одобрен

Регистър по чл.30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ - РИОСВ-Пазарджик

Уникален идентификатор:  bcc5b0a3-7c61-4684-a734-4bb8f442f0c5

Описание:

Регистър по чл. 30 л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, на инсталациите, извършващи дейности по Приложение №1 от Наредба №7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединение, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

атмосферен въздух регистър по чл.30л от ЗЧАВ риосв-пазарджик

Версия: 1.7

Автор: РИОСВ-Паззарджик

Връзка с автор: riewpz@riewpz.org

Отговорник поддръжка: riewpz@riewpz.org

Връзка с отговорник поддръжка: riewpz@riewpz.org

  • Създаден на: 2018-02-27 09:08:08
  • Създаден от: petar_ivanov
  • Последна промяна: 2019-03-15 11:48:40
  • Последно променил: petar_ivanov