одобрен

Списък на сключените от Централния орган за покупки /ЦОП/ рамкови споразумения през 2021 г., за нуждите на органи на изпълнителната власт по ПМС № 385/2015 г.

Уникален идентификатор:  8dfa6a7a-1971-47b1-81a3-81b5cccee093

Описание:

Обновяване на данните - До 31 декември на текущата година.
Формат на предоставяне на информацията - .excel
Таблицата съдържа списък на сключените от Централния орган за покупки /ЦОП/ рамкови споразумения за възлагане на стоки и услуги – обект на обществени поръчки, които са възложени от ЦОП за нуждите на органи на изпълнителната власт по ПМС № 385/2015 г. В таблицата са посочени срокът на действие, максималната стойност и изпълнителите по сключените от ЦОП рамкови споразумения, както и хиперлинк към профила на купувача.

Нормативна база - Закон за обществените поръчки /ЗОП/; ПМС № 385/2015г.

Понятия и дефиниции:
ЦОП - Централен орган за покупки – създава се с акт на Министерския съвет за нуждите на администрациите на изпълнителната власт;
ЗОП - Закон за обществените поръчки;
ПМС – Постановление на Министерския съвет;
РС - Рамково споразумение – Техника/Инструмент за възлагане на обществена поръчка, въз основа на провеждане на процедурите, предвидени в ЗОП; Рамково споразумение се сключва между един или повече възложители и един или повече изпълнители с цел да се определят условията на поръчките, които ще се възложат през определен период, включително относно цените, а при възможност и количествата.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Икономика и финанси

МФ Рамкови споразумения РМС 54/2019 2021 изпълнителна власт

Версия: 2.3

  • Създаден на: 2021-12-21 13:30:27
  • Създаден от: a.meshkova
  • Последна промяна: 2021-12-21 14:06:33
  • Последно променил: bikozhuharov
 

Моля изчакайте