одобрен

Доклад за постигане на съответствие за пречистване на отпадъчни води по чл. 17

Уникален идентификатор:  b30499e1-e627-4903-82bf-43ab73f7aa9c

Описание:

Доклад до Европейската комисия по чл. 17 на Директива 91/271/ЕИО за пречистването на отпадъчни води от населени места с програма за постигане на съответствие с изискванията на Директивата (изготвя се на всеки две години, публикува се на сайта на МОСВ moew.government.bg: Води - Опазване на водите от замърсяване - Канализационни системи - Доклади).

Основна тема:  Околна среда

води екология заустване околна среда отпадъчни води пречистване пречиствателни станции

Версия: 1.2

Автор: МОСВ

Отговорник поддръжка: bgeorgieva@moew.government.bg

Връзка с отговорник поддръжка: bgeorgieva@moew.government.bg

  • Създаден на: 2017-07-07 13:22:40
  • Създаден от: boryana_georgieva
  • Последна промяна: 2019-02-12 08:51:26
  • Последно променил: migrate_data