34 намерени резултата

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Бюджет Община Тервел 2017

Бюджет начален план за периода 01.01.2017-31.12.2017

2017 бюджет община тервел
одобрен

Бюджет Община Тервел 2018

Бюджет Община Тервел 2018

2018 бюджет община тервел
одобрен

Главен регистър на публичната общинска собственост

Главен регистър на публичната общинска собственост Номер по ред* Номер и дата на съставяне на акта за ПОС Номер на преписката (досие) Местонахождение Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Възникнали или учредени ограничени вещни права върху имота на основание чл.7, ал.2, изречение второ Наличие на концесионен договор Актове, по силата на които имотът или част от него е престанал да бъде общинска собственост Заповед за отписване на акта за общинска собственост

община тервел общинска публичната регистър собственост
одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ № по ред Вид и описание на имота Пазарна оценка Данъчна оценка Оценка определена от ОбС - Тервел Крайна цена на сделката вкл.ДДС Начин на разпореждане Насрещна страна на сделката

имоти община тервел общинска собственост РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ регистър