735 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане за 2020/2021 стопанска година на територията на област Пазарджик в лв. на дка

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане за 2020/2021 стопанска година на територията на област Пазарджик в лв. на дка

годишно одз Пазарджик плащане регистър рентно РМС 214/2016 размер
одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив техника по видове

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив земеделска, горска техника и машини за земни работи към 28.02.2022 година.

видове горска горска техника земеделска земеделска техника машини за земни работи одз Пловдив техника РМС 214/2016
одобрен

Регистър на договорите за аренда и наем към 28.02.2022 г. на територията на област Благоевград

Договорите за аренда и наем, които имат за обект земеделски земи, се вписват в Общинска служба по земеделие в регистър по местонахождението им, а тези с обект движими или недвижими вещи за земеделско производство по постоянен адрес на арендатора – физическо лице или едноличен търговец, или по седалище или адрес на управление на юридическото лице – арендатор.

аренда Благоевград договори земеделски земи наем одз регистър РМС 435/2020
одобрен

Средно рентно плащане област Стара Загора 2021-2022 г.

годишно одз плащане регистър рентно средно РМС 214/2016 Стара Загора