одобрен

За периода 01.07. - 31.07.2021 г. - Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната - Превишения на праговите стойности (в пъти) за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух за периода от 00:00 часа до 24:00 часа

Уникален идентификатор:  5fdd93b6-dee1-450b-98a0-8e269f4f3c15

Описание:

Ежедневният бюлетин съдържа информация за превишенията на праговите стойности на някои основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство: фини прахови частици (ФПЧ10), серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон. Информация за нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство, както и информация за здравния ефект от замърсяването на атмосферния въздух е публикувана на интернет страницата на ИАОС http://eea.government.bg/bg/output/daily/norms-air.doc.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

въздух КАВ бюлетин РМС 214/2016 ИАОС качество ежедневен атмосферен

Версия: 32.1

  • Създаден на: 2021-07-02 17:02:29
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2021-08-02 16:29:47
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте