26 намерени резултата

избрани теми:
Региони, градове 
избрани етикети:
община тервел 
одобрен

Главен регистър на публичната общинска собственост

Главен регистър на публичната общинска собственост Номер по ред* Номер и дата на съставяне на акта за ПОС Номер на преписката (досие) Местонахождение Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Възникнали или учредени ограничени вещни права върху имота на основание чл.7, ал.2, изречение второ Наличие на концесионен договор Актове, по силата на които имотът или част от него е престанал да бъде общинска собственост Заповед за отписване на акта за общинска собственост

община тервел общинска публичната регистър собственост
одобрен

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ № по ред Вид и описание на имота Пазарна оценка Данъчна оценка Оценка определена от ОбС - Тервел Крайна цена на сделката вкл.ДДС Начин на разпореждане Насрещна страна на сделката

имоти община тервел общинска собственост РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ регистър
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет - гр.Тервел

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет - гр.Тервел
Номер на Решение на Общински съвет Заповед на Областен управител Добрич Образувано Админ. Дело Решение Адм. съд Добрич Административно дело ВАС

община тервел регистър решения на общински съвет
одобрен

Регистър на актовете /заповеди на Кмета на община Тервел и Решения на ОбС Тервел/ за изработване и одобряване на устройствени планове и измененията им 2016г.

Регистър на актовете /заповеди на Кмета на община Тервел и Решения на ОбС Тервел/ за изработване и одобряване на устройствени планове и измененията им 2016г. № по ред Населено място Възложител Квартал имот УПИ/ПИ Разрешен със заповед/решение/ Вид ПУП одобрен със заповед/решение

2016 актове община тервел регистър устройствени планове