одобрен

SEBRA-MF-2019-04-05

Уникален идентификатор:  feaa6593-226c-41aa-9351-c1ab18be8184

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-11 11:34:29
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-04-11 11:34:29

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 05.04.2019 - 05.04.2019

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 90 194520.92
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 10 2764.24
10 xxxx Издръжка 151 232829.45
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 13 151800
88 xxxx Средства на разпореждане 4 46592.31
90 xxxx Възстановени приходи 2 1367.79
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4 0
Общо:  274 629874.71
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 05.04.2019 - 05.04.2019
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 0
Общо:  2 0
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 05.04.2019 - 05.04.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9 4469.57
10 xxxx Издръжка 2 4154.4
88 xxxx Средства на разпореждане 1 10761.95
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 0
Общо:  14 19385.92
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 05.04.2019 - 05.04.2019
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 1 31443
Общо:  1 31443
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 05.04.2019 - 05.04.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9 3730
10 xxxx Издръжка 51 85924.77
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 13 151800
Общо:  73 241454.77
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 05.04.2019 - 05.04.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 91 139211.18
90 xxxx Възстановени приходи 2 1367.79
Общо:  93 140578.97
ИА "Одит на средствата от ЕС" ( 0100130008 ) Период: 05.04.2019 - 05.04.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 71 184801.91
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 10 2764.24
Общо:  81 187566.15
Агенция по обществени поръчки ( 0100200002 ) Период: 05.04.2019 - 05.04.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1519.44
10 xxxx Издръжка 7 3539.1
88 xxxx Средства на разпореждане 2 4387.36
Общо:  10 9445.9