одобрен

Доклад за ПСОВ на населените места за обществеността

Уникален идентификатор:  0b687afa-d5b9-4f86-a1d1-f346e3382a04

Описание:

Доклад до обществеността относно пречистването на отпадъчните води от населените места по чл. 16 на Директива 91/271/ЕЕС (изготвя се на всеки две години, публикува се на сайта на МОСВ moew.government.bg: Води - Опазване на водите от замърсяване - Канализационни системи - Доклади)

Основна тема:  Околна среда

води екология заустване здравеопазване околна среда отпадъчни води пречистване пречиствателни станции

Версия: 1

Автор: МОСВ

Отговорник поддръжка: bgeorgieva@moew.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: bgeorgieva@moew.government.bg

  • Създаден на: 2017-07-07 13:28:46
  • Създаден от: boryana_georgieva
  • Последна промяна: 2018-10-12 13:44:44
  • Последно променил: migrate_data