одобрен

2017 г. - Данни от почвен мониторинг I-ниво (широкомащабен мониторинг-16x16 км.)

Уникален идентификатор:  9882da5a-a6e9-4e0d-bb9b-dc32bfc7c946

Описание:

През 2004 г. е разработена и утвърдена от Министъра на околната среда и водите нова програма за почвен мониторинг, която е организирана на три нива. Програмата за мониториг е изцяло съобразена с последните изисквания на ЕК и ЕАОС, с добрите практики в редица европейски страни, както и с националното законодателство, прието по- късно през 2007-2009г. (Закон за почвите и Наредба за мониторинг на почвите).

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 7.1

  • Създаден на: 2019-11-26 11:16:55
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-11-26 11:38:52
  • Последно променил: rossalina