одобрен

За периода 01.06. - 30.06.2019 г. - Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната

Уникален идентификатор:  d966285b-15ad-4a0c-aac4-92f4e3de2cd9

Описание:

Ежедневният бюлетин съдържа информация за превишенията на праговите стойности на някои основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство: фини прахови частици (ФПЧ10), серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон. Информация за нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство, както и информация за здравния ефект от замърсяването на атмосферния въздух е публикувана на интернет страницата на ИАОС http://eea.government.bg/bg/output/daily/norms-air.doc.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Околна среда

Версия: 31.1

  • Създаден на: 2019-06-04 08:53:01
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2020-02-20 15:13:50
  • Последно променил: rossalina