одобрен

Списък на сключените от Централния орган за покупки /ЦОП/ рамкови споразумения през 2018 г. за нуждите на органи на изпълнителната власт по ПМС № 385/2015 г.

Уникален идентификатор:  f7dd5488-fff7-4c4b-9e3d-fad0933f318c

Описание:

Обновяване на данните - До 31 декември на текущата година. Формат на предоставяне на информацията - .csv.

Описание на данните - Таблицата съдържа списък на сключените от Централния орган за покупки /ЦОП/ рамкови споразумения за възлагане на стоки и услуги – обект на обществени поръчки, които са възложени от ЦОП за нуждите на органи на изпълнителната власт по ПМС № 385/2015 г. В таблицата е посочен и срокът на действие на сключените от ЦОП рамкови споразумения в месеци.

Нормативна база - Закон за обществените поръчки /ЗОП/; ПМС № 385/2015г.

Понятия и дефиниции:
ЦОП - Централен орган за покупки – създава се с акт на Министерския съвет за нуждите на администрациите на изпълнителната власт;
ЗОП - Закон за обществените поръчки;
ПМС – Постановление на Министерския съвет;
РС - Рамково споразумение – Техника/Инструмент за възлагане на обществена поръчка, въз основа на провеждане на процедурите, предвидени в ЗОП; Рамково споразумение се сключва между един или повече възложители и един или повече изпълнители с цел да се определят условията на поръчките, които ще се възложат през определен период, включително относно цените, а при възможност и количествата.

Лиценз:  Условия за предоставяне на информация без защитени авторски права.

Основна тема:  Некатегоризирани

МФ Рамкови споразумения

Версия: 3.1

  • Създаден на: 2018-12-31 08:42:20
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-04-09 10:49:00
  • Последно променил: n_kasabova