одобрен

Регистър на уязвимите зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи съгласно Закона за водите

Уникален идентификатор:  e3f43d39-a6a6-43ed-b3ef-c71b03d70847

Описание:

Регистърът съдържа: Подземни водни тела попадащи в териториалния обхват на Черноморски район за басейново управление на водите, които са замърсени или застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници, съгласно Приложение 1 към Заповед №РД - 660/28.08.2019г. Повърхностни водни тела попадащи в териториалния обхват на Черноморски район за басейново управление на водите, които са замърсени или застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници, съгласно Приложение №1 към Заповед №РД - 660/28.08.2019г. Териториите на общините в обхвата на БДЧР, които попадат в нитратно уязвима зона, съгласно Приложение №2 от Заповед № РД - 660/28.08.2019г.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Некатегоризирани

Версия: 5

  • Създаден на: 2016-10-20 10:49:24
  • Създаден от: bsbd
  • Последна промяна: 2019-09-20 16:13:21
  • Последно променил: bsbd