одобрен

Регистър „Общински дълг“

Уникален идентификатор:  ee08391e-be09-44c1-b278-b4af8b62a147

Описание:

Министерството на финансите публикува данни за дълга на общините, регламентиран в чл.3 от Закона за общинския дълг, като данните са от Централния регистър на общинския дълг. Данните се генерират от системата Регистър „Общински дълг“, която е модул към Информационната система за общините. Информацията в регистъра се вписва от оторизирани общински лица по ред и в срок, определени от министъра на финансите – при настъпване на дадено обстоятелство по дълга или най-късно до 10 число след изтичане на отчетния месец.
Понятия и дефиниции:
Община е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация. Общината е бюджетна организация, а кметът е първостепенен разпоредител с бюджет съгласно Закона за публичните финанси.
Размер на остатъчния дълг е дължимата главница по дълга към съответния отчетен период.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

Основна тема:  Икономика и финанси

дълг община регистър РМС 103/2015

Версия: 26

Автор: Министерство на финансите, дирекция "Финанси на общините"

  • Създаден на: 2016-06-07 13:49:14
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2022-05-23 12:21:45
  • Последно променил: a.meshkova
 

Моля изчакайте