одобрен

2019 г. - Данни от почвен мониторинг I-ниво (широкомащабен мониторинг-16x16 км.)

Уникален идентификатор:  8635d36c-36f7-4378-a6b3-56f13bbe7981

Описание:

През 2004 г. е разработена и утвърдена от Министъра на околната среда и водите нова програма за почвен мониторинг, която е организирана на три нива. Програмата за мониториг е изцяло съобразена с последните изисквания на ЕК и ЕАОС, с добрите практики в редица европейски страни, както и с националното законодателство, прието по- късно през 2007-2009г. (Закон за почвите и Наредба за мониторинг на почвите).

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

мониторинг РМС 214/2016 ИАОС почвен

Версия: 10.10

  • Създаден на: 2021-02-16 12:07:57
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2021-03-01 18:30:31
  • Последно променил: bikozhuharov