одобрен

Регистър по чл. 30 л от Закона за чистотата на атмосферния въздух

Уникален идентификатор:  3e93905b-fae6-47a7-b71d-3e9452d4d8f0

Описание:

Регистър по чл. 30 л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, на инсталациите, извършващи дейности по Приложение №1 от Наредба №7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединение, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Околна среда

атмосферен въздух

Версия: 1.1

Автор: Алексиния Вениславова

Връзка с автор: riosv_mont@net-surf.net

Отговорник поддръжка: riosv_mont@net-surf.net

Връзка с отговорник поддръжка: riosv_mont@net-surf.net

  • Създаден на: 2018-03-29 12:54:41
  • Създаден от: aleksiniya_venislavova
  • Последна промяна: 2019-03-06 14:47:05
  • Последно променил: aleksiniya_venislavova