одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА общо за първостепенната система и по второстепенни разпоредители с бюджет за 2019 г.

Уникален идентификатор:  e56ec8f5-2db1-45d7-a443-0bb8c0e1742a

Описание:

С цел осигуряване на публичност и прозрачност на изпълнението на бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите се публикува информация за ежедневните плащания в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА). Информацията обхваща извършените плащания за всеки работен ден на ниво първостепенна система и по код за вид плащане в СЕБРА. В обхвата на публикуваната информация за плащанията в СЕБРА са администрацията на МЗХГ и второстепенните разпоредители с бюджет в системата на министерството.

Основна тема:  Икономика и финанси

Версия: 232

  • Създаден на: 2019-02-18 12:46:12
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2019-12-05 14:16:22
  • Последно променил: asya_ivanova