настойници,попечители на лица поставени под пълно и ограничено запрещение Желае да получи справка по електроннен път чрез интернет адрес Няма 14 2/1/28.02.2018г по електронен път
Писмено 3 19.06.2018г Юридическо лице с нестопанска цел Служебна Информация за общ.брой регистрирани европейски граждани за гласуване на местни избори Желае да получи справка по електронна поща Няма 10 3/1/29.06.2018г на хартиен носител и на имейл
Писмено 4 26.06.2018г Юридическо лице с нестопанска цел Служебна Информация за размера на избрани данъци и такси Желае да получи информацията по електронна поща Няма 1 4/1/26.06.2018г
Писмено 5 05.07.2018г Физическо лице Служебна Проведените обществени обсъждания Отговор на посоченият имейл Няма 13 5/1/19.07.2018г
Общо 5