одобрен

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уникален идентификатор:  3be87dbb-8556-4e19-9df8-d0baa1534dcf

Описание:

СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 9 ОТ 21 МАРТ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, КОНТРОЛИРАНИ ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 14 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 15.02.2011 Г.)

Основна тема:  Здравеопазване

Версия: 3

  • Създаден на: 2019-09-11 16:38:38
  • Създаден от: larisa_dralcheva
  • Последна промяна: 2019-09-11 16:52:44
  • Последно променил: larisa_dralcheva