одобрен

Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности

Уникален идентификатор:  1e83e89e-f50a-4c6b-b111-a36e98819c67

Описание:

Към председателя на Сметната палата е създаден Публичен регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности, за подпомагане изпълнението на функциите, възложени му от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности. Публичният регистър е отговорен за декларирането на имуществото, доходите и разходите на лицата, заемащи висши държавни и други длъжности, в Република България. Регистърът има изградена и добре функционираща електронна система на деклариране и механизъм за проверка на имуществените декларации, с което напълно постига целите си за осигуряване на прозрачност и публичност, като първа мярка в борбата срещу корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности, в Република България.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 1

  • Създаден на: 2015-10-01 12:21:09
  • Създаден от: voykinska
  • Последна промяна: 2018-11-26 13:37:02
  • Последно променил: migrate_data