одобрен

За периода 01.10. - 31.10.2018 г. - Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната

Уникален идентификатор:  a041dfce-4412-40a0-a279-ed6840b27264

Описание:

Ежедневният бюлетин съдържа информация за превишенията на праговите стойности на някои основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство: фини прахови частици (ФПЧ10), серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон. Информация за нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство, както и информация за здравния ефект от замърсяването на атмосферния въздух е публикувана на интернет страницата на ИАОС http://eea.government.bg/bg/output/daily/norms-air.doc.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 29

  • Създаден на: 2018-10-04 13:28:42
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2018-11-06 09:22:52
  • Последно променил: migrate_data